Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amin -Aminoaxit Protein de-kho

Amin -Aminoaxit Protein de-kho

Ratings: (0)|Views: 231|Likes:
Published by nhokboy99

More info:

Published by: nhokboy99 on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

 
P2.3 CHƯƠNG 3: AMIN – AMINO AXIT – PROTEINCâu 16:
Trong các amin sau:
CH
3
-CH-NH
2
CH
3
(1)(2) H
2
N-CH
2
-CH
2
-NH
2
(3)CH
3
-CH
2
-CH
2
-NH-CH
3
Amin bậc 1 làA. (1), (2). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2), (3).
Câu 17:
Phát biểu đúng làA. Tính axit của phenol yếu hơn của ancol (ancol).B. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.D. Cao su thiên nhiên có cấu tạo giống poli isopren
Câu 18:
Điều nào sau đây
sai 
?A. Các amin đều tính bazơ. B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH
3
.C. Anilin tính bazơ rất yếu. D. Amin cótính bazơ do N cócặp e chưa tham gia liên kết.
Câu 19:
Phát biểu nào
không 
 
đúng?A. Dd natri phenolat phản ứng với CO
2
, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH lại thuđược natri phenolat.B. Phenol phản ứng với dd NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd HCl lại thu đượcphenol.C. Axit axetic phản ứng với dd NaOH, lấy dd muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO
2
lại thuđược axit axetic.D. Anilin phản ứng với dd HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH lại thu đượcanilin.
Câu 20:
Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dd FeCl
2
sẽ thu được kết quảnào sau:A. Cả metylamin và anilin đều tác dụng với cả HBr và FeCl
2
.B. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng được với cả HBr và FeCl
2.
C.
 
Metylamin tác dụng được với cả HBr và FeCl
2
còn anilin chỉ tác dụng với HBr.D. Cả metylamin và anilin đều chỉ tác dụng với HBr mà không tác dụng với FeCl
2
.
Câu 21:
Nhận định nào sau đây
không 
đúng?A. Amin có tính bazơ vì trên nguyên tử N có đôi e tự do nên có khả năng nhận proton.B. Trong phân tử anilin có ảnh hưởng qua lại giữa nhóm amino và gốc phenyl.C. Anilin có tính bazơ nên làm mất màu nước brom.D. Anilin không làm đổi màu quỳ tím.
 
Câu 22:
Khử nitrobenzen thành anilin ta có thể dùng các chất nào trong các chất sau:(1) khí H
2
; (2) muối FeSO
4
; (3) khí SO
2
; (4) Fe + HClA. (4). B. (1), (4). C. (1), (2). D. (2), (3).
Câu 23:
Cho sơ đồ phản ứng: X
C
6
H
6
 
Y
anilin. X, Y tương ứng làA. CH
4
, C
6
H
5
NO
2
. B. C
2
H
2
, C
6
H
5
NO
2
.C. C
6
H
12
, C
6
H
5
CH
3
. D. C
2
H
2
, C
6
H
5
CH
3
.
Câu 24:
Một trong những điểm khác nhau giữa protit với gluxit và lipit làA. protit luôn là cht hu cơ no. B. protit luôn có phân tkhi ln hơn.C. protit luôn nguyên tử nitơ trong phân tử. D. protit luôn có nhóm -OH trong phân tử.
Câu 25:
Có 4 dd sau: dd CH
3
COOH, glixerol, hồ tinh bột, lòng trắng trứng. Dùng dd HNO
3
đặcnhỏ vào các dd trên, nhận ra đượcA. glixerol. B. hồ tinh bột. C. lòng trắng trứng. D. dd CH
3
COOH.
Câu 26:
Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp làA. α amino axit. B. β amino axit. C. axit cacboxylic. D. este.
Câu 27:
Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?A. Lipit. B. Protein. C. Xenlulozơ. D. Glucozơ.
Câu 28:
Chọn câu đúngTính đa dạng của prôtêin được quy định bởi:A. Nhóm amin ca các axit amin. B. Nhóm R- ca các axit amin.C. Liên kết peptit. D. Số lượng, thành phần trật tự axit amin trong phân tử prôtêin.
Câu 29:
Cho các loại hợp chất: amino axit (X), muối amino của axit cacboxylic (Y), amin (Z), estecủa amino axit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dd NaOH và đều tác dụngđược với HCl làA. X, Y, Z. B. X, Y, T. C. X, Y, Z, T. D. Y, Z, T.
Câu 30:
Một trong những điểm khác nhau của protein so với lipit và glucozơ làA. protein luôn cha chc hiđroxyl. B. protein luôn cha nitơ.C. protein luôn chất hữu no. D. protein phân tử khối lớn hơn.
Câu 31:
Khi viết đồng phân của C
4
H
11
N và C
4
H
10
O một HS nhận xét:1. Số đồng phân của C
4
H
10
O nhiều hơn số đồng phân C
4
H
11
N.2. C
4
H
11
N 3 đồng phân amin bậc I. 3. C
4
H
11
N có 3 đồng phân amin bậc II.4. C
4
H
11
N 1 đồng phân amin bậc III. 5. C
4
H
10
O có 7 đồng phân ancol no và ete no.Nhận xét đúng gồm:A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 5. D. 2, 3, 4, 5.
 
Câu 32:
Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (ancol) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, ancol (ancol) benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dd NaOH làA. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 33:
Thủy phân peptit:
H
2
N CH
2
CONHCHCH
3
CONHCH COOH(CH
2
)
2
COOH
Sản phẩm nào dưới đây là
không 
thể có?A. Ala. B. Gly-Ala. C. Ala-Glu. D. Glu-Gly.
Câu 34:
Đun nóng chất H
2
N-CH
2
-CONH-CH(CH
3
)-CONH-CH
2
-COOH trong dd HCl (dư),sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm làA. Cl
-
H
3
N
+
-CH
2
-COOH, Cl
-
H
3
N
+
-CH(CH
3
)-COOH.B. Cl
-
H
3
N
+
-CH
2
-COOH, Cl
-
H
3
N
+
-CH
2
-CH
2
-COOH.C. H
2
N-CH
2
-COOH, H
2
N-CH(CH
3
)-COOH.D. H
2
N-CH
2
-COOH, H
2
N-CH
2
-CH
2
-COOH. 
Câu 35:
Số đồng phân tripeptit tạo thành đồng thời từ glyxin, alanin và phenylalanin làA. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 36:
Cho hợp chất H
3
N
+
-CH(COOH)-COO
-
tác dụng với các chất sau: HNO
2
, CH
3
OH(dư)/HCl, NaOH dư, CH
3
COOH, CuO. Số phản ứng xảy ra A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 37:
Để tách một hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin, có thể dùng các thuốc thử nào sauđây: dd NaOH (1), dd H
2
SO
4
(2), dd NH
3
(3), dd Br 
2
(4)A. 2, 3. B. 1, 2. C. 3, 4. D. 1, 4.
Câu 38:
Cho các hợp chất hữu cơ sau: C
6
H
5
NH
2
(1); C
2
H
5
NH
2
(2); (C
2
H
5
)
2
NH (3); NaOH (4); NH
3
(5). Độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:A. 1 < 5 < 2 < 3 < 4. B. 1 < 5 < 3 < 2 < 4. C. 5 < 1 < 2 < 4 <3. D. 1 < 2 < 3 < 4 < 5.
Câu 39:
Có các chất: lòng trắng trứng, dd glucozơ, dd anilin, dd anđehit axetic. Nhận biết chúngbằng thuốc thử nào?A. dd Br 
2
. B. Cu(OH)
2
/OH
-
. C. HNO
3
đc. D.ddAgNO
3
/NH
3
.
Câu 40:
Cho sơ đồ phản ứng: NH
3
 
3
CH I(1:1)
X
2
HNO
Y
o
CuOt
ZBiết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Y và Z lần lượt làA. C
2
H
5
OH, HCHO. B. C
2
H
5
OH, CH
3
CHO. C. CH
3
OH, HCHO. D. CH
3
OH, HCOOH.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kien Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->