Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

lêi giíi thiÖu
ch-¬ng I: Tæng quan hÖ thèng truyÒn sè liÖu
I. hÖ thèng truyÒn sè liÖu
1. Kh¸i niÖm th«ng tin, d÷ liÖu vµ tÝn hiÖu
2. HÖ thèng truyÒn sè liÖu
ii. c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ truyÒn sè liÖu
1. C¸c chÕ ®é th«ng tin
2. C¸c h×nh thøc truyÒn
3. C¸c chÕ ®é truyÒn
4. Giao thøc
iii. sù chuÈn hãa vµ m« h×nh osi
1. Nhu cÇu chuÈn hãa c¸c hÖ thèng truyÒn sè liÖu
2. M« h×nh OSI
c©u hái «n tËp ch-¬ng i
ch-¬ng II: giao tiÕp vËt lý
i. c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn
1. TruyÒn dÉn t-¬ng tù
2. TruyÒn dÉn sè
II. M«i tr-êng truyÒn
1. C¸c ®-êng truyÒn c¸p h÷u tuyÕn
2. §-êng truyÒn sãng v« tuyÕn
III. TÝn hiÖu trªn ®-êng truyÒn
1. C¸c nguån tÝn hiÖu
2. ¶nh h-ëng cña kªnh truyÒn ®Õn tÝn hiÖu
3. §iÒu chÕ tÝn hiÖu
4. M· hãa truyÒn dÉn
iv. C¸c chuÈn giao tiÕp vËt lý
1. ChuÈn giao tiÕp EIA-232D/24
2. Giao tiÕp X21
c©u hái «n tËp ch-¬ng II
ch-¬ng iii: giao tiÕp kÕt nèi sè liÖu
i. truyÒn nèi tiÕp kh«ng ®ång bé
1. Nguyªn t¾c truyÒn nèi tiÕp kh«ng ®ång bé
2. Nguyªn t¾c ®ång bé n¬i nhËn
ii. truyÒn nèi tiÕp ®ång bé
1. Nguyªn t¾c truyÒn nèi tiÕp ®ång bé
®ång bé thiªn h-íng bit vµ truyÒn ®ång bé thiªn h-íng ký tù
2. TruyÒn ®ång bé thiªn h-íng ký tù
3. TruyÒn ®ång bé thiªn h-íng bit
iii. m¹ch ®iÒu khiÓn truyÒn sè liÖu
1. Kh¸i qu¸t
2. Giao tiÕp truyÒn sè liÖu cã thÓ lËp tr×nh USART 8251A cña
iv. modem
1. Kh¸i niÖm modem
2. S¬ ®å khèi cña mét modem
3. C¸c kü thuËt ®iÒu chÕ c¬ b¶n
4. Tr¹ng th¸i lµm viÖc cña modem
5. Giíi thiÖu hä modem thÕ hÖ míi V.92
6. ADSL vµ modem ADSL
v. multiplex(bé ghÐp kªnh)
1. Multiplex
2. Bé ghÐp kªnh ph©n chia tÇn sè (FDM)
3. Bé ghÐp kªnh ph©n chia thêi gian (TDM)
c©u hái «n tËp ch-¬ng III
ch-¬ng Iv: kiÓm so¸t ®-êng nèi sè liÖu
i. cÊu h×nh ®-êng truyÒn
1. §å h×nh
2. §é Duplex
3. Nguyªn t¾c ®-êng d©y
ii. kiÓm so¸t luång d÷ liÖu(DAta flow control)
1. C¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm so¸t luång d÷ liÖu th«ng dông :
2. Gi¶i quyÕt ïn t¾c
iii. ®Þa chØ hãa(Addressing)
2. L-îc ®å ®Þa chØ hãa NSAP
iv. Ph¸t hiÖn vµ söa lçi
1. KiÓm so¸t lçi (Error control)
2. C¸c lo¹i m· chèng nhiÔu
C©u hái «n tËp ch-¬ng Iv
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giaotrinhTSL

giaotrinhTSL

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by thanhngan266

More info:

Published by: thanhngan266 on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 18 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 22 to 48 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 52 to 60 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 160 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 164 to 168 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->