Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Въглехидратен тип обмяна

Въглехидратен тип обмяна

Ratings:
(0)
|Views: 23|Likes:
Published by George Alex
Какво е важно за хора с въглехидратен тип обмяна? Как да балансират хранителния си режим?
Ето някои идеи.
Ако още не знаеш кой тип обмяна си, направи си този тест:
http://georgealexbg.posterous.com/42347002
Какво е важно за хора с въглехидратен тип обмяна? Как да балансират хранителния си режим?
Ето някои идеи.
Ако още не знаеш кой тип обмяна си, направи си този тест:
http://georgealexbg.posterous.com/42347002

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: George Alex on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
Âúãëåõèä
ð
àòåíòèï îáìÿíà
Ãåîðãè
 
Àëåê
à
äðîâ
 2011
www.georgealex.net
 
Особености
 
 
Íÿìà
 
ãîëÿì
 
àïåòèò
 
 
Ì
îãî
 
âåðîÿò
î
 
å
 
äà
å
å
åùà
 
äà
 
ÿäå
 
 
Íå
å
åùà
ƒ
à
 
ÿäå
å
, 
äîêàòî
å
 
îãëàä
åå
 
 
Îáèê
îâå
î
à
 
ðàáîòîõîëèöè
, 
ïðå
êà÷àò
 
õðà
å
å
, ƒ
à
 
äà
 
âúðøàò
ƒ
àäà÷èòå
è
 
 
Çàâè
èìè
 
îò
 
êîôåè
îâè
àïèòêè
 
 
Äîáðå
 
ðà
ƒ
ãðà
äàò
 
òå
òå
è
ƒ
àêó
êè
 
è
ƒ
åëå
÷óöè
ì
îãî
êîðáÿëà
,
î
 
òúé
 
êàòî
 
֌
òî
 
ïðåêàëÿâàò
òÿõ
, 
ìî
å
 
äà
òèã
àò
 
äî
 
õèïîãëèêåìèÿ
 
èëè
 
äèàáåò
 
 
От
 
какво
 
има
 
нужда
 
 
Áåëòú÷è
è
, 
êîèòî
à
“ …
è
êà
 
ìà
ëå
î
ò
 
âè
…“
êî
 
è
 
ïî
-
ìà
ƒ…
è
 
ìå
à
 
âîäÿò
 
äî
 
óìîðà
 
è
ú
ëèâî
ò
 
 
Ïîäáèðàé
 
â
èìàòåë
î
 
ìëå÷
èòå
 
ïðîäóêòè
 
 
20%
áåëòú÷è
è
,70%
âúãëåõèäðàòè
 
è
10%
ìà
ƒ…
è
è
 
 
Ïîäáèðàé
ƒ
åëå
÷óöè
, 
êîèòî
å
à
 
ì
îãî
 
áîãàòè
à
 
êîðáÿëà
 
 
áðîêîëè
,ƒ
åëå
è
àëàòè
,ƒ
úð
å
è
 
õðà
è
 
 
Â
èìàâàé
áîáå
è
 
êóëòóðè
 
 
Â
èìàâàé
ÿäêèòå
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->