Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reklamcılık.melih

Reklamcılık.melih

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by nc_yildirim

More info:

Published by: nc_yildirim on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
18
“Çok yak›ndatüm cep telefonu görüflmelerihem sesli hem görüntülü olaraktamamen internet üzerindengerçekleflecek.”
mobil iletiim
‹flletme Fakültesi 1993 mezunlar›ndan Emre Evinç,çocukken merak sald›¤› dijital teknoloji dünyas›namobil iletiflim alan›nda katk›lar yap›yor. Nokia'dan sonraSamsung'da da baflar›l› projelere imza atan Evinç,CeBIT fuar› sonras›nda yeni teknolojiler hakk›nda görüfllerini aktard›.
 
Özgeçmiflinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
1972 Ankara do¤umluyum. Babam diplomatoldu¤u için çocuklu¤umun büyük bir k›sm›yurtd›fl›nda geçti. Rusya, Hindistan, ‹talya,Yunanistan ve Finlandiya’da yaflad›k. 1988’deTED Ankara Koleji’nden ve 1993’te BilkentÜniversitesi ‹flletme Fakültesi’nden mezunoldum. 1996’da Finlandiya’da HelsinkiSchool of Economics’den MBA diplomas›ald›m. Finlandiya'daki Nokia tecrübemdensonra Almanya'da Samsung'da çal›flmayabafllad›m. Samsung’un ürün pazarlamamüdür yard›mc›s›y›m.
E¤itim geçmiflinizin kariyerinize etkisioldu mu?
Kesinlikle evet. Bilkent Üniversitesi, o dönemgenç bir üniversiteydi; fakat akademikkadrosuyla ve ders program›yla tümTürkiye’yi etkilemiflti. Gelece¤im için BilkentÜniversitesi'nin tek seçenek oldu¤undanemindim. Geriye dönüp bakt›¤›m zaman buseçimimin ne kadar do¤ru oldu¤unu farkediyorum. ‹flletme Fakültesi’nde ald›¤›me¤itim son derece profesyonel ve moderndi.Alan bilgilerinin yan› s›ra analitik ve küreselbir görüfl aç›s› kazand›m. Problemleri hangiyönlerden yorumlay›p hangi de¤iflkenlerleçözüme ulaflaca¤›m› kavratan sistematikyaklafl›m üniversitemin eseridir.Helsinki School of Economics ise 1911’dekurulmufl ve bugüne kadar on binlerce mezunvermifl, köklü bir e¤itim kurumu. Avrupas›ralamas›nda ilk 20 içinde. Ben MBA'debilgi teknolojileri program›n› seçmifltim. Buprogramda teknolojinin olanaklar› vekullan›m alanlar› hakk›nda ayr›nt›l›araflt›rmalar yapt›k ve stratejikuygulamalarda bulunduk. Firmalar›n gerçekve güncel durum çal›flmalar› üzerindeyo¤unlafl›yorduk. Bunun faydalar›n›fazlas›yla gördüm.
Dijital teknolojiye ilginiz nas›l bafllad›?Sektöre nas›l girdiniz?
Bu ilgi çocukluk y›llar›mdan geliyor.Evimize 1981'de Commodore 64 girdi¤i anhayat›m de¤iflmiflti. Bugüne göre çok basitkalmas›na ra¤men Commodore o dönembeni epey etkilemiflti.1993’te Finlandiya’ya geldi¤imde, ceptelefonlar› kitlelere hitap etmeye yenibafllam›flt›. Cihazlar elle tutulur büyüklükte üretilmeye bafllanm›fl ve tamo zamanda Nokia’n›n 2110 modelipiyasaya ç›km›flt›. Çok etkilenmifltim. MBAe¤itimimden hemen sonra Nokia’ylamülakata gittim ve dönemin Avrupapazarlama baflkan›yla, ifle al›nma sürecimibafllatan uzun bir görüflme yapt›m. Ceptelefonlar›yla ilgili heyecan›mdan ve buteknolojinin gelecekte ne kadar önemliolaca¤›ndan konuflmufltuk. Görüflmemiz çok samimi bir ortamda geçmiflti. O gündenberi cep telefonlar›na ve teknolojilerineduydu¤um ilgi artarak sürüyor.
Finlandiya Nokia'daki görevlerinizdenbahseder misiniz? Samsung'a geçifliniznas›l oldu?
‹lk olarak Club Nokia program›n› kurmayabafllad›k. Bire bir pazarlamaya dayal› olanbu program, cep telefonu sat›fllar›n› art›r›pkullan›c›lar› Nokia markas›na ba¤lamay›amaçl›yordu. En büyük projem 1999'dakiWAP, yani kablosuz uygulama protokolüdönemini bafllatmam›z oldu. Projenin amac›Nokia 7110 modeli için dünyadaki ilk WAPsitesini kurmak ve pazarlamakt›. Projeyibaflar›yla tamamlad›k. O zaman›n WAPsistemi flimdi de kullan›l›yor. Günümüzdekiteknolojik geliflmeleri düflünürsek WAP’›npek yak›nda kullan›m d›fl› kalaca¤›n›söyleyebiliriz.Club Nokia'ya bafllad›¤›m›zda 3 kifliydik.Bugün yüzlerce kiflinin çal›flt›¤› Club Nokiaprogram› özellikle müzik sektörüne a¤›rl›kverdi ve hizmetlerine baflar›yla devam ediyor.Club Nokia çal›flmalar›ndan bir süre sonrayine Avrupa, Orta Do¤u ve Afrika’dansorumlu olarak, sanal dünyadan ceptelefonlar›na yönelip ürün müdürlü¤ü ve iflgelifltirme görevlerine bafllad›m. GüneyAfrika dahil olmak üzere birçok ülke dolafl›poperatörlere yeni ürünleri tan›t›yordum.Telefonlar›n kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmakamac›yla çeflitli flirketlerle projeler bafllat›pyeni programlar gelifltiriyorduk. Nokia bualanda Forum Nokia ad›yla halen çokbaflar›l›d›r.Nokia’da 5 y›l çal›flt›ktan sonra tecrübelerimigelifltirmek için di¤er flirketleri araflt›rmayabafllad›m. Samsung o s›ralarda, yani 2002’ninortalar›nda cep telefonu piyasas›nda yeniydi.Pazar paylar› küçüktü, ama h›zlagelifliyorlard›. Aç›k bir pozisyonlar› oldu¤unuö¤renmifltim. Samsung’daki iflleri ileriyegötürme düflüncesi bana heyecan vermiflti.Kabul ald›ktan sonra ilk olarakT-Mobile International ve Orange Group ileprojelerim oldu. 2003 bafl›nda Vodafone’lagörüflmeler bafllad›. O günden beriVodafone’la çal›fl›yorum. Vodafone bugünmilyonlarca telefon sat›fl›yla Samsung’un enbüyük müflterisi. Türkiye pazar›ndan farkl›olarak sat›fllar›m›z do¤rudan Vodafone’ayap›l›yor. Ülkemizde sistem farkl›. Sat›fllar distribütörler arac›l›¤›yla yap›l›yor.Samsung'da y›ll›k ve daha uzun vadeli stratejikürün planlamas› ve bu ürünlerin Vodafone’asat›fl›ndan sorumluyum. Burada en geç 9 ayöncesinden seçilen telefon tiplerinin VodafoneLive! ad›yla bilinen programa uyumlu olmas›için çal›fl›yorum. Telefonlar bu süre içindeyo¤un kalite kontrol testlerinden geçiyor. Buçok boyutlu bir proje ve yönetimi de benimsorumlulu¤umda. Seçilen Live! desteklitelefonlar›n sat›fllar›n› art›rmak için küreselpazarlama kampanyalar›n›n planlanmas› dasorumluluk alan›ma giriyor.
Vodafone’dan, Live! ürünlerinden vegündemdeki di¤er ürünler hakk›nda bilgiverebilir misiniz?
Vodafone, ciro aç›s›ndan dünyan›n en büyükküresel mobil iletiflim sistemi (GSM)operatörü. 60 ülkede etkin ve yay›lmayadevam ediyor. Müflteri say›s› aç›s›ndan 200milyonla dünyada ikinci. Samsung Vodafoneise 23 ülkede çal›fl›yor. Yak›n geçmiflte Telsim’isat›n alan Vodafone Türkiye’de de faaliyetlerebafllad›. Ülkemiz en büyük 6 pazar aras›nda.Di¤er büyük pazarlar ‹ngiltere, Almanya,Fransa, ‹talya ve ‹spanya.
19
 
Vodafone Live! genifl kitlelere hitap eden,zengin ve heyecan dolu bir e¤lence ve bilgiservisidir. Samsung’da a¤›rl›kl› olarakteknoloji ve tasar›m aç›s›ndan en ileriürünleri gelifltirdi¤imizden dolay›, VodafoneSamsung’u stratejik ortak olarak nitelendirdi.2004'te dünyadaki ilk 3G, yani üçüncü nesilkablosuz telefon teknolojisine sahip telefonu(SGH-Z105) Samsung gelifltirdi. Bu projedenben sorumluydum. Küresel ürünyönetiminden sorumlu oldu¤um Vodafone ileyaklafl›k bir y›l süren karmafl›k bir projeyipazara baflar›yla sunduk. Yine dünyada bir ilk olan yüksek h›zl› indirme paket eriflimitelefonu olan SGH-ZV50 projesinden 2006’daben sorumluydum. Bu telefon sayesindeevlerdeki asimetrik say›sal abone hatt(ADSL) servisinden çok daha büyük indirmeh›zlar›na ulafl›labiliyor. Bu cihaz saniyede1,8 megabit h›zla çal›fl›yor. Çok yak›nda 3,6megabitlik bir model olan SGH-U700piyasaya ç›kacak. 2008'in ilk aylar›nda 7,2megabit h›z›nda çal›flacak bir ürün flu angelifltirilme aflamas›nda.
Yeni bir ürün piyasaya sunulmadan öncehangi aflamalardan geçiyor?
En baflta pazar› çok iyi anlamak gerekiyor.Pazar araflt›rmas›nda en önemli de¤iflkenler tüketici ihtiyaçlar›, operatörlerin faaliyetalanlar›, stratejilerin ve hedefleringerçekleflmesini sa¤layacak etkenler vetabii ki rakip firmalar›n politikalar›. Pazar›iyice tan›d›ktan sonra ürünlerin en önemliözelliklerini dikkate al›r ve ona göre piyasayasüreriz. Hangi hedef kitleye hitap edece¤i,hangi ülkelerde sat›laca¤›, ne zaman piyasayasunulmas› gerekti¤i, kaç megapiksellikkameraya sahip olmas› gerekti¤i gibi tekniközellikler ›fl›¤›nda plan yapar›z. Bu süreç2-3 ay sürer. Ürünün özellikleri belirlendiktensonra tasar›m çal›flmalar› bafllar. Yine 2-3ay alacak olan bu aflamada modelimiz bilgisayar ekran›nda bir çizim olarak bafllar ve sonunda gerçek maketler üretilir. Tasar›maparalel olarak araflt›rma-gelifltirmeçal›flmalar› bafllar ve proje için mühendisler seçilir. Bu süreç de ürünün özelliklerine göreyaklafl›k 3-4 ay devam eder. Biz Samsung’da6 ay gibi bu alan için çok k›sa say›lacak bir sürede yeni ürünü piyasaya sunuyoruz.Telekomünikasyon sektöründe Samsungkadar h›zl› çal›flan baflka bir üretici yok.
Müflteriler en çok hangi ürünlere ilgigösteriyor?
En çok ra¤bet edilen ürünlerimiz D900 veE900. Bunlar tasar›m ve teknoloji aç›s›ndanson derece ileri ve albenili cep telefonlar›.3 megapiksellik kameralar›yla dijital makinekalitesine gerek duymadan resim çekmeolana¤› sa¤l›yorlar. Özellikle 13 mm’likincelikte olan D900 ve E900’un dokunmatiktufllar› bu ürünleri çok cazip k›l›yor. 3Gteknolojisine sahip birkaç modelimiz deAvrupa piyasalar›nda çok ilgi görüyor. Küçükboyutlu, sa¤lam ve çekici olmalar›n›n yan›s›ra ileri teknolojik özellikler bar›nd›r›yorlar.
Kitle iletiflim teknolojilerinde ola¤anüstügeliflmeler yaflan›yor. Alan›n›zda ne gibiilerlemeler var?
Bu sorunuza Almanya’n›n Hannover flehrindeher y›l›n mart ay›nda gerçekleflen ve bizimde kat›ld›¤›m›z CeBIT fuar›ndan elde etti¤imizlenimleri aktararak cevap vereyim.2008 bafl›nda cep telefonlar› 7,2 megabitlikiletiflim h›z›na ulaflacak ve bu sürat gelecektekatlanarak artacak. Bir karfl›laflt›rmayapmak gerekirse, flu anda Türkiye’deevlerdeki ADSL h›zlar› 1 megabit civar›nda.Bugün cep telefonlar› bu h›z› kolayca afl›yor.Birkaç y›l içinde 100 megabitlik h›zlarakolayca ç›kaca¤›z. Bilgi eriflimi bu süratteolunca cep telefonlar›n›n sundu¤u olanaklar daha da zenginleflecek. Örne¤in tüm ceptelefon görüflmeleri hem sesli hem görüntülüolarak tamamen internet üzerindengerçekleflecek. Görüntülü görüflme s›ras›ndaayn› hattan bilgi, dosya ve yaz›l›m al›flveriflindebulunmak ve ayn› anda cihaz›n bir köflesindeyine internetten canl› televizyon izlemekmümkün olacak. Bu alandaki çal›flmalar tümdünyada bafllad› ve çok yak›nda baz› ülkelerdepilot uygulamalar yap›lacak.Kamera teknolojileri de çok h›zl› bir flekildegelifliyor. Bu y›l içinde piyasaya 5 megapikselkameras› olan bir telefon modeli sürece¤iz.Cep telefonlar›nda 2008'de 8, 2010’da 10megapiksellik kameralar bulunmayabafllayacak.Mp3 destekli telefonlardaki ses kalitesi, uzunpil süresi ve yüksek haf›za kapasitelerisayesinde ayr› bir mp3 çalar alma gere¤ikalmad›. Gittikçe ucuzlayan ve kapasitesiartan haf›za kartlar› bu günlerde 4 ve 8gigabit kapasitelerde bulunuyor. Birkaç y›liçinde 32 gigabit kapasiteli kartlar çok ucuzaelde edilebilecek.Cep telefonlar›ndaki ufak ekranlarda yüksekçözünürlük sa¤lamak, teknolojik ve özellikleüretim aç›s›ndan her zaman zor bir ifltir.
20

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->