Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5574, 9.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5574, 9.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 817|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
TE[KA NESRE]A
NastradalaNinaHastor
Stiglo upozorenje pomo}nika dr`avnog sekretara SAD Filipa Kroulija
Sazivanje Domanaroda prije nego {to CIK verificira mandate otvara ozbiljna pitanja pravne prirode
Pla}ena kaucija, general ostaje u Austriji
VLAST
Platforma{ima propala sjednica Doma naroda
Divjak na slobodi
STRANCIODGODILIFORMIRANJE
KRNJEGPARLAMENTA
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 9. 3. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5574
1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70
E
E
 
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Be~ 
Nezadovoljstvo:Protesti u „Pretisu“
RADNICI ZANO]ILIU FABRICI
Mobing:Zbog zlostavljanja Denisa Sijamije
KANTONALNOTU@ILA[TVO VODIISTRAGU PROTIVDERVI[EVI]A
P
od pritiskom najvi{ih me-|unarodnih zvani~nikaju~er je donesena odlukada se za sedmicu odgodikonstituiraju}a sjednica Domanaroda Parlamenta FBiH, koja jeza sutra bila sazvana na inicijati-vu stranaka potpisnica platforme.- Pozivamo stranke koje po-ku{avaju sazvati Dom naroda Pa-rlamenta FBiH da odgode ovuaktivnost dok CIK ne verificiradelegate iz svih kantona - poru~ioje pomo}nik dr`avnog sekretaraSAD Filip Krouli.
4. i 5. strana
Sabahudin
]
osi} `ivi u bunkeru
8. strana12. strana
16. strana
Po izlasku iz zatvora: Novac upla}en ne{to prije 17 sati i ubrzo nakon toga Divjak je iza{ao iza re{etaka
(Foto: S. Saletovi}) 
2. i 3. strana
Borac sehtio spalitiBorac sehtio spaliti
9. strana
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
 
aktuelno
2
Dnevni avaz, srijeda,9. mart/o`ujak 2011.
Upravni odbor Fondaci-je „Pravda za BiH“ jo{ u pe-tak donio je odluku o dava-nju novca za kauciju zaodbranu sa slobode penzio-nisanog generala ArmijeRBiH Jovana Divjaka, poja-snila je za „Dnevni avaz“Fadila Memi{evi}, ~lanicaove fondacije i predsjedni-ca Dru{tva za ugro`ene na-rode.Sredstvate organiza-cije trebalasu biti oper-ativna oddanas, a Me-mi{evi} ka-`e da VladaKantona Sa-rajevo ju~ernije obavije-stila Fonda-ciju o tome da je ona osigu-rala kauciju.- Mi smo odlu~ili da sr-edstva preostala od tu`beBiH protiv Srbije i CrneGore damo za kauciju, alinovac nismo mogli koristi-ti do danas (ju~er), jer su bi-la oro~ena. Sredstva su tre-bala biti operativna danas.Iz Kantona nas niko nijeobavijestio da su oni uplati-li sredstva, to smo saznali izBe~a - kazala nam je Me-mi{evi}.Tako|er, i ona ima info-rmacije da }e Divjak izvje-sno vrijeme ostati u Be~u,ali ipak vjeruje da }e pro-ces trajati kra}e nego uslu~aju prof. dr. Ejupa Ga-ni}a, jer postoje dokumentikoji bi trebali ubrzati pro-ceduru.
B. T.
Fadila Memi{evi} iz Fondacije „Pravda za BiH“
I druga kaucija bila spremna
Niko iz Kantona nije nas obavijestio da su sredstva upla}ena, ka`e Memi{evi}
[ef bh. diplomatije SvenAlkalaj i ~lan Predsjedni{tvaBiH @eljko Kom{i} ju~er suu Be~u odr`ali niz sastana-ka s austrijskim zvani~nici-ma, na kojima je razgovara-no o slu~aju „Divjak“.Osim s austrijskim pr-edsjednikom HajncomFi{erom (Heinz Fischer),bh. dvojac sastao se i sa ka-ncelarom ove zemlje Ver-nerom Fajmanom (Wern-er Fayman), kao i ministr-ima vanjskih i unutra{njihposlova, te pravde.
Alkalaj i Kom{i} u Be~u
Memi{evi}:Oro~enasredstva
Odluka o pu{tanju pen-zionisanog generala Armi-je RBiH iz pritvora s veli-kim odu{evljenjem je do-~ekana u Udru`enju „Obra-zovanje gradi BiH“, ~iji jeDivjak izvr{ni predsjednik.- Ovo smo pri`eljkivali ina ovome svmo radili sve vr-ijeme. Jednostavno, beskra-jno smo radosni... Jo{ se ni-sam ~ula s Jovanom i neznam da li pu{tanje zna~i slo-bodu na teritoriji Be~a ilinam se mo`e vratiti - kalalanam je Silvana Mari}, pre-dsjednica Skup{tine ovogudru`enja, neposredno na-kon pu{tanja Divjaka na slo-bodu.Ona je zahvalila i VladiKantona Sarajevo, koja jena ju~era{njoj vanrednojsjednici osigurala novac zadavanje kaucije za Divjako-vu odbranu sa slobode.
B. T.
Nakon vijesti o pu{tanju na slobodu
Beskrajna radost u Divjakovom udru`enju
Mari}: Zahvalni na podr{ci 
Sarajlije su ju~er s veli-kom rado{}u do~ekale vijestda je penzionisani generalArmije RBiH Jovan Divjakpu{ten iz pritvora. Posebnosu bili odu{evljeni mje{tanisarajevske ulice Logavina,u kojoj `ivi porodica Di-vjak.Obradovali ste me kaoda ste mi dali dvije penzije,kazao nam je ju~er jedan odkom{ija, Abdulah Smaji},nakon {to je od nas saznao daje Divjak slobodan.- Hvala Bogu. I danas sesje}am njegove izjave u ratu,kada je kazao: „Ja sam s Lo-gavine, s Logavine nigdje neidem“ - rekao je Smaji} i do-dao da veliku odgovornost zahap{enje Divjaka snosi bh.vlast zbog toga {to se malo br-ine za istinske heroje.Supruga Vera ni ju~er ni-je bila raspolo`ena za dava-nje izjava. Kako nam je is-pri~ala Kimeta Had`ikapeta-novi}, koja stanuje u istojzgradi kao i porodica Di-vjak, Vera je ju~er kratkorazgovarala sa suprugom.- Rekao joj je da je on do-bro i da }e do}i brzo. Tako|erje rekao da se ona ne brine ida ne pla~e. Vera je presretna,kao i svi mi. Hvala dragomBogu, ne mo`e biti bolje -ka`e Had`ikapetanovi}.I ona isti~e da je hap{enjegenerala Divjaka bezobra-zno i pokvareno te da velikidio odgovornosti snose bh.politi~ari, koji misle samo nasvoj d`ep, dok narod pati.Supru`nici ]atovi}, Re-{ad i Jelena, prve kom{ije Di-vjakovih ve} 45 godina, ta-ko|er nisu krili odu{evljenjenakon {to su saznali da je ge-neral Divjak slobodan.
F. KARALI]
„Avaz“ u posjeti kom{ijama generala Divjaka
Poru~io supruzi Verida }e brzo do}i ku}i
Rekao joj je da se ona ne brine i ne pla~e, kazala Had`ikapetanovi}
Smaji}: Obradovali ste me kao da ste mi dali dvije penzije
Atmosfera u ku}i Jelene i Re{ada ]atovi}a: Nisu krili odu{evljenje
(Foto: M. Kadri})
(Od specijalnogizvje{ta~a „Dnevnogavaza“ iz Be~a)
Penzionisani general Ar-mije Republike Bosne i He-rcegovine Jovan Divjak odju~er ne{to nakon 17 sati ni-je vi{e iza re{etaka!
Nepoznata lokacija
Sud u gradi}u Korneu-burg, dvadesetak kilometa-ra sjeverozapadno od Be~a,prihvatio je prijedlog odbr-ane i odredio kauciju od500.000 eura. Novac je up-la}en ne{to prije 17 sati iubrzo nakon toga Divjak jeoslobo|en.Prema austrijskim izvor-ima, kauciju za osloba|anjegenerala Divjaka polo`ila jeVlada Kantona Sarajevo.On je odmah po izlaskuiz pritvora imao du`i sasta-nak s advokatskim timom tebh. ambasadorom u Be~uHarisom Hrlom.Time je okon~ana prvafaza grozni~ave pravno-poli-ti~ke bitke koja se ovih danavodila na relaciji Austrija -BiH - Srbija.- I dalje mi je stra{nagu`va. S Jovom sam i advo-katima. Prevodim - napisaonam je sino} Hrle odgovar-aju}i na na{ SMS.Sud je nalo`io da Divjakne napu{ta Austriju, morapredati paso{, a prema navo-dima njegovog tima, ne smi-je govoriti za medije.On se nalazi na trenutnonepoznatoj lokaciji u Be~u.No, odmah po pu{tanju Di-vjaka na slobodu ambasa-dor Hrle izjavio je da on,kako su prenijele agencije,{eta s generalom ulicamaBe~a, dok je Edin Be}are-
PROCES U BE^U
Okon~ana
Divjak ju~er po izlasku izpritvora: Mnogo dokaza onevinosti bh. patriote
Divjak na sl
Sud razmotrio nalaze Ha{kog tribunala i
Bh. zajednica u Austri-ji s odu{evljenjem je primi-la vijest o osloba|anju Di-vjaka.Emir Musti}, poznatiBe~lija, porijeklom iz Bosa-nskog Novog, kazao je za„Dnevni avaz“ da je bh.poslovna zajednica u Austr-iji spremna pru`iti svakumogu}u pomo} generaluDivjaku.- Mi to mo`emo i ho-}emo, a i na{a je du`nost dapomognemo - kazao je Mu-sti}.
Pomo} od bh. zajednice
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,9. mart/o`ujak 2011.
3
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
@
avaz.ba)
Sindikat ublatu politike
Nagovorio se Sindikat svega i sva~ega,ba{ kao da su na grudobranu fabrikekoju im vlast trenutno uni{tava
Komentar dana
\oko NINKOVI]
TO JE TO
Savez samostalnih si-ndikata (SSS) BiH pre-kju~er je uputio pismo De-legaciji Evropske unije iUredu visokog predstavni-ka (OHR) u Sarajevu, ukojem ih upozorava na po-sljedice neformiranja vlasti,pozivaju}i ih da se premana{oj zemlji vi{e ne odno-se kao kolonisti. Istovreme-no sindikalci su, zbog odbi-janja da protuzakonitoovjere mandate delegati-ma Doma naroda FBiH,„po{amarali“ i ~lanove Iz-borne komisije BiH.Nagovorio se Sindikatsvega i sva~ega Evropljani-ma na privremenom radu uBiH. O{tro, radni~ki, ba{kao da su na grudobranu fa-brike koju im vlast trenutnouni{tava, poru~ili su im dasu vrijedni prezira, a Valenti-na Incka (Inzko) upozorilida ne hoda vi{e po utakmi-cama i bibliotekama, negoneka zasu~e rukave i Bosa-ncima napravi vlast. Sva{ta!Obavje{tenja radi, pi-smo ovakve sadr`ine, nana{u `alost, ne potpisuje nijedna politi~ka partija, aposebno ne SNSD i njegov{ef Milorad Dodik, kojimaje to u`a specijalnost, ve},li~no Ismet Bajramovi},prvi sindikalac u FBiH.[ta bi Sindikatu, odnosnonjegovom Vo|i!?Nije valjda da je Vo|a,prije nego {to je rije{io i je-dno otvoreno radni~ko pi-tanje u zemlji, sindikalnuorganizaciju na ~ijem je~elu preobratio u crveno-zelenu ponjavu s koje }egladna radni~ka usta puha-ti (dok ne izdahnu) u ne-sposobna le|a politi~kihlidera koji nisu u stanju danaprave vlast u zemlji.Umjesto tra`enja izlazaza 500.000 nezaposlenih ijo{ toliko gladnih radni~kihtrbuha koji godinama tru-hnu na minimalcu, odgovo-rnosti za plja~ka{ku priva-tizaciju i op}i privrednislom u dijelu dr`ave koji onsindikalno kontrolira, Bajr-amovi} (ne~uveno u svje-tskom sindikalnom pokretu)glavu uporno gura u skutepolitike, a ne u radni~ke pr-obleme.Uz mnogobrojna udru-`enja i nevladine organizaci-je koji su se posljednjih pe-tnaest godina predstavljaliborcima za svakorazna pra-va gra|ana BiH, jedino jeobraz Sindikata, koliko- to-liko sa~uvan od politi~kogblata u koje su ga mnogi ne-rijetko `eljeli gurnuti. Ovo-ga puta nije uspjelo. U bla-to, gore od onog u kojem go-dinama grcaju izvarani ra-dnici „Sarabona“, „Polihe-ma“, „Vege“, „Aide“, „Kriva-je“, TDI-ja i stotine drugihfirmi u zemlji, Sindikat jegurnuo sam njegov predsje-dnik. Za{to?vi}, sekretar Udru`enja„Obrazovanje gradi BiH“,prenio za BIRN da se Di-vjak nalazi u ambasadoro-voj rezidenciji.Ju~er ni advokat dr. Riha-rd Zojer (Richard Soyer),po{tuju}i volju suda, ali isvog klijenta, nije mogaodavati nikakve izjave za me-dije.Umjesto toga, on je sino}oko 17 sati poslao pisanu iz-javu u kojoj ka`e da je odlu-ka o pu{tanju generala Divja-ka na slobodu rezultat odlu-ke suda u Korneuburgu, na-kon {to su prou~eni dokazikoji govore u prilog nevino-sti ovog bh. patriote.
Isklju~ena javnost
Zojer je napisao da je sudrazmotrio nalaze Me|unar-odnog tribunala za zlo~inepo~injene na podru~ju biv{eJugoslavije (ICTY) i Tu`i-la{tva BiH te ustanovio danema osnova da se Divjakdr`i u pritvoru.- Gospodin Divjak mor-ao je obe}ati da }e tokom tr-ajanja daljnjeg postupka bi-ti u Be~u. Njegov paso{ ostaoje u sudu, a bit }e provedenei ostale mjere sigurnosti.Ovo je prvi va`an korak una{oj borbi da Jovan Divjakne bude izru~en Srbiji. Mojklijent je vojnik i ~ovjek vi-sokog moralnog integriteta.Nema sumnje da je potjerni-ca koju je Srbija izdala zanjim politi~ki motivirana.Uvjeren sam da }emo uspje-ti osujetiti njegovo izru~enjeSrbiji - istakao je Zojer u svo-joj izjavi.Ina~e, javnost je tokomju~era{njih aktivnosti vo-|enih na osloba|anju gene-rala Divjaka bila prili~noisklju~ena.
Sead NUMANOVI]
prva faza grozni~ave pravno-politi~ke bitke
obodi, ostaje u Austriji
Tu`ila{tva BiH te ustanovio da nema osnova da se Divjak dr`i u pritvoru
List „Kurier“ objavioje detalje prema kojimaDivjak, kojeg titulirajukao „heroja iz Sarajeva“,iako je imao i dr`avni~kuposjetu, nije dobio odobr-enje suda u Korneuburguda mu posjetioci unesu~ak ni `vake i kremu zaruke.
Zabranjeno da dobije~ak i `vake i kremu
General Divjak javio sesino} za Dnevnik FTV-a iporu~io:- @enama Sarajeva iBiH ~estitam Dan `ena.Zahvaljujem svim gra|ani-ma i institucijama koji sudigli ovoliku buku da ka`uda je Jovan u pravu, da ni-je grije{io. Nadam se da}emo u skorije vrijeme mo-}i ljep{e razgovarati.On je dodao i da mu jeu pritvoru bilo „kao da jebio u svojoj ku}i, jer je pu-tem bh. ambasadora svako-dnevno dobivao informaci-je {ta se de{ava u Sarajevu,mom gradu“.- Oni ka`u: „JovaneSrbine, volimo te sa ~ar-{ije.“ Bio sam u toku i kaoda sam bio u svojoj ku}i.Osje}ao sam se gra|ani-nom Sarajeva i BiH - ka-zao je Divjak i dodao da osamom hap{enju ne smijegovoriti.
^estitao `enama 8. mart
Ulaz u zatvor u kojem je boravio Divjak 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->