Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
64Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tvdt8

tvdt8

Ratings: (0)|Views: 5,439 |Likes:
Published by Ngo Tuan Nghia

More info:

Published by: Ngo Tuan Nghia on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

 
 
1
M
C L
CCh
M
b
v
 
b
 
 
 
 
 
 
 
b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
 
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Chƣơng 1: Tổ
ng Quan V
M
ng Vi
n Thông
1.1, Các khái ni
ệm cơ bản trong lĩnh vự 
c vi
n thông
G
ần đây, máy tính phát triể
n nhanh, kh
 
năng làm việ
c nhanh và giá thành gi
m
đế
n n
i chúng
ng d
ng kh
p m
ọi nơi trên thế
gi
ớ 
i và xâm nh
p vào m
ọi lĩnh vự
c. Dos
 
đa dạ
ng và tinh vi c
a máy tính và s
phát tri
n nhanh c
a các tr
m làm vi
c, nhuc
u v
m
ng vi
n thông truy
n t
i thông tin không ng
ng phát tri
n. Các m
ng nàykh
 
năng cung cấp các đườ 
ng truy
ền thông để
chuy
n các s
li
ệu trong lĩnh vự
c côngngh
, khoa h
c k
thu
ật và đả
m b
ảo đáp ứ
ng các lo
i
ng d
ng phong phú khác nhaut
gi
i trí cho t
ớ 
i các công vi
c ph
c t
p. Các m
ng này còn có kh
 
năng truyề
n t
ithông tin v
ớ 
i t
ốc độ
khác nhau t
vài ký t
trong m
t giây t
ớ 
i hàng Gbit/s. Theo m
t
nghĩa rộng hơn, các mạ
ng này cung c
p ch
ức năng truyề
n t
i thông tin m
t cách linhho
t. Thông tin truy
n t
i v
ớ 
i t
ốc độ
 
khác nhau, độ
 
an toàn và độ
tin c
ậy cao. Điể
mnày khác xa so v
ớ 
i kh
 
năng củ
a m
ạng điệ
n tho
ại được hình thành để
truy
n t
i tínhi
u ti
ế
ng nói v
ớ 
i t
ốc độ
c
 
định 64Kbit/s, độ
an toàn và tin c
ậy không đồ
ng b
.
Điể
mquan tr
ng
ở 
 
đây là các thiế
t b
trên m
ng vi
n thông cùng có s
tho
thu
n v
vi
c
trình bày thông tin dướ 
i d
ng s
và các th
t
ục trên các đườ 
ng truy
n. T
t c
các quy
ướ 
c, tho
thu
n và các quy t
c nh
ằm xác đị
nh thông tin s
 
trao đổ
i v
ớ 
i nhau g
i là cácgiao th
c thông tin
(communication protocol)
. S
k
ế
t h
ợ 
p (marriage) gi
a hai côngngh
 
hàng đầ
u vi
n thông và máy tính là m
t thách th
c m
ớ 
i cho các nhà khoa h
c, k
 
sư và các nhà thiế
t k
ế
.Truy
n thông là vi
c truy
n thông tin t
m
ột điể
m t
ớ 
i m
t
điể
m khác, g
m có truy
n
thông cơ học (bưu chính) và truyền thông điệ
n (vi
n thông) b
ở 
i vì nó phát tri
n t
 d
ạng cơ họ
c (máy móc) sang d
ạng điệ
n/quang và ngày càng s
d
ng nh
ng h
 th
ng
điệ
n/quang ph
c t
ạp hơn.
 

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Trung Le liked this
Nguoi Cuoipho liked this
Nu Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->