Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Al Avaraachan Makan Bin Sulthan Al Philipose 11

Al Avaraachan Makan Bin Sulthan Al Philipose 11

Ratings: (0)|Views: 1,014|Likes:
Published by nithajose1

More info:

Published by: nithajose1 on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
 
1
________________________________________________________________________ 
¥W ¥ÕùÞºîX εX ÌßX ØáWJÞX ¥WËßÜßçMÞØí!
çÈÞÕW _ ÍÞ·¢ 11ÄáOß®æa çÕ{ÞCHß ÎÞÄÞæÕ, §æÄæLÞøá çÜÞµ¢. ®LÞÏÞÜᢠ®æÈÞæAÞøáµÞøc¢ ÎÈTßÜÞÏß, §Õßæ¿ÏÞÃí ÍâÎßÏßæÜ ÉùáÆàT. ²øá ÕßÇ¢ÎÜÏÞ{ßµ{áæ¿ µáH ÍÞ·c¢ æÄ{ßÏáKÄí ÆáÌÞÏßW ÕøáKÄßÈíçÖ×ÎÞæÃKáU µÞøc¢ ÎâKí Äø¢. ®Õßæ¿ ÄßøßEÞÜᢠºøAáµZ, ¥Äá¢ÉÜ ÄøJßÜáUÕ, ÉJHJßæÈ æµÞJßÏÞW ÎâæKHæÎCßÜá¢ÕàÝáæÎKáU µÞøc¢ ©ùMí, Éæf ÈNáæ¿ ÈÞGßÜÞæÈCßW, ¾ÞX ®dÄæµÞJßÏÄÞ, ÕÞÏçÈÞAß ®Kí µßGßÏ çÉøí ÎÞdÄ¢ Îߺî¢.R®LÞ ¥ºîÞÏÞ ²øá ¦çÜÞØÈ?Q ÖÞL 纺îß ÕàIᢠÖÞLÎÞÏØbøJßW çºÞÆߺîá.R³Ùí! ²KáÎßÜïæK, ºáNÞQ ¾ÞX ÉùEá. ÖÞL 纺îß ®æK æµGßM߿ߺîí,¥Õøáæ¿ ÄHàV µá¿BZ ®æa ÎÞùßçÜAÎVJß ÈßKá.R®LÞ µáGÞ fàÃÎáçIÞ?Q ÖÞL 纺îßAí Ø¢ÖÏ¢.R纺îßæÏ çÉÞæÜÞøá Øáwøß ®æaÏøáµßW ÈßWAáçOÞZ fàâçÄÞKÞX ®æa ÎÈTᢠÖøàøÕᢠ²øßAÜᢠ¥ÈáÕÆßAßÜïQ ¾ÞX ¥Õøáæ¿Äá¿áJ ºáwáµæ{ ÈáÃEáæµÞIí ÉùEá. ØßÈßÎÞ È¿ß ¥Èá×æÏçÉÞæÜ Õß¿VKí ºáÕKí Äá¿áJ ºáIáµZ ÈáÃEçMÞZ ®æa øµñ¢ÏÞdLßµÎÞÏß Äß{AÞX Äá¿BßÏßøáKá. ¥Õøáæ¿ ÄHßÎJX ÎáܵZ®æa æÈFßÜÎVKí æ¾øßEá¿Eá. ¥ÕæøæK ùáÎßÈáUßçÜAí ÄUߵĵ¿ºîí µáxßÏßGá. æµGß æÕºîßøáK µÞVAâLW ¥ÝߺîßGá. ¾ÞX ®æaÕdØñEZ ©øßEá ÎÞxß. ÉâVH ÈoÈÞÏ ®æK ¥ÕV ¥¿ßÎá¿ß ©ÝßEá.®æa µÞÜáµZAß¿ÏßW ¾ÞKá µß¿KßøáK ÉÃßÏÞÏáÇæÄ ¥ÕVµHáµZ æµÞIí¥{Ká.RæµÞUÞ¢Q ¥ÕV ÉùEá.R¥Äí Öøß ¥æMÞ, ¾ÞX ÎÞdÄ¢ §BæÈ ÄáÃßÏßÜïÞæÄ ÈßKÞW ¥ÄßçÏÞ纺îß?Q ¾ÞX çºÞÆߺîá.RµÞÃßAÞ¿Þ µáGÞQ ®Kí ÉùEí ¥ÕV ÎÞµíØß æÉÞAß ÄÜÏíAíÎáµ{ßÜâæ¿ ÕÜߺîâøß.æÙÞ! ØáMV, ¾ÞX ÕߺÞøߺîÄßÜᢠµßHX ØÞÇÈ¢ ÄæK. ç·ÞÄOßæaÈßùÎáU Öøàø¢, Îáܵ{áæ¿ ÕÜßM¢! ¥Äí ®¹ßæÈ ÕßÕøßAÃæÎKí ®ÈßAíÕcµñÎÞÏß ¥ùßÏßÜï, ®KÞÜá¢, ²øá 46_48 èØæTCßÜᢠµÞÃ⢠¦ÎáܵZAí, ÕÏTßÈÈáTøßºî ©¿ÕᢠºÄÕᢠ©Ií ®KÞÜᢠµÞÃÞX ®Lí
 
 
2
________________________________________________________________________ 
ºL¢, ®æK ¦µVfߺîÄí ¥Õøáæ¿ æ¾Gáµ{ÞÏßøáKá. ÎáÜAHᢠæ¾Gᢲøá µáÎß{ çÉÞæÜ ÉáùçJAí ÄUß ÈßWAáKá, æ¾GᢠµHá¢çÕVJßøßAÞX dÉÏÞØ¢. ÕÏùWÉ¢ ºÞ¿ßÏßøßAáKá, ¥ÄßW ÈÜïÕßØñÞøÎáU æÉÞAßZ ºáÝß. ÈÜï ÎÞ¢Ø{ÎÞÏ Ä῵Z, ÈßùæÏ çøÞÎBZ,Ä῵ZAß¿ÏßW ²{ßEßøßAáK ÎÃßæºîMí, ÈÜï µïßX ç×Õí æºÏñßøßAáKá.ÙÞÏí! §ØíÎÏßæÜ ÈßK ¾ÞX ØNÄߺîßøßAáKá, ºøAáµ{âæ¿ µÞøcJßWÈßæK æÉÞæÜ æØæÜfÈáUÕX ¨ ÍâÎßÏßW çÕæù µÞÃßÜï.R®LÞ, §BæÈ çÈÞAáKÄí?Q ÖÞL 纺îß çºÞÆߺîá.R®dÄ çÈÞAßÏÞÜᢠÎÄßÕøÞJÄí æµÞIíQ ¾ÞX ÉùEá.RµIÞW ÎÞdÄ¢ ÎÄßçÏÞ?Q ¥ÕV çºÞÆߺîá.RçÉÞøÞQ ¾ÞX ÉùEá.R®KÞ µáGÈÞ µß¿çAW §øßAíQ ¥ÕV ÉùEá.¾ÞX ¥Õæø ¥ÈáTøߺîá. æÉHáBZ ÎáX µæÏî¿âJí ÉHáçOÞZ¥ÄßæÈÞøá Øᶢ çÕæù ÄæK. ®æa ¦ÏáÇ¢ ¥CJßÈí ÄÏîÞùÞÏßÈßKá. ¾ÞX µß¿AÏßW §øáKá, ¥ÕV ®æa ÎáKßW ÕKí ÈßKá.§æMÞW ¥Õøáæ¿ ÎáÜAá¿BZ ®æa Îá¶JßÈá çÄÞGí ÎáKßW. ¥ÕùíøwíµÏí æµÞIᢠØbL¢ ÎáܵæÜ µÏîßæÜ¿âJí æ¾øߺá¿AÞX Äá¿Bß. ¾ÞX¥Õìæ¿ ÖøàøJßçÜAí Îá¶Î¿áMߺîá. ÙÞÏí! ÈÜï ÏÞVÁíÜß ÉìÁùßæaÎâ. ¥ÕV ²øá ÎáÜæÏxáJí ®æa ÕÞÏßW æÕºîí ÄKá.Rµá¿ßæA¿Þ çÎÞæÈQ¾ÞX ØçLÞ×çJÞæ¿ ¥Õøáæ¿ µáÎá{ çÉÞæÜÏáU æ¾GßW ÈAÞXÄá¿Bß.RÖíÖíÖíÙíÙí....ÕÜߺîí µá¿ßAí µáGÞ, ÈÜï ÖµñßÏßWQ ¥ÕV ÈßVçÆÖ¢ ÈWµß.¾ÞX ¥ÕV ÉùEÄÈáTøߺîí, ¥Õøáæ¿ æ¾Gí ÕÞÏßÜßGí ÖµñßÏßW ÕÜߺîíµá¿ßºîá. §ÄßÈß¿ÏßW ¥ÕV ®æa µáHæÏ µÏîßæÜ¿áJí æÄÞÜßAÞXÄá¿Bß. ¥BßæÈ ÎáÜ µá¿ßºîáæµÞIí ÕÞÃοߺîí ÄøáçOÞZ µßGáK Øᶢ²Kí çÕæù ÄæK. ¾ÞX øIí µÏíæµÞIᢠ¥Õøáæ¿ ÎáܵZ µâGß É߿ߺîí§øá æ¾Gâµ{⢠ªOß µá¿ßºîá. ¥ÕV ÄÜ ÉáùçµÞGí ºÞÏíºîí ®æaæºÏñßµ{ßW Øá¶ßºîá ÈßKá. ¾ÞX ¦çÕÖçJÞæ¿ Îáܵá¿ß Äá¿VKá,§ÈßæÏÞøßA{ᢠ¨ ÎáܵZ µâ¿ßAÞX µßGáµÏßÜï ®K çÄÞKçÜÞ濾ÞX Îáܵá¿ß ĵVJí Äá¿VKá, ¥Õøáæ¿ µáÎß{ æ¾GáµZ ®æaÜÞ{ÈÏßW ²Ká µâ¿ß ÕàVJí Äß{ºî ®HÏßÜßG ÉM¿¢ çÉÞæÜ æÉÞUºîíÈßKᦠæÈÏí ÎáܵZ É߿ߺîí µáÝAÞX ÄæK ÈÜï øTÎÞÏßøáKá, ¥ÄßW¥ÎVJáçOÞZ ®æa ÕßøÜáµZAß¿ÏßÜâæ¿ ¥Äí Äáùߺîí ÕKá. æÉÞæùÞGAí
 
 
3
________________________________________________________________________ 
ÎÞÕí µáÝAáKÄí çÉÞæÜ ¾ÞÈÕøáæ¿ ÎáܵZ µáݺîí Îùߺîá. æµÞºîíµáGßÏáæ¿ µÏîßW ¦Ößºî µ{ßMG¢ µßGßÏ ¥ÕØíÅÏÞÏßøáKá ®çaÄí.R¦ÙíÙíÙí...ÛíÖíÖíÙíÙíÙí.....µáG¦...ØNÄßçºî¿Þ.....ÈßæaÎáܵá¿ß....¦ÙíÙíÙíÙí....æµÞUÞæοÞ..µáGÞ.....¦ÙíÙíÙí...ÛíÖíÖíÖíÙíÙí...¥BßæÈ æµÞÝAßGßGí...¹ÞÙí..¥Äá ÄæK....æ¾GßW æÎæÜﵿßAí......æÙÞ!....ÉÄáæA....µáGÞ...çÎÞæÈ.....³ÙíÙíÙí....§Èß ÕÜߺîí µá¿ßAí....§ÈßÈAí....¥BßæÈ...µ¿ßAí.....ÈAí....ºMß Aá¿ßAí....³Ùí...Q ÖÞL 纺îßAí Øᶢµâ¿áKçÄÞæ¿ÞæMÞ¢, µâ¿áÄW Øᶢ µßxÞÈáZÜ ÈßVçgÖB{ᢠ¥ÕV¥ÄÞÄí ØÎÏJí ÈWµß æµÞIßøáKá.¦V ®æK ÄUß µß¿AÏßW µß¿Jß, ®KßGí ¥ÕV ®æa Ä῵Z §øáÕÖçJAᢠÕÜߺîí æÕºîá. ¾ÞX ®æa µÞÜáµZ øIᢠ¦ÕáKdÄ ÕßøߺîíÉ߿ߺîá. ¥ÕV ²øá Ä¿ßÏáU ÉßæÜïÞ ®¿áJí ®æa ºLßA¿ßÏßW Äßøáµß.ÉßæÜïÞ æÕºîçMÞW ®æa ºLß æÉÞBß, çøÞ΢ ÈßùE µáIßÏᢥIßµ{ᢠ®ÈßAᢠµÞÃÞX ØìµøcÎÞÏß. ¾ÞX ¥øæAGí ¥WÉ¢Îáµ{ßçÜÞGí æÉÞAß øIí µÞÜáµ{ᢠÕÞÏáÕßW ©ÏVJß ®æa æÈFßÈáçÈæø ÕÜߺîí É߿ߺîá. ¥çÄ ÈßÎß×JßW ¥ÕV ®æa ºLß Õß¿ÕßW¥ÎVJß ºá¢Íߺîá. ¾ÞX §Aß{ß æµÞwí æµÞøßJøߺîá, ¥Õøáæ¿ ºáwáµZ®æa ºLßÏáæ¿ ÌHâµ{ßW ¥ÎVKá, ¥ÕV ¥ÄßW ÕÜߺîí µá¿ßºîá,§¿ÏíAí µ¿ßºîá, ®æÈ µâÄß æÎÞGí ¥Õøáæ¿ ÈÞAßæa ØíÉVÖÈJßÈÞÏßæÕOW æµÞwá, ¥Äßæa ÆbÞø¢ ÄáùK¿Eá çµÞIßøáKá. ®æa ¦d·Ù¢ÎÈTßÜÞAßæÏK çÉÞæÜ ¥Õùáæ¿ ÈÞAí ÕÞÏßW ÈßKᢠÉáùçJAí ÈàIíÕKá, ¥Õøáæ¿ ÈÞAßæa ¥x¢ ÈÜï µâVJßøáKá. æ¾Þ¿ßÏß¿ÏßW ¥Õøáæ¿ÈÞAí ®æa µâÄßÏßçÜAí Äá{Eá µÏùß.R¦ÙíÙíÙí...çÙÞÙíÙíÙíQ ¾ÞX ¥Üùß.RØá¶ÎáçIÞ¿Þ µáGÞ?Q ¥dÕí ÄÜ æÉÞAß çºÞÆߺîá.R¹Þ.. ÈÜï Øá¶ÎáIí 纺îßQ ¾ÞX ÉùEá.ÉßæK ÖÞL 纺îß ÄÞÎTߺîßÜï. ®æK Øá¶ßMßAÈ¢ ®KáU ²xÜfcÕáÎÞÏß ¥ÕV ®æa ºLßµZAßxÏßW Îá¶ÎÎVJß. ¥Õøáæ¿ ÈÞAí¥Äß çÕ·JßW ®æa µâÄß Äá{ÏßW µÏùßÏßÏùBß. ¾ÞX ØᶢæµÞIí µß¿Kí Éá{Eá, ®æa ¥Ißµ{ßW Øáµï¢ ÈßùEá Äá{áOß,ÉÞOÞGßÏáæ¿ ¨ÃJßÈÈáTøߺîí dÈíJ¢ æºÏîáK ÈÞ·æJ çÉÞæÜ ®æaµáHµáGX ÈßKÞ¿ß, ¥Õæa Îáµá¿¢ ºáÕKí Äá¿áJá, æ¾øOáµZ ĿߺîíÕàVJá, ¥Õæa ²x µHßW ÈßKᢠºá¿á çÄX ÈßWAÞæÄ ²Ýáµß ÕKá.®æa ÖøàøJßæÜ ÉøßÕVJÈBZ ÎÈTßÜÞAßÏ ÖÞL 纺îß ®æaµâÄßÏßW ÈßKᢠÈÞæA¿áJí ¥Õøáæ¿ È¿áÕßøW ¥ÄßçÜAí ÄUß µÏxß.¥Õøáæ¿ ÄáMW æµÞIí ÈßùEßøáK ®æa µâÄßÏßW ¥ÕV ÕßøÜßGíºáÝxÞX Äá¿Bß, Îçx µÏíæµÞIí ®æa µáHæÏ É߿ߺí æÄÞÜߺîá,¥Õøáæ¿ dÎíÆáÜÎÞÏ µÏîßæa ØíÉVÖÈçÎxçMÞZ ®æa µáHÏßW ÈßKí

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amal Thomas liked this
Manoj Vasudevan liked this
Zakharia Peevee liked this
Zakharia Peevee liked this
Shihab Wandoor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->