Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

WSTÊP
1. STRUKTURA UK£ADÓW KINEMATYCZNYCH
1.1. Pojêcia podstawowe
1.1.1. Cz³ony uk³adów kinematycznych
1.1.2. Pary kinematyczne
1.1.3. £añcuch kinematyczny, mechanizm, maszyna
1.2. W³asnoœci ruchowe
1.2.1. RuchliwoϾ teoretyczna
1.2.2. Ruchliwoœæ teoretyczna uk³adów wielokonturowych
1.2.3. Geometryczne warunki ruchu
1.2.3.1. RuchliwoϾ lokalna
1.2.3.2. Wiêzy bierne
1.2.4. Układy kinematyczne racjonalne
2. KONFIGURACJA UK£ADÓW KINEMATYCZNYCH
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wzglêdne po³o¿enie dwóch cz³onów
2.2.1. Wspó³rzêdne absolutne – uk³ady p³askie
2.2.2. Wspó³rzêdne absolutne – uk³ady przestrzenne
2.2.3. Wspó³rzêdne Denavita–Hartenberga – uk³ady przestrzenne
2.3. Wyznaczanie konfiguracji uk³adów p³askich
2.3.1. Rozwi¹zanie graficzno-analityczne
2.3.1.1. Metoda bezpoœrednia
2.3.1.2. Metoda poœrednia – modyfikacji
2.3.2. Metody analityczne
2.3.2.1. Metoda wektorowa
2.3.2.2. Metoda liczb zespolonych
2.3.3. Metoda wspó³rzêdnych absolutnych
2.3.3.1. Równania wiêzów par kinematycznych
2.3.3.2. Równania wiêzów uk³adów kinematycznych p³askich
2.3.4. Rozwi¹zanie równañ nieliniowych
2.3.4.1. Algorytm Newtona–Raphsona
2.3.4.2. Konfiguracja pocz¹tkowa i krok analizy
2.4. Wyznaczanie konfiguracji uk³adów przestrzennych
2.4.1. Uk³ady o strukturze szeregowej
2.4.2. Uk³ady zamkniête
3. PRÊDKOŒÆ I PRZYSPIESZENIA
3.1. Wprowadzenie
3.2. Metody graficzne – uk³ady p³askie
3.2.1. Œrodki obrotu chwilowego
3.2.3. Równania wektorowe, plany
3.2.4. Uk³ady z³o¿one p³askie
3.3. Metody analityczne
3.3.1. Ruch we wspó³rzêdnych wektorowych – uk³ady p³askie
3.3.2. Uporz¹dkowanie macierzowe – uk³ady p³askie
3.5. Ruch we wspó³rzêdnych DH – uk³ady przestrzenne
3.5.1. Uk³ady o strukturze szeregowej
3.5.2. Uk³ady o strukturze zamkniêtej
4. ELEMENTY DYNAMIKI UK£ADÓW KINEMATYCZNYCH
4.1. Wprowadzenie
4.2. Parametry masowe cz³onu, si³y bezw³adnoœci
4.2.1. Masa cz³onu i masowy moment bezw³adnoœci – ruch p³aski
4.2.2. Tensor bezw³adnoœci – ruch przestrzenny
4.2.3. Wypadkowa si³ bezw³adnoœci – ruch p³aski
4.3. Równowaga kinetostatyczna
4.3.1. Si³y oddzia³ywania w parach kinematycznych
4.3.2. Statyczna wyznaczalnoœæ uk³adów kinematycznych
4.3.3. Macierzowy zapis si³
4.3.4. Metoda prac przygotowanych
4.3.5. Tarcie w parach kinematycznych
4.3.6. Tarcie w ujêciu analitycznym
4.4. Dynamiczne równania ruchu
4.4.1. Równania Newtona–Eulera
4.4.2. Zasada zachowania energii kinetycznej
4.4.2.1. Modele uk³adów typu R i T
4.4.2.2. Redukcja mas
4.4.2.3. Redukcja si³
4.4.2.4. Analiza ruchu, nierównomiernoœæ biegu
4.4.3. Równanie Lagrange’a
4.4.4.3. Równanie ruchu uk³adu wielocz³onowego
4.4.4.4. Mno¿niki Lagrange’a i si³y oddzia³ywania
LITERATURA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Antoni Gronowicz - Podstawy analizy układów kinematycznych

Antoni Gronowicz - Podstawy analizy układów kinematycznych

Ratings: (0)|Views: 5,302 |Likes:

More info:

Published by: Sławomir Pałubicki on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 82 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 88 to 115 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 121 to 223 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 229 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 235 to 250 are not shown in this preview.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mak Maki liked this
Mateusz Gorajec liked this
Janusz Bieda liked this
Marcin Juźwiak liked this
Janusz Bieda liked this
Yoga Ananda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->