Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MOTSOBTHSG

MOTSOBTHSG

Ratings: (0)|Views: 6,075 |Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2014

pdf

text

original

 
 

XU
#
T H
TH
2
NG BÀI T
P HÓA

I C
 
NG TIÊU BI
,
U
,
B
I D
 
NG H
C SINH GI
I HÓA H
C THPT
Các v
n

trong bài t
p hoá

i c
" 
ng r
t r
ng l
 
n,
a d
ng. Tuy nhiên do khuônkh
lu
n v
n có h
n, chúng tôi ch
(
xin

c
p

n m
t s
v
n

tiêu bi
u có tác d
ngphát tri
n ki
n th
c, nâng cao t
duy và rèn luy
n k
  
n
ng cho h
c sinh.
ây c
)
ng lành
ng v
n

r
t hay g
'
p trong các kì thi h
c sinh gi
i .
1.C
#
U T
O NGUYÊN T
- H
TH
2
NG TU
N HOÀN –LIÊN K
3
T HÓA H
C1.1.V
)
n

1: Xác
?
nh nguyên t
d
a vào s
hi
u nguyên t
.
  Bài t
 p m
u
9
t nguyên t
,
( kí hi
u là R) có t
ng s
các h
t nhân proton, n
tron, electronb
*
ng 24.a.
 
Vi
t kí hi
u h
t nhân c
a nguyên t
và g
i tên nguyên t
 
ó
-
b.
 
,"
t c
u hình electron c
a nguyên t
,
và c
a ion R
2-
.
c.
 
Cho bi
t trong nguyên t
,
 
ó có bao nhiêu obitan có electron chi
m gi
?
 
 Bài gi
i
a.
 
T
ng s
proton, n
tron, electron trong nguyên t
,
R b
*
ng 24 nên ta có:2Z + N = 24 (1)Z = 12 -
2N
nên Z
<
12Các nguyên t
b
n có t
(
s
gi
a s
n
tron và s
proton trong h
t nhân:

 
ZN
1,5
 
Do
ó: N
Z
1,5Z (2)Hay là
1,5N
Z
NThay (2) vào h
th
c (1):2Z + 1,5Z
>
243,5Z
>
24Z
>
7Ngh
  
a là: 7
<
Z
<
12Tính s
kh
i A theo b
ng sau:Z 8 9 10 11N = 24 2Z 8 6 4 2A = Z + N 16 15 14 13Oxi lo
ib.
 
C
u hình electron c
a nguyên t
,
trung hòa
i
n R và R
2-
 R t
c là O: Z = 16

2p
4
2s
2
1s
2
 Ion R
2-
t
c là O
2-
 

1s
2
2s
2
2p
6
c. Trong nguyên t
,
R (t
c là O) có 5 obitan có electron chi
m gi
 
Tác d 
 ng c
 a bài t
 p và ki
 
 n th
 
 c c
 n n
 m
-

làm
 
c bài t
p này, h
c sinh c
n n
m v
ng ki
n th
c v
nguyên t
hóa h
c

ng v
!
. Trong
ó có
i
m m
u ch
t là t
(
s
bi
u th
!
m
i liên quan gi
a s
n
tron và s
 proton trong các

ng v
!
b
n (tr
H):

 
ZN
1,5.
ây là ki
n th
c ngoài ch
" 
ng
 
trình, không có trong sách giáo khoa.
òi h
i h
c sinh ph
i

c thêm các tài li
u thamkh
o

b
sung ki
n th
c.- V
ph
n k
  
n
ng, h
c sinh c
n thành th
o các k
  
n
ng toán h
c, ch
&
ng h
n vi
c bi
n

i các bi
u th
c

thu g
n mi
n tìm ki
m nh
bài t
p trên. Ngoài cách bi
n

i
y,nhi
u bài t
p trong các

thi h
c sinh gi
i th
 
ng b
t bu
c ph
i gi
i h
ph
" 
ng trìnhnhi
u
n s
ho
'
c ph
i ti
n hành bi
n lu
n thì m
 
i ra
 
c k
t qu
.- Thông qua các bài t
p này, giáo viên có th
ki
m tra các ki
n th
c v
c
u t
o nguyênt
,
h
th
ng tu
n hoàn (thành ph
n c
u t
o nguyên t
,
, c
u hình electron, chu kì,nhóm,
!
nh lu
t tu
n hoàn Men
êlêep...). Vì th
các bài t
p d
ng này có kh
n
ng t
ngh
 
p ki
n th
c l
 
n.- Ngoài sách giáo khoa l
 
p 10, h
c sinh có th
b
sung ki
n th
c lí thuy
t trong sáchtham kh
o sau
ây:
 Hóa h
c vô c
 
 ,
 p 1,(
Nhà xu
t b
n giáo d
c c
a tác gi
HoàngNhâm),
...
 Bài t
 p t
# 
 ng t
 
 
Bài 1: T
ng s
h
t proton, n
tron và electron trong m
t nguyên t
,
là 155. S
h
t mang
i
n nhi
u h
n s
h
t không mang
i
n là 33 h
t. Tìm s
proton, n
tron và s
 kh
i A c
a nguyên t
,
.Bài 2:T
ng s
h
t proton, n
tron và electron trong m
t nguyên t
,
A là 16, trongnguyên t
,
B là 58, trong nguyên t
,
D là 180. Tìm s
p,n và s
kh
i c
a các nguyên t
,
 A, B, D. Gi
s
,
s
chênh l
ch gi
a s
kh
i v
 
i kh
i l
 
ng nguyên t
,
trung bình làkhông quá 1
" 
n v
!
.Bài 3: Ba nguyên t
X, Y, Z trong cùng m
t chu kì có t
ng s
hi
u nguyên t
,
là 39. S
 hi
u c
a nguyên t
,
Y b
*
ng trung bình c
ng s
hi
u c
a nguyên t
,
X và Z. Nguyên t
,
 c
a ba nguyên t
này h
u nh
không ph
n
ng v
 
i H
2
O
 
i
u ki
n th
 
ng.d.
 
Hãy xác
!
nh v
!
trí các nguyên t
 
ó trong b
ng h
th
ng tu
n hoàn các nguyênt
hóa h
c. Vi
t c
u hình e c
a nguyên t
,
và g
i tên t
ng nguyên t
.e.
 
So sánh

âm
i
n, bán kính nguyên t
,
c
a các nguyên t
 
ó.

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
Jackie Trịnh liked this
thinhtranhn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->