Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23062, 8.3.2011]

Oslobođenje [broj 23062, 8.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 291 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
SLU^AJ DOBROVOLJA^KA:
I poslije rata, rat
OSLOBO\ENJE
UTORAK
, 8. 3. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.062Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Pojedina~ni zlo~in
ili samoodbrana?
DANAS PRILOG
6-7. strana
Jovana Divjaka ju~er u Be~u posjetili zvani~nici na{e zemlje
Raspolo`enigeneral
pozdravio sve u BiH
Uskoro feljton generala Divjaka ekskluzivno za Oslobo|enje
3. strana
Ne}e Montevideo, Bog ih video
Paljanska cenzura
4. strana
INTERVJU
Dr. Vesna Bosanac
O ispitivanju u policiji, Divjaku,Beogradu
17. strana
Foto: Pa{an HE]O
 
OSLOBO\ENJE
utorak, 8. mart 2011. godine
U @I@I
2
Strana~ki lideri sa @bogarom i Mladenovim
Budu}nostBosne i Hercegovine je u Evrop- skojuniji i mi,kao i va{isusjedi, u~init}emo sve da BiH napreduje ka EU. Ipak, mi ne mo`emo ormirati va{e vlade, to moraju u~initi bh. politi~ari, konstatovao je ministar vanjskihposlovaBugarskeNikolajMladeno nakonsastanka s liderimaparlamentarnih stranaka, kojem je prisustvovao i ministar vanjskihposlovaSlovenijeSamuel@bogar. Mladenov je istakao da se nadakako}e li- deri{to prijeposti}idogovor o implementa- cijiizbornihrezultata i povestizemlju ka EU. @bogar je rekao da su na ovajsastanak on i njegovkolegaMladenovdo{lizabrinuti te da odlaze s istom tom zabrinuto{}u. “Ipak, optimizam je prisutan u dijelukoji se odnosi na opredijeljenost bh. lidera da BiH, nakon ormiranja vlada, povedu putem ka EU“, rekao je @bogar.Bosna i Hercegovina je specijalnazemlja kojoj treba specijalan tretman, dodao je @bogar.U~esnicisastanka: ZlatkoLagumd`ija (SDP), Bo`o Ljubi} (HDZ 1990), Dragan ^ovi}(HDZBiH), MladenBosi} (SDS), FahrudinRa- don~i}(SBBBiH) te SulejmanTihi} (SDA) izni- jeli su stavove o euroatlantskimintegracijama te implementacijiizbornihrezultata. Uime bh. lidera, medijima se obratioTi- hi}, koji je pojasnio da “gosti ne `ele da se mi- je{aju u ormiranjevlada, ali da su ih ohra- brili da to u~ine{to prije“.
VIJESTI
VladaFederacije BiH }e ve}u sri- jedu razmatrati nacrt prora~una FBiH za 2011. godinu, rekao je mi- nistarfnancijaFBiHVjekoslavBe- vanda. On je ju~er na konerenciji za medije u Mostaruizjaviokakona- crtprora~unaFBiH za 2011. godinu iznosi oko 1,8 milijardimaraka, {to je za 50 milijuna maraka manje u odnosu na pro{lugodinu. - Predvi|eniprora~unskidefcit su 382 milijunakoji}e se pokritisredstvi- maMe|unarodnogmonetarnogo- nda, Svjetskebanke i Europskekomi- sije. Prora~un je bio zavr{en jo{u de- setom mjesecu pro{le godine, no nijebilopoliti~kevolje da se s njim ide u parlamentarnuproceduru. Aktu- alnaVladaFBiHradi i dok ne do|e drugavlada, mi smo Vlada. Imamo dokumente i stvar je politi~kevolje da se prora~un uputi u Parlament i usvoji, izjavio je Bevanda. Tako|er, kazao je kako je pro- ra~un bio usugla{avan s misijama MMF-a, Svjetskebanke i Europske komisije u BiH.
Ko~nica
- Takavusugla{enprora~un smo prezentiralidr`avnomFiskalnomvi- je}u. Ko~ilo nas je, pak, to {to na Fis-kalnomvije}unismouspjelidogo- voritiglobalnifskalniokvirkoji bi reguliraoraspodjelunov ca s jedin- stvenog ra~una izme|u dr`ave ientiteta, rekao je Bevanda. - Ni{ta ne treba pla{iti javnost, prora~un je spreman i usuglasili smo se da u srijeduovajnacrtprora~una ide na razmatranje Vladi FBiH, a potom i u parlamentarnuprocedu- ru. Sve kategorijekojedobivajupla}u iz prora~unaFBiHsvoje}e naknade dobitizaklju~no s 8. o`ujkom i nema nikakvoggovora o nekakvimnape- tostima, rekao je Bevanda. Ministarpoljoprivrede, vodopri- vrede i {umarstvaFBiHDamirLju- bi}smatrakakonemanikakvihza- konskihprepreka da novisazivZas- tupni~kogdoma i starisazivDoma narodaParlamentaFBiH na vrije- meusvojeprora~un.- Stari saziv Doma naroda FBiH mo`e raditi u punom kapacitetu i mo`epotvrditiprora~un. Starisaziv  mo`eodlu~ivati sve dok se ne veri- fcirajumandatisvimnovoizabra- nim izaslanicima Doma naroda FBiH. Timebismomalorelaksirali situaciju i izbjeglieventualneposlje- dice i {pekulacije oko neusvajanja prora~una. Vlada je svjesna svoje odgovornosti, rekao je Ljubi}.
Inspekcija
Ina~e, VladaFBiH je na ju~era{-njojsjednici u Mostarurazmatrala inormaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o mar`ama na bra{no, kruh, jestivoulje i {e}er utvr|enekontrolama u prvommje- secu2011. godine. - Na temeljupokazateljadostav - ljenih iz sedamkantona(Sarajev ski, Zeni~ko-dobojski, Tuzlanski, Za- padnohercegova~ki, Unsko-san- ski, Posav ski i Hercegova~ko-nere- tvanski), konstatirano je, kroz792 in- spekcijska nalaza, 30 probijanja mar`i na kruh, 21 mar`e na bra{no,te jedne na {e}er. Od ukupnoizre~enih kazni od preko 147. 000maraka, 65.000 KM odnosi se na ka- zne za probijanjemar`i, saop}eno je nakonsjedniceVlade. VladaFBiH je ju~erzadu`ilaPo- reznuupravuFederacije BiH - Kan- tonalniporezniuredMostar, Odsjek  za prinudnunaplatu,da, kao povje- rilac, podnesezahtjev za pokretanje ste~ajnog postupka u privrednom dru{tvu Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar.
J. GUDELJ
Ministarfinancija FBiH
Ljubi} – Bevanda: Bud`etnijesporan
Sutra oprora~unu
Aktualna Vlada FBiH radi i dok ne do|e druga vlada, mi smo Vlada. Imamo dokumente i stvar je politi~kevolje da se prora~unuputi u Parlament i usvoji, izjavio je Bevanda
SRETAN DAN @ENASve kategorije koje dobivaju pla}u iz prora~una FBiH svoje}e naknade dobiti zaklju~no s 8. o`ujkomi nema nikakvoga govora o nekakvim napetostima, rekao je Bevanda
Posljednjihdanavisokipred- stavnikme|unarodnezajedni- ceu BiH ValentinInzko je posje- tiopojedinekantone/`upanije kako bi apelirao da se {to br`e konstitui{e Dom narodaFede- racije BiH.Uo~iju~era{njesesi- jeParlamenta za Evropu u Sara- jevu, novinarima je kazao da }e odr`atisastanke sa predsta- vnicima dva HDZ-a i zamoliti ih da se Dom narodaormiraona- kokako je trebalobitiura|eno jo{ 3. decembrapro{legodine. - Imamo jo{ tri-~etiri dana vremena da ne do|e do koli- zije, rekao je Inzko, govore}i o najavi SDP-a i SDA da }e, za- jedno sa drugimpotpisnicima platorme, krenuti u ormi- ranje vlasti u Federaciji.
Politi~ki uticaj
DrugasesijaParlamenta za Evropu bila je posve}ena hi- tnimprioritetima u reormija- vneuprave. Skupu su se obra- tili ministri vanjskih poslova Slovenije i Bugarske, Samuel @bogar i Nikolaj Mladenov, ambasador Ma|arske u BiH Laszlo Toth, vanredni proe- sorFakulteta za upravu u Lju- bljani i biv {iministar za javnu upravu Slovenije Gregor Vi- rant, koordinatoricareorme javneuprave BiH SemihaBo- rovac, ValentinInzko i drugi. Podsjeti{i na izvje{tajEvrop- skekomisije o napretkuposti- gnutom u 2010, u kojem je oci- jenjeno da su rezultati u ovoj oblastirazo~aravaju}i, Inzko je naglasio da su politi~kestranke ponovo poku{ale politizirati procedureimenovanja i uspos- taviti strana~ku kontrolu nad dr`avnomslu`bom.- Osnovni argument za pro- mjenu statusa quo je jasan – ulogadr`avnihslu`benika je da slu`edru{tvu, a ne politi~kimgo- spodarima, kazao je Inzko. Bosna i Hercegovina je pri- premilarevidiraniakcioniplan za reormu javne uprave, koji slijediuputeEvropskekomisi- jedate u posljednjemizvje{ta- ju o napretku. Borovac je nave- la da u BiH postojispremnost za provo|enje ove reorme, a akci- onim planom za 2011-2014.odre|eni su novirokovi. Veoma je va`no i da se kompletanpro- ces, uz poja~anukoordinaciju, odvijaravnomjerno na sva ~eti- ri upravna nivoa – entiteti, dr`ava i distriktBr~ko.
Stru~ni aparat
GregorVirant jekazao da jere- ormabitna za gra|ane, ali i ne- ophodna za integraciju u EU. - Sa druge strane veoma je zna~ajna za kvalitet `ivota i za konkurentnost privrede. Javna uprava je stru~ni aparat koji sprema temelje za politi~ke odluke i implementirausvojene politike, zakone, bud`ete, itd, rekao je Virant.Poru~io je i da svi nivoivlasti moraju u tome odigra- ti svoju ulogu.
Dl. OMERAGI]
Parlament za Evropu u sjenikonstituisanjavlasti
Inzko ka`e da }ezamoliti predstavnike dva HDZ-a da se formiraDom naroda FBiH,onako kako jetrebalo biti ura|eno 3. decembra pro{le godine
Reformajavneupravebitna za gra|ane i evropski put BiH
Foto: A. KAJMOVI]
Jo{ima malovremena
 
Spindeleg ger otkazao dolazak
AustrijskiministarvanjskihposlovaMichaelSpindeleg- ger, koji je trebao prisustvovati sjednici Parlamenta za Evropu, ju~ernijedoputovao u Sarajevo. Njegovnedola- zakopradan je bole{}u, iako jemogu}eda se razlogkri- je u pro{losedmi~nomhap{enjupenzionisanoggenera- la Armije RBiH Jovana Divjaka na be~kom aerodromu.
Do{li i oti{li zabrinuti
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak, 8. mart 2011. godine
3
U @I@I
Dodik reagirao na izjavu {efa MVP-a
Austrije
Dodvoravanje sarajevskoj ~ar{iji
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik saop{tio je da je razlog njegovog odustajanja od odlaska na sastanak sa ministrima spoljnih poslova Bugarske i Sloveni- je u Sarajevu izjava {efa austrijske di- plomatije Mihaela Spindeleggera. Spindelegger je, naime, rekao da je nezamislivo izru~enje nekada{njeg generala Armije BiH Jovana Divjaka Srbiji.Iako ministar spoljnih poslova Aus- trije nije stigao u Sarajevo, Dodik je sa- op{tio da ova izjava Spindeleggera predstav lja do sada najek splicitnije mije{anje politike u pitanja koja bi morala biti isklju~ivo u domenu pravo- sudnih institucija. “S obzirom na to da se radi o izjavi vi- sokog zvani~nika Austrije, ~iji pravosu- dni organi i treba da donesu odluku o izru~enju Divjaka po optu`nici za ratni zlo~in koju je raspisala Srbija, ova izja- va ima elemente i svojevrsnog pritiska na pravosu|e i otvorenog davanja ‘pre- poruke’ kako da se postupi“, navodi se u pismu.Lider SNSD-a istakao je da je „o~igle- dno da se svi me|unarodni zvani~ni- ci u Sarajevu ovih dana bave tra`enjem poku{aja da odobrovolje ~ar{iju, pa je neizbje`no da i dana{nji skup protekne u sli~nom tonu“.“Ministar Spindelegger je zbog stra- ha od neprijatnosti u Sarajevu ~ak na- prasno i otkazao svoje u~e{}e, ~ime je jasno pokazao {ablon po kome funkci- oni{u stranci u Bosni i Hercegovini. Jane `elim da dajem svoj doprinos takvoj vrsti farse, te zbog toga i ne}u u~estvo- vati na spomenutom sastanku“, navo- di Dodik.
G. K.
BH novinari osudili pona{anja Gani}a i Vlajkija
Istina umjesto lekcija
Udru`enje/udruga BH novinari i Linija za pomo}novinarimanajo{trijeosu|ujuver- balnenapade na novinarekoji su se desili tokomizvje{tavanja sa nedjeljnihdoga|aja u BanjojLuci i Sarajevu. Na redovnojsesi- jiKruga 99 iz Sarajeva, na kojoj je bilorije~i o hap{enju generala Jovana Divjaka, Ejup Gani} je gruboizvrije|aoBrankuKusmuk, novinarkuRRS-a, koja ga je pitala o zlo~inu po~injenom u Dobrovolja~koj ulici u Sara- jevu2. maja1992. i pritom joj poru~io da se “oslobodi~etni{tva“. Istovremeno, u Banjoj Luci je EmilVlajki, potpredsjednik RS-a, po- ku{aosprije~itinovinare da postav ljajupi- tanja i uzimajuizjave od njegovogpretho- dnika na toj funkcijiIvanaomljenovi}a, a nakonokon~anjatrodnevnognau~nogsku- pa pod nazivom„Hrvati u BiH danas“. Naj- manje{to se od Gani}a i Vlajkija u ovomtre- nutkuo~ekujejestejavnoizvinjenjenovinar- kiRRS-ainovinarimakoji su pratilire~eni skup u BanjojLuci, ka`e se u saop}enju. Umjestoizvinjenjaprof. Gani}insistira da budecitiran ne kriju}i da se ponosisvojim nastupom na Krugu99, na kome ga je no- vinarkaRRS-a upitala “ko je ubio42 voj- nika JNA u Dobrovolja~koj1992. - U Dobrovolja~koj je poginulo pet vojnih lica i jedancivil. Ova mladadjevojka, kojoj su u glavuturili da je vi{e, ponav lja ovu glu- post. KoristiteInternet, nau~ite da ~itate, bu- dite dio Evrope, predvama je vrijeme da pos- taneteevropski, a ne da `ivite u izolaciji, od- govorio je Gani}. Oslobo|enje je - uz pomo}Interneta- poku{alo biti dio Evrope: na stranicama 6. i 7. na{a je tema o Dobrovolja~koj ko- jakoristirazli~iteizvore, a zapravopoka- zuje da je Dobrovolja~kaslu~aj na koji ve} jednomu`ila{tvo i Sud BiH trebajusta- viti ta~ku. Podizanjem ili odbacivanjem optu`nice, no u svakomslu~ajuutvr|iva- njempravosudneistine o zbivanjima 2. i 3. maja 1992. u Sarajevu.
V. S.
Pozdravite mi sve i najavite ~itateljima Oslobo|enja da za njih ek skluzivno pi{em svoje zabilje{ke o danima u zatvoru- poru~io je ju~er general Jovan Divjak iz zatvora u Be~u. General je dobro, vidnoraspo- lo`en i uvijek sa svojimproniclji- vim opaskama, ka`u Divjakovi posjetitelji.
Brojne posjete
Njega su ju~er u pritvoru po- sjetili i ~lan Predsjedni{tva Bo- sne i Hercegovine @eljko Ko- m{i}, ministarvanjskihposlova Sven Alkalaj, te ambasador na- {e zemlje u Austriji Haris Hrle. Divjak je razgovaraoi s be~kim advokatom i pravnim timom. KakoOslobo|enjesaznaje, tre- nutno se poduzimajuaktivnos- ti u vezi s dono{enjemodluke o njegovojodbrani sa slobode uz kauciju. akva bi odlukamogla biti donesena ove sedmice. imu Bosne i Hercegovine za odbranugeneralaJovanaDivja- kaju~er se priklju~io i {ef kabine- taministrasigurnostiMuhamed Durakovi}. Durakovi} je posjetio generala,ali i kontaktiraoMinis- tarstvounutra{njihposlovaRepu- blikeAustrije. - Imaosam vrlokoristansas- tanak sa predstavnicimaMinis- tarstvaunutra{njihposlovaRe- publike Austrije, te dogovorio daljeaktivnosti,kao i skorupo- sjetu ministra Ahmetovi}a, ko- ja }e uslijediti odmah nakon povratka ministrice Fekter iz posjete SAD-u. Kolege iz MUP- a Austrijeradenapornokako bi se ovajslu~aj u {to kra}emrokupriveokraju, kazao je Durakovi}. im za odbranugeneralaDi- vjaka na raspolaganju je Amba- sadi BiHu Austriji i trenutno se ~ini sve kako bi general Divjak  {to prije bio pu{ten na slobodu. Glasnogovornicasuda u Kor- neuburgu Christa Zemanek  ju~er je izjavila za anjug da austrijskopravosu|e~ekadoku- mentaciju u vezi s penzionisa- nimgeneralomArmije BiH Jova- nomDivjakom, na osnovukoje }e odlu~iti o daljemdjelovanju. - Sudijajeizrekaomjerupritvo- ra na rok od 14 dana. Nakoniste- ka tog roka sudija mora ponovo odlu~iti o ovojmjeri, rekla je ona.Kadastignedokumentacija, i to ne samo od vlasti u Srbiji ve} i od Me|unarodnog kaznenog suda za biv {uJugoslaviju(ICY) u Haagu, kao i iz na{e zemlje, nadle`ni }e odlu~iti o daljemdjelovanju u ovomslu~aju, obja- snila je glasnogovornica.
Protesti u Be~u i Berlinu
- Na osnovu te dokumentaci- je sud mora odlu~iti da li }e seodgovoritipozitivno na zahtjev  Srbije za izru~enje uhap{enog, naglasila je Zemanek i dodala da je austrijski sud zatra`io doku- mentaciju i iz Haaga i BiH kako bi ustanovio da li postojipravna osnova za izru~enje.Ju~er se ponovo300 demonstra- nataokupilo na Minoriten-Platzu u Be~u u organizacijiDru{tva za ugro`enenarodeda bi protestira- lizboghap{enjageneralaJovana Divjaka. Demonstracije su odr- `ane i u Berlinu.
J. F.
 
JovanaDivjaka
 
ju~eru Be~u posjetili zvani~nicina{e zemlje
General za ~itatelje Oslobo|enja pi{e zabilje{ke o danima u be~kom pritvoru
Odluka o pu{tanju uz kauciju ove sedmice
 
Inzko:Nezamislivo izru~enje Srbiji
Visokipredstavnikme|unarodnezajednice u BiH Valentin Inzko ju~er je u Sarajevu, uo~i zasjedanja Parlamenta za Evropu, podsjetio na izjavukoju je, u vezi sa slu~ajemDivjak, dao austrijskiministarvanjskihposlovaMichaelSpindelegger. - Prema austrijskim stru~njacima za me|unarodno pra- vo koje je konsultirao, izru~enje Srbiji je nezamislivo, ka- zao je Inzko.Na pitanjenovinaraRRS-a da prokomentari{everbalnina- padnekada{njeg~lanaPredsjedni{tvaRBiHEjupaGani}a na novinarku te V ku}e, nakon nedjeljne sesije Kruga 99 u Sa- rajevu, Inzko je odgovorio da je le`aotri dana sa visokomtem- peraturom u krevetu i da nije ~uo za napad. - Uvijek osu|ujem takve napade sa ma koje strane. Oni ne doprinoserje{avanjupitanja, ali doista ne znamkakve su bi- le okolnosti i kako je do toga do{lo, rekao je on.
Dl. O.
Raspolo`enigeneral
pozdravio sve u BiH
Ahmetovi}ev apel Vije}u Evrope
Zamjenikpredsjedavaju}egVije}aministara BiH i ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi} zatra`io je ju~er od Vije}a Evro- pe da se uklju~i u slu~ajJovanaDivjaka, generalaArmijeRBiH, uhap{enog protekle sedmice u Be~u. “Uklju~ite se aktivno u slu~aj Divjak“, apeluje Ahmetovi} u otvorenom pismu upu}enomvisokompredstavnikuVije}aEvrope za ljudskapra- vaTomasuHammambergu i napominje da su u Divjakovom slu~aju, osimkr{enjaobi~ajame|unarodnogprava, ugro`ena i osnovna ljudska prava. Ahmetovi} se pozvao na sporazum izme|u BiH, Srbije i Crne Gore o pravnoj pomo}i u gra|an- skim i krivi~nim stvarima (potpisan 26. februara 2010. godi- ne u Beogradu), prema kojem se osobi osumnji~enoj za kri- vi~no djelo ne mo`e suditi u drugoj dr`avi, ako se postupak, na osnovu kojeg je osoba li{ena slobode, vodi u dr`avi ~iji je dr`av ljanin i gdje je navodno krivi~no djelo i po~injeno. “Stoga vas kao zamjenikpredsjedavaju}egVije}aministara BiH pozivam da se uklju~ite u ovaj spor, kako bi ovaj region mo- gao i}i naprijed, a ne nazadovati, {to se de{avaprilikomova- kvih slu~ajeva“, naglasio je Ahmetovi}.
Sino}njiprotesti u Be~uzboghap{enjageneralaJovanaDivjaka
Foto: Pa{an HE]O

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->