Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lap Trinh Java

Lap Trinh Java

Ratings:
(0)
|Views: 1,933|Likes:
Published by Ngo Tuan Nghia

More info:

Published by: Ngo Tuan Nghia on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2011

pdf

text

original

 
1
P TRÌNH H
ƯỚ 
NG
ĐỐ
I T
ƯỢ 
NG
PGS.TS. Tr
n
 Đ
ình Qu
ế
 KS. Nguy
n M 
nh Hùng
Các khái ni
 m c
ơ
b
n c
a L
 p trình h
ướ
ng
đố
i t
ượ
ngL
 p trình h
ướ
ng
đố
i t
ượ
ng v 
i Java
 
 
2
GI
Ớ 
I THI
U
Trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây, l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
đ
ã tr 
ở 
nên g
n g
ũ
i nh
ờ 
s
ra
đờ 
i liên ti
ế
 pc
a các ngôn ng
l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng. S
c m
nh c
a ph
ươ 
ng pháp l
 p trình h
ướ 
ng
đố
it
ượ 
ng th
hi
n
ở 
ch
kh
n
ă
ng mô hình hoá h
th
ng d
a trên các
đố
i t
ượ 
ng th
c t
ế
, kh
n
ă
ng
đ
óng gói và b
o v
an toàn d
li
u, kh
n
ă
ng s
d
ng l
i mã ngu
n
để
ti
ế
t ki
m chi phí và tàinguyên;
đặ
c bi
t là kh
n
ă
ng chia s
mã ngu
n trong c
ng
đồ
ng l
 p trình viên chuyên nghi
 p. Nh
ng
đ
i
m m
nh này h
a h
n s
thúc
đẩ
y phát tri
n m
t môi tr 
ườ 
ng l
 p trình tiên ti
ế
n cùng v
ớ 
in
n công nghi
 p l
 p ráp ph
n m
m v
ớ 
i các th
ư
vi
n thành ph
n có s
n.Tài li
u này nh
m gi
ớ 
i thi
u cho các sinh viên m
t cái nhìn t
ng quan v
ph
ươ 
ng pháp l
 p trìnhh
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng cùng cung c
 p nh
ng ki
ế
n th
c, các k 
thu
t c
ơ 
b
n cho phát tri
n các
ng d
ngc
a mình d
a trên ngôn ng
l
 p trình Java - m
t trong nh
ng ngôn ng
l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ngthông d
ng nh
t hi
n nay. N
i dung c
a tài li
u này bao g
m hai ph
n chính:
 
Ph
n th
nh
t trình bày nh
ng khái ni
m và các v
n
đề
c
ơ 
b
n c
a l
 p trình h
ướ 
ng
đố
it
ượ 
ng bao g
m t
ng quan v
cách ti
ế
 p c
n h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng và các khái ni
m
đố
i t
ượ 
ng,l
ớ 
 p, k 
ế
th
a,
đ
óng gói,
đ
a hình…
 
Ph
n th
hai trình bày chi ti
ế
t ph
ươ 
ng pháp l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng v
ớ 
i ngôn ng
l
 ptrình Java. N
i dung c
a tài li
u bao g
m 6 ch
ươ 
ng:
Ch
ươ 
ng 1: T
ng quan v
cách ti
ế
p c
n h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
. Trình bày s
ti
ế
n hoá c
a cách ti
ế
 pc
n t
l
 p trình truy
n th
ng
đế
n cách ti
ế
 p c
n c
a l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng và xuh
ướ 
ng phát tri
n c
a l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng hi
n nay.
Ch
ươ 
ng 2: Nh
ữ 
ng khái ni
m c
ơ 
b
n c
a l
p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
. Trình bày các khái ni
mc
ơ 
b
n nh
ư
:
đố
i t
ượ 
ng, l
ớ 
 p
đố
i t
ượ 
ng v
ớ 
i các thu
c tính và ph
ươ 
ng th
c, tính k 
ế
th
a
đ
a hình, tính
đ
óng gói c
a l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng. Ch
ươ 
ng này c
ũ
ng gi
ớ 
i thi
ut
ng quan m
t s
ngôn ng
l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng thông d
ng hi
n nay.
Ch
ươ 
ng 3: Ngôn ng
ữ 
Java
. Gi
ớ 
i thi
u nh
ng khái ni
m và nh
ng quy
ướ 
c ban
đầ
u c
a ngôn ng
 l
 p trình Java: C
u trúc ch
ươ 
ng trình, cách biên d
ch, cách
đặ
t tên bi
ế
n, ki
u d
li
u,các toán t
và c
u trúc l
nh c
a ngôn ng
Java.
Ch
ươ 
ng 4: K 
ế
th
ừ 
a và
đ
a hình trên Java
. Trình bày các k 
thu
t l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng d
atrên ngôn ng
Java: Khai báo l
ớ 
 p, các thu
c tính và ph
ươ 
ng th
c c
a l
ớ 
 p; k 
thu
tth
a k 
ế
, các l
ớ 
 p tr 
u t
ượ 
ng, cài
đặ
t n
 p ch
ng và
đ
a hình trên Java.
Ch
ươ 
ng 5: Bi
u di
n và cài
đặ
t các c
u trúc d
ữ 
li
u tr
ừ 
u t
ượ 
ng trên Java
. Trình bày k 
thu
tcài
đặ
t và s
d
ng m
t s
c
u trúc d
li
u quen thu
c trong Java: ng
ă
n x
ế
 p, hàng
đợ 
i,danh sách liên k 
ế
t, cây nh
phân và
đồ
th
.
Ch
ươ 
ng 6: L
p trình giao di
n trên Java
. Trình bày các k 
thu
t l
 p trình giao di
n trên Java:L
 p trình v
ớ 
i các giao di
n c
ơ 
b
n trong th
ư
vi
n AWT, l
 p trình giao di
n v
ớ 
i Appletvà HTML, l
 p trình giao di
n nâng cao v
ớ 
i th
ư
vi
n SWING.Tài li
u này
đượ 
c vi
ế
t nh
m ph
c v
môn h
c “
L
p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
” gi
ng d
y ti
ế
 p theosau môn h
c Ngôn ng
l
 p trình C++ và nh
ư
v
y khi h
c môn h
c này sinh viên s
d
n
m b
t
đượ 
c nh
ng
đặ
c tr 
ư
ng khác bi
t c
a ngôn ng
Java so v
ớ 
i C++.
 
3Cu
n sách này còn có kèm theo m
t
đĩ 
a CD ch
a toàn b
mã các ch
ươ 
ng trình cài
đặ
t làm ví d
 và bài t
 p trong cu
n sách.M
c dù các tác gi
 
đ
ã có nhi
u c
g
ng trong quá trình biên so
n tài li
u này, song không th
 tránh kh
i nh
ng thi
ế
u sót. R 
t mong nh
n
đượ 
c s
 
đ
óng góp ý ki
ế
n c
a sinh viên và các b
n
đồ
ng nghi
 p.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
haui_aptechttc liked this
Hoan liked this
bboyhxt9x liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->