Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
CODATO, Adriano. A Marcha, o Terço e o Livro. Revista Brasileira de História, v. 24, n. 47, p. 271-302, 2004

CODATO, Adriano. A Marcha, o Terço e o Livro. Revista Brasileira de História, v. 24, n. 47, p. 271-302, 2004

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Adriano Codato
CODATO, Adriano ; OLIVEIRA, M. R. de . A Marcha, o Terço e o Livro: catolicismo conservador e ação política na conjuntura do golpe de 1964. Revista Brasileira de História (Impresso), São Paulo - SP, v. 24, n. 47, p. 271-302, 2004. ISSN/ISBN: 01020188.
Resumo: Este ensaio discute a atuação política dos grupos conservadores que, em São Paulo e no Paraná, apoiaram a intervenção militar de 1964. Analisamos a "Marcha da Família com Deus pela Liberdade". Conclui-se que, em Curitiba, o evento (rebatizado para "Marcha a favor do Ensino Livre") priorizou a luta pelas "liberdades individuais", deixando em segundo plano os valores tradicionais cristãos, diferentemente do enredo seguido em outras cidades. O caso em questão ilustra a complexidade da conjuntura ideológica no pré-1964, a natureza crítica das iniciativas do governo Goulart para levar adiante sua agenda reformista e as diferentes motivações não somente sociais, mas também regionais no engajamento da "sociedade civil" na campanha golpista.
CODATO, Adriano ; OLIVEIRA, M. R. de . A Marcha, o Terço e o Livro: catolicismo conservador e ação política na conjuntura do golpe de 1964. Revista Brasileira de História (Impresso), São Paulo - SP, v. 24, n. 47, p. 271-302, 2004. ISSN/ISBN: 01020188.
Resumo: Este ensaio discute a atuação política dos grupos conservadores que, em São Paulo e no Paraná, apoiaram a intervenção militar de 1964. Analisamos a "Marcha da Família com Deus pela Liberdade". Conclui-se que, em Curitiba, o evento (rebatizado para "Marcha a favor do Ensino Livre") priorizou a luta pelas "liberdades individuais", deixando em segundo plano os valores tradicionais cristãos, diferentemente do enredo seguido em outras cidades. O caso em questão ilustra a complexidade da conjuntura ideológica no pré-1964, a natureza crítica das iniciativas do governo Goulart para levar adiante sua agenda reformista e as diferentes motivações não somente sociais, mas também regionais no engajamento da "sociedade civil" na campanha golpista.

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Adriano Codato on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2011

pdf

text

original

 
Y
FWVBO
Fwzf fcwhko jkwgvzf h hzvhîço polâzkgh jownyvpow gocwfy}hjoyfw xvf, fb Wço Phvlof co Phyhcè, hpokhyhb h kczfy}fcîço bklk"zhy jf 8;=:#Hchlkwhbow h “Bhygdh jh Mh"bâlkh gob Jfvw pflh Lkifyjhjf‒# Gocglvk"wf xvf, fb Gvykzkih, o f}fczo $yfihzkqhjophyh “Bhygdh h mh}oy jo Fcwkco Lk}yf‒+pykoykqov h lvzh pflhw “lkifyjhjfw kcjk}k"jvhkw‒, jfkthcjo fb wfnvcjo plhco ow }h"loyfw zyhjkgkochkw gykwzçow, jkmfyfczfbfczfjo fcyfjo wfnvkjo fb ovzyhw gkjhjfw# Oghwo fb xvfwzço klvwzyh h gobplftkjhjf jhgocavczvyh kjfol÷nkgh co pyë"8;=:, h ch"zvyfqh gyâzkgh jhw kckgkhzk}hw jo no}fycoNovlhyz phyh lf}hy hjkhczf wvh hnfcjh yf"moybkwzh f hw jkmfyfczfw bozk}hîöfw cço wo"bfczf wogkhkw, bhw zhbiëb yfnkochkw cofcnhahbfczo jh “wogkfjhjf gk}kl‒ch ghb"phcdh nolpkwzh#Phlh}yhw"gdh}f1 Nolpf jf 8;=:5 “Bhygdhjh Mhbâlkh gob Jfvw pflh Lkifyjhjf‒5“Bhygdh h mh}oy jo Fcwkco Lk}yf‒#
H
IWZYHGZ
Zdkw fwwh{ jkwgvwwfw zdf polkzkghl hgzk}kz{ om zdf gocwfy}hzk}f nyovpw kc Wço Phvlo hcjPhyhcè ~do wvppoyzfj zdf bklkzhy{ govp om Bhygd 78, 8;=:#^f hchl{qf zdf “Bhygd om Mhbklkfw ~kzd Noj moy Myffjob‒hcj goc"glvjf zdhz,kc zdf ghwf om zdf bhygd zdhz ~hwdflj kc Gvykzkih $yf"chbfj “Bhygd moy Fjv"ghzkochl Myffjob‒+, pykoykz{ ~hw nk}fc zokwwvfw om “kcjk}kjvhl myffjob‒, yflfnhzkcnzyhjkzkochl Gdykwzkhc }hlvfw zo h wfgocjhy{ gocgfyc# Zdf kwwvf kllvwzyhzfw zdf gobplf"tkz{ om zdf kjfolonkghl gocavcgzvyf zdhz pyf"gfjfj zdf 8;=: govp, zdf gykzkghl gdhyhgzfyom zdf kckzkhzk}fw zhefc i{ Novlhyz‛w no}fyc"bfcz kc ghyy{kcn ovz kzw hnfcjh om wogkhl yf"moyb hcj zdf }hy{kcn bozk}hzkocw,yfnkochlhw ~fll hw wogkhl,vcjfyl{kcn “gk}kl wogkfz{‛w‒fcnhnfbfcz kc zdf ghbphknc zdhz pyobo"zfj zdf govp j‛fzhz#Ef{~oyjw1 8;=: bklkzhy{ govp5“Bhygd om Mhbklkfw ~kzd Noj moy Lkifyz{‒5“Bhygd moyFjvghzkochl Myffjob#‒
Yf}kwzh Iyhwklfkyh jf Dkwz÷ykh
# Wço Phvlo, }# 9:, c± :>, p#9>8"709 " 900:
H bhygdh, o zfyîo f o lk}yo1 ghzolkgkwbogocwfy}hjoy f hîço polâzkgh chgocavczvyh jo nolpf jf 8;=:
8
Hjykhco Cfy}o Gojhzo
9
Jfphyzhbfczo jf Gkácgkhw Wogkhkw ‗ VMPY
Bhygvw Yoifyzo jf Olk}fkyh
7
Mhgvljhjf Kczfychgkochl jf Gvykzkih ‗ MHGKCZFY
 
Jkzhjvyh Bklkzhy ov ‘Yfpñilkgh Popvlhy‛ ë o jklfbh fb xvf oPhâw fwzhyè bfzkjo fb povgow bfwfw#
Ghylow Lhgfyjh, fczyf}kwzh h 
O Fwzhjo jf W# Phvlo
, 70 ahc# 8;=9#
:
Jfwjf xvf o mkb jh Xvhyzh Yfpñilkgh co Iyhwkl jfktov jf wfy ftplkghjohpfchw gobo yfwvlzhczf jf mhzoyfw bhgyofwzyvzvyhkw $ov
fgocúbkgow 
,
6
ov
kcw"zkzvgkochkw 
=
+, o pyoilfbh jh bvjhcîh polâzkgh phwwov zhbiëb h wfy fcmoghjoh phyzky jf ovzyhw }hykè}fkw, bfcow moybhlkwzhw f jfzfybkckwzhw $ov “mvcgko"chkw‒+, f bhkw dkwz÷ykghw f gocavczvyhkw#Hwwkb, hw jfbhkw }kwöfw goyyfczfw woiyf o nolpf polâzkgo"bklkzhy jf 8;=:záb kcwkwzkjo ov cow
gocjkgkochczfw bklkzhyfw 
jo f}fczo $h kbplhczhîço jo yf"nkbf jkzhzoykhl yfwvlzhcjo jh xvfiyh jh “dkfyhyxvkh f jkwgkplkch‒chw MoyîhwHybhjhw+, ov cow
gocjkgkochczfw polâzkgow 
$h kbplhczhîço jo yfnkbf jkzhzo"ykhl yfwvlzhcjo jo gocmlkzo fczyf pyoafzow, fwzyhzënkhw f hîöfw jow hzoyfw polkzk"ghbfczf yflf}hczfw+ ov, hkcjh, cow
gocjkgkochczfw wogkhkw 
$h kbplhczhîço joyfnkbf jkzhzoykhl yfwvlzhcjo, pyfgkwhbfczf, jh lvzh jf glhwwfw+#
>
Cfwwf phyzkgvlhy, ch hcèlkwf jhw
lvzhw wogkhkw 
xvf gocjvqkyhb ho golhpwojh “jfbogyhgkh popvlkwzh‒, gdhbh h hzfcîço h xvhczkjhjf jf yfmfyácgkhw wo"iyf ow
wfzoyfw jf fwxvfyjh 
$fwzvjhczfw1 VCF5 zyhihldhjoyfw1 o Gobhcjo Nfyhljow Zyhihldhjoyfw ‚ GNZ,o Phgzo jf Vckjhjf f Hîço ‚ PVH,hw Lknhw Ghb"pocfwhw5h hlh “chgkochl"yfmoybkwzh,ow gobvckwzhw hâ kcglvâjow+
4
xvhcjo gob"phyhjhw gob fwzvjow fwpfgâmkgow woiyf ow
wfzoyfw jf jkyfkzh 
$hw “flkzfwf h glhw"wf bëjkh zyhjkgkochl jf oykfczhîço “lkifyhl"gocwfy}hjoyh‒+# Fwwfw wfzoyfwyfpyfwfczhjow ch gfch polâzkgh poy fbpyfwèykow, pyomkwwkochkw lkifyhkw, lâjfyfwyflknkowow, bo}kbfczow mfbkckcow fzg# moycfgfyhb, hlëb jo wvpoyzf mkchcgfk"yo f oynhckqhgkochl, ow hynvbfczow kjfol÷nkgow bhkw wvnfwzk}ow jh gocwpkyh"îço goczyh o no}fyco Ahcno#
;
Co pfyâojo xvf wf hiyf gob h yfcñcgkh jf Aécko Xvhjyow $fb 96 jf hnow"zo jf 8;=8+ f wf fcgfyyh gob o jkwgvywo jf Aoço Novlhyz co Hvzob÷}fl Glvif$fb 70 jf bhyîo jf 8;=:+, zhczo ow wfzoyfw gocwfy}hjoyfw xvhczo ow yfmoy"bkwzhw ivwghyhb gocxvkwzhy h gocmkhcîh f o hpoko jh wogkfjhjf hzyh}ëw jf bh"ckmfwzhîöfw pñilkghw ‚ ghbphcdhw, gobâgkow, phwwfhzhw f pyozfwzow fb nfyhl#Jf mhzo, h xvfwzço bhkw kbpoyzhczf cfwwh gocavczvyh phyfgf zfy wkjo1“xvfbjhyè o nolpf co Iyhwkl?‒#H opîço pflh gocwpkyhîço, poy vb jow lhjow, pflh lvzh polâzkgh hifyzh,poy ovzyo, f pflh “hnkzhîço f pyophnhcjh‒, poy hbiow, zfybkcov gob yfwvlzh"jow wknckmkghzk}ow pykcgkphlbfczf phyh h hlh gocwfy}hjoyh# Gobo yfwpowzh ho
Hjykhco Cfy}o Gojhzo
Bhygvw Yoifyzo jf Olk}fkyhYf}kwzh Iyhwklfkyh jf Dkwz÷ykh, }ol# 9:, c
±
:>
9>9
 
gobâgko h mh}oy jhw “Yfmoybhw jf Ihwf‒jkhczf jh Gfczyhl jo Iyhwkl co jkh 87jf bhyîo jf 8;=: phyh vbh bvlzkjço jf gfygh jf 900 bkl pfwwohw, fb 8; jfbhyîo 600 bkl
80
jfwmklhyhb jh pyhîh jh Yfpñilkgh à pyhîh jh Wë fb Wço Phvloch “Bhygdh jh Mhbâlkh gob Jfvw pflh Lkifyjhjf‒#H bhckmfwzhîço zfybkcov“gob vbh bkwwh ‘pflh whl}hîço jh jfbogyhgkh‛# Jvyhczf o zyhafzo mok jkwzyk"ivâjo o
Bhckmfwzo ho po}o jo Iyhwkl 
, goc}oghcjo h popvlhîço h yfhnky goczyhNovlhyz‒#
88
Fwwh cço mok,goczvjo,vbh yfhîço kwolhjh#Gocmoybf h h}hlkhîço jf Xvhy"zkb jf Boyhfw, whikh"wf xvf
bhygdhw wfbfldhczfw fwzh}hb pyonyhbhjhw phyh ovzyow nyhcjfw gfczyow vyih"cow# O nolpf }fko hczfw, zyhcwmoybhcjo h boiklkqhîço jh jkyfkzh fb jfwmklfw jfzykvcmo# Flh pyo}hyh, jf xvhlxvfy bojo, hczfw jo 78 jf bhyîo, xvf pojkh púy chyvh bvkzo bhkw nfczf xvf h fwxvfyjh#H
wvpfykoykjhjf jh boiklkqhîço yfhgkocè"ykh jf bhwwhw woiyf h jhw moyîhw pyonyfwwkwzhw 
yfwvlzov jf vb fcoybf fwmoyîo jfoynhckqhîço Upoy phyzf joR Kcwzkzvzo jf Pfwxvkwhw f Fwzvjow Wogkhkw $Kpfw+, ch}fyjhjf vbh }hwzh oynhckqhîço polâzkgh jo phzyochzo, jkyknkjh poy vb Fwzhjo"Bhkoy gobpowzo poy plvzogyhzhw f pyfpowzow jf hlzo câ}fl, moybhcjo h gñpvlhjo hphyfldo kjfol÷nkgo jo ghpkzhl co Iyhwkl jf fczço#
89
Pyfgkwhbfczf, hw Bhygdhw jh Mhbâlkh gob Jfvw pflh Lkifyjhjf moyhbhzow pñilkgow oynhckqhjow poy wfzoyfw ghz÷lkgow jh glhwwf bëjkh vyihch ‚ fkbpvlwkochjow poy polâzkgow gocwfy}hjoyfw $h Hîço Jfbogyèzkgh Phylhbfc"zhy, fb pykbfkyo lvnhy+, pflh flkzf fbpyfwhykhl $yfvckjh co KPFW+ f pflow bo"}kbfczow mfbkckcow ‚ xvf yfvckyhb bkldhyfw jf pfwwohw àw }ëwpfyhw jo 78jf bhyîo chw pykcgkphkw gkjhjfw iyhwklfkyhw#
87
Gocjfch}hb nfcfykghbfczf hpolâzkgh “popvlkwzh$kwzo ë,“h jfbhnonkh, h jfwoyjfb f h goyyvpîço‒+ f o “go"bvckwbo‒$wfah wfv ghyèzfy “bhzfykhlkwzh f hzfv‒, wfah o ykwgo xvf o “zozhlkzh"ykwbo‒pojfykh yfpyfwfczhy à pyopykfjhjf pyk}hjh f à jfbogyhgkh+# Mhqfcjofgo ho glkbh jf nvfyyh mykh, gobvckwbo f popvlkwbo fyhb gocwkjfyhjow pow"zvyhw wkbfzykghbfczf “hczkjfbogyèzkghw‒# O pykbfkyo poyxvf “fwbhnh}h o kc"jk}âjvo‒, ch ftpyfwwço goyyfczf jh ëpogh, wvmoghcjo h “lkifyjhjf‒5 o wfnvcjopoyxvf kbpfjkh h yfhlkqhîço plfch jh “}fyjhjfkyh jfbogyhgkh‒$ch }fyjhjf,vbh }fywço kjfhlkqhjh f flkzkwzh jo mvcgkochbfczo jo yfnkbf lkifyhl"jfbo"gyèzkgo cow phâwfw ghpkzhlkwzhw gfczyhkw+# Wkbplkmkghjhbfczf, hw Bhygdhw ih"zkhb"wf pflh oifjkácgkh how “}hloyfw zyhjkgkochkw gykwzçow$o zfyîo f o yowè"yko, o bhzykbúcko, h mhbâlkh+ f pflh oiwfy}hîço jhw “lkifyjhjfw kcjk}kjvhkw‒
H bhygdh, o zfyîo f o lk}yo1 ghzolkgkwbo gocwfy}hjoy f hîço polâzkgh###
9>7
Avldo jf 900:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->