Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NP 002-0-1996 sali spectacol

NP 002-0-1996 sali spectacol

Ratings: (0)|Views: 2,025 |Likes:
Published by rebelnet

More info:

Published by: rebelnet on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL LUCR 
Ă
RILOR PUBLICE
Ş
I AMENAJ
Ă
RII TERITORIULUI
ORDIN NR. 25/Ndin 03.04.1996
Având în vedere avizul Consiliului Tehnico-Stiintific nr. 201/1995;In temeiul Hot
ă
rârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea
ş
i func
ţ
ionareaMinisterului Lucr 
ă
rilor Publice
ş
i Amenaj
ă
rii Teritoriului;In conformitate cu Hot
ă
rârea Parlamentului nr. 11/1992
ş
i a Decretului nr.. 223/1992;Ministrul Lucr 
ă
rilor Publice
ş
i Amenaj
ă
rii Teritoriului emite urm
ă
torulORDIN :1.
 
Se aprob
ă
: „Cerin
ţ
e esen
ţ
iale. Normativ pentru proiectarea s
ă
lilor de audi
ţ
ii"Indicativ NP 002-96.2.
 
Normativul de la punctul 1 intr 
ă
în valabilitate la data public
ă
rii în BuletinulConstruc
ţ
iilor.3.
 
Direc
ţ
ia General
ă
Reglement
ă
ri
ş
i Atest
ă
ri Tehnice va aduce la îndeplinire prevederileprezentului ordin.MINISTRU,
MARIN CRISTEA
 
MINISTERUL LUCR 
Ă
RILOR PUBLICE
Ş
I AMENAJ
Ă
RII TERITORIULUI
 DIREC
Ţ
IA COORDONARE CERCETARE
Ş
TIIN
Ţ
IFIC
Ă
 
Ş
I REGLEMENT
Ă
RITEHNICE PENTRU CONSTRUC
Ţ
II
CERIN
Ţ
E ESEN
Ţ
IALE NORMATIVpentruPROIECTAREA DE ANSAMBLU A S
Ă
LILOR DE AUDI
Ţ
IE PUBLIC
Ă
ÎN SPIRITULCONCEPTULUI DE PERFORMAN
Ţ
AINDICATIV NP 002-96
Elaborat de: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎNCONSTRUC
Ţ
II
Ş
I ECONOMIA CONSTRUC
Ţ
IILOR 
Director general: Conf. asoc. ing. Paul PopescuResponsabil lucrare: Dr. ing.
Ş
erban Petre-Laz
ă
rElaboratori: Dr. ing.
Ş
erban Petre-Laz
ă
rDr. ing. Mariana StanIng. Marta-Cristina Zaharia-RusuIn colaborare cu IPCT:Consilier: arh. Ioana Atanasescuarh. Mariana T
ă
b
ă
caru
Avizat de: DIREC
Ţ
IA COORDONARE CERCETARE
Ş
TIIN
Ţ
IFIC
Ă
 
Ş
I REGLEMENT
Ă
RITEHNICE PENTRU CONSTRUC
Ţ
II
Director: ing. O. M
ă
noiuResponsabil lucrare: M.L.P.A.T. arh. Doroteia Cocheci
 
CUPRINS
1.
 
Obiect
ş
i domeniu de aplicare.............................................................................................72.
 
Condi
ţ
ii, parametri (criterii)
ş
i niveluri de performan
ţă
..................................................12I. Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate.................................................................................................13II Siguran
ţ
a în exploatare................................................................................................14II. 1. Condi
ţ
ii de dimensionare.....................................................................................14II.2. Siguran
ţ
a în utilizare ...........................................................................................18III.
 
Siguran
ţ
a la foc............................................................................................................... 23IV.
 
Igien
ă
, s
ă
n
ă
tatea oamenilor, refacerea
ş
i protec
ţ
ia mediului ........................................33IV.1.Calitatea aerului..................................................................................................... 33IV.2. Calitatea iluminatului ...................................................................................... 34V. Izola
ţ
ia- termic
ă
, hidrofug
ă
 
ş
i economia de energie............................................. ............36V.1 Confortul higrotermic .........................................................................................38V.2. Economia de energie.............................................................................................. 38VI. Protec
ţ
ia împotriva zgomotului....................................................................................... 38VI.1. Confortul acustic ............................................................................................. 38VI.2. Aptitudinea de utilizare din punct de vedere acustic (vibra
ţ
ii)..............................42ANEXA 1 Terminologie......................................................................................................45ANEXA 2 Reglement
ă
ri tehnice conexe..............................................................................46

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
borotadorina liked this
Gheorghies Nina liked this
alinasimut liked this
Alexandra Niță liked this
Stefan Nedelcu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->