Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Neubauer, Zdenek - Do sveta na zkusenou 2

Neubauer, Zdenek - Do sveta na zkusenou 2

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by lazystreetfreak
Neubauer, Zdenek - Do sveta na zkusenou 2
Neubauer, Zdenek - Do sveta na zkusenou 2

More info:

Published by: lazystreetfreak on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TIF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

 
ZdenekNeubauer
o
cestachtam
&
zasezpatky
jsouena
pfirozena,
takpro
predmetypovstaleume-
nim.
Tedyprozivly
(oheri,
voda,
zeme,
vzdueh,
svetlo),
kameny,hory,stromy,jezeraei
hvezdy,
mfstaaeasyneboproosobynastzanejedne,takprozbrane,sperky,odev,prfbytky,jmena,pfsne,knihyna
strane
druhe,To,
cfrnneco
jest,nenidanojen
materialem,
slozenfm,stavbou,
vyrob-nim
postupem.Daleko
vyznamnejsf
je,kdyakdedanaveeeibytostpovstala,odkudprisla.Jeroz-dilmezivodouzL6rienuazMordoru,velmi
za-
lezf
natom,zda
mec
bylvyrobenelfy,trpaslikyCiskfety,sjakyrnposlannnazajakyrnueelem,ko-mupatfilajaka
kym
hobylopouzito,
Vecmi
jsoutakefeeapismo.JenesmirriedUlezite,zdajenecovyslovenovznesenoufeCielfuCivdrsneCer-nefeci.skretu,jde-li
0
napisvmesicnfchrunach,vcirthueivpismu
obecnem.
Jeto
dulezite
jakvzhledemkesmyslu,takvzhledemkucinku.I
veci
mytickehosvetajsoupfibehy~retezceudalostfTapocatecnfudalost~udalostzrodueivzniku~jezalesitostijedinecnouaneopakovateI-nou.Tvorbaneniredukovatelnanavyrobu,nenitotoznasmetodickympostupem.Feanornenistopodruhevytvoritsilmarily,Sauronnemuzeopetukovat-JedinyPrsten,YavannenelzedatznovupovstatobemaStromum,Skazdoutakovouuda-lostisenecozmenilovsamotneskutecnosti,ne-jakamoznostbylanaplnenaeizmarena~jednouprovzdy.Jetopochopitelne:vypraveninelzevra-eetzpet,anizbyseporusilsampffbeh,Atobyhrozilozrusitsvet,
ktery
z
prfbehu
sestava.
Vyro-ba,reprodukee,kopirovani,algoritmyatakeves-kerefungovani,Tizeni,planovamaprogramovanipattikjinemusvetunezjesvetmyticky,souvisejisjinymchapanfrnskutecnosti,Veejesvymjedinecnymprfbehem.Akdokolivsestakovouvecisetka,nutnedotohotoprfbehutakevstoupi.Podilfsenajejihodnoteasile,berevsaktakeodpovednostzajejiosudy.Veeisetakstavajfhrdinovidoslova
osudnymi.
Hrdinasvymjednamm,rozhodovanimazachazenimsdanou
vecf
jejiosudnaplriujeasnim
i
osud
svu],
Tim,zerozvijiprfbeh,kterydanaveeztelesriuje,roz-hodujetez
0
jehosmyslu.Ten
nenf
nikterakdan~anipredem,anijednouprovzdy:kletbu,kteranavecilpi,lzesmyt,zIo,znehozvzesla,odcinit,moe,jizje
nadana,pouzrt
eizneuzft,
pozehnani,ktereprinas],pfijmout
Ci
zmarit,Toje
treba
mit
napameti,oznacime-limytickysvetzaosudny,fatalni.Pronasobeslovazname-najitolikco"zhoubny"ei"nestastny-".Toproto,zenebyvamehrdiny,kterfusilujipoehopit,uchopitanaplnitsmyslprfbehu,vnichzseocitli.Obvyklezakousimepouzetrpnejejichdopad.Avsakosudnost,okterounamzdejde,osudnostvecfmytickehosveta,nemacoCinitspredureenosti~fatalismem
Ci
determinismem~spredstavou,ze
0
prubehuudalostijerozhodnuto"poeatecmmipodminkami",
56
57
 
ZdenekNeubauer
ievsejevynucenepredohozfmstavem.Osudsenapliiujenespocetnymicestarni-neprojizdfsta-novenoudrahujakochodstroje,behprograrnu,dejfilmu.Osudrnapovahujakehosizakladnfhotematu,
0
jehosmyslusevsakrozhodujevuda-lostechsamych,presnereeeno:vjednanitech,ktefitentoosudemnenapliiujiauskutecnujt,Jenomten,kdonepoznava,
0
covjehoosudu
peii,
jetrpnestrhavanviremudalostfaslepe
unasen
je-jichspadem,Takovyosud
vsak
nevytvoNzadnyprfbehhodnyvypravem.Osudnostovsemznamena,zeminulostnelzezrusit,zeseodninelzeoddelit,vyhnoutsejejimudopadu;znamenatez,zesisvujprfbehnelzesvo-
bodne
zvolitaniznejpolibostivyskoCit.Vypovi-
da
0
tom,zeexistuje
neco
takovehojakoudel,Mol,vyvoleni,poslani,povolani,vazanostkrodua
puvodu-
avyjadruje
odpovednostvitei
rninu-lostiihudoucnosti.Oznacenfmytickehosvetazaosudnyvyiadru-je,zekazdavee-tedybytost,predmet,hnuti,vyrok,einCimyslenka-jevnemspojenanevidi-telnymivlaknysouvislostisevsimostatnim.Pro-tomohoubytnasledkyisebemensfudalostido-slovanedozirne.Nepusobfjennasvenejblizsfokoli,nybrzjecodosmyslupropojenasjinymi
vecmi,
Jejiehdopadnenifyzicky,nybrz
kosmicky,
Lzeprfmorici,zekazdaudalostjevyrazemsmys-luplnychsouvislosti.
58
 
o
cestachtam
&
zasezpa
tky
Jeztojetaktovpletena,jenevymazatelnazpa-metisveta.Je"k6dovana"dozmenybehuvsechudalosti,kteresnismysluplnesouviseji:menf"pravidlahry"vsechnasledujicfchCinu.Vmytic-kernsvetenenitotizpamefvysadou-abreme-nem-jen
rozumnych
bytosti.
Pameti
se
vyznacuje
samaskutecnost,Nenito
ovsem
pamefpocitaco-va,donizlzeukladatinformaceveformenasobe
nezavislych
zapisu,Jeto
pamef
pfirozena,tako-va,snizsesetkavamesamiv
sobe:
zde
kazdy
prfnosovliviiujedonalezitemiryvseostatni-veskereusporadanfaulozenitotizdomiryvnitf-nichsouvislosti.ZtakovePametineizenicme-chanickyvymazat,odstranit,prepsat.Aletakezadnyjejfobsahv
ill
nenidefinitivneanemenneulozen.
V
prubehuudalosti,jimizsecelkovaPa-metsvetarozvijiapromeriuje,semeni
i
smyslapovahajednotlivychobsahu.VetvariGaladrielseprovsdybudeodrazetsvetloStromu,ale
i
smuteknadselhammvdobeVzpoury.Tovsevsakzrajekmoudrosti,kteranakonecodola
i
nejmocnejsimupokuseni.ZlamoePrstenuzanechasvestopynakazdemnositeli,bainabytostechtakodpfirozenostiodolnychjakohobiti-jedinych,kteff
ji
mohliunest,snestazru-sit.VzpomeiimeFeanorovyprfsahypoutajicicelapokoleni,
ci
natajemnouspojitost-kteroutusfjen
nejmoudrejsf-
mezijehoodmitnutimvydatsilmarilykzachraneStromuajejichsoueasnou
61

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->