Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Preporodov Journal, br. 127

Preporodov Journal, br. 127

Ratings:
(0)
|Views: 339|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba. http://www.kdbhpreporod.hr
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba. http://www.kdbhpreporod.hr

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2011

pdf

text

original

 
PREP0ROD0V
ISSN1334-5052BROJ127,SIJECANJ2011.
 
SAORZAJ
J
o
U
R
N
AL
ISSN1334-5052PREPORODOVJOURNAL
mjesecnikKDBH"Preporod"
Izdavac:
KulturnodrustvoBosnjakaHrvatske"Preporod"
Glavniurednik:
Ismetlsakovic
Zamjenikglavnogurednika:
FilipMurselBegovic
Redakcija:
AminaAlijagicMirzaMesicSenaKulenovicEdisFelicFarisNanicAjkaTiroSrebrenlkovic
Suradnici:
MirsadaBegovicEdinaSrnajlagicAvdoHuseinovic(BiH)EdinTule(BiH)AmelSuljovic(BiH)
Adresa:
PreporodovJournallIica
35,10000
Zagreb
Telefon/faks:
+385(0)
I
4833635
e-mail:
web:
Ziro-racun:
ZABA
2360000-1101441490
Devizniroam:
SWIFTZABAHR
2X:70300-280-3755185
Cijena:
15
kuna
Pretplata:
RH
100
HRKgodisnieBiH
30
KMgodisn]eSvijet
20
godisn]e
Tisak:
mtg-topgrafd.o.o.,VelikaGoricaTiskanouzfinancijskupotporuizDriavnogproracunaRepublikeHrvatskeputemSavjetazanacionalnemanjineRepublikeHrvatskeNanaslovnojstranici:
Livno-dZamijaGlavica
sa
sahatkulom(Foto:IvaTabak)
SAORZAJ
UVODNIK
Popisstanovnistva20II.godine3
BOSNjACIUHRVATSKOj
Balijeicetnlciponovoaktualni4Bosnjakucelnistvuuciteljskogsindikata6SvjedocanstvogenocidanadBosnjacirna8Prirodno-historijskegraniceBiH10Popisstanovnistva-bosnjacko"bitiiiinebiti"12Zanjuvrijediumrijeti15Krscaniuislamskomsvijetu16Svijetkur'anskihistina18Trajnevrijednostiislama19Komunikacijamedunarodima21
HRVATSKA
Politizacijasrpskogpravosuda22
INTERVjU-MOHSENSHARIFKHODEAI
NasaIslamskarevolucijajosuvijektraje24
BOSANSKIBAROMETAR
Spornaodluka
0
imovini28
IZSVljETA
Usjenisasusenadrveta30
KULTURA
Nigdjezorenibijeladana34Odlazakvelikana35
PRICEIZBOSNE
HercegovackojegjeStaljinvolio37
ZIVjETIISLAM
Sunnet-drugiizvorislama39
POVRATAKUBUDUCNOST
Demontiranjementalnihinvaliditeta41
POLEMIKEISTAjALISTA
PreporodovaprdehanauMurselovuSegistanu44RastucaopasnostodislamauEuropi!?46
 
UVODNIK
Uvodna
rijec
Popis
stanovnistva
20II
Od1.do28.travnja2011.godinenapodrucjuRepublikeHrvatskeDrzavnizavodzastatistikuvrsitcePopisstanovnistva,kucanstavaistanovapodgeslom"jerzemljucineljudi".Tije-komPopisastanovnistvaprikupljaticeserazlicitevrstepodata-ka
0
svakomgradaninuRepublikeHrvatske,avaznojenaglasitidajetajnostpodatakazagarantiranaZakonom
0
popisustanov-nistvatedaceonibitikoristeniiskljucivoustatistickesvrhe.ZabosnjackunacionalnumanjinuuRepubliciHrvatskojovajPopisstanovnistvaodizuzetnejevaznostijercenjegovirezultatipokazatikolikojevisokasvijest
0
bosnjackomnacio-nalnomidentitetu,kolikosmoustanjuocuvatisvojukulturuitradicijuunutarnasihobiteljitekolikosubosnjackeasocijacijekojedjelujunapodrucjuRHizvrsilesvojuzadacunacionalnogopismenjavanjaiosvjescivanjapotrebepreimenovanja"Musli-mana"u"Bosnjake",PremaposljednjemPopisustanovnistvauRepubliciHrvat-skojiz2001.godine20.755gradanaseizjasnilokao"Bosnjaci",a19.677gradanakao"Muslimani".Takavodnosprije10godi-napokazaojedajosuvijeknismobiliupotpunostiprovelinaci-onalnoopismenjavanjeidaniratnastradanjakojasuzahvatilaBiHiRHnisubiladovoljnadasazrijenacionalniponosisvijestopovijesnoj,kulturnoj
i
jezicnojposebnostikojajenapokonza-okruzenaimenom"Bosnjak".Gotovojenevjerojatnodajepreimenovanjeiz"Musliman"u"Bosnjak"mogloprouzrocititakodubokupodjeluuizjasnja-vanju.PrematriposljednjaPopisastanovnistvaubivsojSFRJ(1971.,1981.i1991.godine)Bosnjacisu,podsvojimtadasluz-benopriznatimetnicko-vjerskimimenom"Musliman",bilitrecanajbrojnijanacija.Premapopisuiz1991.utadasnjojjeJugosla-vijizivjelo2.376.646ljudikojisusedeklariralikao"Muslima-ni".Odtogaihjepreko80%ili1.905.018zivjelouBosniiHer-cegovini,stojecinilo43,7%njenogukupnogstanovnistva,dokjerecimouHrvatskojzivjelo47.603"Muslimana".Dakle,radi-lose
0
vrlojasnodefiniranojnaciji.Razlicitarazdobljaipolitickemijenetijekombosnjackepo-vijesti-osmansko,austro-ugarsko,jugoslavenskoilikomuni-sticko-patakoiimenaBosnjanin,Bosnjak,Bosanac,Musli-maniponovnoBosnjakdiosubosnjackogkontinuiteta,povije-snograzvojaodnarodadodrzavotvomenacije.Utomnizuna-cionalnoime"Musliman"prihvacenojetek1971.godinekaokompromiskojinamjesjednestranenametnut,asdrugejeomoguciodasprijecimosvodenjenasegnarodanavjerskuza-jednicubezpravananacionalnisuverenitet.Kadasmonapokonizborilisvojepravodasamostalnoodlucujemo
0
svomeimenuibuducnosti
27.128.
rujna1993.godinenaDrugombosnjackomsaboruuSarajevujedonesenaodluka
0
vracanjupovijesnogna-cionalnogimena"Bosnjak",kojejepotvrdenoiamandmanomnaUstavBiHiz1994.godineteDaytonskimsporazumomiUstavomBiHiz1995.godine.Simenom"Bosnjak"napokonsmoseisluzbenopovezalisazemljomiprostoromkojisunasiprecinastanjivalistoljecimaikojinasodredujekulturnoipovi-jesno.Prednamaje,dakle,Popisstanovnistva2011.ivisenijevrijemezalaznudilemu"Musliman"ili"Bosnjak",zaneinfor-miranost,konformizamiliinatjerovajputjasnonacionalno
godine
izjasnjavanjezalogjeopstankaibuducnostiBosnjakauRepu-bliciHrvatskoj.Tijekomposljednjihdvadesetgodinasamostal-nostiRepublikeHrvatskeBosnjacisuproslikrozrazlicitatur-bulentnarazdoblja,aliipaknajvecipolitickisoksedesio1997.kadasmozajednosaSlovencimaizbaceniizpreambuleUstava.Ustavnizakon
0
pravimanacionalnihmanjinanakondemokrat-skihpromjenadjelomicnojeublaziotunepravdu2003.godinepriznavanjemrealnostibosnjackenacionalnostiiodrediojojstatuspunopravnenacionalnemanjine.Teksuizmjenamaido-punamaUstavaRHBosnjaci2010.godinevraceniupreambuluUstava.Od2003.godineUstavnizakontakodervisenepriznajeter-min"Musliman"jerjerijec
0
jednomnarodu,Bosnjacima,kojiimajuistijezicni,kultumiinacionalniidentitet.Prematome,svikojisusenaPopisustanovnistva2001.izjasnili"Muslimanima"podvedenisupodrubriku"ostalinarodiEurope"itimepostalinepostojeciuokvirimasvihpravnihregulaRepublikeHrvatskestoznacidanemoguostvarivatipravaiznavedenogzakona.NatajnacinumanjenasukolektivnapravanamijenjenaBosnjacimauRHjerseobimsredstvaibrojradnihmjestauDrzavnojupraviodredujupremabrojupripadnikaodredenenacionalnemanjine.Nacionalnoizjasnjavanjejednojeodtemeljnihljudskihpra-va
0
kojemsvakigradaninodlucujesamostalno.IzjasnitisekaoBosnjakuposljednjevrijemeizazivarazlicitapitanjakojabisemoglasazetiunekolikoslijedecih:kakomogubitiBosnjakakosamrodenuRH;akosamBosnjakdalimorambitiislamskevjeroispovijesti;ili,akosamBosnjakdalitoznacidaseodricemislama?KaoikoddrugihnarodaiBosnjacimogubitiateisti,agno-stici,anekisusemozdaprikloniliidrugimvjerskimpraksama,alionostojeprevladavajucejecinjenicadasuBosnjaciislam-skevjeroispovijesti,odnosnodapostujuislamskuvjerskutradi-cijukojaihjesacuvalaodnestajanja.IzjasnitisekaoBosnjakninakojinacinneumanjujecinjenicudasmopripadniciislamskevjeroispovijesti,aliistovremenoneobavezujedanamvjeramo-rabitiislam.PosvojojstrukturiBosnjacisujednaodnajvitalnijihnacio-nalnihmanjinauRHsobziromnabrojmladihljudikojicinenasnacionalnikorpus.MnogimmladimBosnjacimarodenimuRe-publiciHrvatskojovocebitiprviputdasesamostalnonacional-noizjasnjavaju.Cinjenicamjestarodenjailipripadnostodrede-nomdrustvenomilikulturnomkrugusvakakojenezaobilaznidionasegidentiteta,alionostojetemeljnacionalnogopredjelje-njajeipakobiteljskatradicija,povijestkojubastinimoodnasihmajki,oceva,nenaididova,onostoupijamoodmalihnoguinosimousebicijelizivot,Itojeonostonasodreduje."Nemakonjanakojemcovjekmozepobjeciodsebe!",zapisaojeMak-simGorki.Nakraju,jedinostomozemojesponosomrecidasmo:dr-zavljaniRepublikeHrvatske,ponacionalnostiBosnjaci,danamjematerinjijezikbosanski,avjeroispovijestislam.Dostojan-stvenonosimosvojenacionalnoime,kaostojetouciniloviseod1.100BosnjakakojisusvojimzivotomobraniliHrvatskuuDo-movinskomratu.
0
J
o
U
R
N
AL
SenaKulenovic

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
leobih liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->