Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Al Avaraachan Makan Bin Sulthan Al Philipose 06

Al Avaraachan Makan Bin Sulthan Al Philipose 06

Ratings: (0)|Views: 415|Likes:
Published by nithajose1

More info:

Published by: nithajose1 on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

 
¥W ¥ÕùÞºîX εX ÌßX ØáWJÞX ¥WËßÜßçMÞØí!
çÈÞÕW _ ÍÞ·¢ 6ÄáOß
ÉßKà¿áU ÆßÕTBZ Õ{æø ÄßøAá É߿ߺîÕÏÞÏßøáKá, ËáZ è¿¢ç¼ÞÜßÏßW ÄæK ÎáÝáµß.RØíxÞVGßBßæÜ ÈÜï §¢dO×X æµÞ¿áAâ ËßÜßMíQ ¥ÈßÄ çººîß ®çKÞ¿ídÉçÄcµ¢ ÉùEßøáKá.¥ÈßÄ çººîßAᢠ²øá ædÉÞçÎÞ×X ²Jí ÕKßøáKá, æØÏßrí®µíØßµcâÕßW ÈßKᢠ¯øßÏÞ æØÏßrí ÎÞçȼùÞÏß, ¥ÄᢠÆáÌÞÏßØßxßÏáæ¿. ¾ÞX ¥ÈßÄ çººîßÏáæ¿ ¥ØßØíxaÞÏßGÞÃí ç¼ÞÜß Äá¿BßÏÄí,µâ¿áÄW ØÎÏÕᢠ³ËàTßW ÄæK, èdÁÕßBí èÜØXTßÜïÞæÄËàWÁßW §ùBÞX ÉxßæÜKí ®çKÞ¿í ÎáæK ÉùEßøáKá.¥ÕùÞºîX ÎáÄÜÞ{ßÏáæ¿ ÎµÈÞÏß ¼Èßºî ¾ÞX ¥BßæÈ ç¼ÞÜß æºÏñí¼àÕßAÞX Äá¿Bß. ³ËàTßW çÉÞµÞX ®ÈßAí ÄÞWMøcÎÞÏßøáKá, µÞøâ, ÉÜ øÞ¼cBW ÈßÎáU Øáwøßµ{ÞÏ µáµZ ¥èÕæ¿ ÉÜÁßÕß×Èáµ{ßÜÞÏß ©IÞÏßøáKá. ®ÜïÞÕøáÎÞÏß ²Kí æÉGKí ¥¿áAÞX¾ÞX ÉøÎÞÕÇß dØÎßAáKáIÞÏßøáKá. ç¼ÞÜß Äá¿BßÏÄßÈá çÖ×¢ ¾ÞÈᢧØíÎÏßÜáÎÞÏáU µâ¿ß µÞݺîµZ µáùEá. ¾ÞX ç¼ÞÜß µÝßEí ÄßøßæµÕøáçOÞZ ¥ÕX ÈÜï ÄßøAßÜÞÏßøßAá¢, ²øá ØÜÞ¢ ÉùÏÞX ÎÞdÄæÎ ÄA¢µßGâ.Øß·øÕßWAáK µOÈß ¦ÏÄá æµÞç®ç³ËàTßW ¾ÞXÉáµÕÜß Äá¿BßÏßøáKá, ²øá ÕßÇ¢ ®ÜïÞÕøᢠ¥Õßæ¿ ØíçÎÞçAVTÞÏßøáKá,¥Äá æµÞIí ²øá dÉÖíÈÕᢠ§ÜïÞÏßøáKá. ºßÜ ÆßÕTB{ßW ¥ÈßÄ çººîß®æK ¥Õøáæ¿ ÕàGßçÜAí ³ËàTí µÞøcBZ ÁßØíATí æºÏîÞX Õß{ßAá¢,ÈAßÏᢠªAßÏᢠ¾ÞX ¥Õæø ØçLÞ×ßMߺîá çÉÞKá. ÉßæK ÉßæK¥æÄÞøá ØíÅßø¢ ¯VMÞ¿ÞÎÞxß. ¥FøçÏÞ¿á µâ¿ß ¾ÞX ³ËàTßWÈßKᢠ§ùBá¢, ¥æMÞçÝAᢠ¥ÈßÄ çººîß Äæa ç¼ÞÜßæÏÜïÞ¢ ÄàVJí¥¿âJáU ¯æÄCßÜᢠØíçxÞMßW µÞJá ÈßWAá¢, ¥Õß¿Kí ®çKÏᢵâGß çÈæø ¥Õøáæ¿ ËïÞxßçÜAí, ®JßÏ ©¿æÈ øIá çÉøᢠçºVæKÞøáµá{ß, µá{ßæAÞM¢ ²øá ÈßWMÈ¿ß, ¥ÄßÈá çÖ×¢ ®æLCßÜᢠèÜxÞÏßµÝßAá¢, ÎßAÕÞùᢠ¯æÄCßÜᢠÕßÜ µâ¿áÏ ÎÆcÎÞÏßøßAá¢, ÉßæK ¥Äßæa ÄøßMßW µß¿Ká¢..ÈßKá¢..ÄßøßEá¢...ÎùßEá¢..®ÜïÞ ÕßÍÕB{ᢠµâ¿ßÏ ²øáØâMV ËAߢBí. ÉßæK ¥WM çÈøæJ ÕßdØÎJßÈá çÖ×¢ ¥ÈßÄ çººîß®æK çdÁÞMí æºÏîá¢.
Page 1 of 11
 
¥Äá çÉÞæÜÞøá ÆßÕØ¢, ¥ÈßÄ çººîß ®æK æÞMí æºÏñí ¾ÞXÌßWÁßBßçÜAí µÏùÞX ÈßWAáK ØÎÏ¢, ÉßKßW ÈßæKÞøá Õß{ß.R®µíØíµcâØíÎßQ ¾ÞX ÄßøßEá çÈÞAß. ÉßKßW çùÞTß.RçÏØíQ ¾ÞX ÉáFßøßçÏÞæ¿ ÉùEá.RµÞX Ïâ æÙWÉí Îß ÉïàØí, ¥ÏÞ¢ ¼íØíxí d¿ÏßBí xá æ·xí ÆàTí ØíxËí ¥MíØíæxçÏVTíQ ¥ÕZ ÉùEá Äá¿Bß.ÉáUßAÞøß ç×ÞMßBí µÝßEí ÕøáK ÕÝßÏÞÏßøáKá, µÞøàçËÞùßæa çÉøáU ¥ÈÕÇß ÉïÞØíxßAí ØFßµ{ßW ÈßùæÏ ØÞÇÈB{áÎÞÏÞÃí ÕøÕí.çÉÞøÞJÄßX ²M¢ µáGßµ{á¢. ÉßU¯øÞæÈCßW Îá¿ßE ÕÞÖß. ¥Õ{á濺áÕK ÜßÉíØíxßAßG ºáIáµ{ᢠæµFáK µHáµ{ᢠµIçMÞZ ÄæK®æa ÕÞ¿ßÏ µáGÈßW ÄøßMáIÞÏß. ®dÄçÏÞ ÄÕà §Õç{Þæ¿ÞKíÎßIÞÈÞÏß ¾ÞX ÄáÈßEßæGÞIí Éæf ¥çMÞæÝÞKᢠ®ÈßèÇøµßGßÏßøáKßÜï, Éæf §çMÞZ, ¥ÕZ..®æa ÎáKßW ²øá ØÙÞÏ¢¦ÕÖcæMGáæµÞIí ÕKßøßAáKá, §Äá ÄæK ºÞXØí, ²Kí ¥¿áJí µâ¿ÞXÉxßÏßøáæKCßW, ¦ùá ÎÞTJßæÜÞøßAW ÎÞdÄ¢ µáHÏáæ¿ øá»ß ¥ùßÏáK¥Õ{áæ¿ ÉâùßæÜ æËKßÏáæ¿ øá»ßÏᢠÎÃÕáÎáU çÄX µá¿ßAÞXÉxßÏßøáæKCßW.....R³Ùí! çÁÞIí Õùß, Ïá çxAí æµdÏí ³Ëí Æß µßÁíØí, æ® ÕßW dÌßBíÆàØí ØxíËí ¥MíQ ¾ÞX ØçLÞ×çJÞæ¿ ÉùEá.R³Ùí! ÄÞCí Ïá, æ® ÕÞTí ùßÏÜß ÕùàÁí, ÆßØí ØíxáMßÁí ÕÞºîí ÎÞX, ÙߨØí æÈÕV ÙßÏV æÕX Ïá ÕÞIí Ùߢ...Q ®Kí Éßùá ÉßùáJá æµÞIíçùÞÉßUÞçøÏᢠÕÜߺîí, ²M¢ ÍÞø¢ µáùºßÜ ÉÞAxáµ{áæοáÜßËíxßçÜAí µÏùß.¾ÞX ÉßæK ØÎÏ¢ µ{EßÜï, ¥Õæ{ §dOTí æºÏîÞX µßGßÏ ¥ÕTø¢¾ÞX ÎáÄæÜ¿áJá, æÎÞJ¢ ÉÞAxáµ¢ ¾ÞX §øá µÏíµW Äâ¥Õç{Þæ¿ÞM¢ ÜßËíxßW µÏùß...µ×íGߺîí ÈÞÜá çÉVAí ÎÞdÄ¢ ÈßWAÞXÉxáK ¦ ÜßËíxßW ¾BZ ÎáGß ÎáGàÜï ®K çÄÞÄßW ÈßKá.æµÞºíºáBæ{ ØÎÞÇÞÈßMßAáKÄßÈß¿ÏßW ¥Õ{áæ¿ §¿æJ ÎáÜÏáæ¿ ²øáÕÖ¢ ®æa µÏîßæa èØÁßÜÞÏß ÉÄßæÏ ©øEá. ¥Õ{Äí dØiߺîÄáçÉÞÜáÎßÜï Éæf ¦ fÃJßW ®æa ¼GßÏßW ²øá çÁÞZËßXÄܵáJß ÎùßEá. ÜßËíxßW ÈßKßùBß, ¾ÞX ØÞÇÈBæ{ÜïÞ¢ ¥Õ{áæ¿çÁÞùßæa ÎáKßW æÕºîá, ÉßæK ²KáÎùßÏÞJ ÍÞÕJßW ¾ÞX ÄßøßEáÈßK È¿AÞX Äá¿Bß...R®µíØíµcâØíÎàQ ÕàIᢠ¥ÕZ Õß{ߺîá.RÏÞQ ¾ÞX ÄßøßEá.RÄÞCíØí ® çÜÞGíQ ¥ÕZ ÉáFßøßçÏÞæ¿ ÉùEá.
Page 2 of 11
 
RµçÎÞY , ÆÞxí ÕÞØí ÈJߢBíQ ¾ÞX ÉùEá.R§Ëí Ïâ çÆÞIí èÎXÁí ÉïàØí µ¢ §X, ÙÞÕí ® µMí ³ËíçµÞËß..ÉïàØí...ÉïàØíQ ¥ÕZ ²øá æµÞºîá µáEßæÈ çÉÞæÜ ÕÞÖß É߿ߺîá.R²æA §Ëí Ïá §XØßØíxí, æÆX §xíØí çÈÞGí èùxí çËÞV Îß xá æØ çÈÞQ¥Õæ{æK ²øá çØÞËÏßçÜAí ØbàµøߺîßøáJßRçØÞùß, ÕÞGíØí ÏáÕV æÈÏߢ?Q ¥ÕZ çºÞÆߺîá.RèÎX, Ïá µÞX çµÞZ Îß ËßÜßMíQ ¾ÞX ÉùEá.RèÈØí æÈÏߢ, ¥ÏÞ¢ çùÞTßQ ¥ÕZ ÉùEá. ¥æMÞçÝAᢠæµÞºîáBZÌÙ{ÎáIÞAÞX Äá¿Bß.RÆß µßÁíØí ÎØíxí Ìß è¿çÏVÁíQ ¾ÞX ÉùEá.RÏÞ, §xíØí æ¿ùßÌßZ ÏÞV, ç×ÞMߢBí ÕßJí µßÁíØí, ÕÞGí xá Áá, ¥ÏÞ¢ØíxAí ÕßJí ÆßØíQ ¥ÕZ æÈ¿áÕßVMßGá æµÞIí ÉùEá.¥WÉ ØÎÏJßÈáUßW ÈæÜïÞøá çµÞËßÏáÎÞÏß ¥ÕZ ÕKá. ¥Äᢠµá¿ßºîáæµÞIí ¾BZ ÉÜÄᢠآØÞøߺîá. ¥ÕZAí ®æa µOÈß §×í¿æMGKíÄàîÏÞÏß, Éæf ¦ÆÄæK ÈNZ ©U æÕÏíµ{ÏIçÜïÞ ®KíµøáÄß ¾ÞX Õß¿ ÉùEßùBß. ²M¢ ¾ÞX ¥ÕZæAÞøá ³ËùᢠÈWµß.®æLCßÜᢠØÞÇÈBZ çÕ¿ßAÞÈáæICßW ®æa µÏîßW ÜßØíxᢠµÞÖá¢ÄKÞW ÎÄß, ç¼ÞÜß µÝßEí οBáçOÞZ ¾ÞX ÕÞBß æµÞIáÕÞøÞæÎKá¢.®LÞÏÞÜᢠ²JáÕøáK ÜfÃÎáIí, ÍVJÞÕí ¯çÄÞ ùßPßÜÞÃí ç¼ÞÜß,¦ùáÎÞTJßæÜÞøßAW Õøá, ÕKÞW ²Ká øIá ÎÞØ¢ µÞÃá¢, ºßÜçMÞZ¥ÕæøÜïÞÕøᢠÈÞGßW çÉÞµá¢, ¥æÜïCßW çÕçùæÄCßÜᢠøÞ¼cçJAí,¥çBVAí ÈÜï ÖO{ÎáæIKí Õà¿í ¥ÜCøߺî øàÄß µIÞW ÄæKÎÈTßÜÞAÞ¢. ¥ÈßÄ çººîßÏáÎÞÏáU Ìt¢ Äá¿BßÏÄßÈá çÖ×¢æÉHáB{áæ¿ èØAç{Þ¼ß ®ÈßAßM¢ µáùæºîÞæA ÎÈTßÜÞÏßÄá¿BßÏßøßAáKá. dËIí×ßMßW ÈßKᢠÄá¿Bâ, ¥çMÞZ ¥ÕV Õ{æødËàÏÞÕá¢, ÉßæK ÉÄáæA ¥Õøáæ¿ ÕßÖbÞØ¢ É߿ߺîá Éxâ, ¥çMÞZ¥ÕV ÉÄáæA ¥Õøáæ¿ ÕßµÞøBæ¿ æµßAÞX Äá¿Bá¢, ¥çZÈNZ ¦ÖbTßMßAâ, ¥çZ ¥ÕVAí ÈNâæ¿ ºáÎW ²øá ÄÞ¢ÄÃÜáÎÞÏß çÄÞKá¢, ¥çMÞZ ÉÄáæA..ÕÞrÜïcçJÞæ¿ ÄçÜ޿â,¥çMÞZ ¥ÕV ÈNáæ¿ æÈFßW ÄÜ ºÞÏíAá¢, ¥çMÞZ æÈxßÏßW ©NæÕAâ, ÉßæK µÕß{ßW ÉßæK ÎâAßW ÉßæK ¥ÇøB{ßWÉßæK....ÉßæK....*****æa Îç¿æJ ²øá èØç{Þ{¼ßQ §ØÎÏßW æÉÞGߺîßøߺîá. ²øáæÕUßÏÞÝíºî ¾BZ ÈÞÜáæµGßW ÌàÏù¿ßAáµÏÞÏßøáKá.
Page 3 of 11

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Manoj Vasudevan liked this
Nazar Thiruthy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->