Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:

More info:

Published by: Εθνική Νέα Ιωνία on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
KEIMENA TOY
A
A
N
N
.
.
M
M
A
A
P
P
I
I
N
N
H
H
A¶O TO ¶EPIO¢IKON «
«
E
E
§
§
§
§
H
H
N
N
I
I
K
K
O
O
N
N
A
A
N
N
£
£
E
E
O
O
N
N
»
»
1
 
Ñ
Ñ
E
E
r
r
m
m
w
w
 
 
Ñ
Ñ
E
E
r
r
m
m
w
w
 T
T
r
r
i
i
s
s
m
m
°
°
g
g
i
i
s
s
t
t
o
o
w
w
,
,
 
T
T
r
r
i
i
s
s
m
m
°
°
g
g
i
i
s
s
t
t
o
o
w
w
,
,
f
f
i
i
l
l
o
o
s
s
o
o
f
f
¤
¤
a
a
k
k
a
a
y
y
e
e
o
o
l
l
o
o
g
g
¤
¤
a
a
s
s
t
t
Ø
Ø
n
n
Í
Í
s
s
t
t
°
°
r
r
a
a
§
§
p
p
o
o
x
x
Æ
Æ
.
.
 
f
f
i
i
l
l
o
o
s
s
o
o
f
f
¤
¤
a
a
k
k
a
a
y
y
e
e
o
o
l
l
o
o
g
g
¤
¤
a
a
s
s
t
t
Ø
Ø
n
n
Í
Í
s
s
t
t
°
°
r
r
a
a
§
§
p
p
o
o
x
x
Æ
Æ
.
.
^O ‰ËÌÈÔ˘ÚÁe˜ £Âfi˜, Ùɘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ùɘ \EÏÂÊ·ÓÙ›Ó˘, XÓÔfÌ Ï¿ıÂÈ ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓâd ÙÔÜ ÙÚÔ¯ÔÜ ÙÔÜ àÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙÔ˘ âÓˇá ùÈÛı¤Ó TÔ˘ ï £Âe˜ £gı (^EÚÌɘTÚÈṲ̂ÁÈÛÙÔ˜) Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙcÓ ÂîÌ·Ṳ́ÓËÓ ÙÔ˘.
 
MEPO™MEPO™¶PøTON¶PøTON
EåÛ·ÁˆÁ‹
XÚÔÓÔÏfiÁËÛȘ 
°ÓËÛÈfiÙ˘ 
KÔÛÌÔÁÔÓ›·
a ΛÌÂÓ· Ùa ÁÓˆÛÙa ñe ÙeÓ Ù›ÙÏÔÓ «
∏ermetica
» j «^EÚÌɘ ∆ÚÈṲ̂ÁÈÛÙÔ˜» j«^∂ÚÌ·˚Îa ‚È‚Ï›·» ηÙa ÙeÓ ∫‡ÚÈÏÏÔÓ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, àÔÙÂÏÔÜÓ Ùe ÊÈÏÔÏÔÁÈÎeÓÚÔ˚eÓ ÌÈĘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎɘ ÎÔÈÓfiÙËÙÔ˜ Ùɘ ñÛÙ¤Ú·˜ \∞Ú¯·ÈfiÙËÙÔ˜. ¢Èa ÙcÓ ÎÔÈÓfiÙË-Ù· ·éÙc Ôé‰bÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÌ âÎÙe˜ àe ·éÙa Ùa ΛÌÂÓ·. AéÙc qÙÔ Èı·ÓᘠÌÈÎÚ¿, ¬Ìˆ˜ ÙaΛÌÂÓ¿ Ù˘ öÙ˘¯Â Óa ‰È·ÛˆıÔÜÓ àe Ì›· ·Ú·ÍÂÓÈa Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ ó˜ ·Ú·ÙËÚÂÖ ï
JohnFerguson: «The Hermetic sect was probably a small one, whose scriptures have survivedthrough the accidents of history».
∫·Ùa ÙcÓ ñÛÙ¤Ú· \∞Ú¯·ÈfiÙËÙ· ñÉگ ì Û˘Ó‹ıÂÈ· Âå˜ ÙcÓ ∞úÁ˘ÙÔÓ ‰È¿ÊÔÚ· ‚È‚Ï›· ÓaâÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ùe ÂÚȯfiÌÂÓfiÓ ÙˆÓ ó˜ ñ·ÁÔÚ¢ıbÓ ñe ÙÔÜ £ÂÔÜ £gı Ùɘ ÛÔÊ›·˜ ηd ÙáÓÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ âÍÂÏÏËÓÈÛı¤ÓÙÔ˜ ó˜ ^∂ÚÌÔÜ ∆ÚÈÛÌÂÁ›ÛÙÔ˘, j ñe ÙÔÜ £ÂÔÜ ÃÓÔ‡Ì, âÍÂÏÏËÓÈ-Ûı¤ÓÙÔ˜ ó˜ \∞Á·ıÔ‰·›ÌÔÓÔ˜, j ñe ÙÔÜ ≥ÚˆÔ˜ \πÌ¯ÔÙ¤, âÍÂÏÏËÓÈÛı¤ÓÙÔ˜ ó˜ \∞ÛÎÏË-ÈÔÜ. ∆ÔÜÙÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ‰Èa Óa àÔÎÙÔÜÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤Ú·Ó ·éıÂÓÙ›·Ó. ^H Û˘Ó‹ıÂÈ· ·éÙc âÍË-ÏÒıË Âå˜ ¬ÏÔÓ ÙeÓ ÁÓˆÛÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ Î·d Ô≈Ùˆ ö¯ÔÌÂ, ÊÂÚ\ ÂåÂÖÓ, ÙeÓ ¯ÚÈÛÙÈ·Óe Û˘ÁÁÚ·-ʤ· Ôf ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ Ùe ùÓÔÌ· ÙÔÜ Ì˘ıÈÎÔÜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ \∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ Î.Ô.Î. ^OÏfiÎÏËÚÔ˜ì ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎc ·Ú·ÁˆÁc ì âÌÊ·ÓÈ˙Ô̤ÓË ó˜ àÔÎ·Ï˘ÙÔ̤ÓË ñe ÙÔÜ £ÂÔÜ £gı çÓÔ-Ì¿˙ÂÙ·È ñe ÙáÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ «^∂ÚÌËÙÈÎc» ηd Âå˜ ·éÙcÓ àÓ¢ڛÛÎÔÓÙ·È, âÎÙe˜ àe Ùa ñeÌÂϤÙËÓ Î›ÌÂÓ·, ÏÉıÔ˜ àÛÙÚÔÏÔÁÈÎáÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·d ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ôf àÓ·Ï‡Ô˘Ó Ùa˜ àÔ-ÎÚ‡ÊÔ˘˜ å‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙáÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê˘ÙáÓ Î·d ÙáÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Î·d Ï›ıˆÓ.¢Èa Ùa ^∂ÚÌ·˚Îa ‚È‚Ï›· ‰˘Ó¿ÌÂı·, âÓ ÚÒÙÔȘ, Óa οӈÌ óÚÈṲ̂ӷ˜ ÁÂÓÈÎa˜ ·Ú·ÙË-Ú‹ÛÂȘ: °Ú¿ÊÂÈ ÂÚd ·éÙáÓ ï
Arthur Nock
Âå˜ ÙcÓ ÂåÛ·ÁˆÁcÓ Ùɘ ÛÙÂÚÂÔÙ‡Ô˘ âΉfiÛˆ˜,Ùɘ ΢ÎÏÔÊÔÚËÛ¿Û˘ ñe ÙÔÜ ¶·ÚÈÛÈÓÔÜ ÔúÎÔ˘
«Les Belles Lettres»
, ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ôÏψÓÙa οوıÈ:«∆a ΛÌÂÓ· Ùa ïÔÖ· ÌÂÏÂÙÔÜÌ ‰bÓ àÔÙÂÏÔÜÓ ·Úa Ì›· Âå‰ÈÎc âÊ·ÚÌÔÁc ÙÔÜ ^∂ÚÌË-ÙÈÎÔÜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰Èa Óa âÎÊÚ·ÛıFÉ, Ì›· ÂéÛ¤‚ÂÈ·, ≤Ó·˜ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌe˜ ηd Ì›· ÊÈÏÔÛÔÊ›·,çÊ›ÏÔ˘Ó ‰b ÙcÓ öÌÓÂ˘Û›Ó ÙˆÓ, Âå˜ Ù‹Ó ïÏfiÙËÙ¿ ÙˆÓ Û¯Â‰fiÓ, Âå˜ Ìc ∞åÁ˘ÙÈ·Îa˜ ËÁ¿˜».»\EÎÙe˜ àe Ùe Ï·›ÛÈfiÓ ÙˆÓ, Ùa ΛÌÂÓ¿ Ì·˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó âÍ·ÈÚÂÙÈÎᘠçÏ›Á· AåÁ˘ÙÈ·-Îa ÛÙÔȯÂÖ·. ∞î 剤·È ÙˆÓ ÂrÓ·È ·éÙ·d Ùɘ ÂéÚ¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˘
(populaire)
ëÏÏËÓÈÎɘ ÊÈ-ÏÔÛÔÊÈÎɘ ÛΤ„ˆ˜. ∞î 剤·È ·éÙ·d ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È ñe Ì›·Ó ÌÔÚÊcÓ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ âÎÏÂÎÙÈ΋Ó,
KEIMENA TOY
A
A
N
N
.
.
M
M
A
A
P
P
I
I
N
N
H
H
A¶O TO ¶EPIO¢IKON «
«
E
E
§
§
§
§
H
H
N
N
I
I
K
K
O
O
N
N
A
A
N
N
£
£
E
E
O
O
N
N
»
»
2
 
KEIMENA TOY
A
A
N
N
.
.
M
M
A
A
P
P
I
I
N
N
H
H
A¶O TO ¶EPIO¢IKON «
«
E
E
§
§
§
§
H
H
N
N
I
I
K
K
O
O
N
N
A
A
N
N
£
£
E
E
O
O
N
N
»
»
3
ÚfiÎÂÈÙ·È ‰È' ≤Ó· ÌÖÁÌ· Ï·ÙˆÓÈÛÌÔÜ, àÚÈÛÙÔÙÂÏÈÛÌÔÜ Î·d ÛÙˆ˚ÎÈÛÌÔÜ, ï ïÔÖÔ˜ qÙÔôÏψÛÙ ÔÏf ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜Ø âÎÙe˜ ·éÙáÓ ñ¿Ú¯Ô˘Ó Âå˜ çÏ›Á· ÛËÌÂÖ· ú¯ÓË \IÔ˘‰·˚ÛÌÔÜηd Èı·ÓÒٷٷ ÌÈĘ ôÏÏ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎɘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ùɘ ïÔ›·˜ ËÁc ÚÔÂχۈ˜ÂrÓ·È Ùe \πÚ¿Ó. \AÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‰bÓ ÂñÚ›ÛΈÌ Âå˜ ·éÙa Ôé‰bÓ ú¯ÓÔ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ j ÓÂÔÏ·-ÙˆÓÈÛÌÔÜ. \AÓ¢ڛÛÎÔÌ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ àÚÈıÌe ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ àÎfiÌË Î·d âÓÙe˜ ÙáÓ Ï·È-Û›ˆÓ ëοÛÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, â›Û˘ ì ÔÏÂÌÈÎc ηd ï àÔÛÙÔÏÈÎe˜ ˙ÉÏÔ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó, ¬Ìˆ˜‚·ÛÈχÂÈ, Ï›ÁÔ-ÔÏf ·ÓÙÔÜ, ì 剛· àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÈĘ ÎÔÈÓɘ ÂéÛ‚›·˜ ì ïÔ›· ηd ·éÙcÔÈΛÏÏÂÈ ó˜ Úe˜ ÙcÓ öÓÙ·Û›Ó Ù˘. ¶Ú¤ÂÈ Ùa öÚÁ· ·éÙa Óa âÛ¯ËÌ·Ù›ÛıËÛ·Ó àe ‰È·Êfi-ÚÔ˘˜ ïÌ›ÏÔ˘˜ àÙfiÌˆÓ Ôf Âr¯·Ó ¬ÏÔÈ Ùa˜ 剛·˜ Ù¿ÛÂȘ, ηd ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙeÓ ¬ÙÈ ñÉÚ¯ÔÓÙÔÈÔÜÙÔÈ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔd ¬ÌÈÏÔÈ ó˜ ï Û¯ËÌ·ÙÈÛıÂd˜ ¤ÚÈÍ ÙÔÜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ηd îÂÚ¤ˆ˜\AÓÙˆÓ›ÓÔ˘ (EéÓ¿ÈÔ˜, «µ›ÔÈ ÊÈÏÔÛfiʈӻ
V)»
.≠Ö˜ ñÉگ ̛· ^EÚÌËÙÈÎc ıÚËÛΛ·; ^YÉÚ¯ÔÓ ëÚÌËÙÈηd ÎÔÈÓfiÙËÙ˜; \E\ ·éÙÔÜ ìà¿ÓÙËÛȘ ‰bÓ ÂrÓ·È ÂûÎÔÏÔ˜: ^Y¿Ú¯ÂÈ Ì›· îÂÚa ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ‰›‰ÔÓÙ·È “ÙÚfiÔÈ ˙ˆÉ˜”,ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù‡ÔÈ ÚÔÛ¢¯É˜ ηd ıÂÔÏÔÁ›·˜, ñ¿Ú¯ÂÈ «≤Ó·˜ Û˘ÓÂȉËÙe˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌe˜àe ÙeÓ â͈ÙÂÚÈÎe ÎfiÛÌÔ, Âå˜ óÚÈṲ̂ӷ ÛËÌÂÖ· ‚ϤÔÌ Óa àÔ‰›‰ÂÙ·È ñ„›ÛÙË àÍ›· Âå˜ÙcÓ “ï‰e” ηd Óa ñ¿Ú¯FË ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÙÈÎe˜ ˙ÉÏÔ˜. ≠Ö˜ ï ^EÚÌËÙÈÛÌe˜ ‰bÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔûÙÂηı·ÚÌÔ‡˜, ÔûÙ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÔûÙ ıÂÔÏÔÁÈÎa˜ Ú·ÎÙÈÎa˜ âÈÊ·Ó›·˜ ÙÔÜ ı›Ԣ. ∆aÌfiÓ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Ôf àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ï ^EÚÌËÙÈÛÌe˜ ÂrÓ·È ·éÙa ÙÔÜ “§fiÁÔ˘” ηd ۯ‰eÓ ·Ó-ÙÔÜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ì›· âÎÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓË àÔÛÙÚÔÊc ηÙa Ùɘ Ï·˚Îɘ ıÚËÛΛ·˜. \EÎÙe˜ ·é-ÙáÓ ï ^EÚÌËÙÈÛÌe˜ ‰bÓ ö¯ÂÈ ÚˆÙÔÙ˘›·Ó, ÂrÓ·È Î·Ùa ·ÚÈÔÓ ÏfiÁÔÓ ≤Ó· ̈۷˚ÎeÓ ·Ï·È-ÔÙ¤ÚˆÓ å‰ÂáÓ, Û˘¯Ó¿ÎȘ àÓ·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ‰Èa ‚Ú·¯˘ÏÔÁÈÎáÓ ñÔÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ó˜ ÂúıÈÛÙ·È ÓaÁ›ÓÂÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ ÎÏÂÈÛÙÔf˜ ·ÎÏÔ˘˜, ηd â›Û˘ àÔÁÂÁ˘ÌÓˆÌ¤ÓˆÓ ÏÔÁÈÎáÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌáÓ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Âå˜ ÙcÓ ÛΤ„ÈÓ, ηd ÎÏ·ÛÛÈÎɘ ηı·ÚfiÙËÙÔ˜ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Âå˜ ÙcÓ ÁÏáÛÛ·. \EaÓοÔÈÔ˜ Û‡Á¯ÚÔÓfi˜ ÙˆÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ Óa å‰ˇFÉ ≤Ó· àe ·éÙa Ùa ΛÌÂÓ·, ·éÙe˜ ıaàÓÂÁÓÒÚÈ˙ ÌbÓ ≤Ó· ÔåÎÂÖÔÓ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔÓ ¬Ìˆ˜ ıa ‰È·ÔÚÔÜÛ Úe Ùɘ Ì˯·ÓÈÎɘ ηdàÛ˘Ó·ÚÙ‹ÙÔ˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ ·éÙáÓ ÙáÓ âÓÓÔÈáÓ (àÓ. Ù.
I
Û.
VII
)».∆a ^EÚÌ·˚Îa ΛÌÂÓ· âÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎa˜ ïÌÔÈfiÙËÙ·˜ Úe˜ Ùa ôÏÏ· Ú‡̷ٷ Ùɘâԯɘ ÙˆÓ, ó˜ ‰Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ï ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi˜. «∞éÙe Ùe Ê·ÈÓfiÌÂÓÔÓ ‰bÓ çÊ›ÏÂÙ·È Âå˜≤Ó· ôÌÂÛÔ ‰·ÓÂÈÛÌe àÏÏa ËÁ¿˙ÂÈ âÎ ÙÔÜ ¬ÙÈ ¬Ï· Ùa Ú‡̷ٷ âÍ·ÚÙáÓÙ·È âÎ ÙÔÜ ÙÚ¤¯Ô-ÓÙÔ˜ ÓÔËÙÈÎÔÜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ηd à·ÓÙÔÜÓ Âå˜ Ùa˜ ÎÔÈÓa˜ àÓ¿Áη˜ Ùɘ „˘¯ÔÛ˘Óı¤Ûˆ˜ ÙáÓàÓıÚÒˆÓ Ùɘ âԯɘ ÙˆÓ: âÈı˘Ì›· ‰Èa ‚‚·ÈfiÙËÙ· ηd ı›· àÔÎ¿Ï˘„È, àÁ¿Ë Úe˜ ÙeÓâÛˆÙÂÚÈÛÌfiÓ, Ù¿ÛȘ ‰È\ àÊËÚË̤ӷ Û¯‹Ì·Ù·, âӉȷʤÚÔÓ ‰Èa ÙcÓ Ù‡¯ËÓ Ùɘ „˘¯É˜ ηd ‰ÈaÙcÓ ÛˆÙËÚ›·Ó Ù˘, Ù¿ÛȘ Óa ıˆÚÉÙ·È ï ∫fiÛÌÔ˜ ó˜ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Úe˜ ÙcÓ îÛÙÔÚ›·Ó Ùɘ„˘¯É˜ ηd àÓÙÈı¤Ùˆ˜ ì îÛÙÔÚ›· Ùɘ „˘¯É˜ Óa Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Úe˜ ÙcÓ ÔÚ›·Ó ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘.^O ôÓıÚˆÔ˜ ·ÚÂÙ‹ÚÂÈ àÛ·ÊᘠâÓÙe˜ ëÓe˜ ηÙfiÙÚÔ˘ ηd ö‚ÏÂ ÙeÓ ë·˘ÙfiÓ ÙÔ˘, ηd

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->