Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23064, 10.3.2011]

Oslobođenje [broj 23064, 10.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 260 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

 
Zavr{ena operacija Libija
ORGANIZATORI OTPORA:
Ilegalci na dr`avnomnivou
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 10. 3. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.064Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Politi~ari i generali,
logisti~ari i natur{~ici
6-7. strana
DANAS PRILOG
HDZ-ovi uzaludprijetili
KonstituiranPredstavni~ki dom ParlamentaFBiH
Foto: Amer KAJMOVI]
3. strana
POVRIJE\ENIRADNICI VAN@IVOTNE OPASNOSTI
 
LUKAVACNesre}auFabricisode Sisecam
13. strana
^elnici
Zvizdi}, Pudari} i Primorac
HDZ-ovi tra`ili
odgodu sjednice i izbora rukovodstva zaprijetiv{i novom politi~kom krizom u FBiH
Evakuisano 827 bh.dr`avljana
9. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 10. mart 2011. godine
U @I@I
2
RS:
Reakcije na osloba|anje Divjaka
Na {ta je svespremno Sarajevo
Zamjenica ministra spoljnih poslova BiH Ana Tri{i} - Babi} ocijenila je da politi~ari u Sarajevu otvorenom po- dr{kombiv {emgeneraluArmije BiH Jo- vanuDivjakudirek tnogurajuprst u oko srpskom narodu i `ele da naprave ne- red u BiH.“Otvoreno svrstavanje ~lana Predsje- dni{tva Bosne i Hercegovine i ministra inostranihposlova BiH na stranuDivja- ka, stav ljanje na raspolaganje bud`eta kantonalne sarajeske vlade osu- mnji~enom za ratne zlo~ine, ma ko tobio, te reme}enje pravosudnog sistema i na~ina rada pravosudnih institucija dovoljno govori {ta su sve u stanju i na koji na~in bo{nja~ki politi~ari, tj. poli- ti~ari iz Sarajeva. Oni `ele da naprave nered u BiH i ovo je jo{ jedno direk tno guranje prsta u oko konstitutivnom srpskom narodu, prije nego {to se ut- vrdi {ta se desilo u Dobrovolja~koj uli- ci“, izjavila je Tri{i} - Babi}. Ministar prav de RS-a D`erald Sele- man kazao je da je hap{enje Divjaka u Austriji bilo o~ekivano, uz tvrdnju da je svima jo{ od 2008. godine poznato pos- tojanje tzv. crvenihInterpolovihpotjer- nica. On je ustvrdiokakonijeupoznat da su te potjerniceikadapovu~ene, te dodao da predstavnici RS-anikadanisu na to da- li saglasnost.Generalni sekretar SDS-a Dragan ]uzulankazao je da je cijelislu~ajskan- daloznovo|en u austrijskompravosu|u, navode}i da je o~ito posrijedi bilo upli- tanje politike u pu{tanje Divjaka. “RS zbogtogamorapreispitatiodnos prema takvim postupanjima i za{tititi srpski narod“, dodao je ]uzulan.
G. KATANA
VIJESTI
Skup{tinePosav skog i Kantona 10 (Livanjskog) interesirale su se u Centralnoj izbornoj komisiji BiH o proceduri izbora delega- ta/izaslanika u Dom narodaPar- lamenta FBiH. No, iz tih skup{ti- na jo{ nije stigla najava kada bi zvani~no i moglidostavitikandi- dacijske liste na ovjeru. Ovo je ju~er za Oslobo|enjenakon sjednice CIK-a potvrdio ~lan te dr`avneinstitucije iz reda srpskog naroda Tihomir Vuji~i}. Istakao je kako je na ju~era{njoj sjednicirazmatrana i primljena k  znanju i informacija o tokuposre- dnih izbora delegata/izaslanika za Dom narodaParlamentaFBiH.
[ta je stiglo u koverti
- Proces je okon~an u {estkan-tona u cijelosti, a mi smo ovjerili i kandidacijskeliste za izbordele- gata/izaslanika iz Skup{tineHer- cegova~ko-neretvanskog kanto- na. Time su se stekli svi uvjeti da Skup{tina HNK-a na kojoj }e biti obav ljenprocesglasanja za izbor delegata iz tog kantona bude odr`ana, ocijenio je Vuji~i}. Kada je u pitanjukonstituiranje DomanarodaParlamentaFBiH u nepotpunom sastavu ~iju su sje- dnicu za danasbilizakazalipred- stavnici potpisnici platforme - SDP-a, SDA, NSRB-a i HSP-a BiH- pa je prolongirali za sedam da- na, {to se ti~e CIK-a - nisu se ste-kli uslovi za to.- Na{ stav je poznatodranije i on se ne}emijenjati. Stojimo na sta- jali{tu da je odr`avanje konstitu- iraju}e sjednice Doma naroda ParlamentaFBiHmogu}e tek na- kon {to svih deset kantona obavi procesizboradelegata/izaslanika, naveo je Vuji~i}.^lan CIK-a BiH istakao je kako je na adresu te dr`avne instituci- je proteklih dana stigla koverta u kojoj se nalazio dnevni red za konstituiraju}u sjednicu Doma naroda Parlamenta FBiH koja se trebala odr`ati danas. - ^etiri ~lana Komisije, uz sa- glasnost predsjednice Irene Had`iabdi}, koja je slu`beno odsutna, odlu~ila su da se upu- tidopispredsjedavaju}emDoma naroda u dosada{njem sazivu StjepanuKre{i}u u kojem smo ga jo{ jednom podsjetili da je kon- stituiranje tog tijelapreuranjeno i naveli da je do sada izbor dele- gata/izaslanika okon~an u {est od deset kantona, zaklju~io je Vuji~i}.Ina~e, CIKBiH je ju~ersankciju nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog du`nosnika, nosiocaizvr{nefun- kcije ili savjetnika u periodu od ~etiri godine nakon po~injenog prekr{aja, po~ev od 29. novembra 2010, izrekao HasanuPreli}u, vi- je}niku u Op}inskomvije}uViso- ko. On je i nov~ano ka`njen sa5.000 KM.
Kazna za sukob interesa
Utvr|eno je, naime, da je Pre- li} od 22. novembra 2008. do 29.novembra 2010, osim funkcije vije}nika u OVVisoko, istovreme- noobna{ao i du`nost~lanaSkup- {tine, odnosno poziciju ~lana Upravepreduze}aDioni~kodru{- tvo za osiguranje VGT Visoko, i funkciju ~lana Skup{tine predu- ze}aDru{tvo za osiguranjeSara- jevo-osiguranje d.d. Sarajevo. Ova preduze}a su sklapala ugo- vore vrijednosti ve}e od 5.000 KM godi{nje sa organimakoji se finansiraju iz bud`eta bilo kojeg nivoavlasti, i to Dioni~kodru{tvo za osiguranje VGT Visoko u 2009. i 2010, a Dru{tvo za osiguranjeSa- rajevo-osiguranje d.d. Sarajevo u 2008, 2009. i 2010, ~ime je iz-vr{ena povreda odredbi ~lana 6. stav(2) Zakona o sukobuintere- sa u organima vlasti u FBiH
A. TERZI]
CIK o izborudelegataDomanaroda
Kantoni pitaju
zaproceduru
Stekli su se svi uvjeti da Skup{tina HNK-a na kojoj }e biti obavljen proces glasanja za izbor delegata iz tog kantona bude odr`ana, ocijenio je Vuji~i}
TihomirVuji~i}: Upozorili smo Kre{i}a na preuranjenost
Ministarstvoprav dena{eze- mljeuputilo je austrijskommi- nistarstvu prav de molbu za izru~enjepenzionisanoggene- ralaarmijeRBiHJovanaDivja- ka, koji je u utorak, uz jam~evi- nu, pu{ten iz pritvora.
Nedovoljnidokazi
Istovremeno, glavni tu`ilac Tu`ila{tvaBosne i Hercegovine MiloradBara{intvrdi da }e istra- ga u slu~ajuDobrovolja~kabi- tiokon~anapolovinom ove go- dine, {to je Oslobo|enju pot- vr|eno ju~er u Tu`ila{tvu; Uproteklihnekolikomjesecivr{e- na suintenzivnasaslu{anjasvje- doka i osumnji~enih, te priku- pljanjadokaza u ovompredme- tu. Me|utim, s obziromna to daistragenisujavne, te aktivnosti nisu ek sponirane u medijima, kazao je glasnogovornikTu`ila{- tva BiH BorisGrube{i}. Bara{inovkolega, glavnisrbi- janski tu`ilac za ratne zlo~ine,ju~er je izjavio da, ni po cijenu smjene, ne}eodustati od zahtje- va za izru~enjeJovanaDivjaka i istrageslu~ajaDobrovolja~ka. - U Dobrovolja~kojuliciima- mo najmanje 39 `rtava te{kog zlo~ina u tri doga|aja i nije- dnog od njih ne}u da zabora- vim, rekao je Vuk~evi} na kon-ferenciji za novinare, doda{i da se na njegavr{imedijskipritisak  i to od nevladinihorganizacija.
Ha{ka odluka
Vuk~evi} je rekao da je ju~erMinistarstvuprav deSrbijedos- tavio dokumentaciju za izru- ~enjeJovanaDivjaka toj zemlji, jer smatra da postoji dovoljan stepenosnovanesumnje da se provedeistraga o tom zlo~inu i da je i on u~estvovao u izvr{enju tog djela, prenijela je Srna. Tu`ila{tvoHa{kogtribunala je 2003. razmotrilo dokaze koje mu je protiv generala Armije BiH Jovana Divjaka poslao tu`ilac iz RS-a, i zaklju~ilo da suoni nedovoljni za pokretanje postupkaprotivDivjakapredlo- kalnimsudom.To je ju~er u Haagu izjaviopredstavnikglavnogtu`iocaTri- bunala Frederik Svinen (Fre- derickSwinnen).- Tu`ila{tvo je taj zaklju~ak u tovrijemedonijelo na osnovudo- sjea o Dobrovolja~kojulicikoji je u januaru2002. dobilo iz RS-a, a kojim je Jovan Divjak bio obu- hva}en kao osumnji~eni. Na{aprocjena je, dakle, bilazasnova- na na informacijama koje smo tadadobili. Danasnije na nama da odlu~ujemo da li dokaza ima ili ne, rekao je Svinentokomsu- sreta s novinarima.
J. F.
Dobrovolja~kau poodmaklojfazi
Ministarstvo pravde uputilo zahtjev da Divjak bude izru~en BiH
U proteklih nekoliko mjeseci intenzivno se saslu{avaju svjedoci i osumnji~eni, te prikupljajudokazi u ovompredmetu, ka`u u Tu`ila{tvu
MiloradBara{in: Slu~aj Dobrovolja~kagotov u junu
Dra{kovi}:Divjak branio Sarajevo
Na pitanje da komentari{eizjavupredsjednika SPS-a Ivi- ce Da~i}a da Srbija mora da bude istrajna u zahtjevu za izru~enjeJovanaDivjaka, uhap{enog u Austriji, Vuk Dra- {kovi} ju~er je rekao da je Divjak branio Sarajevo. On je naveo da je, po MarkuMiljanovu, ~ojstvobrani- tidrugog od sebe i da je u ratovima u biv {ojJugoslavijibi- lo dosta primjera i takvog srpskog ~ojstva. - TrebinjcaGoranaAleksi}aubijajuSrbi jer je branioko- m{ijumuslimana. Beogra|anin, odnosnoSarajlijaJovan Divjak nije oti{ao na Pale, odakle je granatirano Saraje- vo, nego je ostao i branio svoj grad. On je, zbog toga, iz- dajnik i zlo~inac za mnoge Srbe koji ljudsku i nacional- nu etiku nisu u~ili od Marka Miljanova, nego od Slobo- dana Milo{evi}a, rekao je Dra{kovi}.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 10. mart 2011. godine
3
Predsjedni{tvo BiH [piri} - FinirAlkalaj - Spindelegger VSTVBiH
Bez konsenzusa o slu`bi u OSBiH
Predsjedni{tvo BiH ju~er je odobrilogodi{- njuplatormu o obavje{tajno-sigurnosnojpo- liticikoja}e bitidostav ljenaParlamentu na usvajanje. Prihva}enje pozivpredsjednikaIta- lije za u~e{}e na proslaviDanaRepublike, i odlu~eno je da ~lanPredsjedni{tva BiH @e- ljkoKom{i}prisustvujeceremonijibeatifka- cijepapeIvanaPavla II, koja}e bitiodr`ana 1. maja ove godine. Nijeusvojenzaklju~ak o prihva}anjuinormacije u vezis provo|enjem Zakona o dopunama Zakona o slu`bi u OSBiH, jer nijepostignutkonsenzus o tom pi- tanju. Produ`en jemandatvojnogpredsta- vnika BiH u USCENTCOM-u, SAD.
[to prije nalibijsko tr`i{te
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola[piri}primio je ju~erlibijskogam- basadora u BiH SalemaFinira s kojim je razgovarao i o aktuelnoj situaciji u Libi- ji. [piri} je izrazio`aljenjezbognevinih `rtava i nadu da }e se situacija u Libijista- bilizirati{to prije. Na sastanku je ocijenje- no da dvijezemljeimajudobartemelj za intenzivnuprivrednusaradnju, s obzirom na vi{e od 500 potpisanihugovora, ali da je do{lo do zastojazbogaktuelnesituaci- je u Libiji. [piri} je naglasio da je interes Bosne i Hercegovine da se {to prije vra- ti na libijsko tr`i{te.
Brza reakcijaaustrijskih vlasti
Ministarvanjskihposlova BiH SvenAl- kalajsastao se ju~eru Be~u sa ministrom vanjskihposlovaAustrijeMichaelomSpin- deleggerom. Ministri su, izme|u ostalog, razgovarali o aktuelnojpoliti~kojsituaciji u BiH. Alkalaj je upoznaoaustrijskogkole- gu sa najnovijimnapretkom u vezis ormi- ranjemvlasti na nivouFBiH i drugimnivo- ima. Izrazioje i zadovoljstvozbogbrzerea- kcijeaustrijskihvlasti, te odluke da se Jova- nuDivjakudozvoliodbrana sa slobode. Ta- ko|er, sagovornikaje upoznao sa aktivn- ostimakojeDodikovpravni tim namjera- vapoduzetiu ciljunjegoveodbrane.
Mirsada Had`i}nova ~lanica
Za ~lana Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}aBosne i Hercegovine(VSTVBiH), na mandat u trajanju od ~etiri godine, od tu`ilaca okru`nih tu`ila{tava u Republi- ci Srpskoj, izabrana je Mirsada Had`i}, tu`iteljica iz Okru`nogtu`ila{tva u Banjoj Luci. MirsaduHad`i} za ~lanicuVSTVBiH izabrali su u ebruaru2011. godinetu`ioci okru`nihtu`ila{tava u RepubliciSrpskoj. Zamijenila je GoranuZlatkovi}, tu`iteljku Okru`nog tu`ila{tva u Doboju, ~iji je mandat u VSTVBiHzavr{en31. decembra 2010. godine, saop}eno je iz VSTV-a Bo- sne i Hercegovine.
U @I@I
Izboromrukovodstva i radnihti- jela, ju~er je, pet mjeseci nakon op}ih izbora u BiH, konstituiran Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH. Za predsjedavaju}egdoma u mandatu2010-2014. godinaiza- bran je Denis Zvizdi}, kandidat SDA. Za njega je glasalo 60 od ukupno98 poslanika tog doma, de- vet ih je biloprotiv, a 15 suzdr`anih.
Hrvatski sraz
Odlukom 58 poslanika, za do- predsjedavaju}eg iz redasrpskog narodaizabran je kandidat SDP-a BiH Svetozar Pudari}. Protiv je glasalodevet, a 13 poslanikabilo je suzdr`ano. Dopredsjedavaju}i iz redahrvatskognaroda je kandidat HSP-a BiH StankoPrimorac]ane, kojeg je podr`aoistibrojposlani- ka kao i Pudari}a, te jednak broj njih su biliprotiv i suzdr`ani. Dok Zvizdi} i Pudari}nisuima- liprotukandidate, Primorac je do- bio~ak 45 glasovavi{enegonjego takmac iz HDZ-a BiH i dopredsje- davaju}i u prethodnommandatu Marinko^avara. Sjednica, koju je zakazaopred- sjedavaju}ipro{logsazivaPredsta- vni~kogdomaSaetSo ti}, prote- kla je u nastojanjustranakapotpi- snicaplatorme za uspostavuvlas- tiSDP-a, SDA, HSP-a i NSRB-a -da konstituirajunajbrojnijezako- nodavnotijelo u FBiH u duhuUs- tavaFBiH i Poslovnika o radu, s je- dne, a s druge u bjesomu~nim poku{ajima predstavnika HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 da izdejstvuju njezinprekid i odgodenastavak na neodre|envremenski rok. - Predla`em da odgodimoizja{- njavanje o izborurukovodstvaDo- ma,jer su jo{ uvijek u tokurazgo- voripoliti~kihstranaka o ormira- njuparlamentarneve}ine, kazao je nakonisticanjaprijedlogakan- didata za rukovodstvo Predsta- vni~kogdoma{e poslani~kogKlu- baHDZ-a BiHMarinko^avara, za- tra`iv {i od privremenogpredsjeda- vaju}egpauzukako bi se podijelio izvje{taj privremene komisije za izbor i imenovanja s biografjama kandidata. Poslanik HDZ-a IvanMusaupu- tio je“o{tru“ primjedbuzbogda- tuma odr`avanja sjednice, “po- sebno predsjedavaju}em So ti}u kao teologu“.- Primjedba je i onimakoji su su- djelovali u re`ijidatumasjednice jer danas je ^istasrijeda - dan po~et- ka uskr{njeg posta svih kr{}ana.Svaka vam ~ast i neka vam to slu`ina ~ast, kazao je Musa, nakon~ega mu se So ti}urednoizvinio, a Stan- ko Primorac poru~io “katolicima kojigledajucrkvenekalendare od 1991. naovamo“, da “boljepogleda- ju, jer ^istasrijeda je po tim kalen- darimauvijekbilaradni dan. SlavicaJosipovi}, iz HDZ-a 1990, zaklju~ilaje kako je trebaloulo`iti vi{e napora da Vlada uputi nacrt bud`eta za ovu sjednicu, da Domtrebaizabratiradnatijela, ali ne i ru- kovodstvo.- Stav HDZ-a 1990je da se nisustvoriliuvjeti za izborrukovodstva Zastupni~kogdoma, jer se jo{ nije dovoljnonaporau~inilo da se stvo- riparlamentarnave}inakako bi se vlast u FBiHormiralapremaizbor- nomrezultatu, kazala je Josipovi} te poru~ilakako}e HDZ-ovi “u~initi sve da se postignedogovor da u par- lamentarnojve}inibuduizabrani predstavnicihrvatskognaroda - iz HDZ-a BiH i HDZ-a 1990“.- Ako danasizaberemorukovod- stvoParlamenta, bojim se da }emo u}i u jo{ ve}u krizu u FBiH, po-ru~ila je Josipovi}.
Ko zbunjuje javnost
Potom su oba HDZ-a te pojedini predstavnicidrugihstranakaisko- ristiliprimjedbuposlanice a-SDA Ja- sminkeDuri}da se u rukovode}em trojcuPredstavni~kogdomatreba- lana}ibaremjedan`ena, jer na toobvezujume|unarodnekonvenci- je~iji je potpisnik BiH, Ustav i Zakon o ravnopravnostispolova. Duri}evu je podr`alai Katica^erkez iz HDZ- a, iako je i njenklubodlu~io da zadopredsjedavaju}egpredlo`iMarin- ka^avaru.- Izbor rukovodstva Zastu- pni~kogdoma je po~etakkonstitu- iranjavlasti u FBiH i vjerujem da }e u nastakuovogprocesabitidovo- ljnoprostora i vremena da se ispo- {tuju sve odredbeUstavaFBiH, kao i Zakona o ravnopravnostispolo- va o ~emu }emo svakako voditi ra~una, kazao je {e Kluba SDP-aBiH NerminNik{i}.Predsjednik Kluba SDA Ismet Osmanovi} zamolio je ~lanove Doma da oni ne sude o tome{ta je ustavno, “jer to mo`esamoUsta- vni sud FBiH“i da ne “zbunjujuja- vnost koja gleda direktan prije- nossjednice“, rekav {ikako je kraj- nje vrijeme da Parlament bude ormiran i po~ne s ispunjavanjem ustavnihobaveza. - Mi ne zbunjujemojavnostne- gopitamo ko }e predstav ljatihrvat- skinarod i njegovuizbornuvolju, kazala je Josipovi}, na{to jePrimo- racpozvao sve poslanike, kako je kazao, “kojimisle da sam ja manje Hrvat od onih iz HDZ-ova” da nepodr`enjegovizbor za dopredsje- davaju}egDoma.
S. [EHER^EHAJI]
HDZ-ovi uzaludprijetili
Konstituiran Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH
^elnici Zvizdi}, Pudari} i Primorac
HDZ-ovi tra`ili odgodu sjednice i izbora rukovodstva zaprijetiv{i novom politi~kom krizom u FBiH
^estitkenovomrukovode}emtrojcu
Foto: A. KAJMOVI]
SAD:Dobra odluka
Ambasada SAD-a u BiH pozdrav ljaodluku o odga|anjusje- dniceDomanarodaParlamentaFBiHradiostav ljanjaprosto- ra za dodatnerazgovoreo ormiranjuvlasti u Federaciji. Amba- sada, tako|er, izra`ava sna`nu podr{ku naporima visokog predstavnikaValentinaInzka da posreduje u direk tnimrazgo- vorimaradipostizanjakonsenzusame|upoliti~kimstrankama. Mi `elimopodsta}i sve politi~kestranke u FBiH da odmahin- tenzivirajunapore na uspostavi{irokih i jakihkoalicionihvlas- ti, sposobnih da provodeneophodnereorme za prosperitetnu budu}nost, saop}eno je iz Ambasade SAD-a.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Djordje Prokic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->