Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
PSIKOLOGI FORENSIK HIMPSI

PSIKOLOGI FORENSIK HIMPSI

Ratings:
(0)
|Views: 521|Likes:

More info:

Published by: G'bog Barayana Sastrajingga on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

 
8
PWKEOLONK MOYFCWKE
Pw{gdolon{ kc lh~, bfyvphehc hplkehwk pyhezkw pwkeolonk jhlhb ikjhcn dvevb wfpfyzk pwkeolonjkvcjhcn bfcahjk whewk hdlk jhlhb pyowfw pfyhjklhc#Pw{gdolon{ hcj lh~, bflkpvzk ikjhcn pw{gdo"lfnhl yfwfhygd {hkzv pfcflkzkhc zfczhcn kcjk}kjv{hcn zfyehkz jfcnhc dvevb wfpfyzk dhekb, ahewh, pfcnhghyh, zfyjhe~h#Pw{gdolon{ om lh~, dvivcnhc dvevb jhc pwkeolonk lfikd hiwzyhe, doevb wfihnhk pfcfczvpfyklhev# Kwv {hcn jkehak hczhyh lhkc ihnhkbhch bhw{hyhehz bfbpfcnhyvdk dvevb jhcihnhkbhch dvevb bfbpfcnhyvdk bhw{hyhehz#Ehwvw"ehwvw efefyhwhc wfewvhl zfydhjhp hche wfbhekc bfcnnflkwhdehc# Jk Kcjocfwkhwhah, pfykwzk~h nhjkw {hcn jknhnhdk oyhcn zvhc{h wfcjkyk hzhv jkpfyeowh bhwhl olfd hche"hchewfvbvy ahnvcn wfpfyzk wvjhd bfcahjk ~hyzh dhykhc {hcn jhphz jkwkbhe lf~hz bfjkh bhwwh#Wh{hcn, zkcnnkc{h pfbifykzhhc zfczhcn bhlhpfzheh kzv zkjhe ifypfcnhyvd ihc{he zfydhjhpzkcnehz ef~hwphjhhc bhw{hyhehz hehc ihdh{h {hcn jkzfihy phyh pflhev# Phjhdhl, zdf yfhlzfyyoykwz kzv, gflhehc{h, dkjvp jk zfcnhd"zfcnhd bhw{hyhehz wfcjkyk#
Pfybhwhlhdhc Pwkeolonk Moyfcwke jk Kcjocfwkh
Ifyihnhk pfybhwhlhdhc zfyehkz jfcnhc pyowfw pfyhjklhc pkjhch wfbhekc ihc{he zfyahjkjk Kcjocfwkh# Pfybhwhlhdhc zfywfivz wfykcnehlk dhc{h jkpfydkzvcnehc wfihnhk pfybhwhlhdhcdvevb wfbhzh# Ifykevz ififyhph pfybhwhlhdhc dvevb {hcn whcnhz heyhi jfcnhc ekzh wfdhyk"dhyk#
Ifyihnhk ehwvw eykbkchl
Ifykzh kiv {hcn bfbivcvd hchec{h, zfyahjk jk Bhlhcn, Ihcjvcn jhc Pfehlocnhc $Ah~hPow, 9: Bhyfz 9004+# Phjh ehwvw jk Bhlhcn, wk kiv hedkyc{h bfcnhedkyk dkjvp ifywhbh : oyhcnhchec{h $ifykzh Bfzyo Z], 97 Bhyfz 9004 pvevl 89100# Wfoyhcn pfyfbpvhc ifychbh ·Cºzfyphewh bfbivcvd ifehw efehwkdc{h {hcn bflhevehc efefyhwhc wflhbh = zhdvc $Ah~h Powz,8 Jfwfbify 900>+# Jk Efjkyk, wfoyhcn hche ifyvwkh 8: zhdvc bfbivcvd zfbhc bhkcc{h {hcnifyvbvy 6 zhdvc nhyh"nhyh ifyfivz ivhd gdfy{# Eoyihc jkivcvd jfcnhc ghyh jkzfcnnflhbehcjhc jkwklfz"wklfz
Pfybhwhlhdhc zfyehkz jfcnhc Pfcnhjklhc
Kwzklhd wfdhz bfczhl {hcn jknvchehc jhlhb pfcnhjklhc hczhy"dhekb $Pyoio~hzk, 9008+,hczhyh pwkeolon/pwkekhzfy $hdlk efwfdhzhc bfczhl+ jfcnhc dhekb zhbphe zkjhe wflhyhw$Phykhbhc, 8;47+
Pfybhwhlhdhc pfchcnhchc lfbihnh pfbhw{hyhehzhc
 Yfdhiklkzhwk eykbkchlkzhw jhyk hwpfe pwkeolonkw jk lhphw"lhphw Kcjocfwkh dhbpky jkehzhehcbkckb jhc c{hykw iflvb hjh# Wfbhekc ihc{he pfybhwhlhdhc jk bhw{hyhehz {hcn bfcvczvz
 
9
 
pwkeolonk moyfcwke vczve bfbifykehc wvbihcnhc pfc{flfwhkhc, chbvc pfcnfbihcnhcpwkeolonk moyfcwke wfcjkyk jk zhchd hky bhwkd lhbihc#
JFMKCKWK PWKEOLONK MOYFCWKE
Zdf gobbkzzff oc fzdkghl Nvkjflkcfw moy Moyfcwke Pw{gdolon{ 
bfcjfmkckwkehc pwkeolonk moyfcwkewfihnhk wfbvh ifczve lh{hchc pwkeolonk {hcn jklhevehc jk jhlhb dvevb# Lvhwc{h ikjhcnpwkeolonk moyfcwke jhc pfcnnvchhc kwzklhd {hcn ifyhnhb bfbivhz wfykcnehlk bhw{hyhehzbfcahjk ikcnvcn hehc zvnhw pwkeolon moyfcwke wfyzh kwzklhd {hcn phlkcn zfphz jknvchehc# Hjh{hcn bfcnnvchehc kwzklhd
pw{gdolon{ hcj gykbkcolon{, pw{gdolon{ om govyz yoob, kc}fwzknhzk}fpw{gdolon{ 
# Bflkhlh $9004+ bfc{hzhehc pwkeolonk moyfcwke bfyvphehc kwzklhd {hcn jhphzbfbh{vcnk lvhwc{h ghevphc efklbvhc pwkeolonk moyfcwke# Eobvckzhw pwkeolonk moyfcwke jkKcjocfwkh avnh bfc{fphehzk kwzklhd pwkeolonk moyfcwke jfcnhc bfbifczve eobvckzhw bkchz jkih~hd DKBPWK jfcnhc chbh Hwowkhwk Pwkeolonk Moyfcwke Kcjocfwkh $HPWKMOY+#
Pwkeolonk moyfcwke 1 klbv^hc jhc pYhezkwk
Kcjk}kjv {hcn ifyefgkbpvcn phjh pwkeolonk moyfcwke jhphz jkifjhehc bfcahjk 18#
Klbv~hc pwkeolonk moyfcwke
# Zvnhwc{h bflhevehc ehakhc/ pfcflkzkhc {hcn zfyehkzjfcnhc hwpfe"hwpfe pfyklhev bhcvwkh jhlhb pyowfw dvevb#9#
Pyhezkwk pwkeolon moyfcwke
# Zvnhwc{h bfbifykehc ihczvhc pyomfwkochl ifyehkzhcjfcnhc pfybhwhlhdhc dvevb#Ifykevz hehc jkphphyehc pyhezkwk pwkeolon moyfcwke, ehyfch hwowkhwk pwkeolonk moyfcwke hehc lfikdihc{he ifynfyhe jk pyhezkwk, ~hlhv zkjhe bflvphehc pfcnfbihcnhc efklbvhcc{h#
Pyhezkwk Pwkeolon Moyfcwke
 Pwkeolon moyfcwke hjhlhd pwkeolon {hcn bfcnhplkehwkehc klbvc{h vczve bfbihczvpfc{flfwhkhc bhwhlhd dvevb# Jk Kcjocfwkh, pyomfwk pwkeolon moyfcwke bhwkd evyhcn jkefchl,ihke jk ehlhcnhc pwkeolon bhvpvc jk ehlhcnhc hphyhz dvevbZvnhw pwkeolon moyfcwke phjh pyowfw pfyhjklhc pkjhch hjhlhd bfbihczv phjh whhzpfbfykewhhc jk efpolkwkhc, jk efahewhhc, jk pfcnhjklhc bhvpvc efzkeh zfypkjhch ifyhjh jklfbihnh pfbhw{hyhehzhc# Nfyhe pwkeolon jhlhb pfyhjklhc zfyihzhw jkihcjkcn jfcnhc hdlkdvevb# Pwkeolon jhphz bhwve jhlhb pfyhjklhc wfihnhk whewk hdlk $VV YK coboy 4 zhdvc 8;48zfczhcn EVDHP+# Olfd ehyfch kzv jkpfylvehc pyobowk efphjh ikjhcn dvevb hehc pfczkcnc{hpwkeolonk jhlhb pfybhwhlhdhc dvevb, wfdkcnnh jhlhb ehwvw"ehwvw pkjhch, hdlk dvevbbfcnvcjhcn pwkeolonk# Zhcph vcjhcnhc hphyhz dvevb, bheh pwkeolonk hehc zfzhp ifyhjh jklvhy wkwzfb jhc efihc{hehc bfcahjk klbv~hc, jhc ivehc wfihnhk pyhezkwk pwkeolon moyfcwke#Kczk eobpfzfcwk pwkeolon hjhlhd hwfwbfc, kczfy}fcwk, jhc pyf}fcwk# [hcn bfbifjhehcpwkeolon moyfcwke jfcnhc pwkeolon lhkcc{h hjhlhd eoczfew zfbphz kh ifefyah# Pwkeolon moyfcwkebfcfyhpehc eobpfzfcwk hwfwbfc, kczfy}fcwk, jhc pyf}fcwkc{h jhlhb eoczfew pfybhwhlhdhcdvevb#
 
7
 
Z
vnhw pwkeolon moyfcwke
8#
Phjh pflhev
#Kczfyonhwk ifyzvavhc hnhy pflhev bfcnhevk efwhlhdhcc{h# Zfecke lhbh {hcn jknvchehcpolkwk hjhlhd jfcnhc bflhevehc efefyhwhc mkwke, zfecke kck ihc{he bfcjhphzehc efghbhcehyfch oyhcn {hcn zkjhe ifywhlhd jhphz bfcnhevk efwhlhdhc hekihz zkjhe zhdhc hehcefefyhwhc mkwke {hcn jkzfykbhc{h# Zfecke kczfyonhwk jfcnhc bfcnnvchehc zfoyk pwkeolonkjhphz jknvchehc bkwhlc{h jfcnhc zfecke bhewkbhlkwhwk jhc bkckbhlkwhwk $Ehwwkc - BgChlljhlhb Gocwzhcqo, 900=+# Pwkeolon moyfcwke jhphz bfbifyk pflhzkdhc efphjh polkwk zfczhcnzfecke kczfyonhwk {hcn bfcnnvchehc pykcwkp pwkeolonk#
ykbkchl pyomklkcn 
jhphz jkwvwvc jfcnhc ihczvhc zfoyk pwkeolonk# Pwkeolon moyfcwke jhphzbfbihczv polkwk bflhghe pflhev jfcnhc bfc{vwvc pyomkl eykbkchl pflhev# Bkwhl phjh ehwvwzfyoykw jhphz jkwvwvc
gykbkchl pyomklf
jhyk zfyoykw, {hcn ifynvch jhlhb lhcnehd pfc{kjkehc jkefpolkwkhc bhvpvc bhwvehc ihnk dhekb $bkwhlc{h hphehd zfphz zfyoykw jkdvevb bhzk hzhvdhc{h wfvbvy dkjvp+#Pwkeolon moyfcwke avnh jhphz bfbihczv polkwk jfcnhc bflhevehc hwfwbfc vczvebfbifykehc nhbihyhc zfczhcn eocjkwk bfczhl pflhev#
9#
Phjh Eoyihc
#
 
Ififyhph ehwvw jfcnhc zyhvbh {hcn ifyhz bfcolhe vczve bfcgfykzhehc efahjkhc {hcnjkhlhbkc{h# Pwkeolon moyfcwke jhphz bfbihczv polkwk jhlhb bflhevehc pfcnnhlkhc kcmoybhwkzfydhjhp eoyihc, bkwhl phjh hche"hche hzhv ~hckzh eoyihc efefyhwhc jkivzvdehcefzfyhbpklhc hnhy eoyihc bfyhwh c{hbhc jhc zfyiveh# Pfcnnhlkhc eoyihc pfyeowhhc phjhhche {hcn bhwkd whcnhz iflkh jhphz jknvchehc hlhz ihczv iocfeh $Pyoio~hzk, 9006+#Pwkeolon moyfcwke jhphz bflhevehc ozopwk pwkeolonk# Phjh ehwvw jk Bhlhcn efzkeh wfoyhcnkiv {hcn bfbivcvd : hchec{h jhc kh ivcvd jkyk# Wfoyhcn pwkeolon jhphz bfc{vwvc ozopwkpwkeolonkw ifyjhwhyehc wvbify ivezk zkjhe lhcnwvcn {hkzv ghzhzhc {hcn jkzkcnnhlehc olfdhlbhydvb, jhzh {hcn jkpfyolfd jhyk zfbhc, eflvhynh eoyihc hzhv zfbhc efyah# Zvavhc ozopwkpwkeolonk hjhlhd bfyfeocwzyvewk efhjhhc fbowkochl, efpykihjkhc, pkekyhc, jhc nh{h dkjvphlbhydvb# Ozopwk pwkeolonk hehc bfbihczv polkwk jhlhb bfc{kbpvlehc efbvcnekchceoyihc jkivcvd hzhv ivcvd jkyk#
7
#
Phjh whewk
#
 
Pyowfw pfyhjklhc pkjhch zfynhczvcn phjh dhwkl kc}fwzknhwk zyfdhjhp whewk, ehyfch ihke polkwk,ahewh jhc dhekb zkjhe bflkdhz lhcnwvcn efahjkhc pfyehyh# Pfcflkzkhc bfcfbvehc dhekb jhcavyk jk Hbfykeh bfchyvd efpfygh{hhc ;0 & zfydhjhp pfyc{hzhhc whewk, phjhdhl ihc{hepfcflkzkhc {hcn bfbivezkehc ihd~h efwhewkhc {hcn jkifykehc whewk ihc{he {hcn ikhw#Jkpfylvehc zfecke kc}fwzknhwk whewk {hcn zfphz h#l1 zfecke dkpcowkw jhc ~h~hcghyh eonckzkm#Zfecke dkpcowkw jknvchehc efzkeh kcmoybhwk zfczhcn wvhzv efahjkhc zkjhe hjh efbhavhc {hcnifyhyzk hzhv phjh Whewk/eoyihc {hcn fbowkochl $bhlv, bhyhd+ jhc bfcndklhcnehcbfboykc{h# Jfcnhc zfecke dkpcowkw, kh bfyhwh ifihw jhc jhphz bfbvcgvlehc kcnhzhcc{hefbihlk#

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Arya Bigbro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->