Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OnthiHTichphan

OnthiHTichphan

Ratings: (0)|Views: 28,408 |Likes:
Published by lvdoqt

More info:

Published by: lvdoqt on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

 
http://ebooktoan.comTÍCH PHÂN
I.CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN1 . Phương pháp đổi biến số
 Bài toán :
Tính
()
ba
 I f x dx
=
∫ 
,
*Phương pháp đổi biến dạng I Định lí 
 
. Nếu 1) Hàm
()
 x u
=
có đạo hàm liên tục trên đoạn
[ ]
;
α β 
,2) Hàm hợp
(())
 f u t 
được xác định trên
[ ]
;
α β 
,3)
(),()
u a u b
α β 
= =
,thì
'
()(())()
ba
 I f x dx f u t u t d
β α 
= =
∫ 
.
Ví dụ 1
. Hãy tính các tích phân sau:a)
1230
5
 I x x dx
= +
∫ 
b)
( )
240
sin1cos
 J x xdx
π 
= +
∫ 
Giải: a) Ta cú
32
53
= + =
t x dt x dx
Khi x=0 thỡ t=5Khi x=1 thỡ t=6 
162305
53
= + =
∫ 
dt  I x x dx
 
( )
1612125
6611()215533912
+
= = =+
∫ 
t dt t
 
4106539
=
. b) Ta có
240
(sin1)(sin)
 J x d x
π 
= +
∫ 
 
5
16sinsin2550
 x x
π 
 = + =  
 
Ví dụ 2
. Hãy tính các tích sau:1
 
http://ebooktoan.coma)
420
4
x dx
∫ 
b)
120
1
dx x
+
∫ 
 Giải: a) Đặt
2sin,;22
 x t
π π 
=
.Khi x = 0 thì t = 0. Khi
2
 x
=
thì
2
π 
=
.Từ
2sin
 x
=
2cos
dx td
=
 
422222000
444sin.2cos4cos
= = =
∫ 
 x dx t tdt td
π π 
π 
.b) Đặt
tan,;22
π π 
 =   
 x t
.Khi
0
 x
=
thì
0
=
, khi
1
 x
=
thì
4
π 
=
.Ta có:
2
tancos
= =
dt  x t dx
.
14 42 2 20 0 0
1. .41 1 tan cos 40
π π  
π  π  
= = = =+ +
∫ 
dx ddt  x t
Chú ý
: Trong thực tế chúng ta có thể gặp dạng tích phân trên dạng tổng quát hơnnhư:Nếu hàm số dưới dấu tích phân có chứa căn dạng
2222
,
a x a x
+
22
 x a
(trong trong đó a là hằng số dương) mà không có cách biến đổi nàokhác thì nên đổi sang các hàm số lượng giác để làm mất căn thức, cụ thể là:
Với
22
a x
, đặt
sin,;22
 x a t
π π 
=
 hoặc
[ ]
cos,0;
 x a t
π 
=
.
Với
22
a x
+
, đặt
tan,;22
π π 
 =   
 x a t
 hoặc
( )
,0;
π 
=
 x acott
.2
 
http://ebooktoan.com
Với
22
 x a
, đặt
{ }
,;\0sin22
a x
π π 
=
hoặc
;cos
a x
=
[ ]
0;\2
π π 
.
*Phương pháp đổi biến dạng II Định lí 
:
Nếu hàm số
()
u u x
=
đơn điệu và có đạo hàm liên tục trên đoạn
[ ]
;
a b
 sao cho
'
()(())()()
 f x dx g u x u x dx g u du
= =
thì
()()
()()
u bba u a
 I f x dx g u du
= =
∫ 
.
Ví dụ 3:
Tính
1230
5
 I x x dx
= +
∫ 
Giải: Đặt
3
()5
u x x
= +
.Tacó
(0)5,(1)6
u u
= =
.Từ đó được:
( )
65
6122410665565539999
 I udu u u
= = = =
∫ 
 
Ví dụ 4:
Hãy tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến dạng II:a)
( )
150
21
 x dx
+
∫ 
b)
2
ln
ee
dx x x
∫ 
c)
120
421
 xdx x x
++ +
∫ 
d)
221
(21)
dx x
∫ 
e)
233
2cos(3 )3
 x dx
π π 
π 
∫ 
Giải: a) Đặt
21
u x
= +
khi
0
 x
=
thì
1
u
=
. Khi
1
 x
=
thì
3
u
=
Ta có
22
dudu dx dx
= =
. Do đó:
( )
13655601
31121(31)121212
u x dx u du
+ = = =
∫ 
= 60
23
. b)Đặt
ln
u x
=
. Khi
 x e
=
thì
1
u
=
. Khi
2
 x e
=
thì
2
u
=
.3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
trinhthangtvt liked this
Trương Pham liked this
nami0612 liked this
Phuong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->