Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modun2 Cau Tao Tu Lanh

Modun2 Cau Tao Tu Lanh

Ratings:
(0)
|Views: 226|Likes:
Published by mylifenhu

More info:

Published by: mylifenhu on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

 
tr-êng cao ®¼ng c«ng nghiÖp viÖt ®øc
Khoa ®iÖn - ®iÖn - ®iÖn l¹nh
CÊu t¹o tñ l¹nh gia®×nh
Th.s: §oµn V©n Kh¸nh
 
II.1- N
guyªn lý lµm viÖc
II 
.1.1- S¬ ®å nguyªn lý 
Dµn bay h¬iDµn ng
-
ngFin èng maoLèc
M¸y
nÐn, nÐn h¬i gas (th-êng lµ frªon 12) thµnh h¬i qu
¸
nhiÖt (h¬i
¸
p suÊt cao, nhiÖt ®é cao) ®È
y
vµo dµn ng-ng. T¹i dµn ng-ng, h¬i gas
¸
p suÊt cao, nhiÖt ®é cao nhê m«i tr-êng kh«ng khÝ lµm m
¸
t nªn ng-ngtô thµnh láng, ®Õn fin. T¹i fin, láng gas ®-îc läc s¹ch bÈn, Èm vµ tËp trung
¸
p suÊt chuÈn bÞ phun, ®Õn èng mao.
II 
.1.2- Nguyªn lý lµm viÖc:
 
Q
ua èng mao lµ ®o¹n ®-êng èng cã tiÕt diÖn nhá vµ dµi, láng gast¨ng tèc ®é, gi¶m
¸
p suÊt vµ gi¶m nhiÖt ®é ®¹t nhiÖt ®é ba
y
h¬i, ®Õn dµnba
y
h¬i. T¹i dµn ba
y
h¬i, láng gas (cã
¸
p suÊt thÊp vµ nhiÖt ®é thÊp) sÏ thunhiÖt cña vËt vµ kh«ng gian x
¸
c ®Þnh ®Ó s«i vµ ba
y
h¬i, h¬i gas l¹nh sÏ ®-îcm
¸y
nÐn hót vÒ vµ l¹i nÐn thµnh h¬i qu
¸
nhiÖt ®È
y
vµo dµn ng-ng. thùc hiÖnvßng tuÇn hoµn kÝn.Vßng tuÇn hoµn cña gas trong tñ l¹nh lµ liªn tôc nªn vËt bÞ rót nhiÖtliªn tôc, trë thµnh vËt l¹nh
II.1- N
guyªn lý lµm viÖc
II 
.1.1- S¬ ®å nguyªn lý 
Dµn bay h¬iDµn ng
-
ngFin èng maoLèc
II 
.1.2- Nguyªn lý lµm viÖc:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->