Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Çelik Yapı Kesit Çizimi_Steel4

Çelik Yapı Kesit Çizimi_Steel4

Ratings: (0)|Views: 6,124 |Likes:
Published by Ercan Güdü

More info:

Published by: Ercan Güdü on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LL
İ
E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 ÇEL
İ
K YAPI KES
İ
T Ç
İ
Z
İ
MLER
İ
 
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i
AÇIKLAMALAR...............................................................................................................iv
 
G
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 1...............................................................................................3
 
1. EN
İ
NE KES
İ
T Ç
İ
Z
İ
M
İ
....................................................................................................3
 
1.1. Kesit Çizme Kurallar
ı
................................................................................................3
 
1.2. Tretuvar.....................................................................................................................3
 
1.3.
İ
ç Merdiven...............................................................................................................4
 
1.3.1. Tan
ı
m
ı
.................................................................................................................4
 
1.3.2. Çe
ş
itleri...............................................................................................................4
 
1.3.3. Çizimi.................................................................................................................9
 
1.4. Dü
ş
ey Yap
ı
Elemanlar
ı
............................................................................................13
 
1.4.1. Duvar................................................................................................................13
 
1.4.2. Kolon................................................................................................................15
 
1.4.3. Asansör Kesiti Çizimi........................................................................................17
 
1.5. Dö
ş
eme....................................................................................................................20
 
1.5.1. Tan
ı
m
ı
...............................................................................................................20
 
1.5.2. Çe
ş
itleri.............................................................................................................20
 
1.5.2.1. Dö
ş
emeler Üzerine Gelen Yük ve Dö
ş
eme Aç
ı
kl
ı
klar
ı
na Göre........................20
 
1.5.3. Çizimi...............................................................................................................21
 
1.6. S
ı
va.........................................................................................................................24
 
1.6.1. Tan
ı
m
ı
...............................................................................................................24
 
1.6.2. Çe
ş
itleri.............................................................................................................24
 
1.6.3. Çizimi...............................................................................................................24
 
1.7. Pencere....................................................................................................................25
 
1.7.1. Tan
ı
m
ı
...............................................................................................................25
 
1.7.2. Çe
ş
itleri.............................................................................................................25
 
1.7.3. Pencere Görünü
ş
Çizimi....................................................................................25
 
1.7.4. Pencere kesit çizimi...........................................................................................27
 
1.8. Kap
ı
.........................................................................................................................29
 
1.8.1. Tan
ı
m
ı
...............................................................................................................29
 
1.8.2. Çe
ş
itleri.............................................................................................................29
 
1.8.3. Kap
ı
Görünü
ş
Çizimi.........................................................................................29
 
1.8.4. Kap
ı
Kesit Çizimi..............................................................................................31
 
1.9. Temel......................................................................................................................32
 
1.9.1. Tan
ı
m
ı
...............................................................................................................32
 
1.9.2. Çe
ş
itleri.............................................................................................................32
 
1.9.3. Çizimi...............................................................................................................32
 
1.10. Çat
ı
........................................................................................................................35
 
1.10.1. Tan
ı
m
ı
.............................................................................................................35
 
1.10.2. Çe
ş
itleri...........................................................................................................35
 
1.10.3. Çizimi.............................................................................................................36
 
1.11. Baca......................................................................................................................42
 
1.11.1. Tan
ı
m
ı
.............................................................................................................42
 
1.11.2. Çe
ş
itleri...........................................................................................................42
 
1.11.3. Çizimi.............................................................................................................43
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Koray Aydın liked this
mehmetozer1905 liked this
Burhan Temel liked this
Erdii Canbeyy liked this
Kübra Erkoç liked this
nurettin liked this
nurettin liked this
ihsan322 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->