Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chien luoc Kinh Do

chien luoc Kinh Do

Ratings:
(0)
|Views: 3,814|Likes:
Published by traidatmui88

More info:

Published by: traidatmui88 on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
 -1-
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
U
1/ Lý do ch
n
đề
tài
Toàn c
u hóa kinh t
ế
là xu h
ướ 
ng t
t y
ế
u
đ
ang di
n ra trên th
ế
gi
ớ 
i, chi ph
i t
t c
 các n
n kinh t
ế
trên th
ế
gi
ớ 
i. Vi
c chu
n b
gia nh
 p WTO c
a Vi
t Nam
đặ
t các doanhnghi
 p trong n
ướ 
c
đứ
ng tr 
ướ 
c nhi
u c
ơ 
h
i và thách th
c l
ớ 
n lao.
Để
t
n t
i và phát tri
ntrong m
t môi tr 
ườ 
ng c
nh tranh ngày càng gay g
t, các doanh nghi
 p c
n ph
i xác
đị
nhcho mình h
ướ 
ng
đ
i, chi
ế
n l
ượ 
c phát tri
n kinh doanh
đ
úng
đắ
n. Nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây, n
n kinh t
ế
Vi
t Nam phát tri
n
n
đị
nh và thu nh
 p c
a ng
ườ 
idân ngày càng cao.
Đ
òi h
i c
a ng
ườ 
i dân
đố
i v
ớ 
i nh
ng nhu c
u v
cu
c s
ng nói chungvà nhu c
u tiêu dùng th
c ph
m nói riêng c
ũ
ng ngày càng cao. Công ty C
Ph
n Kinh
Đ
ôlà m
t doanh nghi
 p hàng
đầ
u ho
t
độ
ng trong l
 ĩ 
nh v
c ch
ế
bi
ế
n th
c ph
m. Trong hoànc
nh nhu c
u v
th
c ph
m t
ă
ng nhanh và có r 
t nhi
u
đơ 
n v
trong và ngoài nu
ớ 
c thamgia
đ
áp
ng nhu c
u này, Công ty Kinh
Đ
ô c
n ph
i
đị
nh h
ướ 
ng chi
ế
n l
ượ 
c nh
m gi
 v
ng v
trí hàng
đầ
u và ti
ế
 p t
c phát tri
n trong t
ươ 
ng lai. Nh
m góp ph
n vào s
phát tri
n c
a Công ty C
Ph
n Kinh
Đ
ô, tôi xin ch
n
đề
tài“ Chi
ế
n l
ượ 
c c
a Công ty C
Ph
n Kinh
Đ
ô
đế
n n
ă
m 2011” cho
đề
tài lu
n v
ă
n cao h
cc
a mình.
2/
Đố
i t
ượ 
ng và Ph
m vi nghiên c
ứ 
u c
a
đề
tài-
Đố
i t
ượ 
ng nghiên c
u:
đề
tài ch
y
ế
u nghiên c
u môi tr 
ườ 
ng bên trong c
a Kinh
Đ
ô, t
 
đ
ó xây d
ng chi
ế
n l
ượ 
c kinh doanh cho công ty.- Ph
m vi nghiên c
u: Kinh
Đ
ô
đượ 
c bi
ế
t
đế
n nh
ư
đơ 
n v
ho
t
độ
ng trong nhi
ul
 ĩ 
nh v
c nh
ư
th
c xây d
ng, th
c ph
m; s
n xu
t bánh k 
o, kem
ă
n, n
ướ 
c gi
i khát. Tuynhiên,
đề
tài ch
nghiên c
u ho
t
độ
ng s
n xu
t kinh doanh c
a công ty C
Ph
n Kinh
Đ
ôtrong l
 ĩ 
nh v
c s
n xu
t bánh k 
o.
Đề
tài không nghiên c
u
đư
a chi
ế
n l
ượ 
c chi ti
ế
t cho t
ngngành hàng công ty
đ
ang s
n xu
t kinh doanh mà ch
nghiên c
u chi
ế
n l
ượ 
c t
ng th
v
 ngành bánh k 
o cho tòan công ty.
 
 -2-
3/ Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u
Để
nghiên c
u
đề
tài này, tác gi
s
d
ng ph
ươ 
ng pháp
đị
nh tính, th
ng kê, d
báo,nghiên c
u tài li
u, ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u h
th
ng.
4/
Đ
óng góp c
a lu
n v
ă
n
Lu
n v
ă
n
đ
ã h
th
ng hóa c
ơ 
s
ở 
lý lu
n v
v
n
đề
ho
ch
đị
nh kinh doanh, xây d
ngchi
ế
n l
ượ 
c dài h
n cho ho
t
độ
ng kinh doanh c
a công ty, v
ch ra các gi
i pháp th
c hi
nc
th
. K 
ế
t qu
nghiên c
u c
a lu
n v
ă
n là tài li
u tham kh
o b
ích cho các nhà qu
n tr 
 c
a Kinh
Đ
ô.
5/ K 
ế
t c
u c
a lu
n v
ă
n
Lu
n v
ă
n g
m 3 ch
ươ 
ng:Ch
ươ 
ng 1: nh
ng lý lu
n c
ơ 
b
n c
a
đề
tàiCh
ươ 
ng 2: phân tích môi tr 
ườ 
ng ho
t
độ
ng c
a Kinh
Đ
ôCh
ươ 
ng 3: chi
ế
n l
ượ 
c phát tri
n c
a Kinh
Đ
ô
đế
n n
ă
m 2011
 
 -3-
CH
ƯƠ 
NG 1C
Ơ 
S
Ở 
LÝ LU
N C
A
ĐỀ
TÀI NGHIÊN C
Ứ 
U
1.1
 
T
ng quan v
ho
ch
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c1.1.1 Khái ni
m
Thu
t ng
chi
ế
n l
ượ 
c
đượ 
c s
d
ng
đầ
u tiên trong l
 ĩ 
nh v
c quân s
, sau
đ
ó
đượ 
c
ng d
ng vào l
 ĩ 
nh v
c kinh doanh. Có nhi
u khái ni
m khác nhau v
chi
ế
n l
ượ 
c. Theocách ti
ế
 p c
n c
a giáo s
ư
 
đạ
i h
c Havard Alfred Chandler thì “
chi
ế 
n l 
ượ 
c là ti
ế 
n trình xác
đị
nh các m
c tiêu c
ơ 
b
n dài h
n c
a doanh nghi
 p, xác
đị
nh các hành
độ
ng và phân b
ổ 
 các ngu
n l 
ự 
c c
n thi
ế 
để 
th
ự 
c hi
n các m
c tiêu
đ 
ó”
Ho
c theo quan
đ
i
m c
a ph
ươ 
ng pháp C3,
chi
ế 
n
ượ 
c th
ự 
c ch
ấ 
t là m
t gi
i phápmang tính ch
ấ 
t lâu dài nh
ằ 
m c
ng c
ố 
v
th
ế 
c
nh tranh c
a doanh nghi
 p trên th
tr 
ườ 
ng.
Theo Fred R. David, tác gi
c
a cu
n Concepts of strategic management, “
chi
ế 
n
ượ 
c là nh
ữ 
ng ph
ươ 
ng ti
n
đạ
t t 
ớ 
i nh
ữ 
ng m
c tiêu dài h
n”
Tuy có nhi
u cách ti
ế
 p c
n chi
ế
n l
ượ 
c, nh
ư
ng nhìn chung b
n ch
t c
a chi
ế
n l
ượ 
ckinh doanh v
n là m
t h
th
ng gi
i pháp dài h
n cho doanh nghi
 p
để
phát tri
n s
n xu
tkinh doanh, và có nh
ng
đ
i
m chung sau: tính linh ho
t c
a chi
ế
n l
ượ 
c, tính ch
 
độ
ng c
achi
ế
n l
ượ 
c, t
i thi
u hoá nhu c
u s
d
ng tài nguyên, t
 p trung
đ
ánh vào th
ế
y
ế
u và nh
ượ 
c
đ
i
m c
a
đố
i th
c
nh tranh, nh
ng m
c tiêu
đề
ra ph
i chính xác và kh
thi.Vi
c xây d
ng chi
ế
n l
ượ 
c
đ
òi h
i ph
i có s
hài hòa và k 
ế
t h
ợ 
 p gi
a các y
ế
u t
tác
độ
ng
đế
n chi
ế
n l
ượ 
c sau: các c
ơ 
h
i thu
c môi tr 
ườ 
ng bên ngoài, các
đ
i
m m
nh và
đ
i
my
ế
u c
a doanh nghi
 p, nh
ng k 
v
ng v
m
t xã h
i c
a doanh nghi
 p, giá tr 
cá nhân c
anhà qu
n tr 
.Bên c
nh
đ
ó, m
t chi
ế
n l
ượ 
c thành công ph
i
đ
áp
ng
đượ 
c các tiêu chu
n sau: ph
i tính linh ho
t, ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i s
thay
đổ
i tình hình bên ngoài; ph
i
đượ 
c truy
n
đạ
t vàthông hi
u trong toàn b
t
ch
c;
đ
i
u hoà
đượ 
c tài nguyên v
ớ 
i các c
ơ 
h
i kinh doanh; cókh
n
ă
ng th
a nh
n phong cách ho
t
độ
ng c
a doanh nghi
 p;
đượ 
c s
h
tr 
ợ 
hoàn toàn c
at
ch
c; có kh
n
ă
ng nh
n d
ng các c
ưỡ 
ng ch
ế
x
y ra trong quá trình ho
t
độ
ng; ph
i tính kh
thi; ph
i bao g
m phân tích r 
i ro.

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quyên Lê liked this
Dao Hoang Ngan liked this
Bùi Đức Trọng liked this
Nga Ngố liked this
hongt_55 liked this
Phương Dung liked this
Tham Le liked this
Hương Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->