Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dreptul_concurentei_2008_2009

Dreptul_concurentei_2008_2009

Ratings: (0)|Views: 1,070|Likes:
Published by totolici iliuta

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: totolici iliuta on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
Conf.univ.dr RĂDUCAN OPREA Lect. univ.dr FLORIN TUDOR
DREPTUL CONCURENŢEI
Curs universitar pentru studenţii de la forma de învăţământ I.F.R.
2008
 
CUPRINS
CAPITOLUL INO
Ţ
IUNI GENERALE DESPRE CONCUREN
ŢĂ
CA FENOMEN ECONOMIC ....................................................1
 I.1. Concuren
ţ
a - con
ţ
inut
ş
i func
ţ
ii ................................................................................................................2I.2. Pia
ţ
a cu concuren
ţă
perfect
ă
 
ş
i formarea pre
ţ
ului de echilibru ................................................................5I.3. Pia
ţ
a cu concuren
ţă
monopolistic
ă
 
ş
i mecanismul form
ă
rii pre
ţ
ului de monopol .....................................9I.4. Monopolul
ş
i pre
ţ
ul de monopol .............................................................................................................10TEST DE AUTOEVALUARE ………………………………………………………………………………………12
CAPITOLUL IINO
Ţ
IUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL CONCUREN
Ţ
EI COMERCIALE ...............................................13
 II.1. Conceptul
ş
i defini
ţ
ia dreptului concuren
ţ
ei comerciale .......................................................................13
A. Conceptul dreptului concuren
ţ 
ei comerciale ..............................................................................14B. Defini 
ţ 
ia dreptului concuren
ţ 
ei comerciale .................................................................................16 
II.2. Obiectul de reglementare al dreptului concuren
ţ
ei comerciale ............................................................16II.3. Tr 
ă
s
ă
turile caracteristice dreptului concuren
ţ
ei ....................................................................................17II.4. Rela
ţ
iile dreptului concuren
ţ
ei comerciale cu alte ramuri de drept .......................................................18
A. Rela
ţ 
iile dreptului concuren
ţ 
ei cu dreptul comercial ...................................................................19B. Rela
ţ 
iile dreptului concuren
ţ 
ei comerciale cu dreptul consumatorilor ........................................19
II.5. Izvoarele dreptului concuren
ţ
ei comerciale ..........................................................................................20
A. Izvoarele interne ........................................................................................................................20 B. Izvoare interna
ţ 
ionale ................................................................................................................22 
TEST DE AUTOEVALUARE ………………………………………………………………………………………23
CAPlTOLUL IIIDESPRE CONCUREN
Ţ
A COMERCIAL
Ă
, CA INSTITU
Ţ
IEA DREPTULUI CONCUREN
Ţ
EI ............................................................................................................................24
 III.1. Defin
ţ
ie
ş
i clasificare ............................................................................................................................24III.2. Domeniile în care se poate exercita concuren
ţ
a licit
ă
..........................................................................27III.3. Domeniile în care concuren
ţ
a comercial
ă
chiar onest
ă
nu este permis
ă
..............................................28
A. Statutul for 
ţ 
ei de munc 
ă
.............................................................................................................28 B. Despre interzicerea raporturilor concuren
ţ 
iale dintrecomerciant 
ş
i prepus sau al 
ţ 
i salaria
ţ 
.......................................................................................29
C. Principalele reguli privind prohibi 
ţ 
ia (interdic 
ţ 
ia) de concuren
ţă
 între patron, pe de o parte,
ş
i prepu 
ş
ii s
ă
ş
i ceilal 
ţ 
i salaria
ţ 
i, pe de alt 
ă
parte ...........................30 D. Prohibirea concuren
ţ 
ei în raporturile între societ 
ăţ 
ileîn nume colectiv (S.N.C.)
ş
i asocia
ţ 
ii care o compun ................................................................31E. Prohibirea concuren
ţ 
ei împotriva societ 
ăţ 
ilor pe ac 
ţ 
iuni (SA.)
ş
i/sau celor cu r 
ă
spundere limitat 
ă
(S.R.L.) ...............................................................................32 F. Prohibirea concuren
ţ 
ei împotriva societ 
ăţ 
ilor în
 
comandit 
ă
simpl 
ă
 
ş
i pe ac 
ţ 
iuni ........................32 
TEST DE AUTOEVALUARE……………………………………………………………………………………….33
CAPITOLUL IVCONVEN
Ţ
IILE DE NECONCUREN
ŢĂ
..................................................................................................................34
 IV.1. Defini
ţ
ie
ş
i sediul materiei ...................................................................................................................34IV.2. Diferite categorii de acte juridice în care se pot insera clauze care interzic concuren
ţ
a ......................35IV.3. Cerin
ţ
ele de validitate ale clauzelor de neconcuren
ţă
.........................................................................36IV.4. Sanc
ţ
iunile care se pot aplica în cazul nerespect
ă
rii angajamentului de neconcuren
ţă
......................37TEST DE AUTOEVALUARE……………………………………………………………………………………….37
CAPITOLUL VRAPORTUL JURIDIC DE CONCUREN
ŢĂ
............................................................................................................38
 V.1. Subiectele raportului juridic de concuren
ţă
..........................................................................................38
V.1.1. Societ 
ăţ 
ile comerciale ..........................................................................................................40 V.1.2. Despre regimul juridic al monopolurilor de stat ....................................................................40 V.1.3. Regiile autonome ................................................................................................................41V.1.4. Organiza
ţ 
iile cooperatiste ....................................................................................................42 
V.2. Con
ţ
inutul raportului juridic de concuren
ţă
...........................................................................................42V.3. Obiectul raportului juridic de concuren
ţă
..............................................................................................43
A. Principiul bunei-credin
ţ 
e în realizarea actelor de comer 
ţ 
...........................................................43
B. Principiul uzan
ţ 
elor cinstite aplicabile în activitatea industrial 
ă
 
ş
i de comercializare a produselor, de execu 
ţ 
ie a lucr 
ă
rilor,precum
ş
i de efectuare a prest 
ă
rilor de servicii 
.........................................................................44TEST DE AUTOEVALUARE……………………………………………………………………………………….44
II
 
CAPITOLUL VICONCUREN
Ţ
A NELOIAL
Ă
...................................................................................................................................45
 VI.1. Concuren
ţ
a neloial
ă
pe pia
ţ
a intern
ă
...................................................................................................45
 VI.1.1. Defini 
ţ 
ie
ş
i tr 
ă
s
ă
turi specifice ..............................................................................................45 VI.1.2. Tipurile de acte
ş
i fapte de concuren
ţă
neloial 
ă
reglementatede Legea nr. 11/1991 ........................................................................................................47 VI.1.3. Contraven
ţ 
iile incriminate
ş
i sanc 
ţ 
ionate de art. 4 din Legea nr. 11/1991 ..........................49VI.1.4. Reguli privind constatarea
ş
i sanc 
ţ 
ionarea contraven
ţ 
iilor reglementate de Legea nr. 11/1991 .....................................................................................49VI.1.5. Infrac 
ţ 
iunea incriminat 
ă
 
ş
i sanc 
ţ 
ionat 
ă
de art. 5 din Legea nr. 11/1991 ..........................................................................................................50 VI.1.6. Reguli speciale privind r 
ă
spunderea pentru faptele de concuren
ţă
neloial 
ă
.......................51
VI.2. Concuren
ţ
a neloial
ă
pe pia
ţ
a interna
ţ
ional
ă
........................................................................................52
VI.2.1. No
ţ 
iuni generale. Izvoare de drept intern
ş
i interna
ţ 
ional ....................................................52 
 A. No
ţ
iuni generale ....................................................................................................................52B. Izvoarele de drept interna
ţ
ional
ş
i de drept intern privind faptelede concuren
ţă
neloial
ă
..........................................................................................................53VI.3. Dumpingul la export
ş
i import ..............................................................................................................54
VI.3.1. Defini 
ţ 
ie
ş
i categoriile de dumping ......................................................................................54
VI.4. Subven
ţ
iile la export
ş
i import
ş
i celelalte forme ale ajutoarelor de stat ..............................................56
VI.4.1. Subven
ţ 
iile. No
ţ 
iuni generale. Defini 
ţ 
ii. Principii de reglementare .......................................56 VI.4.2. Reguli privind r 
ă
spunderea pentru dumping 
ş
i subven
ţ 
ii.....................................................57 VI.4.3. Categorii de m
ă
suri pentru sanc 
ţ 
ionarea
 
dumpingului 
ş
i a subven
ţ 
iilor ..............................58 
Taxele anti-dumping sau compesatorii ..........................................................................................59
VI.4.4. Regimul juridic al ajutorului de stat, în lumina Legii nr. 143/1999,cu modific 
ă
rile
ş
i complet 
ă
rile aduse prin Legea nr. 603/2003 .............................................60 
1. Defini
ţ
ie. Forme
ş
i modalit
ăţ
i de acordare a ajutoarelor de stat .................................................60TEST DE AUTOEVALUARE……………………………………………………………………………………….61
CAPITOLUL VIIPRACTICILE ANTICONCUREN
Ţ
IALE ..................................................................................................................62
 VII.1. No
ţ
iuni generale. Defini
ţ
ie. Clasificare ...............................................................................................62VII.2. Reglementarea de drept intern a practicilor anticoncuren
ţ
iale ...........................................................65VII.3. Practicile anticoncuren
ţ
iale reglementate de Legea nr. 21/1996 ........................................................66VII.4. Practici anticoncuren
ţ
iale nesanc
ţ
ionabile .........................................................................................67
VII.4.1. Enumerare
ş
i condi 
ţ 
iile de exceptare de la sanc 
ţ 
ionare ....................................................67 VII.4.2. Autoritatea competent 
ă
....................................................................................................69
VII.5. Folosirea în mod abuziv a unei pozi
ţ
ii dominante de
ţ
inut
ă
de unulsau mai mul
ţ
i agen
ţ
i economici ...........................................................................................................70
VII.5.1. Sediul materiei, defini 
ţ 
ie ....................................................................................................70 VII.5.2. Criterii pentru identificarea
ş
i analizarea unei pozi 
ţ 
ii dominante.Exemple de abuzuri de pozi 
ţ 
ie dominant 
ă
........................................................................72 
VII.6. Concentrarea economic
ă
, în condi
ţ
iile Legii nr. 21/1996 ....................................................................73
6.1. Defini 
ţ 
ie. în
ţ 
elesul unor termeni 
ş
i expresii utilizate de teoria
ş
i practica concentr 
ă
rilor economice .......................................................................................73
TEST DE AUTOEVALUARE……………………………………………………………………………………….74
CAPITOLUL VIIICONSILIUL CONCUREN
Ţ
EI..................................................................................................................................75
 VIII.1. Natura juridic
ă
 
ş
i componen
ţ
a Consiliului Concuren
ţ
ei .....................................................................76VIII.2. Modul de lucru
ş
i competen
ţ
a Consiliului Concuren
ţ
ei ......................................................................78VIII.3. Actele juridice ale Consiliului Concuren
ţ
ei ........................................................................................80TEST DE AUTOEVALUARE……………………………………………………………………………………….82
CAPITOLUL IXPROCEDURA DE EXAMINARE PRELIMINAR
Ă
, DE INVESTIGARE
Ş
I DE LUARE A DECIZIILOR ................................................................................................................................83
 IX.1. Competen
ţ
a de investigare, modul de sesizare,competen
ţ
a material
ă
 a inspectorilor de concuren
ţă
.............................................................................................................83IX.2. Procedura de examinare a cererilor 
ş
i a plângerilor 
ş
i solu
ţ
iile ce pot fi pronun
ţ
ate în urmainvestiga
ţ
iilor efectuate……………………………………………………………………………………….86TEST DE AUTOEVALUARE……………………………………………………………………………………….88
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ă
………………………………………………………………………...…………………….89
III

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Preda Tiberiu liked this
ancutz liked this
Codrut liked this
Aghenie_mihaela liked this
Mariana Georgy liked this
nae_andrei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->