Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DYARYO

DYARYO

Ratings:
(0)
|Views: 7,159|Likes:
Published by Jovis Malasan

More info:

Published by: Jovis Malasan on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
1
TINIG
Sa bawat establisyimentongnaitatayo, kailangan ng matatagna pundasyon upang ito'y tumagalnang matayog at matagumpay.Ngunit ano nga ba ang tunay napundasyon? Pundasyon na gawa sasemento't mga bato? o Pundasyongpanghababangbuhay na magpapa-natili sa pagkabuhay nito tulad ngmga tao?Noong ika-15 at ika-16 ngHulyo, dumalo tayo sa ika-35 napagdiriwang ng pagkatayo ng atingpaaralan, Flos Carmeli Institutionof Quezon City. Unang tumambadsa atin ang mga naglalakihang mgabulaklak na pinagtulungang ay-usin ng mga mag-aaral. Karamihandoon ay mga banyagang bulaklak na malimit o kadalasa'y 'di nakikitasa ating bansa. Naipapakita sa ba-wat bulaklak na iyon kung gaanokasining ang mga mag-aaral ngnabanggit na paaralan. Mataposang paradang nagbigay sa lahat ngestudyante ng pagkakataong maka-labas sa paaralan nang sama-sa-ma, nagkaroon ng misa sa loob ngating eskwelahan na pinamunuanni Fr. Daniel Allan Samonte. Higitna na-engganyo sa misa ang lahatnang siya'y nagbigay ng pangaral.Kanyang binigyang-diin ang atingpagiging maswerte dahil kung iku-kumpara sa mga kabataang nagla-lakad ng kilo-kilometro para langmakapasok sa paaralan; sa mga ba-tang nais mag-aral ngunit walangpang-matrikula; sa mga hindi na-kakapasok dahil hinang-hina't saki-tin dahil sa kasalatan ng makakain;talagang kami'y lubos na namumu-hay na sa ginhawa. Sa pag-aaral na-tin nang mabuti, nagagawa natingmaibalik ang utang na loob natin samga sumosoporta sa atin lalo na saating mga magulang na nagsisikappara sa atin.Hindi pa doon nagtatapos angunang araw. Sinimulan ang pang-hapong programa sa pagpapakitang kalistuhan at katalinuhan ngmga mag-aaral sa pamamagitan ngisang quiz bee na tungkol sa OurLady of Mount Carmel. Sa bandanghuli, matagumpay na naipanaloiyon ni Jovis Malasan na nasa ika-apat na taon sa mataas na paaralan.Ilang sandali lamang, inumpisahanna rin ang patimpalak sa paghah-anap ng "Talentadong Carmelian"na nilahukan ng mga mag-aaralmula sa preparatorya hanggangsa secondarya. Sina G. Bernard
IKA-35 NA TAONG PAGKAKATATAG
Ang pambungad na pagsasalita ng punong-guro sa pagsisimulang pagtatanghal ng mga mag-aaral 
Ang oras ng mga mag-aaralsa eskwelahan ay may malakingporsiyento sa araw-araw na pamu-muhay nila. Sa paaralan, nagkaka-roon sila ng pagkakataong matuto,magabayan at madisiplina nangtama. Ang pag-aaral ng mga mag-aaral ay naapektuhan ng pagtuturong mga guro sa loob ng apat na sulok na silid sa paaralan kaya mahalagana makapili nang maayos ang mgamag-aaral, kung saang unibersidado kolehiyo ang inyong pag-aaralansa hinaharap.Noong ika-21 ng Hulyo, nag-karoon ng taunang Career Orienta-tion sa ating paaralan, kung saanpumunta ang mga representatibng iba’t ibang eskuwelahan at mgaunibersidad upang manghikayatat ipakilala ang kani-kanilang mgapasilidad at mga kurso na inihah-andog ng kanilang paaralan para samga estudyante na magkokolehiyona.Ang unang eskuwelahan nanaglahad ng kanilang AVP, na nag-papakita kung anu-ano ang mgainiaalok nilang mga programa atkurso, ay ang iAcademy na isangICT na paaralan. Ang sumunod nanagpakilala ay ang mga taga-Uni-
CAREER
ORIENTATION
Ang wika ay tulay sa pag-kakaunawaan ng bawat tao, kahitiba-iba man ang lengguwahe naginagamit ng mga tao, iyon ay nag-papatunay lang ng pagkakaroon ngsari-sarili nilang kultura. “Sa Pan-gangalaga ng Wika at Kalikasan,Wagas na Pagmamahal, TalagangKailangan.” Iyan ang tema ngpinagdiwang natin noong ika-16,17, 18 at 20 ng Agosto. Ibig nitongiparating na kung hindi natin ma-mahalin at pangangalagaan angwika at kalikasan, wala na tayongmagandang maibabahagi sa mgakabataan sa kasalukuyan at sa mgasusunod na henerasyon.Nung Lunes (Ika-16 ng Agosto,2010), natunghayan natin ang pag-babasa ng mga lumahok sa pala-tuntunan na masining na pagbasa.Bagamat pare-pareho sila ng piyesana binasa sa harap ng mga hurado’tmga manonood, nakakitaan pa rinsila ng iba’t iba istilo’t kahusayan.Noong sumunod na araw, na-
BUWANNG WIKA
pakinggan natin ang mga awitingmay tatak Pilipino ngunit hindilamang sa wikang Tagalog nabuo.Halimbawa na lang ang mga awit-ing Malinac Lay Labi(Pangasinan),Lawiswis Kawayan(Waray), AtinCu Pung Singsing(Kapampangan),Manang Biday(Ilokano), Ohoy Alingbangbang(Ilonggo),Dandansoy(Bisaya), at SarungBanggi(Bikol). Dahil sa husay ngmga mag-aaral sa ikalimang baitangsa elementarya, sila ang nanalo sapatimpalak na ito.Hindi lang pag-awit ang ini-handa ng mga mag-aaral para sapagdiriwang ng linggo ng wika.Nung ika-18 ng Agosto, nagkaroonng pasayaw na interpretasyon nainihandog sa mga nanood paramaipakita ng mga mag-aaral angkahalagahan ng wika’t kalikasansa atin. Mas binigyang kabuluhanpa ng palatuntunang ito ang temang selebrasyong ito dahil sa pinaki-tang emosyon ng ilan at debosyonsa pagtatanghal para sa mga magi-liw na tagapanood.Bagamat nauntala ang pagdi-riwang sa sumunod na araw dahil
THE FLAVORS OF
TRESTON
Noong ika-16 ng Setyembre,nagkaroon ng promosyonal na pro-grama ang Treston InternationalCollege sa “Market! Market!”. Sa ka-tunayan, inanyayahan nila ang mgamag-aaral sa ika-apat na antas namagtungo roon at makisali sa pala-tuntunang kanilang inihanda. Angpalatuntunang iyon na pinamaga-tang “The Flavors of Treston”, ay may layuning manghikayat ng mgaposibleng mag-aaral na maaringmag-enroll sa kanilang paaralan.Dalawang sasakyan ang ipi-nadala ng Treston Internation-al College para kami’y sunduin,kasama ang dati naming GuidanceCounselor na si Gng. Lumanog.Tumagal ng humigit kumulang natatlong oras ang biyahe namin pap-unta roon pero bakas parin sa amin ang kagala-kan dahil kami lang angtanging inimbitahan atsinundo ng Treston paradumalo roon.Nagsimula angprograma sa pagpa-pakilala ng kanilangpaaralan sa mga ma-nunuod. Ang TrestonInternational College ay isa sa mga unang paar-alan sa Pilipinas na bu-mibihasa sa Hospitality Management, Culinary,Business Managementand Computer Studies.
Entablado ng pinag-ganapan ng programang Treston International College
(Papapatuloy sa p. 3)(Papapatuloy sa p. 4)(Papapatuloy sa p. 4)(Papapatuloy sa p. 4)
 
TINIG
2
BOOKWEEK
Ayon kay Jeremy Collier,ang mga libro ay sumumosoportasa atin sa ating pagiging mag-isaat tinutulungan tayo nito na hindimabaon sa ating sariling mga prob-lema. Wari’y nakikipag-usap angmga aklat sa pamamagitan ng mgasulat sa bawat pahina nila. Maaaringito’y maging mabisa sa mambabasalamang, o sa takapakinig lamang osa kahit kanino man dahil ang mgalibro ay hindi namimili. Mahalagarin ang mga libro dahil hindi la-mang nila pinapaunlad ang ima-hinasyon ng mga kabataan, gayundin ang mga matatanda. Kaya angScholastic Inc., dala ang mga librona kanilang pinagbibili ay nagpun-ta sa aming paaralan. Hangarin nil-ang mahikayat ang mga mag-aaralna linangin sila sa pagbabasa ngmga libro. Sa pagtatapos ng isanglinggo nilang pamamalagi doon,mahigit 50 na libro ang napagbiliat ang karamihan ay binili ng mgamag-aaral sa ikaw-5 na baitangsa elementarya. Nagpaalam angScholastic Inc. sa pamamagitan ngisang palatuntunan noong haponng ika-24 ng Setyembre.
BSP AT GSP SA FLOS CARMELI
Sa ilalim ng Philippine Com-monwealth Act No. 111, naitatagang Kapatirang Scout ng Pilipinaso Boy Scouts of the Philippines. Itoay isang asosasyon ng mga batanglalaki sa Pilipinas na may misyongipaalam sa kabataan at maging samga matatanda ang pagmamahalsa Diyos, sa bayan at sa kapwa Pili-pino. Ngunit hindi lamang kalalaki-han ang may pagkakataong sumapisa kapatiran na tulad niyon. Magingang kababaihan ay maaaring luma-hok sa samahang naitatag sa ilalimng Commonwealth Act No. 542, nakung tawagin ay Girl Scouts of thePhilippines.Sa unang pagkakataonngayong dekada, nanghikayat angaming paaralan ng mga mag-aaralmula sa ika-apat na baitang sa el-ementarya hanggang sa ikalawangantas sa sekondarya ng mga poten-syal na scouts. Ang bilang ng mga
Linya ng mga Boy at Girl Scouts of the Philippines ng FCI saloob ng paaralan
scouts mula sa FCI na nairehistroay ___. Sila ay sinasanay na mag-ing handa sa mga bagay na maar-ing dumating sa kanilang buhay at hinuhubog din sila para magingisang ihemplo sa ibang estudyante.Sila ay dinidisiplina sa isip at gawasa tulong ng mga scout leaderna nagsisilbing huwaran sa mgaestudyante.Noong ika-12 at ika-13 ng No-byembre, nagkaroon ng overnightindoor camping ang mga scouts.Ang kanilang pamamalagi sa paar-alan ng buong araw ay nagpatibay pang higit sa kanilang koopera-syon, disiplina, at pagkakawang-gawa. Karanasan ang pinakaim-portante sa kanilang Investiture.Ang karanasan nilang pagluluto sakatutubong paraan at paglalaro ngmga larong nagbubuklod pa lalo samga scouts, ang nagturo sa scoutsng mga leksyong hindi nila maii-wan kahit saan pa sila tumungo.Sabi nga sa isang salawikain, Angkaranasan ang pinakamagaling naguro. Sa pagsapi sa asosasyon ngmga scouts, sila ay nagiging masmapanalig sa Diyos, mas masunu-rin at mas nahuhubog ang kanilangkagandahang asal na dala-dala nilakahit saan pa man sila magpunta.
LAKBAY-ARAL 
Ang edukasyon ay hindi la-mang nakukuha sa loob ng apat nasulok na silid sa paaralan kun’dipati rin sa labas ng paaralan. Paramas maging malawak ang kaala-man ng mga mag-aaral, minsansa isang taon, binibigyan nila angmga mag-aaral ng pagkakatataongmaglakbay sa iba’t ibang tanawinat lugar upang maging mas kaiga-igaya ang kanilang pag-aaral.Noong ika-1 ng Oktubre,karamihan ng mga mag-aaral saFlos Carmeli Institution of QuezonCity ay sumama sa isang lakbay-aral. Sama-samang naglibang atnatuto ang mga mag-aaral, guroat iba pang mga tagapangasiwa ngpaaralan sa paglalakbay na iyon. Sakatunayan, nagkaroon kami ng iba’tibang pagkakataon sa paglalakbay na iyon, kung saan lahat kami ay may kagalakang sumali.Sa una naming destinasyon,nakita namin ang kagandahan ngtanawin sa tuktok ng mga bundok sa Tarlac. Kahit na naging mata-gal ang biyahe patungo roon, may magandang naibunga rin iyon dahilsa pagpunta namin doon, natung-hayan at naranasan namin kungpaano ginaganap ang misa sa Mon-asteryo de Tarlac. Bagamat malapitna magpaalam ang araw, nagpatu-loy pa kami sa ikalawa naming des-tinasiyon: Ang Zoobic Safari.Napakaraming atraksyon angaming nakita sa paglilibot naminsa lugar na iyon. Hindi lang iyonbasta-bastang zoo kung saan purohayop lamang ang aming nakikita.Nakakita kami ng mga tigre nangmalapitan, ng mga aeta na nag-sasayaw sa sarili nilang tugtugin, ngmga artipiko’t mga buto ng mga yu-maong mga hayop, at marami pangiba! Bago kami umuwi’y humintomuna kami sa Royal Duty Freeupang mag-last-minute-shopping.Sa buong araw naming pagla-lakbay, mas nakita namin ang na-kakamanghang mga atraksyon namatatagpuan sa ating bansa. Nag-ing malaking tulong ang lakbay-aral na iyon upang mas makilala panamin ang heograpiya ng bansa atang turismo ng bansa. Bilang konk-lusyon, ang lakbay-aral nitong taonay naging matagumpay sa pagpu-punla ng kaalaman at kaaliwan samga mag-aaral na magbibigay ngpagkakataon para sa mga mag-aar-al na magbahagi tungkol sa karana-san nila.
DULA: ANGGURO
Noong ika-15 ng Oktubre,humigit-kumulang na walumpungestudyante ang sumama sa panun-uod ng isang pagtatanghal sa en-tablado ng mga aktres at mga aktor.Ang pagtatanghal na iyon ay isangdulang pinamagatang “Ang Guro”na isinulat ni Paul M. Ballado.Ayon kay G. Ballado, isinulatniya ang dulang iyon upang mab-igyan ng pagkilala ang dakilangguro niya noong siya’y nasa unangbaitang pa lamang, si Gng. Reson-toc. Ibig rin niyang maging inspira-syon ang dulang iyon para sa mgaguro, estudyante at mga magulang.Ang dulang iyon ay patungkolsa isang guro na nagngangalangAmelia, na taos-pusong binibigay ang lahat bilang isang guro. Sakabila ng kanyang sariling karam-daman, namayani pa rin sa kanyangpuso ang pagmamahal niya sa kan-yang mga naging estudyante. Dahilrin sa kanyang pagiging mabutingguro, minahal siya ng lubusan ngkanyang mga naging estudyante.Makikita sa dulang iyon angiba’t ibang uri ng guro. May gurona ginagawang tindahan ang loobng silid; may guro na nais lamangmagpaganda, may guro ring ibaang kasarian sa lalaki o babae, atmayroon ding guro na tanging ka-sungitan lamang ang pinapakita.Higit sa lahat, ang kanilang mgapinapakitang pag-uugali ay hindiisang magandang ehemplo sa ka-nilang mga estudyante. Lalo na samga mag-aaral na sina Yul, Faye,Clair, Klein, at Myra na may mgasari-sariling problemang kinaha-harap.
Noong ika-17 ng Disyembre,ating ipinagdiwang ang papalapitna kapaskuhan o kapanganakan niHesus. Ang pagdiriwang ay pinan-gunahan ng isang misa. Ilang minu-to matapos ang misa, nagsimula naang palatuntunang pinamunuan niG. Gregorio Ebron Jr.Ang mga mag-aaral ng atingpaaralan mula sa elementaryahanggang sa sekondarya ay nag-pakita ng iba’t ibang presentasyon ,kung saan ang bawat presentasyonay kakikitaan ng pagpapahalaga sapasko.Upang maging mas masayaang pagdiriwang, ang mascot nasi Jollibee ay nagtungo’t nagbigay aliw sa mga mag-aaral, lalo na samga estudyante sa elementarya.Ang ikalawang bahagi ng pagdiri-wang ay ginanap sa kanya-kanyangsilid ng mga mag-aaral. May sari-sariling paraan ng pagdiriwangang bawat klase. Hindi nawala angpaglalaro, kainan, katuwaan atpagpapalitan ng mga regalo. Angpagdiriwang na iyon ang nagmar-ka ng simula ng bakasyon upangmaidiwang ng lahat ang kaarawanni Hesus kasama ang kanilangmga pamilya’t mahal sa buhay.
CHRIST-MAS PARTY
Pagbisita ni Jollibee sa paaralan upang magbigay-aliwsa kabataan
 
3
TINIG
COMMUNITY SERVICE
Sa kolehiyo, ang mgaestudyante ay nagkakaroon ngNSTP. Habang nasa hayskul palamang, pinaparanas na sa ilangestudyante ang ilan sa mga gina-gawa sa NSTP, tulad ng paglilinis,pag-aayos ng mga pasilidad ngpaaralan, pagkakawang-gawa atiba pa. Iyon ay nagsisilbing pre-parasyon para sa mga estudyante,lalo na sa mga mag-aaral sa ika-ap-at na antas ng mataas na paaralandahil sila ay malapit na magkole-hiyo. Ang preparasyon na iyon ay tinatawag na Community Service.Tuwing Sabado, nagtitipon angmga mag-aaral sa ika-apat na antasng mataas na paaralan upang gam-panan nila ang tungkulin nilangmaglinis ng paaralan. Ang paglilin-is na iyon ay sumusukat sa sipagng mga estudyante, sa pagtitiis nilasa arawan, at sa pagiging makaka-likasan nila.
Paglilinis ng mga mag-aaral sa ika-apat na an-tas sa pamamagitan ng pagwawalis
ARAW NGMGA GURO
Ang mga guro ay nagsisilbingpangalawang magulang natingmga estudyante. Sila ay masikapna nagtatrabaho ng mabuti upangtayo’y matuto, bumuti, at magingdisiplinado, kaya ating ginugunitaang kanilang kahalagahan. Tuwingika-5 ng Oktubre, pinagdiriwangnatin ang pandaigdigang paggunitasa kadakilaan at propesyonalismong mga guro.Lumipas ang araw na iyon ngwalang kahit anong programa saating paaralan kaya bumawi kam-ing mga estudyante at naghandogng isang maliit na pagdaraos noongika-8 ng Oktubre. Sa bawat baitang,may inihanda silang presentasyonpara sa kanilang guro. Ang iba ay nag-alay ng, ang iba’y kumanta’thumimig na nagpaiyak sa ilangguro, at ang iba nama’y sumayaw.Naipapakita lang doon namalaki ang pagpapahalaga nam-ing mga estudyante sa mga guronggumagabay at humuhubog sa amingkatauhan, hindi lang sa pamamagi-tan ng mga aklat at mga babasahin,kundi sa sarili nilang mga pama-maraan.
PAGMIM
ISA
Dinala ng mga Espanyol angKristiyanismo sa Pilipinas. Kasamang impluwensya nilang relihiyonang kaugaliang pagmimisa. Ito ay isang banal na ritwal kung saanbinubuksan natin ang ating puso’tisipan sa Panginoon. Ito rin ay tina-tawag na ba
nal na Eukaristiya kungsaan tinatanggap natin si Hesus sakaanyuan ng banal na tinapay at alak.Bilang isang paaralan na katoliko,ang pagdiriwang ng misa ay isangkasanayan na at ito’y kadalasangidinaraos tuwing unang biyernes ngbuwan. Ito’y ginaganap sa loob rinmismo ng paaralan at ang mga par-ing namumuno sa misa ay galingpa sa ib
ang parokya o simbahan.Ang mga awiting banal ay pinamu-munuang kantahin ng mga mag-aaral sa ika-limang baitang. Angmga kagamitan naman sa misa ay inihahanda’t inaayos ng mga guro.Bahagi rin ng misa ang pagbibig-ay ng alay-kapwa, kaya ang mgamisang nagaganap sa paaralan ay nasisilbing daan sa pagkakawang-gawa ng mga mag-aaral. Dahil sakarunungan at kabutihang-asal nanatututunan sa misa, ito ay nagig-ing mahalagang bahagi ng buhay ng mga mag-aaral.
INTRAMURALS 2011
Maraming tungkulin ang isangmag-aaral, maraming proyekto angkailangang gawin, mga pagsusulitna dapat paghandaan ngunit hindilamang sa pag-aaral umiikot angmundo ng isang mag-aaral. Isa pasa mga dapat bigyang-panahon ngmga mag-aaral ay ang paglalaro opaglilibang. Pagsapit ng Enero, ka-da-taon, inaabangan ng mga mag-aaral ang isang linggong pahingasa pag-aaral at pagtutunggalian salarangan ng isports.Ang linggong iyon, o ang Intra-murals, ay nilaan para makapagla-ro ang bawat mag-aaral habang na-kikipagtunggali sa ibang mag-aaralmula sa ibang grupo. Ang layuninng Intramurals ay linangin angkahusayan ng bawat mag-aaral saiba’t ibang laro; ang pagtutulunganng bawat miyembro sa isang grupo;ang patas na paglalaro ng isa’t isa;at ang pagiging positibo sa likod ngmga pagkatalo.Bilang takda ng pagsisimulang Intramurals, lumahok ang mgamag-aaral, at mga guro sa parada.Dala-dala ang bandila ng bawatgrupo, sama-samang naglakadang lahat. Pagtapos noon, itinaasng mga piling representatibo mulasa bawat grupo ang kanilang mgabandila at bago opisyal na simulanang mga larong lalahukan ng mgamag-aaral, pinakita muna ng ilangguro ang paglalaro ng volleyball atkickball sa pamamagitan ng Exhi-bition Game.N a g -ing masayaang unangmga araw, atnoong ika-28 ng Enero,ang hulingaraw ng In-tramurals,nagpakitanggilas na angmga mag-aaral sa El-
ementarya sapamamagitanng ballroomdancing. Ang mga mag-aaral na-man sa Sekondarya na nahahati saapat na grupo ay may kanya-kan-yang pagtanghal rin ng cheerdance.Bago matapos ang araw, nawakasanna ang paghihintay 
at nasuklian naang pagpapagod ng bawat kupu-nan. Naging mahigpit ang labananngunit naging kasabik-sabik ang re-sulta. Masigabong palakpakan angpinakawalan ng lahat. Binigyan nang parangal ang mga nanalong in-dibidwal at inanunsyo na ang nana-lo sa paramihan ng puntos. Angnanalo sa Elementarya ay ang BlueLycans, sa Sekondarya naman, angnanalo ay ang Blue Barracudas.Sa buong linggo, nabuo angmabuting samahan sa bawat mi-yembro ng mga grupo. Bagamatmay ilang araw kung saan angpanaho’y naging sagabal, hindi iyonnamagitan sa kagustuhang manalong bawat kupunan.
Paglalaro ng mga guro ng volleyball 
IKA-35...
Flores, Gng. Annie Santiago, Gng.Lizarine Lumanog at si Bb. Cherry Go ang mga hurado na sumuri samga talento ng bawat mag-aaral;hindi lamang sa Talentadong Car-melian, pati na rin sa sabayangpagsasayaw.Sa unang bahagi ng patim-palak sa paghahanap ng Talenta-dong Carmelian, naglaban-labanang mga kalahok sa elementaryaat nanalo ang pambato ng ika-6na baitang dahil sa kanilang kagi-liw-giliw na pagsayaw. Bagamatlima lamang ang nagtunggali saikalawang bahagi na nilahukan ngmga mag-aaral sa hayskul, nakaki-taan pa rin sila ng galing lalo na salarangan ng musika. Ikinatuwa na-man ng mga estudyante sa ika-apatna taon sa sekondarya ang pagka-panalo ng kanilang mga kaklase atsa pagwawagi nila ng tropeyo dahilsa kanilang pagpapakitang-gilas sapagtugtog ng sari-saring mga in-strumento.Noong ikalawang araw, nasak-sihan natin ang iba't ibang sayaw na pinaghandaang mabuti ng mgaestudyante sa bawat antas. Hindipa nagtatapos sa pagtatanghal ngmga mag-aaral sa hayskul ang pro-grama dahil hindi magpapatalo angmga nasa mas mababang departa-mento.Sa pagtatapos ng selebrasyonng pagkapundar ng ating paaralan,nakamit ng Grade 5 ang tropeyona sumisimbolo sa pagkapanalonila laban sa ibang baitang sa de-partamiyento ng elementarya. Sa-mantala, nagwagi naman ang mgaFourth Year laban sa ibang taon sasekondarya sa patimpalak na pag-sasayaw, ang Mardi Gras.Sa kabuuan, nagingmatagumpay at makabuluhan angselebrasyon ng Foundation Day ngFlos Carmeli Institution of QuezonCity dahil hindi lamang nagtanghalang mga mag-aaral dahil kailangannila, ngunit nagtanghal sila paramaipakita kung gaano katatag naang institution na ito ngayon.
Pagtitipon-tipon ng mga mag-aaral sa quadrangle bagomagsimula ang parada

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Patrick Pogi liked this
Michelle Dimdiman liked this
Ludy Catapang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->