Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PPBDHSG

PPBDHSG

Ratings: (0)|Views: 8,356|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
 
PH
 
NG PHÁP GI
7
NG D
Y BÀI T
P TRONG B
I D
 
NGH
C SINH GI
I HÓA H
C1.c giai
o
n gi
i m
*
t bài t
/
p hoá h
c
Giai
 
 o
 n 1
:
!
nh h
 
ng cách gi
i.
 
Tìm hi
u
i
u ki
n c
a bài t
p ( tóm t
t và phân tích

bài).
 
Xác
!
nh m
i liên h
gi
a cái
ã cho ( gi
thi
t) và cái c
n tìm ( k
t lu
n).
Giai
 
 o
 n 2
: Ti
n hành gi
i.
 
V
n d
ng t
ng h
 
p các ki
n th
c và k
  
n
ng

l
p và th
c hi
n ch
" 
ng trình gi
i.
 

i v
 
i
bài toán hóa h
c
: có th
gi
i theo các b
 
c sau
+
 
Xác
!
nh các ch
t có th
có ph
n
ng hóa h
c v
 
i nhau. Vi
t các ph
" 
ng trìnhph
n
ng. S
p x
p các ph
n
ng theo th
t
tr
 
c, sau ho
'
c theo th
t
 
u tiên ( quátrình ch
y
u).
+
 
Thi
t l
p m
i quan h
gi
a các thành ph
n
ã
 
c cho trong bài toán v
 
i thànhph
n cu
i cùng ( c
n gi
i quy
t) b
*
ng các
!
nh lu
t c
b
n c
a hóa h
c. Có th
coi
âylà s
 

tính toán.
+
 
S
,
d
ng các k
  
n
ng c
b
n ( tính theo các
!
nh lu
t t
(
l
 
ng,
!
nh lu
t tác d
ngkh
i l
 
ng, b
o toàn kh
i l
 
ng, thi
t l
p công th
c hóa h
c…)

gi
i quy
t t
ngph
n ho
'
c toàn b
bài toán.
Giai
 
 o
 n 3
: Ki
m tra k
t qu
tính toán và k
t lu
n. Có th
suy ngh
  
thêm

tìm cáchgi
i khác

c
áo, t
i
u.
Ví d 
 
Cho axit B tác d
ng lên ch
t A làm thoát ra ch
t khí C không màu, có mùi khó ch
!
u.Ch
t khí này làm m
t màu

c
a phenolphtalein trong dung d
!
ch nào
ó, trong khi
ót
o ra ch
t A. N
u ch
t khí C cho tác d
ng v
 
i ch
t khí D không màu, không mùi có
 
trong không khí 
 
i
u ki
n xác
!
nh thì s
$
thu
 
c m
t ch
t mà khi hòa tan nó vàon
 
c s
$
t
o ra axit B. Xác
!
nh A, B là ch
t gì?
Giai
 
 o
 n 1
: Phân tích và
!
nh h
 
ng gi
i
ây là bài t
p xác
!
nh m
t ch
t d
a vào nh
ng tính ch
t
'
c tr
ng c
a nó. Gvh
 
ng d
-
n HS c
th
hóa t
ng ch
t A và C r
i khái quát toàn b
 

bài b
*
ng s
 

tómt
t:- Kim lo
i - Hy
roA - Mu
i c
a axit y
u oxi C - Oxit axit- Mu
i c
a axit hy
ric - Hy
rua c
a phi kim
Giai
 
 o
 n 2
: Ti
n hành gi
iVì C có mùi, tác d
ng
 
c v
 
i ki
m t
o ra mu
i A, nên C không th
H
2
, ch
(
th
là khí ho
'
c hy
rua c
a phi kim nh
ng:N
2
 O
2
N
2
không ph
n
ng v
 
i oxitaxit nh
hy
rua nên C ch
(
tác d
ng v
 
i O
2
, s
n ph
m sinhra ph
i là m
t oxitaxit.N
u C là oxitaxit thì ch
(
có SO
2
m
 
i th
a mãn. N
u C là hy
rua thì ch
(
H
2
S m
 
icháy t
o ra oxitaxit. Nh
ng khi
ó axit B là H
2
SO
3
và A là sunfua. H
2
SO
3
không

y
 
c H
2
S ra kh
i mu
i, v
y C không ph
i là SO
2
. T
 
ó suy ra A là sunfit. B là H
2
SO
4
.
Giai
 
 o
 n 3
: Ki
m traB
*
ng ph
" 
ng trình ph
n
ng ki
m tra, k
t lu
n và
ánh giá l
i quá trình l
p lu
n
ã rõràng và chính xác ch
a, thông qua s
 

sau:A C S
n ph
m Axit B




!"



 
2.
 
M
*
t s
ph
 
ng pháp nâng cao hi
u qu
gi
ng d
y bài t
/
p hóa h
c choh
c sinh gi
+
i
  2.1.
 
 
 ng quát hóa cách gi
iVí d 
 
Có 30g dung d
!
ch NaCl 20%. Tính C% dung d
!
ch thu
 
c khi:a.
 
Pha thêm 20g H
2
O.b.
 
'
c dung d
!
ch

ch
(
còn 25g.GV t
ng quát hóa bài toán ho
'
c yêu c
u HS suy ngh
  
bài toán t
ng quát và h
 
ng gi
i.
 Bài toán t
 
 ng quát
Cho 2 dung d
!
ch ch
a cùng ch
t tan có n
ng

C
1%
( dung d
!
ch 1) và n
ng

C
2%
(dung d
!
ch 2). H
i ph
i pha tr
n chúng theo t
(
l
kh
i l
 
ng nh
th
nào

thu
 
cdung d
!
ch có n
ng

C
3%
( dung d
!
ch 3).
 Bài gi
i
G
i m
1
(g) là kh
i l
 
ng dung d
!
ch 1 n
ng

C
1%
.G
i m
2
(g) là kh
i l
 
ng dung d
!
ch 2 n
ng

C
2%
.
Kh
i l
 
ng ch
t tan trong hai dung d
!
ch là:
m
1
C
1
100m
t1
=g
m
2
C
2
100m
t2
=g
 Ta có (m
1
+ m
2
) là kh
il
 
ng dung d
!
ch 3 n
ng

C
3% 
 
(m
1
+ m
2
)C
3
100m
t3
=g
 Vì pha tr
n hai dung d
!
ch cùng m
t lo
i ch
t tan nên kh
i l
 
ng ch
t tan trong dungd
!
ch sau khi tr
n ( dung d
!
ch 3) b
*
ng t
ng kh
i l
 
ng ch
t tan trong hai dung d
!
ch ban

u. T
(1) và (2) ta có:(m
1
+ m
2
)C
3
= m
1
C
1
+ m
2
C
2
 

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nguyễn Văn Tuấn added this note
quá hay luôn
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
vuminhduc59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->