Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
P. 1
Islamiyet'in Hazarlar Arasinda Yayilmasi Spreading of Islam Among the Khazars

Islamiyet'in Hazarlar Arasinda Yayilmasi Spreading of Islam Among the Khazars

Ratings: (0)|Views: 378|Likes:
Published by Arda Kazan

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Arda Kazan on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
 
T.C.ERC
YES ÜN
VERS
TES
 SOSYAL B
L
MLER ENST
TÜSÜ
SLAM
YET’
N HAZARLAR ARASINDAYAYILMASI
Tezi HazırlayanMurad ELDAROVTezi YönetenProf. Dr. Sebahattin SAMUR
slam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
slam Tarihi Bilim DalıYüksek Lisans TeziEylül – 2006KAYSER
 
 
 
 
 I
ÖNSÖZ
Kafkasya, Don ve Volga üçgeninde büyük bir Türk devleti kurmu
ş
olan Hazarlar bubölgenin tarihinde parlak iz bırakmı
ş
lardır. Yüzyıllarca bu topraklarda hüküm sürenHazarlar dönemlerinin güçlü devletleri olan Sasaniler, Bizans ve sonra da
slamHalifeli
ğ
i ile yani Hülafa-i Ra
ş
idin, Emevi ve Abbasilerle rekabet edebilecek, onlarlateke tek mücadele edebilecek bir güce sahiptiler.Böyle bir devletin bölge ve tarihi eserlerde bıraktı
ğ
ı izler beni özellikle bu konuylailgilenmeye te
ş
vik etti. E
ğ
er bir tez çalı
ş
ması yapacaksam hatıralarını gözlemledi
ğ
imkendileriyle ilgili tartı
ş
maların ilgimi çekti
ğ
i Hazarlar niçin olmasındı?Söz konusu bölgede Hazarlara ait kitabeler, kaleler ve di
ğ
er kalıntıları da bulmak veonlardan yararlanmak ümidiyle teze ba
ş
ladım. Ancak bu çalı
ş
madadaha ziyade Türkçe ve Rusça kaynakları kullanabildim. Çe
ş
itli sebeplerle ümitetti
ğ
im gibi yerinde inceleme denebilecek bir çalı
ş
ma yapamadım.Bu tez çalı
ş
masını yaparken, tezin giri
ş
konusunda Hazarların ortaya çıkı
ş
ları vehükümran oldukları co
ğ
rafyayı ele aldım. Birinci bölümde ise, Hazarların Türklü
ğ
ümeselesi, dinleri ve sosyal hayatları hakkında bilgi verdim.
kinci bölümdeMüslüman Arapların bunlarla ili
ş
kilerini, sava
ş
ları, mücadeleleri ve sonuçlarınıortaya koymaya çalı
ş
tım.Üçüncü bölümde ise, sava
ş
ların kısmen de olsa hafifledi
ğ
i Abbasiler döneminiHazarların Abbasilerle olan mücadelelerini, ticari ili
ş
kileri ve bu co
ğ
rafyada giderekMüslümanların sayısının ve etkisinin artı
ş
ını, bunun sebeplerini ortaya koymayaçalı
ş
tım.Bu ara
ş
tırmada bana de
ğ
erli fikirler, maddi ve manevi destek veren de
ğ
erli hocamProf. Dr. Sebahattin SAMUR’a te
ş
ekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu tezi ara
ş
tırırkenmaddi bakımdan destek veren Türkiye Diyanet Vakfına ve arkada
ş
ım Kadir
Ş
IHVERD
YEV’e
ş
ükranlarımı sunarım. Hazarların dini tarihi ile ilgili konulardabana fikirler veren hocam Prof. Dr. Harun GÜNGÖR’e ve Rusça kaynaklarda banayardımcı olan Prof. Dr.
smailov Magomed-Said’e de
ş
ükranlarımı arz ederim.
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kozmozzz liked this
Bayram Ankaralı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->