Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tvdt3

tvdt3

Ratings: (0)|Views: 3,065 |Likes:
Published by Ngo Tuan Nghia

More info:

Published by: Ngo Tuan Nghia on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
TRƯNG ĐI HC H
ÀNG H
I
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GI
NG
CƠ SDLIU NÂNG CAO
Biên so
n:
Th.S Nguyễn Trung ĐứcHải Phòng – 2008
 
http://www.ebook.edu.vn
1
B
GIAO THÔNG VN TI
TR
ƯNG ĐI HC H
ÀNG H
I
B
MÔN: HTHNG THÔNG TIN
KHOA: CÔNG NGH
TNG TIN
BÀI GI
NG
CƠ SDLIU NÂNG CAO
TÊN H
C PHN
:
CƠ SDLIU NÂNG CAO
MÃ H
C PHN
:
17406
TRÌNH
ĐỘĐ
ÀO T
O
:
ĐI HC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH :
CÔNG NGH
THÔNG TIN
H
I PH
ÒNG - 2008
 
http://www.ebook.edu.vn
2
Tên h
c phn
:
sở dữ liu ng cao
Lo
i hc phn
: 2
B
n phụ trách ging dạy
: H
thng Tng tin
Khoa ph
trách
: CNTT.
Mã h
c phn
: 17406
T
ng sTC
: 2TS ti
ết
Lý thuy
ết
Th
c h
ành/Xemina T
hc
Bài t
p ln Đồ án môn hc
45 30 15 0 0 0
Điu kiện ti
ên quy
ết
:Sinh viên ph
i hc và thi đạt các học phần sau mới đưc đăng học học phn n
ày:
Cơ sdliu.
M
c ti
êu c
a hc phn
:Cung c
p kiến thc
nâng cao v
mô hình c
ơ sở dữ liu quan h, các pơng pháp thiết kế
s
dữ liu kc nhau
.
N
i dung chyếu:
Gi
i thiu vc hqun trị dữ liu; Các h
ình m
ng, mô
hình phân c
p; Điu khin ơng
tranh trong h
qun trị cơ sở dữ liu; An to
àn và x
lý sai sót; Mô h
ình c
ơ sdliu hưng đitưng; Mô h
ình c
ơ sdữ liu phân n.
N
i dung chi tiết:
PHÂN PH
I STITTÊN CHƯƠNG MC
TS LT TH BT KT
Chương 1. Hệ qun
tr
cơ sdliu v
à l
ịch sphát
tri
n
3 3
1.1. Quan ni
m về CSDL
1.2.
ng dụng của hệ quản trị CSDL
1.3. L
ịch sca các hquản trị dữ liu
Chương 2. Mô h
ình m
ng, mô h
ình phân c
p
3 3
2.1. Mô hình m
ng
2.1.1. Gi
i thiu
2.1.2. Các khái ni
m
2.2. Mô hình phân c
p
2.2.1. Gi
i thiu
2.2.2. Các khái ni
m
Chương 3. Thiết kế cơ sdliu khái nim
3 3
3.1. Gi
i thiu
3.2. Tr
u tưng hoá trong thiết kế CSDL
3.3. Các thu
c tính tươn
g x
ng giữa các lp
3.4. Các mô hình d
liu
3.5. Mô hình th
c thể quan hệ
Chương 4. Điu khin khai tc tương tranh
3 3
4.1. Gi
i thiu
4.2. M
t số khái nim4.3. Đặc tính của khai thác không xung đt
4.3.1. M
t s
khái ni
m
4.3.2. Khai thác có th
tự4.3.3. Đthị về thtự thc hiện các giao c
Cơng 5. An tn dliệu v
à x
sai sót
3 3
5.1. An toàn trong CSDL5.1.1. Ph
m vi an to
àn d
liu
5.1.2. Các yêu c
u bo vCSDL
5.1.3. Các d
ng sai sót5.2. Các điều khin an to
àn d
liu5.2.1. Điều khin lung thông tin

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Võ Minh Sơn liked this
Tư Lê Thế liked this
Ba Le liked this
loicuoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->