Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DeutscheGrammatik

DeutscheGrammatik

Ratings: (0)|Views: 26,290|Likes:
Published by slavi_todorova

More info:

Published by: slavi_todorova on Aug 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2015

pdf

text

original

 
1
1. Rechtschreibung
Правопис
1.
В
 
немския
 
правопис
 
звук
 
и
 
буква
 
най
-
често
 
съвпадат
: etwas, kalt, oft,
т
.
е
.
пише
 
се
 
това
,
което
 
се
 
чува
.2.
С
 
главна
 
буква
 
се
 
пишат
:
 
началото
 
на
 
изречението
,
 
собствените
 
имена
,
 
всички
 
съществителни
 
имена
. Anna, Emil, Rose, Straße3.
 
За
 
някои
 
звуци
 
има
 
съчетания
 
от
 
букви
:
 
sch
 
за
ш
:Schuhe, schon,
 
tsch
 
за
ч
 :Deutsch, tschüss,
 
sp
 
за
шп
”: sprechen, spielen -
само
 
в
 
началото
 
надумата
,
 
st
 
за
щ
 :Stunde -
само
 
в
 
началото
 
на
 
думата
.4.
 
В
 
немалък
 
брой
 
думи
 
звукът
 
не
 
съвпада
 
с
 
буквата
:
В
 
думата
 
Tag
 
се
 
чува
[
так
],
но
 
се
 
пише
g,
защото
 
в
 
множествено
 
число
 
се
 
чува
 
звучната
 
съгласна
 “g“: Tage [
таге
].
Това
 
е
 
т
.
нар
.
морфологичен
 
принцип
,
според
 
който
 
всродни
 
думи
 
се
 
пише
 
една
 
и
 
съща
 
буква
: Tag – t
ä
glich – Tage.5.
 
h
 
или
 
ch
:
В
 
началото
 
на
 
думата
 
се
 
пише
h,
а
 
вътре
 
и
 
в
 
края
 
на
 
думата
ch:
h
eute,
H
aus / no
ch
, Sa
ch
e.6.
 
s
,
ss
 
или
 
ß
:
s
 
се
 
чете
з
” 
между
 
две
 
гласни
 
или
 
в
 
началото
 
на
 
думата
 
пред
 
гласна
: le
s
en,
S
onne,
s
onderbar;
ss
 
се
 
чете
 
като
с
”: Ka
ss
e, Kla
ss
e, la
ss
en;
ß
(
ес
 
цет
)
се
 
чете
с
” 
и
 
се
 
пише
 
след
 
дълга
 
гласна
 
и
 
след
 
двугласна
:lie
ß
, au
ß
en, hei
ß
en.7.
 
ä
,
ö
,
ü
(
обозначават
 
се
:
а
-
умлаут
,
о
-
умлаут
,
у
-
умлаут
)
 
ä
 
се
 
чете
 
като
[
е
]
в
 
думи
,
които
 
са
 
свързани
 
с
 
думи
,
в
 
които
 
има
а
”,
напр
. Tag
ñ
t
ä
glich.
 
ö
[œ]
не
 
се
 
покрива
 
напълно
 
с
 
българското
йо
” –
устните
 
се
 
нагласятза
 
произнасяне
 
на
о
” 
и
 
се
 
казва
е
”: h
ö
ren, l
ö
sen.
 
ü
[
ю
]:
ü
ben, l
ü
gen, H
ü
gel.8.
 
Двугласни
: au, ei, eu, äu
ei
 
се
 
чете
[
ай
]:m
ei
n, d
ei
n, s
ei
n, S
ei
fe,
eu
 
се
 
чете
[
ой
]:h
eu
te, L
eu
te,
äu
 
също
 
се
 
чете
[
ой
]: l
äu
ten (
Ø
l
au
t), L
äu
fer (
Ø
l
au
fen), s
äu
bern (
Ø
s
au
ber).
По
 
този
 
начин
 
се
 
запазва
 
връзката
 
с
 
думи
,
в
 
които
 
има
 
au
.9.
 
[
в
]
Навсякъде
,
където
 
се
 
чува
в
”,
се
 
пише
 
w
:
w
eiß, be
w
eisen,
w
issen,
w
eiß.10.
Буквата
 
v:
 
В
 
думи
 
от
 
чужд
 
произход
 
се
 
записва
 
v
и
 
се
 
чете
в
” 
: Oli
v
e,
v
iolett,No
v
ember,
 
В
 
думи
 
с
 
немски
 
произход
 
v
 
се
 
чете
ф
” :
v
iel,
v
or,
в
 
представките
 
v
er-
и
 
v
or-,
V
ater,
V
ogel.
 
2
2. Satzarten
Видове
 
изречения
Според
 
целта
 
на
 
изказването
 
и
 
според
 
позицията
 
на
 
говорещия
 
към
 
товаизказване
 
различаваме
:1.
 
Aussagesatz
(
съобщително
 
изречение
):
Служи
 
за
 
това
 
да
 
информира
 
за
 
събития
,
факти
,
явления
.
Личната
 
глаголнаформа
 
заема
 
втора
 
позиция
 
в
 
изречението
;
първата
 
позиция
 
е
 
запазена
 
заподлога
.
ñ
Er fährt nach Berlin.1 2
Подлогът
 
може
 
да
 
стои
 
и
 
след
 
личната
 
глаголна
 
форма
. 
ñ
Morgen kommen sie aus der Klinik.1 2 2.
Aufforderungssatz
(
подбудително
 
изречение
):
Това
 
изречение
 
изразява
 
молба
,
заповед
,
подкана
: 
ñ
Komm her!
ñ
Steht auf!3.
 
Ausrufesatz
(
възклицателно
 
изречение
):
Тези
 
изречения
 
съдържат
 
в
 
себе
 
си
 
силна
 
емоция
.
Формално
 
погледнато
 
теприличат
 
на
 
съобщителните
,
но
 
се
 
различават
 
от
 
тях
 
по
 
интонацията
. 
ñ
Wir wollen das sofort!4.
 
Fragesatz
(
въпросително
 
изречение
)
В
 
зависимост
 
от
 
формата
 
и
 
целта
 
на
 
въпроса
 
различаваме
:
а
)
Entscheidungsfrage
T
ези
 
изречения
 
започват
 
с
 
личната
 
глаголна
 
ф
o
рма
 
и
 
на
 
въпроса
 
може
 
дасе
 
отговори
 
с
 
да
 
или
 
не
. 
ñ
Fliegt die Maschine morgen?
Ja,…./ Nein,….
б
)
Ergänzungsfrage
(Wortfrage)
Това
 
са
 
въпросителни
 
изречения
,
които
 
започват
 
с
 
въпросителна
 
дума
.
ñ
Wann ist das Museum geöffnet?
 
3
3. Präsens
Сегашно
 
време
В
 
основата
 
на
 
темпоралната
 
система
 
лежи
 
граматичната
 
категория
 
време
.T
ри
 
са
 
времевите
 
нива
,
на
 
които
 
може
 
да
 
протича
 
случката
,
процесът
:
минало
,
настояще
 
и
 
бъдеще
.
Präsens
 
изразява
:a)
действие
 
протичащо
 
в
 
момента
 
на
 
говоренето
.Ich warte auf Monika.
б
)
бъдещо
 
действие
Morgen fahre ich nach Bonn.
в
)
минало
(historisches Präsens)1832 stirbt Goethe.
г
)
подкана
 
и
 
заповед
Du räumst jetzt dein Zimmer auf!
Формите
 
за
Präsens
се
 
образуват
 
от
 
корена
 
на
 
глагола
 
и
 
личните
 
окончанияза
 
съответното
 
лице
 
и
 
число
.
Singular
(
ед
.
число
)
Plural
(
мн
.
число
)ich mach-
e
wir mach-
en
du mach-
st
ihr mach-
t
er(sie,es)mach-
t
sie mach-
en
Учтива
 
форма
:
ед
.
и
 
мн
.
число
 
ñ
Sie mach-
en4. Das Pronomen
Местоимение
M
естоимението
 
е
 
изменяема
 
част
 
на
 
речта
;
скланя
 
се
 
и
 
се
 
мени
 
по
 
род
,
число
 
и
 
падеж
.
При
 
личните
,
възвратните
 
и
 
притежателните
 
местоимениясе
 
наблюдава
 
и
 
категорията
 
лице
.
Местоименията
 
могат
 
да
 
заместватсъществително
 
име
: Ich erkannte ihn sofort.
или
 
да
 
съпровождат
 
съществително
 
име
.Seine Geburtsstadt ist sehr malerisch.
Personalpronomen (
лично
 
местоимение
)NominativAkkusativDativSingular
ichmichmirdudichdirSieSieIhnenerihnihmsiesieihresesihm
Plural
wirunsunsihreucheuchSieSieIhnensiesieihnen

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
MariaMagdalena liked this
Anita Zaharieva liked this
Nadia Siames liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Snezhi Dineva liked this
Antoaneta Danova liked this
Chris Enchev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->