Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Neubauer, Zdenek - Rozhovor s Paulem Ricoeurem o reci, zjeveni a ontologii (Novy Areopag)

Neubauer, Zdenek - Rozhovor s Paulem Ricoeurem o reci, zjeveni a ontologii (Novy Areopag)

Ratings: (0)|Views: 119|Likes:
Published by lazystreetfreak
Neubauer, Zdenek - Rozhovor s Paulem Ricoeurem o reci, zjeveni a ontologii (Novy Areopag)
Neubauer, Zdenek - Rozhovor s Paulem Ricoeurem o reci, zjeveni a ontologii (Novy Areopag)

More info:

Published by: lazystreetfreak on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TIF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2011

pdf

text

original

 
ROZHOVOR
S
PAULEMRICOEUREM
ORECI,
ZJEVENIAONTOLOGII
121
 
(NEUBAUER)
Nejdi'ivebychreidpoloziljednuotazku:Copresneminitepojmem
discours,
kteryseuvasCastovyskytuje?Jetopronasvelmidulefit6
kvUli
pi'ekladu-
(RICOEUR)
Nuze,jakvite,rozlisenfmezi"parole"a"langue"jevzatozeSaussurova
Kursuobecnelingvistiky.
Slovem"langue"nazjvaSaussurevsechno,co
coo
jazyksystemem,tedyjehosoustavufonologickou,gramatickoualexikalnf."Parole"jepakto,cosjazykemcinfkaZdyjednotlivec,kdykolivpronasinejakou
vypoved',
Nu,aslovo"discours"jepravesynonymumpro"parole",avsaksponekudodlisnymdurazem:jetujistazvlastnfintence,kteraseuSaussuranevyskytovala.ProSaussuravsechno,cojeusporadane,patffk"langue",
kdezto
"parole"-to
je
vee
Iiboviile;je
to
svobodnaaindividualnf
tvorbavet.Slovo"discours"zavedlvlingvisticeEmileBenveniste;nahrazujejimtermin"parole",aby
zdiiraznil,
zetunejde
0
zadnychaos,
0
necoiracionalnfho,ze"fee"rnavlastnffad,
ktery
selisiodsystematickehofadujazyka.Tento
fad
"feCi"jedvojfhodruhu.Naurovni
very
jetofunkcepredikatu-sarnavetauzjecosiorganizovaneho,neco,cozahrnujemluvidsubjekt,pfedmetfeCianejak)iprotejsek,knemuzseiecobraci.Kdejefec,tamnekdofikanekornuneco
0
necem,Pakjetudruhysmyslslova"discours",kterysejestevicevzdalujeodpouhesynonymiemezi"parole"a"discours";tadyvystupujedopopiedfdruhypodstatnyrysieCi,totiZzesemnzeorganizovatdosirsfchcelkii,nezjsouvety,jakonapffkladvypravenf,baseii,esej,ataksediferencovatdoruznychlite-rarnfchzanru.Toje,chcete-li,"discours"cislodye,"ree"vdruhemslovasmyslu.
Je
pravda,zeve
francouzstinema
slovo
"discours"
obojismysl,reidbych
vsak,
ze"discours"
v
prvnfmvyznamu
bylzavedenspiSkviili
lingvistum,
zatfmcoproliterarnfkritikyjerozhodujicivyznamdruhy,Ataktoslovouztvam
i
ja,napffkladvesvesoucasnepraci
0
narativite.
Vypravenl
jepffmotypickouformou"feCi":rnazacatek,prostredekakonec,rnaniznepostavy,okolnosti,zameryavysledky-atovsechnovytvaTfuspofadanyce1ek,kteremurozumimepravejakousporadanemucelku.TakdejmetomupiibehHarnleta-toje,rekneme,tragedienerozhodnosti.Kdyztenpffbehvypravim,podavamurCit:9celek,kterymohucharakterizovatjednfmslovemjako"discours",
(NEUBAUER)
Daseffci,ze"discours"zachycenypisemnejetotezco"text"?
(RICOEUR)
Ano,Zajiste.Stimodstinem,
Ze
slovo"text"sedauzit-ovsernzemetaforieky-take
0
necemjinemnez
0
psanem"discours".Napffklad,mlu-
vi-Ii
nejakyautor
0
filmu,mutehobratjako"text",abytakzduraznil
123
 
organizovanyrazobrazu,"texturu"dfla,abypodtrhlskutecnost,zetojespredeno,setkano-vtomtosmyslujetextjakymsipfedivem.
(NEUBAUER)
TextjetedypojemdalekosirSinezfixovany"discours",Provasje
vsak
"discours"ndy
necfm,
coseodehravavjazyce,ze?
_.(RICOEUR)
Ano.
(NEUBAUER)
NaprfkladurCitasoustavaznakuvikonografickesymboliee-to
nenf
"discours".
(RlCOEUR)
Nikoliv.Dalobysevsakffei,zejde
0
text.Vlastnenevim-vite,tojepraveto,coseptihodilohistorickyseslovemkniha.Vrenesaneisemluvilo
0
"knizepifrody'-velkaknihaptfrody,tikalose-
tiber.
Takovyje,myslfm,puvodmetaforickehouZivamslovatext:uZivaseanalogicky.Jiste,lzeriei,zepfiroda
je
jako
kniha;mozna,
zeona
je
dokoncetou
prvnf
knihou.
(NEUBAUER)
KdyZsivsakuvedomfme,zejazykunalezfpodlevassubjektivninutnost,paktato
tradicnf
metafora
nenf
zasetolik
nepffpadna.
V
ramcivasehomyslent
ojazycenemapfecemfstopfedstava,zebyzdebylanajednestraneskutecnostanadruhejazyk;skuteenostplna,hluboka,smysluplna,konkretni-ajazykjakojejfpouzeteoreticka,plosnaabstrakce.Jazykull<HeZipfecestejnahmatatelnajsoucnost.Takejazykvsobeskryvatajemstvi-vyznacujesedokoncejakousitelesnoukonkretnostt,Dikytomumuzetee
vyjadfovat,
predstavovat,predvadetskutecnost;delatotak,zeto,co
tika,
wovenkomi:
"tim
totM,"-
jazykovymi
prostfedky.
(RICOEUR)
Ano,myslenkaparalelismumezisoustavouznakuasoustavouveci,tojeproblemWittgensteinova
Traktatu,
Chei
rid,
zepravenatutoryzeidealnfkonstrukciseWittgensteinnakonecupnul,kdyZtvrdil,ze"discours"jejako
Bild,jakopicture.Picturetheory
pfedpokladajiny
jazyk,
nezjakymmluvfme,nejazykpfirozeny,nybdvykonstruovany,anadruhestraneskutecnost,kteroutatoteoriepredpoklada,nenftouskutecnosti,kterouprozfvame,nybdskutecnostt,jak
ji
konstruujeveda.PakovsemjemOZDedospetkdokonalemuparalelismu:jetoparalelismusmenuplneprestavenymjazykemasku-tecnosnpfevedenounakostru.Marnetupakvjistemsmysiudvekostry
124
-aleskutecnosttadyuznenfskutecnostfplnou,plnohodnotnou,telesnou,masitou,atadruhakostratakenenltelesnymjazykem.Vztahjazykaaskuteenostijevsakdoceiajinehotadu-asijako,dejmetomu,mezi
basnf
a
svetem.
Basen
nenf
nejakgmodrazem,zrcadlem-
nenf
obrazem;jetoskutecnejakasirekonstrukce,kteraodpovfdana
vyzvu,
v
nfZ
sedozadujenafecicosihlubsfho,nezjetee.Vjinemsmysiuneizemluvitoparalelismu,protozebynebylojasnemeneima
efm.
(NEUBAUER)
Tento
vztahjinehoiddu
jesnadmOZDesiptedstavitnasledovne:Jestlizeseffkii,zejazykvy-jadfujeskutecnost,pakjakobyskutecnostbylapfftomna"vjadfe",tedyvnitruteCisamotne,Rec,kdyZtikaskutecnost,vlastne
mluvenfm
vyjevujetentosviiLobsah.Mluvit
pak
znamenajakobyvnfmat
skutecnostkonanfm,tvofenfm.Recjetaktvi'LrCfdenf,tvorba-POIESIS.JakalemMeby!pravdiva,kdy.zjevlastnefikci?Tvrdfm,zeskutecnostrnatakovoupovahu,zefee,pravejakoztoCinnosttvoffcifikce,jes
nf
nejaksouroda,soupodstatna.
(RICOEUR)
Vezmemetfebatenpifpad"reci'',kterymseted'pnive
zabyvam:vypravenf
("Ierecit"),Vypraventjeurcitoustrukturou,acelatastrukturajeumele
sestavena,Takovy
divadelnfkusneboroman-tojsou
utvary,
skladbyzceiaumele,jsoutofikce.Aprestomohoudojistemiryzachycovatpravdu,pokuddavajfvstoupitternrysumskutecnosti,kterebychombylijinaknespatfili,...Vezmemenapffkladtakovouvymyslenouzarlivost,zarlivostsestrojenoutakdesivymzpusobemjako,vOthellovi.Reklbych,zebytostnapovahazarlivostise
vpravde
vyjeviteprvezahranieemijakehokolimoznehoprozitkuwlivosti.PravdaOthellaspociviipravevtom,zezjevujeto,covkazdejednotlivelidskezarlivostiexistujepouzevestavunedokonalem,moZDO
tid
polovicatem,
Tfm,ze
basnfk
sestrojiltakovouextremnizarlivost,vyslovilpr~vdu
vsech
zarlivostLNejdetedy,jakje
videt,~
vztah
paralelismu,
nybd_
dejme
tomu-ovztah
zjevnosti.jfzdavamevyvstat,
Rekibyeh,zetadyuznelze
rozlisovat
men"vymyslet"a
"objevit",
Natentoproblemjsemnaraziluzvicekrat,
Ze
totiznelzeprosteffci:tojejentakovyvymysl,tomunieneodpovida;nebonaopak:ne,toseskutecnestalo,apakjetojenpouhakopieskutecnosti,Avsakpravedotemiry,vjakemarnecoeinitstvorbou,zjevujevytvorneco,cozdevlastneuzbylo.AleprokohototubyIo?Nebylotopronikoho-odhalujfsetuskutecnosti,
0
nichznemelianijejichvlastnfaktefi
j
asnoupfedstavu:tadyteprve-vesvetleOthella-vidite,
vy
zarlivee,jakjstezarliry!
125

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->