Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Azhakinte devathamar 1

Azhakinte devathamar 1

Ratings: (0)|Views: 1,409|Likes:
Published by nithajose1

More info:

Published by: nithajose1 on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
1
ArJïöus ÷alYhêtArJïöus ÷alYhêtArJïöus ÷alYhêtArJïöus ÷alYhêt
AœêTïAœêTïAœêTïAœêTï
DOþ¼ú foæú TøXïök ‚êusïv Eïªñù EðŸêu ÷EjùDOþ¼ú foæú TøXïök ‚êusïv Eïªñù EðŸêu ÷EjùDOþ¼ú foæú TøXïök ‚êusïv Eïªñù EðŸêu ÷EjùDOþ¼ú foæú TøXïök ‚êusïv Eïªñù EðŸêu ÷Ejù öö½lt ‹oêaú oðšïkïjñªúöö½lt ‹oêaú oðšïkïjñªúöö½lt ‹oêaú oðšïkïjñªúöö½lt ‹oêaú oðšïkïjñªúFöª ÷Eê¼ï dsƒñ:Föª ÷Eê¼ï dsƒñ:Föª ÷Eê¼ï dsƒñ:Föª ÷Eê¼ï dsƒñ:Aqïiê GYêTê dñYïi ösQï÷â‚nEïkëêŒ lûï?Aqïiê GYêTê dñYïi ösQï÷â‚nEïkëêŒ lûï?Aqïiê GYêTê dñYïi ösQï÷â‚nEïkëêŒ lûï?Aqïiê GYêTê dñYïi ösQï÷â‚nEïkëêŒ lûï?AYú ÷Jˆú T:ú sê¼ú J&Œú lOþú Ojïƒú ÷Eê¼ï, Hê HjTïödêqïAYú ÷Jˆú T:ú sê¼ú J&Œú lOþú Ojïƒú ÷Eê¼ï, Hê HjTïödêqïAYú ÷Jˆú T:ú sê¼ú J&Œú lOþú Ojïƒú ÷Eê¼ï, Hê HjTïödêqïAYú ÷Jˆú T:ú sê¼ú J&Œú lOþú Ojïƒú ÷Eê¼ï, Hê HjTïödêqï oêbEù!!oêbEù!!oêbEù!!oêbEù!! CYúCYúCYúCYúlöj Jûïˆïkëêlöj Jûïˆïkëêlöj Jûïˆïkëêlöj JûïˆïkëêŒ hñKù, G÷Yê ÷Jê÷qQú JñhêjïiêöXªú ÷Yêªñªñ, Jiú Eðˆï lïqïOþúŒ hñKù, G÷Yê ÷Jê÷qQú JñhêjïiêöXªú ÷Yêªñªñ, Jiú Eðˆï lïqïOþúŒ hñKù, G÷Yê ÷Jê÷qQú JñhêjïiêöXªú ÷Yêªñªñ, Jiú Eðˆï lïqïOþúŒ hñKù, G÷Yê ÷Jê÷qQú JñhêjïiêöXªú ÷Yêªñªñ, Jiú Eðˆï lïqïOþúHêTïHêTïHêTïHêTï SŸqñöTSŸqñöTSŸqñöTSŸqñöT foæïEúfoæïEúfoæïEú foæïEú ÷EöjiêXú ljlú!÷EöjiêXú ljlú!÷EöjiêXú ljlú!÷EöjiêXú ljlú! HêTñ÷œêwHêTñ÷œêwHêTñ÷œêwHêTñ÷œêw öEÖïvöEÖïvöEÖïvöEÖïv YêqŒïvYêqŒïvYêqŒïvYêqŒïvJñkñŸïiêTñª hêaq drù ÷dêkñÈ hêsïöusJñkñŸïiêTñª hêaq drù ÷dêkñÈ hêsïöusJñkñŸïiêTñª hêaq drù ÷dêkñÈ hêsïöusJñkñŸïiêTñª hêaq drù ÷dêkñÈ hêsïöus OùOùOùOù ÷Eê¼ï SêöEꪍù÷Eê¼ï SêöEꪍù÷Eê¼ï SêöEꪍù÷Eê¼ï SêöEꪍù lïˆñ. Cqùlïˆñ. Cqùlïˆñ. Cqùlïˆñ. CqùEðkEðkEðkEðk ÷Têdú÷Têdú÷Têdú÷Têdú ntˆïEúntˆïEúntˆïEúntˆïEú dñs÷Œ¼ú YÈïdñs÷Œ¼ú YÈïdñs÷Œ¼ú YÈïdñs÷Œ¼ú YÈï Yñq¼êuYñq¼êuYñq¼êuYñq¼êu djñlŒïv Eïv¼ñªdjñlŒïv Eïv¼ñªdjñlŒïv Eïv¼ñªdjñlŒïv Eïv¼ñª hñkhñkhñkhñkiñöTiñöTiñöTiñöTEïdçïw! ÷pê ÷alð FöêjñEïdçïw! ÷pê ÷alð FöêjñEïdçïw! ÷pê ÷alð FöêjñEïdçïw! ÷pê ÷alð Föêjñ Jê×!! JûÅsêi Föª¼òTêöY hšêöjËïkñù J÷ûê B÷lê?Jê×!! JûÅsêi Föª¼òTêöY hšêöjËïkñù J÷ûê B÷lê?Jê×!! JûÅsêi Föª¼òTêöY hšêöjËïkñù J÷ûê B÷lê?Jê×!! JûÅsêi Föª¼òTêöY hšêöjËïkñù J÷ûê B÷lê?Jê¼ï dêusïEJŒú JñˆöEêªú fkù dïTïOþñ.Jê¼ï dêusïEJŒú JñˆöEêªú fkù dïTïOþñ.Jê¼ï dêusïEJŒú JñˆöEêªú fkù dïTïOþñ. Jê¼ï dêusïEJŒú JñˆöEêªú fkù dïTïOþñ.BöjiñùBöjiñùBöjiñùBöjiñù HjñHjñHjñHjñ EïhïnùEïhïnùEïhïnùEïhïnù dïTïOþú EïtŒñªdïTïOþú EïtŒñªdïTïOþú EïtŒñªdïTïOþú EïtŒñª dYïöEˆñJêjïöiªúdYïöEˆñJêjïöiªúdYïöEˆñJêjïöiªúdYïöEˆñJêjïöiªú ÷Yêªï¼ñª Clw÷Yêªï¼ñª Clw÷Yêªï¼ñª Clw÷Yêªï¼ñª ClwBjêXê÷lê!BjêXê÷lê!BjêXê÷lê!BjêXê÷lê! HêtŒúHêtŒúHêtŒúHêtŒú Eïª÷dçêwEïª÷dçêwEïª÷dçêwEïª÷dçêw lêiïv ölÈùlêiïv ölÈùlêiïv ölÈùlêiïv ölÈù Døsï.Døsï.Døsï.Døsï. AröJêŒAröJêŒAröJêŒAröJêŒ BJêjlTïlïvBJêjlTïlïvBJêjlTïlïvBJêjlTïlïvJTöƒTñŒJTöƒTñŒJTöƒTñŒJTöƒTñŒ ÷÷÷÷dêkñÈdêkñÈdêkñÈdêkñÈ ÷apù,÷apù,÷apù,÷apù, E¬hêiE¬hêiE¬hêiE¬hêi JXùJêkïvJXùJêkïvJXùJêkïvJXùJêkïv öOkë öOkë öOkë  öOkëöOsñöOsñöOsñöOsñ ÷jêhŸw÷jêhŸw÷jêhŸw÷jêhŸwööJlïjkñJw¼ú Yjïdçú dJjñª dïªrJú!!ööJlïjkñJw¼ú Yjïdçú dJjñª dïªrJú!!ööJlïjkñJw¼ú Yjïdçú dJjñª dïªrJú!!ööJlïjkñJw¼ú Yjïdçú dJjñª dïªrJú!!BmêöE fê¼ï Yªïkë!!BmêöE fê¼ï Yªïkë!!BmêöE fê¼ï Yªïkë!!BmêöE fê¼ï Yªïkë!!iꦼêjöus m}hêöXöus ±Š hêšïiYú!iꦼêjöus m}hêöXöus ±Š hêšïiYú!iꦼêjöus m}hêöXöus ±Š hêšïiYú!iꦼêjöus m}hêöXöus ±Š hêšïiYú!Alw ÷Jsïi÷YêöT Sêu hXïiTïOþñ, lûï EðŸï.Alw ÷Jsïi÷YêöT Sêu hXïiTïOþñ, lûï EðŸï.Alw ÷Jsïi÷YêöT Sêu hXïiTïOþñ, lûï EðŸï.Alw ÷Jsïi÷YêöT Sêu hXïiTïOþñ, lûï EðŸï.AlwAlwAlwAlw T:úT:úT:úT:ú FTñŒ÷dçêwFTñŒ÷dçêwFTñŒ÷dçêwFTñŒ÷dçêw hEoæïkêiïhEoæïkêiïhEoæïkêiïhEoæïkêiï SŸqñöT foæïöusSŸqñöT foæïöusSŸqñöT foæïöusSŸqñöT foæïöus AloêE ÷‚êdçêiAloêE ÷‚êdçêiAloêE ÷‚êdçêiAloêE ÷‚êdçêiÜêhŒï÷k¼êöXÜêhŒï÷k¼êöXÜêhŒï÷k¼êöXÜêhŒï÷k¼êöXªú!!ªú!!ªú!!ªú!! Ekë Ekë Ekë  EkëlTïölêŒlTïölêŒlTïölêŒlTïölêŒ mjðjù,mjðjù,mjðjù,mjðjù, JïqïöJêÖvJïqïöJêÖvJïqïöJêÖvJïqïöJêÖv ödêkñÈödêkñÈödêkñÈödêkñÈ öhêrï,öhêrï,öhêrï,öhêrï,hnïöirñYïi JjïEðk EiEŸqñù, lïkëñ÷dêkñÈ dñjïJlñù, dïöªiê dsiñJ BjñùhnïöirñYïi JjïEðk EiEŸqñù, lïkëñ÷dêkñÈ dñjïJlñù, dïöªiê dsiñJ BjñùhnïöirñYïi JjïEðk EiEŸqñù, lïkëñ÷dêkñÈ dñjïJlñù, dïöªiê dsiñJ BjñùhnïöirñYïi JjïEðk EiEŸqñù, lïkëñ÷dêkñÈ dñjïJlñù, dïöªiê dsiñJ BjñùöJêYï¼ñöªêjñ oòdçt Oj¼ú! foæïök öJqlÓêjñù Alöq ÷Eê¼ï ölÈhïs¼ñªñûú.öJêYï¼ñöªêjñ oòdçt Oj¼ú! foæïök öJqlÓêjñù Alöq ÷Eê¼ï ölÈhïs¼ñªñûú.öJêYï¼ñöªêjñ oòdçt Oj¼ú! foæïök öJqlÓêjñù Alöq ÷Eê¼ï ölÈhïs¼ñªñûú. öJêYï¼ñöªêjñ oòdçt Oj¼ú! foæïök öJqlÓêjñù Alöq ÷Eê¼ï ölÈhïs¼ñªñûú.aïlolaïlolaïlolaïlolññññùùùù Föêö¼ Jê×JqêXúFöêö¼ Jê×JqêXúFöêö¼ Jê×JqêXúFöêö¼ Jê×JqêXú Jê÷XûYú? oðšïöusiñù Oêjïiïjï¼ñªYïöuJê÷XûYú? oðšïöusiñù Oêjïiïjï¼ñªYïöuJê÷XûYú? oðšïöusiñù Oêjïiïjï¼ñªYïöuJê÷XûYú? oðšïöusiñù Oêjïiïjï¼ñªYïöusiñùsiñùsiñùsiñùCTiïök LêdçïkòöT hñªïkïjï¼ñªCTiïök LêdçïkòöT hñªïkïjï¼ñªCTiïök LêdçïkòöT hñªïkïjï¼ñªCTiïök LêdçïkòöT hñªïkïjï¼ñª ÷OOþïiñöT÷OOþïiñöT÷OOþïiñöT÷OOþïiñöT dýnéŒïvnéŒïvdýnéŒïv néŒïv dïTïOþú öS¼ñª ÷Oˆu,dïTïOþú öS¼ñª ÷Oˆu,dïTïOþú öS¼ñª ÷Oˆu,dïTïOþú öS¼ñª ÷Oˆu,÷OˆEú÷OˆEú÷OˆEú÷OˆEú dïTï¼êudïTï¼êudïTï¼êudïTï¼êu djñlŒïvdjñlŒïvdjñlŒïvdjñlŒïv OêƒñùOêƒñùOêƒñùOêƒñù OjïƒñùOjïƒñùOjïƒñùOjïƒñù CjñªúCjñªúCjñªúCjñªú öJêTñ¼ñªöJêTñ¼ñªöJêTñ¼ñªöJêTñ¼ñª ÷OOþï.÷OOþï.÷OOþï.÷OOþï.CT¼ljñöT Jñûï öhêŒù B LêdçïkòöT dñs÷Jêˆú YÈï YñsïOþú ljñªñûú. ÷OˆöusCT¼ljñöT Jñûï öhêŒù B LêdçïkòöT dñs÷Jêˆú YÈï YñsïOþú ljñªñûú. ÷OˆöusCT¼ljñöT Jñûï öhêŒù B LêdçïkòöT dñs÷Jêˆú YÈï YñsïOþú ljñªñûú. ÷OˆöusCT¼ljñöT Jñûï öhêŒù B LêdçïkòöT dñs÷Jêˆú YÈï YñsïOþú ljñªñûú. ÷OˆöusööJö¼êjñ lï±hlñhïkë. CT¼ú ööoVïkòöT Jàïˆú hêööJö¼êjñ lï±hlñhïkë. CT¼ú ööoVïkòöT Jàïˆú hêööJö¼êjñ lï±hlñhïkë. CT¼ú ööoVïkòöT Jàïˆú hêööJö¼êjñ lï±hlñhïkë. CT¼ú ööoVïkòöT Jàïˆú hêsïkñù Ydçï YTlñªñûú. ÷OOþïsïkñù Ydçï YTlñªñûú. ÷OOþïsïkñù Ydçï YTlñªñûú. ÷OOþïsïkñù Ydçï YTlñªñûú. ÷OOþïdñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ï Hªñù AsïiêYïjï¼ñªñ. Föus ÷Eêˆù ÷Oˆöus Jàïkñù ÷OOþïiñöTdñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ï Hªñù AsïiêYïjï¼ñªñ. Föus ÷Eêˆù ÷Oˆöus Jàïkñù ÷OOþïiñöTdñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ï Hªñù AsïiêYïjï¼ñªñ. Föus ÷Eêˆù ÷Oˆöus Jàïkñù ÷OOþïiñöTdñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ï Hªñù AsïiêYïjï¼ñªñ. Föus ÷Eêˆù ÷Oˆöus Jàïkñù ÷OOþïiñöTJñûïiïkñù hêsï hêsï lðrñ÷œêw öYšêöY T:ñù fê¼ïiñùJñûïiïkñù hêsï hêsï lðrñ÷œêw öYšêöY T:ñù fê¼ïiñùJñûïiïkñù hêsï hêsï lðrñ÷œêw öYšêöY T:ñù fê¼ïiñùJñûïiïkñù hêsï hêsï lðrñ÷œêw öYšêöY T:ñù fê¼ïiñù EvJêu dêTúEvJêu dêTúEvJêu dêTúEvJêu dêTú ödˆñ.ödˆñ.ödˆñ.ödˆñ.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 13/01/2007
 
2
CT¼ú lûï ÷{¼ïˆ÷dçêw ÷OOþïiñöTCT¼ú lûï ÷{¼ïˆ÷dçêw ÷OOþïiñöTCT¼ú lûï ÷{¼ïˆ÷dçêw ÷OOþïiñöTCT¼ú lûï ÷{¼ïˆ÷dçêw ÷OOþïiñöT Oï¼Tïiï÷k¼úOï¼Tïiï÷k¼úOï¼Tïiï÷k¼úOï¼Tïiï÷k¼ú ÷Oˆöus ööJ YñqOþú ÷Jsï,÷Oˆöus ööJ YñqOþú ÷Jsï,÷Oˆöus ööJ YñqOþú ÷Jsï,÷Oˆöus ööJ YñqOþú ÷Jsï,OïJqñöTOïJqñöTOïJqñöTOïJqñöT lïTlïvlïTlïvlïTlïvlïTlïv JàïˆúJàïˆúJàïˆúJàïˆú YYYYñrƒúñrƒúñrƒúñrƒú Okïdçï¼ñ÷œêwOkïdçï¼ñ÷œêwOkïdçï¼ñ÷œêwOkïdçï¼ñ÷œêw oðšïkïjñªúoðšïkïjñªúoðšïkïjñªúoðšïkïjñªú öSqïdïjïöSqïdïjïöSqïdïjïöSqïdïjïöJêÈñª÷YêöTêdçù dñÖïjïiñù ÷OOþïiñöT hñKŒú JqïiêTï.öJêÈñª÷YêöTêdçù dñÖïjïiñù ÷OOþïiñöT hñKŒú JqïiêTï.öJêÈñª÷YêöTêdçù dñÖïjïiñù ÷OOþïiñöT hñKŒú JqïiêTï.öJêÈñª÷YêöTêdçù dñÖïjïiñù ÷OOþïiñöT hñKŒú JqïiêTï.foæïök Yïj¼ïv höšêjñ ÷Oˆufoæïök Yïj¼ïv höšêjñ ÷Oˆufoæïök Yïj¼ïv höšêjñ ÷Oˆufoæïök Yïj¼ïv höšêjñ ÷Oˆu öYêˆöYêˆöYêˆöYêˆ oðšïkïjï¼ñª ÷OOþïöi hñˆïiñjñ˜ï Oêjïoðšïkïjï¼ñª ÷OOþïöi hñˆïiñjñ˜ï Oêjïoðšïkïjï¼ñª ÷OOþïöi hñˆïiñjñ˜ï Oêjïoðšïkïjï¼ñª ÷OOþïöi hñˆïiñjñ˜ï OêjïEïªú öhêk¼ú dïTï¼ñªñ, YñTEïªú öhêk¼ú dïTï¼ñªñ, YñTEïªú öhêk¼ú dïTï¼ñªñ, YñTEïªú öhêk¼ú dïTï¼ñªñ, YñTiï Jêvhñˆú ÷Jšï lOþú ht‰ï¼ñªñ.iï Jêvhñˆú ÷Jšï lOþú ht‰ï¼ñªñ.iï Jêvhñˆú ÷Jšï lOþú ht‰ï¼ñªñ.iï Jêvhñˆú ÷Jšï lOþú ht‰ï¼ñªñ. CT¼ú ÷OOþïiñöTCT¼ú ÷OOþïiñöTCT¼ú ÷OOþïiñöTCT¼ú ÷OOþïiñöTööJŒû ÷Oˆöus hñªïkñù DööJŒû ÷Oˆöus hñªïkñù DööJŒû ÷Oˆöus hñªïkñù DööJŒû ÷Oˆöus hñªïkñù Djñ˜ñªñûú.jñ˜ñªñûú.jñ˜ñªñûú.jñ˜ñªñûú. ÷OˆöE÷OˆöE÷OˆöE÷OˆöE Hªú jûú YlX hêšïHªú jûú YlX hêšïHªú jûú YlX hêšïHªú jûú YlX hêšï EïtŒêuEïtŒêuEïtŒêuEïtŒêuSêu ±hïOþïˆñù j&iñûêiïkë.Sêu ±hïOþïˆñù j&iñûêiïkë.Sêu ±hïOþïˆñù j&iñûêiïkë. Sêu ±hïOþïˆñù j&iñûêiïkë. ÷OOþï CT¼ïöT hñKhñitŒï÷OOþï CT¼ïöT hñKhñitŒï÷OOþï CT¼ïöT hñKhñitŒï÷OOþï CT¼ïöT hñKhñitŒï ÷OˆöE ÷Eê¼ï OïjïOþú÷OˆöE ÷Eê¼ï OïjïOþú÷OˆöE ÷Eê¼ï OïjïOþú÷OˆöE ÷Eê¼ï OïjïOþúöJêûú CEïiñù dïTï÷Oþêqò Fª ÷dêök J¯ú JêXï¼ñªñ÷ûê Föªêjñ ËiïkëêYïkë.öJêûú CEïiñù dïTï÷Oþêqò Fª ÷dêök J¯ú JêXï¼ñªñ÷ûê Föªêjñ ËiïkëêYïkë.öJêûú CEïiñù dïTï÷Oþêqò Fª ÷dêök J¯ú JêXï¼ñªñ÷ûê Föªêjñ ËiïkëêYïkë.öJêûú CEïiñù dïTï÷Oþêqò Fª ÷dêök J¯ú JêXï¼ñªñ÷ûê Föªêjñ ËiïkëêYïkë.FêiêkñùFêiêkñùFêiêkñùFêiêkñù ÷Oˆöus÷Oˆöus÷Oˆöus÷Oˆöus poíaêEùpoíaêEùpoíaêEùpoíaêEù ÷OOþïiñöT÷OOþïiñöT÷OOþïiñöT÷OOþïiñöT EðkEðkEðkEðk fëøoïöus YÈï Eïv¼ñª gêLùfëøoïöus YÈï Eïv¼ñª gêLùøoïöus YÈï Eïv¼ñª gêLùfëøoïöus YÈï Eïv¼ñª gêLùHªêöJ dHªêöJ dHªêöJ dHªêöJ dïTïOþú HTOþú öEjdçê¼êEñÈ hˆñûú.ïTïOþú HTOþú öEjdçê¼êEñÈ hˆñûú.ïTïOþú HTOþú öEjdçê¼êEñÈ hˆñûú.ïTïOþú HTOþú öEjdçê¼êEñÈ hˆñûú. foæïök Cø Eïhïn oñKù Boôaï¼ñªfoæïök Cø Eïhïn oñKù Boôaï¼ñªfoæïök Cø Eïhïn oñKù Boôaï¼ñªfoæïök Cø Eïhïn oñKù Boôaï¼ñª÷OOþïhêt Hˆñù Jñslkë,÷OOþïhêt Hˆñù Jñslkë,÷OOþïhêt Hˆñù Jñslkë, ÷OOþïhêt Hˆñù Jñslkë, AYúAYúAYúAYú öJêûúöJêûúöJêûúöJêûú Yöª oñKïdçï¼ñªljñùYöª oñKïdçï¼ñªljñùYöª oñKïdçï¼ñªljñùYöª oñKïdçï¼ñªljñù dïÓêsïkë. JñsƒdïÓêsïkë. JñsƒdïÓêsïkë. JñsƒdïÓêsïkë. JñsƒEêqñJw¼ñÈïv Fökëêù JqïJqêXú JêXêEïTiêiYú?EêqñJw¼ñÈïv Fökëêù JqïJqêXú JêXêEïTiêiYú?EêqñJw¼ñÈïv Fökëêù JqïJqêXú JêXêEïTiêiYú?EêqñJw¼ñÈïv Fökëêù JqïJqêXú JêXêEïTiêiYú?Alw CsŸï OïjïOþú öJêûú ÷dêJñªYïEïöT ‹oêaú dsƒñ, ÷hê÷E lkëêûú ÷Eê¼ïAlw CsŸï OïjïOþú öJêûú ÷dêJñªYïEïöT ‹oêaú dsƒñ, ÷hê÷E lkëêûú ÷Eê¼ïAlw CsŸï OïjïOþú öJêûú ÷dêJñªYïEïöT ‹oêaú dsƒñ, ÷hê÷E lkëêûú ÷Eê¼ï Alw CsŸï OïjïOþú öJêûú ÷dêJñªYïEïöT ‹oêaú dsƒñ, ÷hê÷E lkëêûú ÷Eê¼ïölöÈs¼û, öOölöÈs¼û, öOölöÈs¼û, öOölöÈs¼û, öOködçê ATñŒ ÑïdçïEú EêˆñJêjú ödjñhêsï÷i¼ñù!ködçê ATñŒ ÑïdçïEú EêˆñJêjú ödjñhêsï÷i¼ñù!ködçê ATñŒ ÑïdçïEú EêˆñJêjú ödjñhêsï÷i¼ñù!ködçê ATñŒ ÑïdçïEú EêˆñJêjú ödjñhêsï÷i¼ñù! dö& AlqñöT Bdö& AlqñöT Bdö& AlqñöT Bdö& AlqñöT BAoêbêjX jòdgùLïiïv Lˆsïv lðX lûï ÷dêök hEoæxEú dïTƒï÷kë?AoêbêjX jòdgùLïiïv Lˆsïv lðX lûï ÷dêök hEoæxEú dïTƒï÷kë?AoêbêjX jòdgùLïiïv Lˆsïv lðX lûï ÷dêök hEoæxEú dïTƒï÷kë? AoêbêjX jòdgùLïiïv Lˆsïv lðX lûï ÷dêök hEoæxEú dïTƒï÷kë?÷Jê÷qQú dUEù÷Jê÷qQú dUEù÷Jê÷qQú dUEù÷Jê÷qQú dUEù JrïƒúJrïƒúJrïƒúJrïƒú ÷QêkïöiêªñhïkëêöY÷QêkïöiêªñhïkëêöY÷QêkïöiêªñhïkëêöY÷QêkïöiêªñhïkëêöY Eïª÷dçêwEïª÷dçêwEïª÷dçêwEïª÷dçêw ATñŒATñŒATñŒATñŒ JòˆñJêjEêiJòˆñJêjEêiJòˆñJêjEêiJòˆñJêjEêi‹oêaïöus Eïtfþ‡ŒïEú lrŸïiêXú önisêiï Hjñ foæú lêŸêu YðjñhêEïOþYú.‹oêaïöus Eïtfþ‡ŒïEú lrŸïiêXú önisêiï Hjñ foæú lêŸêu YðjñhêEïOþYú.‹oêaïöus Eïtfþ‡ŒïEú lrŸïiêXú önisêiï Hjñ foæú lêŸêu YðjñhêEïOþYú. ‹oêaïöus Eïtfþ‡ŒïEú lrŸïiêXú önisêiï Hjñ foæú lêŸêu YðjñhêEïOþYú. AluAluAluAlu öö½lsñùöö½lsñùöö½lsñùöö½lsñù Sêu JûÅsñù,Sêu JûÅsñù,Sêu JûÅsñù,Sêu JûÅsñù, CTö¼êö¼CTö¼êö¼CTö¼êö¼CTö¼êö¼ hꚌïEú BöjöiËïkñùhꚌïEú BöjöiËïkñùhꚌïEú BöjöiËïkñùhꚌïEú BöjöiËïkñù lïqï¼ñù.lïqï¼ñù.lïqï¼ñù.lïqï¼ñù.lûïdçlûïdçlûïdç lûïdçXï öYûïdçXïöiªúöYûïdçXïöiªúöYûïdçXïöiªúöYûïdçXïöiªú dsƒúdsƒúdsƒúdsƒú ÷JˆYú Hjñ djïbï löj oYáhêöXªú Cdçrê÷JˆYú Hjñ djïbï löj oYáhêöXªú Cdçrê÷JˆYú Hjñ djïbï löj oYáhêöXªú Cdçrê÷JˆYú Hjñ djïbï löj oYáhêöXªú CdçrêhEoæïkêiYú. lïaáêtZïJqñù, EêˆñJêjñù, ÷dêkðoñùhEoæïkêiYú. lïaáêtZïJqñù, EêˆñJêjñù, ÷dêkðoñùhEoæïkêiYú. lïaáêtZïJqñù, EêˆñJêjñù, ÷dêkðoñùhEoæïkêiYú. lïaáêtZïJqñù, EêˆñJêjñù, ÷dêkðoñù JòTêöY B÷jêöTêö¼JòTêöY B÷jêöTêö¼JòTêöY B÷jêöTêö¼JòTêöY B÷jêöTêö¼ ohêbêEùohêbêEùohêbêEùohêbêEùdsƒêkêöXêjñ aïloùdsƒêkêöXêjñ aïloùdsƒêkêöXêjñ aïloùdsƒêkêöXêjñ aïloù YðtªúJïˆñöJöusYðtªúJïˆñöJöusYðtªúJïˆñöJöusYðtªúJïˆñöJöus mïl÷E!!mïl÷E!!mïl÷E!!mïl÷E!! CöYêªñùCöYêªñùCöYêªñùCöYêªñù ÷d÷d÷d÷dêjêƒú jê¦ïêjêƒú jê¦ïêjêƒú jê¦ïêjêƒú jê¦ïDsŸñªYñù foæïEJŒú,DsŸñªYñù foæïEJŒú,DsŸñªYñù foæïEJŒú,DsŸñªYñù foæïEJŒú, ‹oêaêöXËïv‹oêaêöXËïv‹oêaêöXËïv‹oêaêöXËïv JkáêXù JrïöOþª ÷djñù dsƒú FöªJkáêXù JrïöOþª ÷djñù dsƒú FöªJkáêXù JrïöOþª ÷djñù dsƒú FöªJkáêXù JrïöOþª ÷djñù dsƒú FöªJêlv¼êjEê¼ï hêšï. Hjñ YjŒïv dsƒêv AYñù Hjñ LñXhêiï÷këªúJêlv¼êjEê¼ï hêšï. Hjñ YjŒïv dsƒêv AYñù Hjñ LñXhêiï÷këªúJêlv¼êjEê¼ï hêšï. Hjñ YjŒïv dsƒêv AYñù Hjñ LñXhêiï÷këªúJêlv¼êjEê¼ï hêšï. Hjñ YjŒïv dsƒêv AYñù Hjñ LñXhêiï÷këªú ÷OêaïOþêv,÷OêaïOþêv,÷OêaïOþêv,÷OêaïOþêv,Cökëªú dsiêEñù là.Cökëªú dsiêEñù là.Cökëªú dsiêEñù là.Cökëªú dsiêEñù là.lûï pêwˆêlñªYú DwEêTu Üêh‹÷amŒú máêhq÷OþOþïiñöT Oêi¼TiñöT ATñŒêXú.lûï pêwˆêlñªYú DwEêTu Üêh‹÷amŒú máêhq÷OþOþïiñöT Oêi¼TiñöT ATñŒêXú.lûï pêwˆêlñªYú DwEêTu Üêh‹÷amŒú máêhq÷OþOþïiñöT Oêi¼TiñöT ATñŒêXú.lûï pêwˆêlñªYú DwEêTu Üêh‹÷amŒú máêhq÷OþOþïiñöT Oêi¼TiñöT ATñŒêXú.DOþ¼ökiñùDOþ¼ökiñùDOþ¼ökiñùDOþ¼ökiñù jê¦ïiï÷kiñùjê¦ïiï÷kiñùjê¦ïiï÷kiñùjê¦ïiï÷kiñù BpBpBpBpêjùêjùêjùêjù máêhqmáêhqmáêhqmáêhq ÷OOþïiñöT÷OOþïiñöT÷OOþïiñöT÷OOþïiñöT AlïöTAlïöTAlïöTAlïöT EïªêXú,EïªêXú,EïªêXú,EïªêXú,÷pêˆökêªñhkë,÷pêˆökêªñhkë,÷pêˆökêªñhkë,÷pêˆökêªñhkë, SŸw¼êiïSŸw¼êiïSŸw¼êiïSŸw¼êiï ‹÷YáJù‹÷YáJù‹÷YáJù‹÷YáJù Dûê¼ñªYêXú,Dûê¼ñªYêXú,Dûê¼ñªYêXú,Dûê¼ñªYêXú, AlïöTiêöXËïvAlïöTiêöXËïvAlïöTiêöXËïvAlïöTiêöXËïv ÷lös÷lös÷lös÷löshêt$lñhïkë, dö& ÷OOþïöi÷dçêök AljñöT Bpêjlñù öJêÈêù.hêt$lñhïkë, dö& ÷OOþïöi÷dçêök AljñöT Bpêjlñù öJêÈêù.hêt$lñhïkë, dö& ÷OOþïöi÷dçêök AljñöT Bpêjlñù öJêÈêù.hêt$lñhïkë, dö& ÷OOþïöi÷dçêök AljñöT Bpêjlñù öJêÈêù. jê¦ï Sêu hê¦÷hjê¦ï Sêu hê¦÷hjê¦ï Sêu hê¦÷hjê¦ï Sêu hê¦÷hBpêjù Jrï¼êu JêXò, HudYj¼ú lûï pêwˆêiï ‘nêiïBpêjù Jrï¼êu JêXò, HudYj¼ú lûï pêwˆêiï ‘nêiïBpêjù Jrï¼êu JêXò, HudYj¼ú lûï pêwˆêiï ‘nêiïBpêjù Jrï¼êu JêXò, HudYj¼ú lûï pêwˆêiï ‘nêiï ljñ÷œê÷r¼ñù ÷OOþïljñ÷œê÷r¼ñù ÷OOþïljñ÷œê÷r¼ñù ÷OOþïljñ÷œê÷r¼ñù ÷OOþïg&Xlñhêiï foæïEJg&Xlñhêiï foæïEJg&Xlñhêiï foæïEJg&Xlñhêiï foæïEJöŒŒï¼êXñù. Jñqï ATñŒñÈöŒŒï¼êXñù. Jñqï ATñŒñÈöŒŒï¼êXñù. Jñqï ATñŒñÈöŒŒï¼êXñù. Jñqï ATñŒñÈ dñriïkñù, fê¼ï JêjáŸwdñriïkñù, fê¼ï JêjáŸwdñriïkñù, fê¼ï JêjáŸwdñriïkñù, fê¼ï JêjáŸw÷OOþïiñöT lðˆïkñù ETŒñù. lðˆïv ÷dêJêu JrïiñªYñù lkë÷dçêrñhêXú.÷OOþïiñöT lðˆïkñù ETŒñù. lðˆïv ÷dêJêu JrïiñªYñù lkë÷dçêrñhêXú.÷OOþïiñöT lðˆïkñù ETŒñù. lðˆïv ÷dêJêu JrïiñªYñù lkë÷dçêrñhêXú. ÷OOþïiñöT lðˆïkñù ETŒñù. lðˆïv ÷dêJêu JrïiñªYñù lkë÷dçêrñhêXú.máêhq ÷OOþïöi¼ñsïOþú dsiñJiêöXËïv hñdçYïEú ÷hvmáêhq ÷OOþïöi¼ñsïOþú dsiñJiêöXËïv hñdçYïEú ÷hvmáêhq ÷OOþïöi¼ñsïOþú dsiñJiêöXËïv hñdçYïEú ÷hvmáêhq ÷OOþïöi¼ñsïOþú dsiñJiêöXËïv hñdçYïEú ÷hv ‹êiù JêXñù,‹êiù JêXñù,‹êiù JêXñù,‹êiù JêXñù, gtŒêlúgtŒêlúgtŒêlúgtŒêlúOñhˆú öYêrïkêqïiêiïjñªñ, HêTñªOñhˆú öYêrïkêqïiêiïjñªñ, HêTñªOñhˆú öYêrïkêqïiêiïjñªñ, HêTñªOñhˆú öYêrïkêqïiêiïjñªñ, HêTñª ÷kêsïiïv OêTï Jisñ÷œêw Jêkú öYšï Yêör÷kêsïiïv OêTï Jisñ÷œêw Jêkú öYšï Yêör÷kêsïiïv OêTï Jisñ÷œêw Jêkú öYšï Yêör÷kêsïiïv OêTï Jisñ÷œêw Jêkú öYšï YêörlðXúlðXúlðXúlðXú EEEETñlïEúTñlïEúTñlïEúTñlïEú &Yù&Yù&Yù&Yù dšïdšïdšïdšï JïTdçïkêXú. CunòsuoñùJïTdçïkêXú. CunòsuoñùJïTdçïkêXú. CunòsuoñùJïTdçïkêXú. Cunòsuoñù hšúhšúhšúhšú BEñJòkáŸqñùBEñJòkáŸqñùBEñJòkáŸqñùBEñJòkáŸqñù____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 13/01/2007
 
3
JïˆïiYñd÷iêLïOþúJïˆïiYñd÷iêLïOþúJïˆïiYñd÷iêLïOþúJïˆïiYñd÷iêLïOþú Yˆï¼òˆïiYˆï¼òˆïiYˆï¼òˆïiYˆï¼òˆïi HjñHjñHjñHjñ Oêi¼TiñùOêi¼TiñùOêi¼TiñùOêi¼Tiñù A÷YêTEñf‡ïOþú Hjñ öOsïiA÷YêTEñf‡ïOþú Hjñ öOsïiA÷YêTEñf‡ïOþú Hjñ öOsïiA÷YêTEñf‡ïOþú Hjñ öOsïidOþ¼sï JTiñhêXú C÷dçêröŒ ljñhêEù. Alt¼ú Fˆïv dUï¼ñöªêjñ ÷hêqñûú aðd.dOþ¼sï JTiñhêXú C÷dçêröŒ ljñhêEù. Alt¼ú Fˆïv dUï¼ñöªêjñ ÷hêqñûú aðd.dOþ¼sï JTiñhêXú C÷dçêröŒ ljñhêEù. Alt¼ú Fˆïv dUï¼ñöªêjñ ÷hêqñûú aðd.dOþ¼sï JTiñhêXú C÷dçêröŒ ljñhêEù. Alt¼ú Fˆïv dUï¼ñöªêjñ ÷hêqñûú aðd.JTiï÷k¼ñÈ dOþ¼sï TøXïv Eïªñù SŸqñöT foæïkêXú öJêûú ljïJ, JòTêöYJTiï÷k¼ñÈ dOþ¼sï TøXïv Eïªñù SŸqñöT foæïkêXú öJêûú ljïJ, JòTêöYJTiï÷k¼ñÈ dOþ¼sï TøXïv Eïªñù SŸqñöT foæïkêXú öJêûú ljïJ, JòTêöYJTiï÷k¼ñÈ dOþ¼sï TøXïv Eïªñù SŸqñöT foæïkêXú öJêûú ljïJ, JòTêöYhšñdkhšñdkhšñdkhšñdk oêbEŸqñù TøXïvoêbEŸqñù TøXïvoêbEŸqñù TøXïvoêbEŸqñù TøXïv Eïªú lêŸï¼ñªYïEñù hšñùEïªú lêŸï¼ñªYïEñù hšñùEïªú lêŸï¼ñªYïEñù hšñùEïªú lêŸï¼ñªYïEñù hšñù SŸöq B±iï¼êsñûú.SŸöq B±iï¼êsñûú.SŸöq B±iï¼êsñûú.SŸöq B±iï¼êsñûú.AYú öJêûú Yöª ÷OOþï¼ú SŸqñù Y˜ïv lkïöiêjTñdçhêiï.AYú öJêûú Yöª ÷OOþï¼ú SŸqñù Y˜ïv lkïöiêjTñdçhêiï.AYú öJêûú Yöª ÷OOþï¼ú SŸqñù Y˜ïv lkïöiêjTñdçhêiï.AYú öJêûú Yöª ÷OOþï¼ú SŸqñù Y˜ïv lkïöiêjTñdçhêiï.JêXêE¦ lkïi hñK oñ>jïöiêªñhökëËïkñù, AYáêlmáù ÷lûñªJêXêE¦ lkïi hñK oñ>jïöiêªñhökëËïkñù, AYáêlmáù ÷lûñªJêXêE¦ lkïi hñK oñ>jïöiêªñhökëËïkñù, AYáêlmáù ÷lûñªJêXêE¦ lkïi hñK oñ>jïöiêªñhökëËïkñù, AYáêlmáù ÷lûñª jòd gùLïiñûú.jòd gùLïiñûú.jòd gùLïiñûú.jòd gùLïiñûú.Jñrïƒ ödê¼ïqïEú Yêör lOþñTñŒ hñûñù, Cs¼ïölˆïi JrñŒñÈ fëøoñù, dïöªJñrïƒ ödê¼ïqïEú Yêör lOþñTñŒ hñûñù, Cs¼ïölˆïi JrñŒñÈ fëøoñù, dïöªJñrïƒ ödê¼ïqïEú Yêör lOþñTñŒ hñûñù, Cs¼ïölˆïi JrñŒñÈ fëøoñù, dïöªJñrïƒ ödê¼ïqïEú Yêör lOþñTñŒ hñûñù, Cs¼ïölˆïi JrñŒñÈ fëøoñù, dïöªHjñ ÷YêtŒñùHjñ ÷YêtŒñùHjñ ÷YêtŒñùHjñ ÷YêtŒñù AYêXúAYêXúAYêXúAYêXú Oêi¼TiïökOêi¼TiïökOêi¼TiïökOêi¼Tiïök AljñöTAljñöTAljñöTAljñöT ÷lnù.÷lnù.÷lnù.÷lnù. Cjñ EïsöhËïkñùCjñ EïsöhËïkñùCjñ EïsöhËïkñùCjñ EïsöhËïkñù,,,,JTöƒTñŒ ÷dêkñöÈêjjiñù, öJêrñŒñjñû YñTiñù, lïjïƒú A BÇYïöiêŒJTöƒTñŒ ÷dêkñöÈêjjiñù, öJêrñŒñjñû YñTiñù, lïjïƒú A BÇYïöiêŒJTöƒTñŒ ÷dêkñöÈêjjiñù, öJêrñŒñjñû YñTiñù, lïjïƒú A BÇYïöiêŒJTöƒTñŒ ÷dêkñöÈêjjiñù, öJêrñŒñjñû YñTiñù, lïjïƒú A BÇYïöiêŒJñûïiñù, CTö¼êö¼ hñûú hêTï JñŒñ÷œêw ölqïlêJñª JXù Jêkñù AYïökJñûïiñù, CTö¼êö¼ hñûú hêTï JñŒñ÷œêw ölqïlêJñª JXù Jêkñù AYïökJñûïiñù, CTö¼êö¼ hñûú hêTï JñŒñ÷œêw ölqïlêJñª JXù Jêkñù AYïökJñûïiñù, CTö¼êö¼ hñûú hêTï JñŒñ÷œêw ölqïlêJñª JXù Jêkñù AYïök÷jêhŸqñù, lmáYiêtª Oïjïiñù, JZ dsiñù J¯ñJqñù, Hjvdù BXYôù Eïsƒ÷jêhŸqñù, lmáYiêtª Oïjïiñù, JZ dsiñù J¯ñJqñù, Hjvdù BXYôù Eïsƒ÷jêhŸqñù, lmáYiêtª Oïjïiñù, JZ dsiñù J¯ñJqñù, Hjvdù BXYôù Eïsƒ÷jêhŸqñù, lmáYiêtª Oïjïiñù, JZ dsiñù J¯ñJqñù, Hjvdù BXYôù Eïsƒoùoêjlñù Böjiñù BJtnï¼oùoêjlñù Böjiñù BJtnï¼oùoêjlñù Böjiñù BJtnï¼oùoêjlñù Böjiñù BJtnï¼ñùñùñùñù.... BBBB jòdŒïvjòdŒïvjòdŒïvjòdŒïv Alöj JêXñ÷œêw Oêi¼vdùAlöj JêXñ÷œêw Oêi¼vdùAlöj JêXñ÷œêw Oêi¼vdùAlöj JêXñ÷œêw Oêi¼vdùhbñjù Jñsƒêkñùhbñjù Jñsƒêkñùhbñjù Jñsƒêkñùhbñjù Jñsƒêkñù Asïiïkë. AöYêjñAsïiïkë. AöYêjñAsïiïkë. AöYêjñAsïiïkë. AöYêjñ fïoæïEoæúfïoæïEoæúfïoæïEoæúfïoæïEoæú YÔù JòTïiê÷XêªúYÔù JòTïiê÷XêªúYÔù JòTïiê÷XêªúYÔù JòTïiê÷XêªúoùmihïkëêYïkë. Oêi JñTï¼êu ljñªlt dkjñù ÷OOþïiñöT B AùLŒñTïdçúoùmihïkëêYïkë. Oêi JñTï¼êu ljñªlt dkjñù ÷OOþïiñöT B AùLŒñTïdçúoùmihïkëêYïkë. Oêi JñTï¼êu ljñªlt dkjñù ÷OOþïiñöT B AùLŒñTïdçú oùmihïkëêYïkë. Oêi JñTï¼êu ljñªlt dkjñù ÷OOþïiñöT B AùLŒñTïdçúOêi¼úOêi¼úOêi¼úOêi¼ú JJJJTïiê¼êsñûú.Tïiê¼êsñûú.Tïiê¼êsñûú.Tïiê¼êsñûú.dYïlú ÷dêök Aªñù jê¦ï g&Xlñhêiï ÷OOþï lª÷dçêw Eêˆú lï÷mnŸw dsƒúdYïlú ÷dêök Aªñù jê¦ï g&Xlñhêiï ÷OOþï lª÷dçêw Eêˆú lï÷mnŸw dsƒúdYïlú ÷dêök Aªñù jê¦ï g&Xlñhêiï ÷OOþï lª÷dçêw Eêˆú lï÷mnŸw dsƒúdYïlú ÷dêök Aªñù jê¦ï g&Xlñhêiï ÷OOþï lª÷dçêw Eêˆú lï÷mnŸw dsƒúöJêûïjñªñ.öJêûïjñªñ.öJêûïjñªñ.öJêûïjñªñ. DøXúDøXúDøXúDøXú Jrï¼ñ÷œêwJrï¼ñ÷œêwJrï¼ñ÷œêwJrï¼ñ÷œêw ÷OOþïiñöT ltŒhêElñù÷OOþïiñöT ltŒhêElñù÷OOþïiñöT ltŒhêElñù÷OOþïiñöT ltŒhêElñù ödêˆïOþïjïiñùödêˆïOþïjïiñùödêˆïOþïjïiñùödêˆïOþïjïiñù HjñHjñHjñHjñjohêXú, dꦟw FTñŒú ÷dêJêöEêjñŸñªYïEïöT, `EïŸöT lûðkêX÷këê dñYïijohêXú, dꦟw FTñŒú ÷dêJêöEêjñŸñªYïEïöT, `EïŸöT lûðkêX÷këê dñYïijohêXú, dꦟw FTñŒú ÷dêJêöEêjñŸñªYïEïöT, `EïŸöT lûðkêX÷këê dñYïijohêXú, dꦟw FTñŒú ÷dêJêöEêjñŸñªYïEïöT, `EïŸöT lûðkêX÷këê dñYïiFoú öF Ghêöus ÷hêqú löªsŸðYú'!! dêTŒïöus ÷h¼öj DÈ lêTJ lðˆïkêFoú öF Ghêöus ÷hêqú löªsŸðYú'!! dêTŒïöus ÷h¼öj DÈ lêTJ lðˆïkêFoú öF Ghêöus ÷hêqú löªsŸðYú'!! dêTŒïöus ÷h¼öj DÈ lêTJ lðˆïkêFoú öF Ghêöus ÷hêqú löªsŸðYú'!! dêTŒïöus ÷h¼öj DÈ lêTJ lðˆïkêYêhoù.Yêhoù.Yêhoù.Yêhoù. A÷dçê ÷dêkðoú dñ¦ïiêX÷kë, gêLáù Hªñù ÷Oêaï¼÷iê, ds÷iêA÷dçê ÷dêkðoú dñ¦ïiêX÷kë, gêLáù Hªñù ÷Oêaï¼÷iê, ds÷iêA÷dçê ÷dêkðoú dñ¦ïiêX÷kë, gêLáù Hªñù ÷Oêaï¼÷iê, ds÷iêA÷dçê ÷dêkðoú dñ¦ïiêX÷kë, gêLáù Hªñù ÷Oêaï¼÷iê, ds÷iêöOàêƒYöOàêƒYöOàêƒYöOàêƒYú!.ú!.ú!.ú!. Sêu ÷dêöˆTê Ekë hr÷¼êqñÈ k&Xhê, hïªkñù JêXñªñûú!Sêu ÷dêöˆTê Ekë hr÷¼êqñÈ k&Xhê, hïªkñù JêXñªñûú!Sêu ÷dêöˆTê Ekë hr÷¼êqñÈ k&Xhê, hïªkñù JêXñªñûú!Sêu ÷dêöˆTê Ekë hr÷¼êqñÈ k&Xhê, hïªkñù JêXñªñûú!mjï, Eêöq ‹÷YáJïöOþöËïkñù ÷l÷Xê?mjï, Eêöq ‹÷YáJïöOþöËïkñù ÷l÷Xê?mjï, Eêöq ‹÷YáJïöOþöËïkñù ÷l÷Xê?mjï, Eêöq ‹÷YáJïöOþöËïkñù ÷l÷Xê?÷lû, hšªêöq¼ú hYï, Sêu dsiêù.÷lû, hšªêöq¼ú hYï, Sêu dsiêù.÷lû, hšªêöq¼ú hYï, Sêu dsiêù.÷lû, hšªêöq¼ú hYï, Sêu dsiêù.Fªê AŸïöEiêlöˆ.Fªê AŸïöEiêlöˆ.Fªê AŸïöEiêlöˆ.Fªê AŸïöEiêlöˆ.÷OOþï foæïv EïªïsŸï ETªJkñ÷œêw Sêu dñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ïiïjñªñ.÷OOþï foæïv EïªïsŸï ETªJkñ÷œêw Sêu dñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ïiïjñªñ.÷OOþï foæïv EïªïsŸï ETªJkñ÷œêw Sêu dñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ïiïjñªñ.÷OOþï foæïv EïªïsŸï ETªJkñ÷œêw Sêu dñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ïiïjñªñ.A÷dçêw hïªkïöus ‹Jêmù AljñöT EïYùfŸqïv dYïOþñ.A÷dçêw hïªkïöus ‹Jêmù AljñöT EïYùfŸqïv dYïOþñ.A÷dçêw hïªkïöus ‹Jêmù AljñöT EïYùfŸqïv dYïOþñ.A÷dçêw hïªkïöus ‹Jêmù AljñöT EïYùfŸqïv dYïOþñ.jêlïök ÷EjöŒ Jñqï¼jêlïök ÷EjöŒ Jñqï¼jêlïök ÷EjöŒ Jñqï¼jêlïök ÷EjöŒ Jñqï¼êu dñr¼jiïökŒïi÷dçêwêu dñr¼jiïökŒïi÷dçêwêu dñr¼jiïökŒïi÷dçêwêu dñr¼jiïökŒïi÷dçêw ÜêhŒïök ÷djñÜêhŒïök ÷djñÜêhŒïök ÷djñÜêhŒïök ÷djñ ÷Jˆ ÷OOþï,÷Jˆ ÷OOþï,÷Jˆ ÷OOþï,÷Jˆ ÷OOþï,aê&êiXï ÷OOþï hñŸï Eïljñªñ. AYú Jûú Sêu dïulêŸêu ÷Eê¼öl Altaê&êiXï ÷OOþï hñŸï Eïljñªñ. AYú Jûú Sêu dïulêŸêu ÷Eê¼öl Altaê&êiXï ÷OOþï hñŸï Eïljñªñ. AYú Jûú Sêu dïulêŸêu ÷Eê¼öl Altaê&êiXï ÷OOþï hñŸï Eïljñªñ. AYú Jûú Sêu dïulêŸêu ÷Eê¼öl Altdñs÷Jêˆú Yïjïƒú ÷Eê¼ï.dñs÷Jêˆú Yïjïƒú ÷Eê¼ï.dñs÷Jêˆú Yïjïƒú ÷Eê¼ï.dñs÷Jêˆú Yïjïƒú ÷Eê¼ï.Akë Bjê CYú? hñjqï÷iê? E˜öqöiêö¼ Asïiñ÷lê B÷lê?AkëBjê CYú? hñjqï÷iê? E˜öqöiêö¼ Asïiñ÷lê B÷lê?Akë Bjê CYú? hñjqï÷iê? E˜öqöiêö¼ Asïiñ÷lê B÷lê?AkëBjê CYú? hñjqï÷iê? E˜öqöiêö¼ Asïiñ÷lê B÷lê?AöYê ÷OOþï AŸöE ÷Oêaï¼ñöª?AöYê ÷OOþï AŸöE ÷Oêaï¼ñöª?AöYê ÷OOþï AŸöE ÷Oêaï¼ñöª?AöYê ÷OOþï AŸöE ÷Oêaï¼ñöª?Akë E˜öT lûï öOsñYökë, EïŸöqêö¼ lká lûï öhêYkêqïAkëE˜öT lûï öOsñYökë, EïŸöqêö¼ lká lûï öhêYkêqïAkë E˜öT lûï öOsñYökë, EïŸöqêö¼ lká lûï öhêYkêqïAkëE˜öT lûï öOsñYökë, EïŸöqêö¼ lká lûï öhêYkêqïhêjökë?hêjökë?hêjökë?hêjökë?lûï öOsñYêiêkñù, lkñYêiêkñù HêTñªYêiê hYï ÷OOþð!lûï öOsñYêiêkñù, lkñYêiêkñù HêTñªYêiê hYï ÷OOþð!lûï öOsñYêiêkñù, lkñYêiêkñù HêTñªYêiê hYï ÷OOþð!lûï öOsñYêiêkñù, lkñYêiêkñù HêTñªYêiê hYï ÷OOþð!AYï÷EêTïOþú ÷Eê¼êu EïŸqêöjËïkñù lªêk÷kë?AYï÷EêTïOþú ÷Eê¼êu EïŸqêöjËïkñù lªêk÷kë?AYï÷EêTïOþú ÷Eê¼êu EïŸqêöjËïkñù lªêk÷kë?AYï÷EêTïOþú ÷Eê¼êu EïŸqêöjËïkñù lªêk÷kë?AYïEú SêEkë ÷OOþï lûï HêTï¼ñªYú, ‹oêaê!!AYïEú SêEkë ÷OOþï lûï HêTï¼ñªYú, ‹oêaê!!AYïEú SêEkë ÷OOþï lûï HêTï¼ñªYú, ‹oêaê!!AYïEú SêEkë ÷OOþï lûï HêTï¼ñªYú, ‹oêaê!!AlEïdçù JkáêXù JrïOþ÷dçê Cø lûïöiêªñù dïTï¼ïkë, FTö¼êªú hñjqï¼ñùAlEïdçù JkáêXù JrïOþ÷dçê Cø lûïöiêªñù dïTï¼ïkë, FTö¼êªú hñjqï¼ñùAlEïdçù JkáêXù JrïOþ÷dçê Cø lûïöiêªñù dïTï¼ïkë, FTö¼êªú hñjqï¼ñù AlEïdçù JkáêXù JrïOþ÷dçê Cø lûïöiêªñù dïTï¼ïkë, FTö¼êªú hñjqï¼ñùBlê÷kê?Blê÷kê?Blê÷kê?Blê÷kê?Hê AöYêö¼ lkïi dêTêöª!Hê AöYêö¼ lkïi dêTêöª!Hê AöYêö¼ lkïi dêTêöª!Hê AöYêö¼ lkïi dêTêöª!____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 13/01/2007

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Krishna Kumar liked this
Krishna Kumar liked this
Antony Sujith liked this
Nazar Thiruthy liked this
Nazar Thiruthy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->