Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5342, 20.7.2010]

Dnevni avaz [broj 5342, 20.7.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 472|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
BANOVI]I
Na|ena
mrtva
beba
TRESKAVICA
Potragaote`ana zbogminskih polja
DANAS PRILOG
Mali
oglasi na
12 strana
Iako je istraga u ovom slu~aju bila prvobitno obustavljena, Tu`ila{tvo KS je do{lo do novih saznanja
Za{to je Oleg ^avka 4. decembra obustavio postupak 
Mra~na uloga Harisa Silajd`i}a
Popravni do oktobra
Direktor SFF-a Mirsad Purivatra za „Avaz“
14. str.
15. str.
Me|unarodni izaslanici Alan Hansen i Marsel Benc na Skup{tini NSBiH 
V
i{e od sedam mjesecinakon obustave istra-ge o „energetskoj ma-fiji“ Harisa Silajd`i}a,Tu`ila{tvo Kantona Sarajevopokrenulo je novi postupak pr-ovjere podataka vezano za prija-vu Federalne finansijske polici-je protiv biv{eg premijera FBiHNed`ada Brankovi}a i federa-lnog ministra energije, industr-ije i rudarstva Vahida He}e. Ri-je~ je o istrazi kriminala u elek-troenergetskom sektoru, potvr-|eno nam je ju~er.
3. strana
AFERE
Kantonalno tu`ila{tvo obnavlja postupak 
Spektakli:Dolazi oprema za koncert
ZA ^OLU SE
PRIPREMA BINA
OD 54 METRA
Otvoreno:Kemal ^au{evi}, direktor UIOBiH
NEKOME SMO
STALI NA @ULJ
Intervju
7. i 49. str.2. str.
Od dr`ave ni marke!
018+&1-#<+2416+8
'0'4)'65-'/#(+,'
Purivatra: Sveprisutna recesija ne bi trebala utjecati na kvalitet Festivala
NSBiH:FIFA odgodila odluku
65. strana
5. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 20. 7. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5342
1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70
E
E
 
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Skandalozno:Slovenski poslodavci iskoristili bh. radnike
KOPI]: RADILI SMO KAO KONJI,JELI KAO MI[EVI, @IVJELI KAO PSI
10. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,20. juli/srpanj 2010.
2
www.dnevniavaz.ba
Rasipni{tvo: Mujezinovi} na imereprezentacije mjese~no potro{ioko 5.000 KM
- Zato je novac oteo od boraca, radnika,a htio je i penzionerima samo da bi on iostali iz SDA mogli imati. I kredit MMF-a je samo da pokrade no-vac dok su jo{ na vlasti. Mujezinovi} je bezobrazno izjavio da ne`eli raditi za manje od 3.000 KM, a na reprezentaciju potro{i jo{ i5.000 KM. Kakav bezobrazluk, bahatost aktuelne vlasti, koja je to-liko zagrizla u korupciju i kriminal da nije svjesna svog katastrofa-lnog kraha koji }e do`ivjeti u oktobru.
(Armando Sain)
PORTAL - komentar dana
Vlasti BiH izgubile su vi{e odmilijardu maraka koje su, da suprije tri godine prihva}ene refor-me koje je Uprava za indirektnooporezivanje BiH predlagala, mo-gle biti izvu~ene iz sive ekonomi-je, izjavio je u razgovoru za„Dnevni avaz“Kemal ^au{evi}, di-rektor UIOBiH.- Predlagali smo nekoliko mje-ra koje bi pobolj{ale sistem priku-pljanja sredstava i kontrole, ali ni-jedna nije usvojena. Odgovornotvrdim da bi se na godi{njem ni-vou moglo na jedinstveni ra~unprikupiti dodatnih vi{e od 300 mi-liona maraka, {to je moglo bitiznatan doprinos borbi protiv eko-nomske krize - navodi ^au{evi}.
Mjerni instrumenti
Prema njegovim rije~ima, temjere uklju~ivale su izmjene zako-na, uvo|enje fiskalnih kasa nadr`avnom nivou, uvo|enje mjernihinstrumenata na naftu i naftne de-rivate, sni`avanje praga od 50.000KM za ulazak u sistem PDV-a ija~anje kapaciteta UIOBiH.Sve to predlo`eno je Upra-vnom odboru sistema indirektnogoporezivanja i Parlamentu BiH,ali ni{ta do sada nije ura|eno. No,zato su, kako ka`e ^au{evi}, pokr-enuti sna`ni politi~ki udari na ovudr`avnu instituciju.- Mi smo Dr`avnom tu`ila{tvupodnijeli 580 izvje{taja o po~inje-nju krivi~nih djela. Galama se di`ezato {to smo pro{le godine otkrilii nezakonite povrate PDV-a. Neznam ima li to neke veze s ovimnapadima i jesmo li time nekomestali na `ulj. Ali, ono {to vidim je-su politi~ki motivirani napadi bezikakvih argumenata na jednu odnajva`nijih dr`avnih institucija -isti~e ^au{evi}.Na na{e pitanje o krivi~noj prija-vi koju je protiv njega podnio MUPRepublike Srpske zbog optu`bi zanezakonito zapo{ljavanju Bo{njaka,^au{evi} odbacuje optu`be i tvrdi daje rije~ o zastra{ivanju Bo{njaka ko-ji su zaposleni u Upravi za indire-ktno oporezivanje.- Nije tu bilo nikakvih nezako-nitosti, niti je MUP RS uop}e na-dle`an za zapo{ljavanje udr`avnim institucijama. Ovdje seradi o zastra{ivanju pripravnika,mladih Bo{njaka iz Unsko-sa-nskog kantona, koji su zaposleni ubh. instituciji koja ima sjedi{te uBanjoj Luci - navodi ^au{evi}.
Rukovodne pozicije
Kako ka`e, posljednja prijavaMUP-u RS samo je dio stalnih na-pada kojima je cilj destabiliziratiUIO, a koji dolaze ne samo iz RSnego su „dirigirani iz Beograda“.- Bo{njaci sada imaju najmanjerukovode}ih pozicija u dr`avi, a`eli im se oduzeti i mjesto direkto-ra UIO. Uprava je institucija u ko-joj su zastupljene sve nacionalno-sti. Imamo 42 posto Bo{njaka, 37posto Srba, 20 posto Hrvata i je-dan posto ostalih. Zbog svih ovihnapada cjelokupno rukovodstvo,24 direktora, te ~lanovi Upravnogodbora Sindikata oglasit }e se u ja-vnosti o svemu ovome - navodi^au{evi}.Isti~e da je nekome problem{to su prije njegovog dolaska na~elo UIO u carinskim organimaBo{njaci bili zastupljeni samo sa25 posto i bilo ih je na samo dvagrani~na prijelaza, a na ostala 53uop}e nisu radili.
T. LAZOVI]
Veterinarska komora FBiH protiv zakona
Predstavnici Veterinarske komo-re FBiH te Medicinskog fakulteta uSarajevu upozorili su ju~er da Fede-ralno ministarstvo poljoprivrede, vo-doprivrede i {umarstva poku{ava za-obi}i propisane procedure za usvaja-nje zakonskih akata te, kako su nave-li, poku{ava ozakoniti ono {to je dosada ura|eno nezakonito.Predsjednik Veterinarske ko-more FBiH Jasmin Ferizbegovi}pojasnio je na pres-konferenciji uSarajevu da se konkretno radi oPrijedlogu zakona o veterinarstvukoji nije usvojen na Domu narodaFBiH.- Struka je zanemarena i nasto-ji se, po svaku cijenu, usvojiti za-kon koji nije dobar i koji }e iza-zvati katastrofalne posljedice zaBiH - tvrdi Ferizbegovi}, javila jeFena.
Naplatne ku}ice: Uskoro nove cijene
Dr`avni ministar o poskupljenju takse za autoput 
Vidovi} `eli vjerovatida je nova cijena realna
O visini pove}anja mo`e se razgovarati, kod nas postojei udru`enja za za{titu potro{a~a... - ka`e Vidovi}
Dr`avni ministar pro-meta i komunikacija RudoVidovi} podr`ava aktivno-sti Federalne direkcije au-tocesta.- ^inim to ne zbog po-ve}ana cijene za pola marke,ve} zbog stvarne evidencijevozila koja prometuju, {to nakoncu daje uvid u broj vozi-la i voza~a koji se odlu~ujuvoziti autocestom - izjavio je Vidovi}za „Avaz“ komentiraju}i namjere fe-deralnog premijera Mustafe Mujezi-novi}a da pove}a cijenu putarine na39 kilometara bh. autoputa.Prema toj namjeri, umjesto do-sada{njih 1,5 KM, taksa za pu-tni~ke automobile za desetak danako{tat }e dvije, za automobile s pr-ikolicama }emo umjesto tri pla}ati4,5 KM... Kako je najavljeno, no-vac prikupljen pove}anjem cijenabit }e upotrijebljen za daljnju izgr-adnju autoputa.No, kako na{a dr`ava za razvo-jne projekte na raspolaganju ve}ima oko dvije milijarde marakakoje godinama ne koristi, upitalismo ministra Vidovi}a da lije u ovom trenutku osigu-ravanje dodatne sume pre-ko le|a gra|ana zaista ne-ophodno.- Svugdje u svijetuvo`nja autocestom se pla}a,a novac se koristi zaodr`avanje postoje}ih i gr-adnju novih dionica. O vi-sini pove}anja mo`e se ra-zgovarati, kod nas postoje iudru`enja za za{titu potro{a~a ko-ja mogu izanalizirati da li je to re-alna cijena ili ne, ali `elim vjero-vati da je Federalna direkcija au-tocesta u saradnji s resornim fede-ralnim ministarstvom napravilarealnu kalkulaciju - zaklju~io jeministar Vidovi}.Obrazlo`enje pove}anja cijenaju~er nismo dobili od Erdala Tr-hulja, direktora Federalne direkci-je autocesta. On je na godi{njemodmoru, a niko drugi iz Direkci-je nije ovla{ten za medijske istupe.Ni federalni ministar prometa Na-il [e}kanovi} ju~er nije odgovaraona na{e pozive.
B. TURKOVI]
Odluka sarajevske Op}ine Centar
Po 2.000 KM porodici TarikaLjubu{ki}a i Edini Hindi}
Op}insko vije}e (OV) saraje-vske Op}ine Centar usvojilo jeju~er inicijativu koju je uputio do-predsjedavaju}i OV Kenan Re{o.U znak solidarnosti s nedu`nim`rtvama nedavnog teroristi~kognapada na Policijsku stanicu u Bu-gojnu, bit }e uru~eno po simbo-li~nih 2.000 KM porodicama po-ginulog policajca Tarika Lju-bu{ki}a i te{ko ranjene policajkeEdine Hindi}.
S. [a.
Ni jedinih 39 kilometara au-toputa u BiH ~esto nije u funkci-ji. Upravo ovih dana se zbog re-konstrukcije na velikom dijeluautoputa A1 vozi samo jednomtrakom, uz ograni~enje brzine nasamo 60 kilometara na sat.Uprkos tome, putari na-pla}uju punu cijenu kori{tenjaautoputa.
Za jednu traku napla}uju punu cijenu
Vidovi}: Va`naje evidencija^au{evi}: Predlagali smo mjere koje bi pove}ale prihode
^au{evi} navodi da je istragaMUP-a RS o zapo{ljavanju iza-zvala nemir kod mladih ljudi ko-ji su pozivani na ispitivanje.- Zamislite kako je bilo timmladim ljudima sa 22 ili 23 go-dine koje MUP RS vodi s ra-dnog mjesta na ispitivanje, bezikakvog pravnog osnova, doknjihove kolege Srbi ostaju na ra-dnim mjestima. Kako bi bilo daMUP Kantona Sarajevo ispitujeotkuda Nikoli [piri}u pravo dazaposli Srbe iz Isto~nog Saraje-va u svom kabinetu - ka`e^au{evi}.
Odvo|eni s radnog mjesta na ispitivanje
Vlada FBiH: Struka zanemarena
Vlada FBiH poku{avaozakoniti nezakonito
OTVORENO
Kemal ^au{evi}, direktor UIOBiH
Nekome smostali na `ulj
Tu`ila{tvu BiH podnijeli smo 580 krivi~nih prijava
MUP RS `elizastra{iti pripravnike Bo{njake
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,20. juli/srpanj 2010.
3
Pi{e: Erol AVDOVI]
Amerika trebapartnere u BiH
Amerika ~eka one koji bolje od drugih razumijustvarnu razliku izme|u arbitriranog i civilnogdru{tva, izme|u doktrinarne i slobodne svijesti
Administracija ameri~kog predsjednika Baraka Obame(Barack), otkako je do{la na vlast, uprkos iscrpljuju}em anga`ma-nu od Levanta do Himalaja, uspijeva odr`ati kontinuitet i s ame-ri~kim projektom daljnje potpore demokratskom procesu na zapa-dnom Balkanu.^etiri zvani~ne posjete zamjenika ameri~kog dr`avnog sekreta-ra D`ejmsa Stajnberga (James Steinberg) Sarajevu i ona potpre-dsjednika SAD D`oa Bajdena (Joe Biden) u maju 2009., govore uprilog tome. To {to najvi{i doma}i politi~ki akteri u BiH tu posjetunisu znali za op}e dobro iskoristiti bolje, samo je ta~ka na „i“ nji-hove nesposobnosti.Odavno je poznato da ova bh. politi~ka garnitura ne mo`e dale-ko dosegnuti u Va{ingtonu. Ne sasvim slu~ajno!Nije manje narcisoidno ustvrditi da nas nema me|u ameri~kimvanjskopoliti~kim prioritetima: I to sada kada se zna da se u Bije-loj ku}i razmi{lja o eventualnoj posjeti predsjednika Obame regio-nu, u {ta bi i BiH, vjerovatno, bila uklju~ena. Opet, ne zaslugomaktuelne bh. politike!Istina je da SAD, ve} dugo, u BiH tra`e istinske partnere za du-blje utemeljenje vrijednosti, koje bi u evrocentristi~kom okru`en-ju same po sebi funkcionirale. Neshvatljivo je, me|utim, da neki uBiH i dalje o~ekuju nastavak demokratske infuzije, zanemaruju}ivlastitu razboritost. I to 15 godina poslije Dejtona!U tom dugo o~ekivanom partnerstvu, u kojem bi Bosanci vla-stitom pame}u i idejama nastavili dodavati novu vrijednost, ne ne-dostaje, naravno, skorih politi~kih prolaznika, onih ~ija se politikauglavnom i svodi na dnevnopoliti~ke slogane koje, kao lo{i bh. br-end, u nedostatku {ire vizije za BiH, ti isti nastavljaju proizvoditi!Ne nedostaje nam ni medijske logistike koja miri{e na nekupro{lu ideologiju iz naftalina. „Poduzetnosti“, koja u skoro sa-vr{enoj mimikriji zna odglumiti da je istom mjerom za demokrati-ju, kao {to je propagirala demagogiju i jednoumlje! Ne nedostajeni selektivne, jaranske za{tite „ljudskih prava“, a zapravo klanskihinteresa... Ne nedostaje nam, sigurno, ni afera!Ali, jo{ nam nedostaje onih koji bolje od drugih razumiju stvarnurazliku izme|u arbitriranog i civilnog dru{tva, izme|u doktrinarne islobodne svijesti i izme|u {ti}enog neznanja i otvorenog tr`i{ta!Nadati se, ipak, da je takvih dovoljno me|u Bosancima! Samose trebaju sami izboriti za svoju {ansu. Na njih i Amerika odavno~eka: A i vakat im je i zbog Bosne i Hercegovine!
Komentar dana
\oko NINKOVI]
TO JE TO
Vi{e od sedam mjeseci nakonobustave istrage o energetskoj ma-fiji, Tu`ila{tvo Kantona Sarajevopokrenulo je novi postupak provje-re podataka u vezi s prijavom Fede-ralne finansijske policije protivbiv{eg premijera FBiH Ned`adaBrankovi}a, federalnog ministraenergije, industrije i rudarstva Va-hida He}e i jo{ devet osoba, a usklopu istrage o kriminalu u elektr-oenergetskom sektoru i nezakoni-tom izboru strate{kih partnera, po-tvr|eno je ju~er „Dnevnom avazu“u tom tu`ila{tvu.
Vr{e se provjere
Ta~no 20 mjeseci od njenog po-~etka, istragu u ovom predmetu 4.decembra pro{le godine obustavioje tada{nji kantonalni, a danasdr`avni tu`ilac Oleg ^avka.- Iako je istraga u ovom slu~ajubila prvobitno obustavljena, Tu`i-la{tvo KS do{lo je do novih sazna-nja. Trenutno se poduzimaju radnjeradi provjere saznanja i podatakado kojih je Tu`ila{tvo naknadnodo{lo. Zvani~no, istraga jo{ nijeotvorena - kazala je za „Avaz“ por-tparol Tu`ila{tva KS Jasmina Ifti}.Na na{e pitanje zna~i li to da }eistraga biti ponovo otvorena ako se„nova saznanja“ poka`u dovoljnoutemeljenim, ona je istakla da na topitanje ne mo`e odgovoriti, „ali dase u svakom slu~aju do{lo do novihsaznanja i novih dokaza“.- Tu`ila{tvo KS u tom smisluvr{i provjere. Ne mo`emo davatinikakve detaljnije informacije. Nemogu vam re}i ni u kojem pravcuidu ta nova saznanja. Time bismougrozili istragu, jer ovo je ozbiljanpredmet. Sve zavisi od samog tokaprovjera - navela je Ifti}.Zanimljivo je da se do novih sa-znanja u slu~aju „Energetska mafi-ja“ i ponovnog aktiviranja provjera~injenica do{lo nepuna ~etiri mje-seca nakon {to je sarajevsko tu`i-la{tvo napustio dana{nji dr`avnitu`ilac Oleg ^avka, koji je donionaredbu o obustavi istrage!U slu~aju „Energetska mafija“Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo vo-dilo je istragu protiv 11 osoba.Istraga se, osim protiv Branko-vi}a i He}e, vodila i protiv biv{egdirektora „Elektroprivrede BiH“Envera Krese, predsjednika NOEPBiH Rasima Ga~anovi}a, ~lanaovog tijela Hilme [ehovi}a, biv{egdirektora EP „HZ Herceg-Bosne“Vlade Mari}a, He}inog savjetnikaSeada Softi}a, izvr{nog direktoraza proizvodnju elektri~ne energijeEPHZHB Ivice ^ule, njegovog ko-lege iz EPBiH Nihada Kadi}a teTarika Begi}a i Ivana Lovri}a.Svi oni teretili su se zbog posto-janja osnovane sumnje da su po~i-nili krivi~no djelo zloupotrebe po-lo`aja ili ovlasti.
Krivi~na djela
U Naredbi o obustavljanju istr-age tu`ilac ^avka naveo je da jeutvr|eno kako „radnje koje su osu-mnji~eni preduzeli ne sadr`e obi-lje`ja bi}a krivi~nog djela za koje suse teretili“.No, uprkos obustavljanju istra-ge, Tu`ila{tvo je potvrdilo dvogo-di{nje pisanje „Dnevnog avaza“, ~i-me je dokazano da je pod pokrovi-teljstvom predsjednika Stranke zaBiH Harisa Silajd`i}a i njegovog kr-iminaliziranog ministra He}e uisti-nu pripreman veliki kriminal.- Rezultati istrage potvrdili su daprocedura izbora strate{kih partneranije vo|ena u skladu sa zakonskimpropisima, s obzirom na to da zako-nit na~in za vo|enje takve procedurepredvi|a raspisivanje tendera ili sa-moinicijativnu ponudu. Kako proce-dura nije vo|ena na navedeni na~in,do{lo je do formiranja odre|enih gr-upa lobija, koji su na neprincipijelanna~in poku{avali da favorizuju odre-|ene strate{ke partnere.Pokazalo se da su u sastavu po-jedinih kompanija koje su aplicira-le po javnom pozivu, u~estvovalekao ~lanice konzorcija kompanijekoje ni po kojem kriteriju nisu mo-gle biti strate{kim partnerom i ~ijaje svrha bila isklju~ivo lobiranje -saop}ili su u decembru pro{le godi-ne iz Tu`ila{tva KS.Ni danas nije jasno kako je Tu-`ila{tvo tada obustavilo istragu, ia-ko je nesporno utvrdilo mahinacijei nezakonito pona{anje odgovornihosoba.
F. VELE
Za vrijeme istrage tu`ilac^avka nastojao je saslu{ati pre-dstavnika fantomske APET gr-upe iz Austrije Kristijana TinaTerana, ali je Austrijanac ostaonedostupan bh. pravosudnimorganima!Upravo je Safet Oru~evi} i do-veo Terana u BiH. Terano je 18.oktobra 2006. godine u sjedi{tuVlade FBiH potpisao Okvirnisporazum s predstavnicima ele-ktroprivreda u FBiH, EnveromKresom i Vladom Mari}em u ime„Elektroprivrede BiH“, odnosno„Elektroprivrede HZHB“, za pri-stupanje pripremi izgradnje nove~etiri hidroelektrane na Drini,Bosni, Uncu i [ujici.Sarajevsko tu`ila{tvo tra`iloje od He}e da osigura svjedokaTerana. Indikativno je {to odHe}inog ministarstva nikada ni-su dobili nikakav odgovor. Ta-ko|er, tra`ili su i Teranovu adre-su u Austriji, ali ni to nisu dobi-li. Ako ovog puta i formalno bu-de otvorena istraga, o~ekuje seda pred tu`ioca bude doveden ifamozni Terano.
Ho}e li biti dostupan i Terano?
Tokom skoro dvogodi{nje istrage Tu`ila{tvo KSpoduzelo je veliki broj istra`nih radnji u kojima jesaslu{alo osumnji~ene, veliki broj svjedoka, aizme|u ostalih i lobistu nepostoje}e APET grupeSafeta Oru~evi}a, vlasnika firmi „Intrade“ i „Intradeenergija“ Nihada Spahali}a, Mileta Serdanovi}a,(su)vlasnika „KazTransGasa“ Branka Montenegra,Ahmeta Ba{i}a.
Saslu{avan i Safet Oru~evi}
Oru~evi}:Lobista mafijeHe}o: Kriminalan izbor partnera Ifti}: Ozbiljan predmet za Tu`ila{tvo
KRIMINAL
Sedam mjeseci nakon obustave istrage
Tu`ila{tvo KS do{lo do novihdokaza o energetskoj mafiji!
Trenutno se vr{e radnje radi provjere saznanja i podataka do kojih jeTu`ila{tvo naknadno do{lo, kazala Jasmina Ifti} za „Avaz“
Pod okriljem Stranke za BiHpripremana je najve}a poslijera-tna plja~ka u BiH, koju je do-ma}a javnost, predvo|ena „Ava-zom“, uspje{no osujetila. Naime,Silajd`i}, Oru~evi} i He}o na ma-fija{ki na~in su poku{ali oteti sveprirodne energetske resurse BiHza potrebe nepostoje}ih {vic-arskih kompanija. Kasnije bi pr-eprodajom koncesija za izgra-dnju energetskih objekata inka-sirali stotine miliona maraka.
Pripremana najve}aposlijeratna plja~ka

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->