Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
info Conta creativa CAEIP

info Conta creativa CAEIP

Ratings: (0)|Views: 554|Likes:
Published by Pavel Natalia

More info:

Published by: Pavel Natalia on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

 
1
Facultatea de Management Financiar Contabil
Cod curs: P_CAEIP4Denumire masterat:
Contabilitatea agen ilor economici
ş
i a institu iilor publice
Denumire curs:
Contabilitate creativ
ă
(Sem II)
Tipul cursului Obligatoriu
 
Durata cursului/Nr. decredite:1 Semestru / 6 creditePerioada de accesarea cursului1 feb 2011 –1 oct 2011Obiectivele principaleale cursului: Contabilitate creativ
ă
 
-
 
Aprofundarea
prevederilor, normelor
ş
i legisla
Ń
iei în vigoare îndomeniul contabilit
ăŃ
ii creative.
 
-
 
Însu
ş
irea
aplicativ
ă
a elementelor teoretice privind contabilitateacreativ
ă
.
 Con
Ń
inutul tematic aldisciplinei
I. Contabilitatea creativ
ă
, delimit
ă
ri conceptuale
ş
i factoride influen
Ńă
 II. Manipularea informa
Ń
iei cu ajutorul contabilit
ăŃ
ii creativeIII. Managementul rezultatelor
ş
i jocul numerelor financiareIV. Tehnici de contabilitate creativ
ă
 
ş
i impactul acestoraasupra firmelorV. Detectarea
ş
i limitarea manipul
ă
rii informa
Ń
iei contabileVI. Profesia contabil
ă
versus contabilitatea creativ
ă
 VII. Limite
ş
i capcane în analiza contabil
ă
privind calitateaînregistr
ă
rilor contabile
Lista subiectelororientative(exemplificative)pentrupreg
ă
tirea examenului(întocmireareferatelor-eseu).1) Tehnici de contabilitate creativ
ă
 
ş
i impactul acestora asuprafirmei.2) Recunoa
ş
terea veniturilor premature sau fictive – tehnic
ă
 de contabilitate creativ
ă
.3) Capitalizarea chetuielilor ca tehnic
ă
de contabilitatecreativ
ă
.4) Raportarea eronat
ă
a activelor
ş
i datoriilor – tehnic
ă
decontabilitate creativ
ă
.5) Manipularea contului de profit
ş
i pierdere – tehnic
ă
decontabilitate creativ
ă
.6) Tratamentul contabil aplicat fondului comercial în ceea ceprive
ş
te practicile de contabilitate creativ
ă
.7) Tehnici de manipulare a performan
Ń
elor intreprinderii prininginerii contabile.8) Tehnici de contabilitate creativ
ă
care au impact asupram
ă
sur
ă
rii rezultatului.9) Procedee de contabilitate creativ
ă
care au impact asupraprezent
ă
rii contului de profit
ş
i pierdere.10) Metode de inginerie contabil
ă
care au impact asupraprezent
ă
tii bilan
Ń
ului.11) M
ă
suri de limitare a creativit
ăŃ
ii contabile.12) Principalele efecte ale contabilit
ăŃ
ii creative.13) Contabilitatea creativ
ă
 
ş
i rolul s
ă
u în maximizareaperforman
Ń
ei firmei.14) Locul, rolul
ş
i definirea conceptului de creativitate creativ
ă
.15) Utilizatorii contabilit
ăŃ
ii creative.
 
2
16) Efectele rezultate în urma utiliz
ă
rii tehnicilor de contabilitatecreativ
ă
.17) Câteva cazuri
ş
i comentarii referitoare la contabilitateacreativ
ă
.18) Impactul contabilit
ăŃ
ii creative asupra conturilor anuale.19) Manipularea performan
Ń
elor firmei prin inginerii contabilereferitoare la imobiliz
ă
rile corporale (amortizarea).20) Delimit
ă
ri conceptuale privind contabilitatea creativ
ă
.21) Principalele mecanisme care fac obiectul contabilit
ăŃ
iicreative.22) Influen
Ń
a metodei de amortizare asupra rezultatului societ
ăŃ
ii– tehnic
ă
de contabilitate creativ
ă
.23) Contabilitatea amortiz
ă
rilor
ş
i provizioanelor – tehnic
ă
decontabilitate creativ
ă
.24) Tehnici de manipulare a întreprinderii prin inginerii contabilereferitoare la imobiliz
ă
ri corporale.25) Tehnici de manipulare a întreprinderii prin inginerii contabilereferitoare la stocuri.26) Limitarea contabilit
ăŃ
ii creative (politica de amortizare).27) Principalele mecanisme
ş
i procedee care fac obiectulcontabilit
ăŃ
ii creative.28) Contabilitatea amortiz
ă
rilor
ş
i provizioanelor – tehnic
ă
decontabilitate creativ
ă
.29) Inginerii contabile privind imobiliz
ă
rile corporale.30) Principiile reconcilierii contabilit
ăŃ
ii
ş
i creativit
ăŃ
ii.31) Cosmetizarea pozi
Ń
iei financiare a întreprinderii prinaplicarea practicilor de ontabilitate creativ
ă
.32) Cosmetizarea performan
Ń
ei financiare a întreprinderii prinaplicarea practicilor de ontabilitate creativ
ă
.33) Contabilitatea creativ
ă
versus frauda contabil
ă
.34) Motiva
Ń
ia dezvolt
ă
rii contabilit
ăŃ
ii creative.35) Practici referitoare la imobiliz
ă
rile corporale
ş
i necorporale –tehnici de manipulare a datelor contabile.36) Practici referitoare la stocuri – tehnici de manipulare adatelor contabile.37) Remediile posibile ale tehnicilor de contabilitate creativ
ă
.38) Ameliorarea proceselor de conceptualizare
ş
i normalizare acontabilit
ăŃ
ii.39) Recursul la etic
ă
în producerea
ş
i prezentarea informa
Ń
ieicontabile.40) Studiu de caz: Posibile practici de contabilitate creativ
ă
laS.C. „X” S.A.41) Factorii care genereaz
ă
nevoia de creativitate contabil
ă
.42) Ajust
ă
ri pentru deprecierea imobiliz
ă
rilor (corporale,necorporale
ş
i financiare).43) Contabilitatea creativ
ă
 
ş
i marile dezastre financiare.44) Principalele mecanisme
ş
i procedee care fac obiectulcontabilit
ăŃ
ii creative.45) Studiu de caz: Companii care au aplicat creativitatea încontabilitate.46) Premise ale creativit
ăŃ
ii contabile.47) Tehnici de manipulare a contului de profit
ş
i pierdere
ş
i abilan
Ń
ului.48) Politica de provizioane – tehnic
ă
de manipulare a contului
 
3
de profit
ş
i pierdere.49) Reevaluarea imobiliz
ă
rilor corporale – tehnic
ă
demanipulare a bilan
Ń
ului.50) Vânzarea
ş
i r
ă
scump
ă
rarea stocurilor – tehnic
ă
demanipuare a contului de profit
ş
i pierdere.51) Motivele manipul
ă
rii informa
Ń
iilor contabile.52) Detectarea
ş
i limitarea manipul
ă
rii informa
Ń
iilor contabile.53) Limite
ş
i capcane în analiza contabil
ă
.
Modul de întocmire a referatelor – eseu 
Este încurajat
ă
creativitatea
ş
i originalitatea relat
ă
rilor dinpartea masteranzilor.La disciplina „
Contabilitate creativ 
ă
” 
, fiecare masterandtrebuie s
ă
elaboreze un Referat - eseu, cu un titlu la liber
ă
 alegere din domeniu. Lucrarea trebuie s
ă
aib
ă
5-10 pagini.Referatul-eseu are urm
ă
toarea structur
ă
:1) Concepte-cheie tratate; 2) Titlu; 3) Introducere; 4)Tratarea subiectului; 5) Aprecieri personale, originale, p
ă
reri,opinii
ş
i idei proprii; 6) Concluzii, observa
Ń
ii, propuneri,aprecieri si contributii proprii; 7) Bibliografie (cât mai actual
ă
,din
Ń
ar
ă
 
ş
i minim 2-3 lucr
ă
ri din str
ă
in
ă
tate).Se va folosi Bibliografie la liber
ă
alegere, îns
ă
aceastatrebuie s
ă
fie în principal cat mai recenta. Referatul - eseu vaavea cel pu
Ń
in doua pagini de relat
ă
ri originale, proprii (p
ă
reri,aprecieri, comentarii, concluzii, propuneri, recomand
ă
ri
ş
.a.).Acest Referat -eseu se noteaz
ă
, fiind contributiv la apreciereafinal
ă
.Referatul- eseu se expediaz
ă
prin e-mail la adresa
mdo_master@yahoo.com
, sau prin po
ş
t
ă
, cu confirmare deprimire.
Activitatea de cercetare masteral
ă
 
Activitatea generala de pregatire a masteranzilor la acest nivel de instruiresuperioar
ă
se concretizeaz
ă
pe dou
ă
paliere:
a) Parcurgerea resurselor de studiu prin: 
1. Notele de curs-sintez
ă
amplasate în Biblioteca Virtual
ă
, respectiv înBiblioteca BlakBoard la adresa www.spiruharet.ro, accesate cu ajutorul
user name 
ş
i
password 
individual, create prin intermediul SecretariatuluiFacult
ăŃ
ii, Departamentului Masterate
ş
i Doctorate
ş
i Departamentului IT dincadrul Universit
ăŃ
ii
Spiru Haret.
 2. Intalniri directe ale masteranzilor cu cadrul didactic titular de disciplina,dupa un orar stabilit si anuntat in timp util.3. Manuale si diferite carti cu tematica aferenta disciplinei „
Contabilitate creativ 
ă
”, tiparite la Editura Fundatiei Romania de Maine,
ş
i la alte edituriaflate in Bibliotecile si/sau Librariile Universitatii
Spiru Haret 
, la sediilefacultatilor si
 
la sediile Platformele e-Learning din fiecaremunicipiu re
ş
edin
Ńă
de jude
Ń
. Masteranzii pot procura cartile tiparite laEditura Fundatiei Romania de Maine cu o reducere de 30% a pretului fa
Ńă
 de pretul practicat in reteaua generala, nationala de librarii. În principal, seau în vedere Bibliografia obligatorie, cea suplimentar
ă
 
ş
i referin
Ń
elebibliografice facultative.4. Alte resurse de studiu amplasate in Biblioteca Virtuala, respectiv inBiblioteca BlackBoard la adresa www.spiruharet.ro, accesate cu ajutorul

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ionut Paduraru liked this
Bianca Vasile liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->