Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
delegation as sharing

delegation as sharing

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: William Tanksley, Jr on Mar 07, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2010

pdf

text

original

 
¢¡¤£¥¡§¦©¨¥¨¨"!$#%¨&'()¦102¡§£3¨4¥65879#%¨&¨A@B¡C&'(DE¨4¥¨FHG IPQ¡C&'RH&S¡B¤¨4¥ TVUBWEX`Y4aQbcUedgfEh¤i pAqsrtqvuwqvx8qvxyg)' S xgBjBlkmksnolQ3V6yu$)cF gCz©ksnm{|{q} ~¤lkv 't4S64 S 't46S' ¥3 )©m`tPo)PomP`ªm«c¬lo`H¬-¬o`o`®m-¥`P¯H¬-Pm°l±²om³ ``(©ªP¯¯3´§µe-P¤`ªmC°Pm(©©`-P`-t`t`3t§¤·¸¹º»m¼l¸½¿¾·ÀÁýmÄ¿Âtº¿½¬ÅsƻǼt¸½¿¾·À wȸ3ÉÊPº»m¼l¸½¿¾·À´AHFPmAËÌ`QÍl`ËÎ`-PFÏlPem-¥`P¯©¿-tÐÑ(°Î©ªmdzvP-P¿`¬PÒªmdz °Pm(QÍP¯¯C$Ao3¥`m3Ë`-©`-PP¿-tªoÐÑ(°Ît¯3`3$©l``ÓÎlÃo³v°mªP¯¯3´ )mêt`-¥B`-Po`¥`̲eÃ3mm°Pm`eCt¯3`3$PÏ´ ÔÕSÖ©×ØBÙÚÜÛHÝC×BÞ¥ÙQÖ ßàoáâoáâ`ãäå¥æÇçgèlé¿åêëèìîítïgèítåé¤èlà¿åâ¿àèlêÃðÍâ¿ðálìgèlëÍëã©áläîäáté¿åê$â¿áQñëèté¿é¬æÇçgèlé¿åê©átìîåéCèìgêò©èlìã©ñálò©ägèlà¿ðé¬átìgéçå¥â`óCååì â¿ôgåò«ôgèÑõtåQèlëÍàoåètêÃãHçöååìäîà¿átäöáPé¬å3êø÷ùgúBû3üÃúûÑýúBûlû¥þ²ÿ
¡    
Üálàoåé¿äöå3ñ¥ð
£¢
öñèlëÍëãHâ¿ôgå©êîåëåítèâ¿ðálìÜò©å3ñôgèìîðé¿ò)ú'óôgðñôðé ägèlà¬âá
¥¤
Ìò$èìãÜäîàoáâoáâ`ãäå¥æÇçgèlé¿åê%ëèlìîílïgèlílå3é÷Íûú
§¦
þ²ú4ôgèléAçååì|ñ¥álò©ägèlà¿å3êÜâoá)â¿ôîåñëèté¿é¬æ²ðìîôîåà¿ðÍâoèlìgñ¥åò©åñôgèlìîðé¬ò èägäöå3èàoðÍìîíAðì$ñ¥ëèléoé`æÇçgèlé¿åêQëèìîítïgèítåéÿ
§¨
Cáâ¿ô©ò©åñôöèìîðé¬ò$éèlà¿åÌðìîôîåà¿ðÍâoèlìgñ¥åò©åñôöèìîðé¬ò$éBèlìgê©èlñôîðåõtåÌé¿álò©å
©
ðÍìöêá
¥¤
Bé¿ôgèàoðÍìgígÿ
ÌôîåálìîåètñôîðÍåõlå3êçãÒêÃåëÍåítèâ¿ðálìðéé¬â¿ðëÍë4é¬átòåóôgèâïîìöñ¥ëåèà3ÿ
mìÜ÷
¦
þ
ðÍåçöåà¿ò$èlìñ¥ëèðò©éâ¿ôgèâ§êÃåëÍåítèâoðÍátì$ðé¤ò©álàoåäöáóCåà
¤
jïîëëîâ¿ôöèìñ¥ëèléoé¬æ²ðìîôîåà¿ðÍâoèlìgñ¥åé¿ðÍìöñ¥åôîåFñèìé¿ðòïîëèâoå â¿ôgåëèâ¬âoåàïgé¿ðÍìgí©â¿ôîå
¤
játà¿ò©åàçîïÃâEìîálâò$èä)â¿ôîåà¿åõlåàé¿ålÿ
Fì)â¿ôîåñálïîìPâoåàoägèà¿âú
!
PâoåðìÜé`âèâoåéÌâoôgèâEêÃåëÍåítèâ¿ðálìHðé ñ¥ëèléoé¬æ²ðìîôîåà¿ðÍâoèlìgñ¥åçãäîàoåé¿åìPâ¿ðìîí$èòáÃêÃåë
"¤
jálàñëèté¿é¬æÇðÍìîôgåàoðªâèìgñåFóôîðñôHèëé¬á$ñèläÃâ¿ïgà¿å3éCêîåëåítèâ¿ðálìc÷ªûÑý3þÇÿ
#
áóCåõtåà3úÃâ¿ôgåé¿åâ`ó§áÒé¬ðòïîëèâoðÍátìgéEèlà¿åçgèlé¿åêHátìÜèñ¥åà¬âèðìwïgé¬åQá
¥¤
BëèìîítïgèítååìPâ¿ðÍâ¿ðåéFóôîðñôwðéFìîáâFìgèâoïîàoèlë
%$
é¿ðÍòQïîëèâ¿ðìîíÒñëèté¿é¬æÇðÍìîôgåàoðªâèìgñåïgé¬ðìîí)êÃåëåíPèâ¿ðálì%å
'&
Ãäöå3ñ(âéFé¿álò©åägà¿álâ¿áâ`ãäåéEâ¿á)èlñ(âAèléñ¥ëèléoé¬å3éúèìöêHâ¿ôîåàoåõlåàoé¿å é¿ðÍòQïîëèâ¿ðálìå
'&
Ãäåñ(âéñ¥ëèléoé¿åé4â¿áçåñ¥átìgé¬ðêÃåà¿å3êQètéeðÍìgé¬âoèlìgñ¥å3éÿ
(
Ìôîå
)©
låãäálðìtâðéeâoôgèâBâoôîåàoåÌðéèAé¿ôîð
£¤
sâ¤çöåâ`ó§ååìQâ¿ôîå ò©áÃêÃåëá
0¤
§äîàoáâoáâ`ãäåéAèìgê%â¿ôgåñ¥ëèléoé`æÇçgèlé¿åê%álìîå
1$
AðÍìäîàoáâ¿álâ`ãäöåæ²çgèté¬å3êÜëèìîítïgèítåéFðÍìgôîåàoðªâèìgñå$êÃðÍàoåñ¥â¿ëã%áÃññïîàé èââ¿ôgåQëåõtåëá
¥¤
âoôîå©álç
3
`å3ñ(âoéFóôîðñôèlà¿åQò©èlìîðäîïîëèâ¿å3ê%èâFàoïîìÃæ²â¿ðòåtú'óôîåàoåètéEðìñëèté¿é¬æÇçgèlé¿åêHëèìîítïgèítåéFñ¥ëèléoé¬å3é ðìîôîåàoðÍâEêÃå
'¢
gìgðªâoðÍátìgé
4¤
jálàâoôîåðìgé`âèìgñåéÿ
5
åAâ¿ôïgéêÃðé¬â¿ðìîílïîðé¿ô)ðìwè$é¬ðò©äîëå
6¤
jálàoò©èlëÍðé¿òçöåâ`ó§ååì)â¿ôgåðÍìîôgåàoðªâèìgñåà¿åëèâ¿ðálìHèìgêÒâ¿ôgåé¬ôgèlà¿ðìîíà¿åëèâ¿ðálìSÿ
Ìôîå©ðìîôîåàoðÍâoèìöñ¥åà¿åëèâ¿ðálì%ðéâ¿ôgåátìîå©ïgé¿åêÜçãwâoôîå©ðÍìgôîåàoðªâèìgñåQò©å3ñôgèìîðé¿ò)úðªâïgé¿ïgèëëã%ñ¥átà¿àoåé¿äöátìgêîéâ¿áwé¬átò©å é¿äöå3ñ¥ðèëeëÍðì
7©98A@
¿é¿ïîäåà¿æÇñëèté¿é
CB
ëðÍì
!©
ÜðÍìcñ¥ëèléoé¬æ²çgèté¬å3êÜé¿ãé¬â¿åò$éú'átà
D@
¿ägèàoåìPâ
EB
ëðÍì
7©
%ðÍìcêÃåëåíPèâoðÍátìÜçgèlé¿åêálìgåé
EF
(ÿ
G
Ìôgåé¿ôgèàoðÍìgíà¿åëèâ¿ðálì$ðé§â¿ôîåFálìîåFåìgé¿ïîàoåê$çãâ¿ôîåAèägäîëÍðñèâ¿ðálì$á
0¤
Sâ¿ôîåFðÍìgôîåàoðªâèìgñåEò©åñôöèìîðé¬òHúPâ¿ôgðé§à¿åëèâ¿ðálìò$èÑãçöå ìîálâÌå
A&
ÃäîëÍðñ¥ðÍâ¿ëãàoåägà¿å3é¬åìtâoåêðÍìÒâ¿ôîåé¿ãÃé`âoåòHÿ
5
åêîáìgáâå
'&
îèlñ¥â¿ëãóÌèìPâÌâ¿á$ñ¥átòäöèàoåêÃåëÍåítèâ¿ðálìÒèlìgêÒðÍìîôgåàoðªâèìgñå èléÌðìîôîåà¿ðÍâoèlìgñ¥åAò©åñôöèìîðé¬ò$éúÃçîïÃâàèâoôîåàñôgèlàoètñ(âoåàoð
£H
åâ¿ôgå
©
Pðìgêîéá
¥¤
é¿ôgèlà¿ðìîíQâ¿ôîåãÒèlñôgðÍåõlålÿ
FìgñåEóCåñôgèlàoètñ(âoåàoð
£H
åêâ¿ôgå
I©
ðìgêá
0¤
é¿ôgèàoðìîíQètñôîðÍåõlå3ê$çãêÃåëåíPèâ¿ðálìútóCåEâoôîåìHêÃðé¿ñïgéoé¤âoôîåäöáPé¿é¿ðÍçgëÍåõèàoðèæ â¿ðálìöéÌálìHðªâEèlìgêâ¿ôîåñálàoà¿å3é¬äálìgêîðÍìîíðìtâoåàoäîàoå¥âoèâ¿ðálìgéCá
0¤
4âoôîåêÃåëåíPèâoðÍátìëðÍì
7©
ÿ
PQR
Þ
TSVUXW'Ya`
ÙØ
bSVcdW
Þ
AR(S`
ÙØ
eRfgc
ØÞÖ
gh
Ø
iYpWAc
×eÞ¥ÙÖ
gR5
åêÃå
'¢
gìgå$ôîåàoåâ¿ôîåìgáâ¿ðálìöéAá
¥¤
§ìöèò©åé¬ôöèàoðÍìîíöúSäîàoáläåà¿â`ãÜé¬ôöèàoðÍìîíwèlìgê%õèlëÍïîåé¿ôgèlà¿ðìîí
rq
çå¥â`óCååìátç
3
`åñ¥âoéèlìgê â¿ôgå
6¤
jálàoò©èlëÍðé¿òðÍìHóôîðñô)ó§åAïgé¿åAâ¿ôîåòHÿ
i5
åátìîëÍãÒñ¥álìöé¬ðêÃåàè©é¿ðÍìgílëå
Ts
AðìîôîåàoðÍâoèìöñ¥åAó§átà¿ëê'ÿ
tvu§wyx%xiE%(wv'xi¥xxv6y%xp'%)E(£y0x%xvAkjlwxvEmvxb%%mny§o£C Cu§wyx%w%xxpE%o£wEE%xEmEGE4y1xv%x'Gxv%xymxpEo4%xwyx%kEymxpyEx))%x))mvz xn{yyxv|o}%E'
û
 
¢¡¤£¦¥¨§©¡§
¨
Cãâ¿ôîå%â¿åàoòäîàoáläåà¿â`ãlúóCåÜóÌèìPââoá6êÃå3é¬ðílìgèâ¿åÜåðªâoôîåàHè
@
oé¬ëáâ
EB
îúèlì
@
¿èâ¬â¿àoðçîïÃâ¿å
yB
îúè
@v¢
gåëê
7B
gúEèì
@
¿ðÍìöé`âèìgñå õèàoðèlçîëå
TB
îú'átàè
9@
¿òåâ¿ôîáÃê
7B
gÿ
G5
å$êÃálì
âAâoèlë
£©
èçálïÃâ
X@
¬ítåìîåà¿ðñägà¿átäöåà¬âoðÍå3é
B
)èléFâ¿ôgåã%èläîäöå3èàAðìé¿álò©å©ëèlìîílïöèílå3é
8
jåtÿíöÿ
§ëáté
EF
(úçîïÃâóCå$àèâ¿ôgåàñ¥átìgé¿ðêÃåàèHäîàoðÍátà¿ðeâoôîå
"!
ñ¥áálàêÃðìgèâoåá
0¤
Ìâ`ó§áwêÃð
$#
åà¿åìPâoéäálðìPâálç
3
`å3ñ(âéAâ¿áÜçå©â`óCá êÃð
$#
åà¿åìPâäîà¿átäöåà¬âoðÍå3éÿ ßàoáläåà¿â¿ðåéCèàoåFêîåñ¥ëèàoåêÒèìgê)êÃå
A¢
gìîåê
¤
jálàÌátç
3
`åñ¥âoéÿ
&%
äîàoáläåà¿â`ã©ìgèò©åAðé§óôöèâðêîåìPâ¿ð
£¢
gåéèQäîàoáläåà¿â`ã©ðÍìÒâ¿ôîå ñ¥átìPâ¿å
'&
âá
¥¤
Bèì)álç
7
`åñ(â3ÿ
z
åõtåàèëäîàoáläåà¿â¿ðåéñèì)çöåítðÍõtåìÒâ¿ôîåéoèò©åAìgèò©å
I¤
jálàêîð
'#
åàoåìPâálç
7
`åñ(âéÿ ßàoáläåà¿â¿ðåéò$èÑã|çöåwñ¥átò©äîëÍå
A&
øåìPâ¿ðÍâ¿ðåéçîïîââoôîåãôgèÑõlå)èâ©ëÍå3èlé¬â©èõèëïîå
8
jâ¿ôîåãøò$èÑãøèëé¬áôgèÑõlå)èÜâ`ãäålúCè é¿ðÍítìgèâoïîà¿åtúgè$ñèlàoêîðÍìgèlëÍðÍâ`ãlúgå¥âoñ
yF
(ÿ
)(
¤ètñôHäîà¿átäöåà¬â`ãôgèléátìîëãÒátìîåõèëïîå
8
jçgïÃâFè$õèëïîåñèìwçåâ¿ôîåõÑèlëÍïgåá
¥¤
Bé¬åõlåàoèlë äîàoáläåà¿â¿ðåé
EF
(ÿ
0
îátà¿ò$èlëÍëãlúëå¥âÌïgéñ¥átìgé¬ðêÃåàÌèé¿ãé¬â¿åòðÍì)óôîðñô
21
9ðé§â¿ôîåé¿å¥âá
¥¤
álç
3
`å3ñ(âéú
43
âoôîåé¬åâÌá
0¤
4äîàoáläåà¿â¿ðåéú
¤5
âoôîåé¬åâ á
¥¤
eäîàoáläåà¿â`ã$ìgèò©å3éèìgê
6
â¿ôgåé¬åâá
¥¤
4õèlëÍïîå3éúâoôîå
6¤
jálëëáóðÍìîí
¤
jïîìöñ(â¿ðálìöéèàoåFàoåëèâoðÍìgíQâoôîåé¿åé¿å¥âoé
T$
7984@BA¤CED
$
3FHG5IPA¤DHQ¢R¤SUT
$
5FHG
ý
¤VQ¢RSUT
$
W1YX`5FHG3 ab8c
$
3FHG6d
ðõlåìVèlìátç
3
`åñ¥â
"Sfeg1
úècäîàoáläåà¿â`ã
9Tgeh3
èìgêècäîàoáläåà¿â`ãøìgèlòå
2ipeq5
$
r7984@A¤CED
8
sT
F
$ðé©âoôîåÜìgèlò©å á
¥¤
¨T
ú
¨I¢A¤DHQ¢R¤SUT
8
i
§F
ðéQâ¿ôîåwé¿å¥â©á
¥¤
Eâoôîå)äîà¿átäöåà¬âoðÍå3éìgèò©åê
ti
Bú§èlìgê
tQ¢R¤SUT
8
uSvwi
§F
Qðéâ¿ôîå)äîàoáläåà¿â`ãá
0¤
PS
wóôgðñôðé ìgèlòå3ê
xi
8
jâ¿ôîåägà¿átäöåà¬â`ãÜðêÃåìtâoð
¢
öåêcçã
ri
óðªâoôîðìcâ¿ôîåñálìPâ¿å
A&
âá
¥¤
)S
¥F
(ÿ
2aE8c
8
sT
lF
ðéâ¿ôîå$õèlëÍïîå$á
0¤
yT
øèìgêóCå$ìîáâoå
ab8cA
r8
Svi
§F
yqa8c
8
Q¢R¤SUT
(8
Svwi
§FF
Câ¿ôgåõÑèlëÍïgåá
¥¤
âoôîåäîàoáläåà¿â`ãá
0¤
S
óôîðñôÒðéìgèlòå3ê
Bi
Bÿ
¨ab8c
8
uQ¢R¤SUT
8
Svi
§FF
ñèì)çöå êÃå
A¢
gìîåêHèâCâoôîåëåõlåëSá
¥¤
&S
8
võèëïîåëÍáÃñèëëÍãêîå
'¢
gìîå3ê
!F
Cálàðìîôîåà¿ðÍâ¿å3ê'ÿ
5
åQèëé¿áêÃå
'¢
öìîåâ`óCáé¿å¥âoé
T$
5
Aâ¿ôgåQé¿å¥âFá
0¤
äîàoáläåà¿â`ãÒìgèlò©åéFóôîðñô%ðêÃåìPâ¿ð
£¤
jãHèäîàoáläåà¿â`ãÒóðÍâ¿ôîðìÜâoôîåQñálìPâ¿å
A&
âá
¥¤
S
8
sâoôîåé¬åâCá
0¤
äîàoáläåà¿â¿ðåéÌêÃå3ñ¥ëèàoåê
¤
játà
S
¥F
Cèlìgê
5
â¿ôîåé¿å¥âÌá
¥¤
SâoôîåAìgèò©å3é§á
0¤
äîàoáläåà¿â¿ðåé¤â¿ôîåAõèëïîåá
¥¤
óôîðñôÒðé ëáñèëëÍãêîå
'¢
gìîå3ê
¤
játà
S
ÿ
5F5
ðé§â¿ôïgéCâoôîåé¿å¥âá
0¤
Sâ¿ôîåAìgèlò©åé§á
¥¤
4ägà¿átäöåà¬âoðÍå3é§êÃå
A¢
gìîå3ê
¤
játà
S
úPâoôîåAõÑèlëÍïgåFá
0¤
4óôîðñô ðéÌðÍìîôgåàoðªâoåê'ÿ
¡¤u
5
åêÃå
A¢
gìîåAé¬ôöèàoðÍìîíèléCèàoåëèâoðÍátì
`
¤
jàoálò
p1
âoá
`1
úîèìgêó§åFìîáâoå
)
8
và¿å3é¬äåñ¥â¿ðõlåëã
)
|F
BâoôîåEâoàoèlìgé¿ðªâoðÍõtå
G8
jàoåé¿äåñ(æ â¿ðõlåëÍãâ¿àèìgé¿ðªâoðÍõtåèìgêÒà¿å
gå
'&
Ãðõlå
F
§ñëÍáPé¬ïgà¿åAá
¥¤
Eÿ
4áé¿èÑãâ¿ôgèâ§èì$átç
3
`åñ¥â
¨S
ôgèlé§èäîàoáläåà¿â`ã
i
Hóðªâoô$õèëïîå
ò©å3èìgé
T$48
¬û
yF
yS
Aôöèlé
ägà¿átäöåà¬â`ãQìgèò©åê
`i
8
ije`5
F
(ú
8
Óý
1F
eâoôîðéCäîàoáläåà¿â`ãðé§ðêîåìPâ¿ð
£¢
gåêðÍì
kS
çPã
`i
Üèté¤èñåà¿âoèlðÍì$äîàoáläåà¿â`ã
PT
8
Q¢R¤SUT
(8
Svwi
§F
lmT2e"3
GF
(úÃèìöê
8
n
F
eâ¿ôgåFõèëïîåFá
¥¤
§
Òäîà¿átäöåà¬â`ãÒá
¥¤
yS
óôîðñôwðéìöèò©åê
i
ðé
o