Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Superinfo [broj 106, 11.3.2011]

Superinfo [broj 106, 11.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 248|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Šesnaesto izdanje Među
-
narodne kulturne manife
-
stacije „Zeničko proljeće“bit će održano od 21. mar 
-
ta do 12. aprila.
1.BH. BESPLATNE NOVINE 
tel. 061 788 088, 063 992 100
Petak, 11. mart 2011 / broj 106
Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...
Iterview
 
Sugrađaimaa usluzi
 
str. 3
Početakradova"OplayTI"
str. 7str. 8str. 10
Nogometni centar u Zenicikoštat će oko 4 milionaeura, a finasiraju ga FIFA iUEFA iz projekata «Goal» i«Hat-trick».
Franjevačkisamostan
K
raljeva Sutjeska,mjesto odakle su sto
-
lovali bosanski kraljevi jeturistička destinacija koju bisvaki Bosanac i Hercego
-
vac trebao posjetiti.
 
2
Petak, 11. mart 2011.
3
Petak, 11. mart 2011.
Sugrađanima na usluzi
IntervIew
VeSna POPac
Tema o kojoj smo razgovarali sa našomsagovornicom u rubrici Interview sedmi-
ce je održavanje i upravljanje zajedničkimprostorima u zgradama na području Zenice.Sa kojim problemima se suočavaju u radu,kakva je saradnja sa etažnim vlasnicima i kakva su iskustva u obavljanju ovih poslo
-
va, za naš magazin govori Vesna Popac,direktorica preduzeća “Izgradnja Inžinje
-
ring” d.d. Zenica, jednog od vodećih certi 
-
ficiranih upravitelja.
Ko sv poslov, prma važ
-
ćim zakonima u našo zmli,obavlau upravitli?
“Upravitelji su prema zakonu u Bosni iHercegovini dužni voditi brigu o svim insta
-
lacijama vodovodne mreže u podu i zidu,praktično od vodomjera do ventila u stanu.Također, kada su u pitanju elektro instalacije,u našoj nadležnost je i sva zajednička rasvjetau podrumima, na stubištu, sve do osiguračau stanu. Upravitelji se brinu i o krovovima,podrumima, stepenišnom prostoru, lifovima ifasadama.”
Kaa  u pitanu “Izgrana - In
-
žinring”, an st o pioniraovog posla i crtificirani upravitl. U kolikoobkata na poruču Znic anas raitov poslov?
“Naše preduzeće danas je upravitelj višeod stotinu zgrada na području Zenice. Ima
-
mo višedecenijsko iskustvo na poslovimaodržavanja stambenih i poslovnih objekata,stručno i tehnički smo osposobljeni za ovevrste poslova, a kvalitet radova koje izvodimogarantuje i Certifikat za obavljanje i održava
-
nje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada.Naši uposlenici su ljudi sa velikim iskustvom,u stalnom radnom odnosu od vodoinstalatera,do električara i majstora drugih profila.”
Koi su navći problmi s koi
-
ma s susrćt na poslovimaoržavana zgraa u Znici?
“U tehničkom smislu, prema našim iskustvi
-
ma, najveći problem predstavljaju krovovi i liftovi.Radi se o dosta skupim zahvatima koji iziskujumnogo veća sredstva od onih koja se akumuli
-
raju iz uplata stanara. Naravno, kada su u pitanjuintervencije, naše stručne ekipe to rješavaju, aliza neka dugoročna rješenja teško je iznaći mo
-
gućnosti da se u ovim okolnostima uradi sve onošto bismo željeli i mi, ali i sami stanari.”
Koliko su građani ozbilno shva
-
tili svou zakonsku obavzu iz
-
vaana 0,22 KM po kvaratnom mtru zaoržavan zaničkih prostora, što  za
-
konski minimum koi s i u našm kantonuprimnu?
“Moram reći da smo izuzetno zadovoljnikada je u pitanju naplativost za usluge održa
-
vanja u nekim zgradama u Zenici. Ona se kre
-
će i do 98 posto, ali nažalost, imamo i negativ
-
nih primjera i zgrada u kojima naši sugrađaninisu na pravi način shvatili svoju zakonskuobavezu. U tim zgradama stepen naplativostije veoma nizak i iznosi oko 40 posto, što si
-
gurno izaziva velike probleme za sve stanareu toj zgradi, ali i onemogućuje upravitelje dakvalitetno odgovore na sve zahtjeve za radovi
-
ma i popravkama.”
Koliko su opravan boazni građa
-
na a ć srstva koa oni izvoza oržavan biti nnamnski utrošna?
“Ja, naravno, mogu govoriti samo u imepreduzeća na čijem sam čelu. Jako je važnonaglasiti da su sredstva koja građani izdvojeza održavanje zajedničkih prostora u zgra
-
dama koje održava “Izgradnja - Inžinjering”samo njihova sredstva i da se mogu isključivokoristiti za intervencije u njihovoj zgradi, i tou dogovoru sa kućnim savjetima i odborimaetažnih vlasnika. U našem slučaju, odgovornomogu reći da se ta sredstva deponuju na ra
-
čun i da ne postoji nikakva mogućnost njihovezloupotrebe i nenamjenskog utroška. Sredstvasa računa koriste se isključivo u duhu ZakonaOZD-u uz odobrenje i saglasnost predsjednikakućnih savjeta, odnosno predsjednika odboraetažnih vlasnika. Dakle, potpuno je isključenonenamjensko korištenje sredstava.”
Šta poručiti građanima po pitanuoržavana zaničkih prostora?
“Zakonsko rješenje u ovoj oblasti je takvokakvo jeste. Sigurno da ima propusta, ali minastojimo da usmjeravamo stanare i pred
-
sjednike odbora etažnih vlasnika da se pridr 
-
žavaju svega što zakon nalaže. Naše preduze
-
će etažnim vlasnicima stoji na raspolaganju zasve vrste saradnje. Mi nastojimo biti prisutnigdje god nas pozovu na sastanak etažnih vla
-
snika, kako bismo prezentirali svoje usluge, izajedno sa našim stručnjacima savjetovali su
-
građanima koji su radovi u njihovim zgradamaprioritetni i primarni, kako bi oni u budućnostiuštedjeli i akumulirali sredstva.”
ZENIC
Ulica ZAVNOBIH-a 78a, nasl BRISTTl: 032/407-987, Fax: 032/449-193, GSM: 061/841-524, 061/781-313
 
Usoro!!!
 
Izrada Termofasade na 
odgođeno plaćanje!
 
4
Petak, 11. mart 2011.
Petak, 11. mart 2011.
U prostorijamaUprave policije odr 
-
žan je sastanak ko
-
mandira policijskihstanica na područjuMUP-a ZDK, na ko
-
jem su analiziranizaključci sa pret
-
hodnog sastankakao i izvještaji o radupolicijskih stanicaza januar i februar. U uvodnomdijelu sastanka, prisutne je po
-
zdravio novoimenovani ministar unutrašnjih poslova ZDK Rifat
Aktivnosti polici
Delić koji je upoznao prisutne saosnovnim zadacima i ciljevimakoji će biti prioriteti u njegovombudućem radu.U pogonima ArcelorMittal Ze
-
nica u 2010. godini proizvedenoje 590.000 tona čelika, što je upoređenju sa 2009. godinomneznatno povećanje. Kako jeizjavila Dijana Božić-Srdanović,portparol ArcelorMittal Zeni
-
ca, u prošloj godini na tržište jeplasirano ukupno 580.000 tonaproizvoda od čelika. „Na tržištezemalja Balkana, Evropske unijei sjeverne Afrike izvezeno je 55odsto proizvoda, dok su ostalekoličine plasirane na tržište ši
-
rom BiH”, izjavila je Dijana Božić- Srdanović, portparol AMZ.
Povćanaproizvona
Tokom nastavka 26. sjedniceOpćinskog vijeća Tešanj prove
-
dena je procedura izbora novogpredsjedavajućeg. Nakon glasa
-
nja vijećnika novi predsjedavajućiOpćinskog vijeća Tešanj je Esmir Subašić. Donesena je i Odluka odeprofesionalizaciji ove pozicije,koju je Vijeće usvojilo.
Novi prsavaući
Povodom odobrenja prveemisije municipalnih obveznica uFederaciji BiH u sali Općinskog vi
-
jeća Tešanj održana je press kon
-
ferencija. Komisija za vrijednosnepapire sredinom februara donijelaje Rješenje kojim se odobravaprva emisija municipalnih obve
-
znica u Federaciji BiH. Emitentobveznica je Općina Tešanj, kojaće sredstva prikupljena emisijomkoristiti za finansiranje poslovne
Tšansk obvznic
zone Glinište. Vrijednost emisijeje 500.000 KM, s rokom dospi
-
jeća od 3 godine. Obveznice ćenositi godišnji prinos od 6 posto.“Ponosan sam što je Općina Te
-
šanj prva u Federaciji krenulasa emisijom obveznica. Na ovajnačin brže idemo prema našimprioritetima - nova poslovna zonai obezbjeđenje novih radnih mje
-
sta”, kazao je općinski načelnik Fuad Šišić.Industrijska zona “Polja”koja se prostire na 11, 2 hekta
-
ra zemljišta očekuje investitore.Zona je na samom ulazu u Žep
-
če i komunikacijski je izvrsnopovezana, u blizini magistral
-
nog puta M-17, te željezničkepruge Šamac-Sarajevo. Premariječima Branke Janko, direkto
-
rice Razvojne agencije Žepče,projektna dokumentacija je za
-
vršena, a radovi na dovođenjupotrebne infrastrukture su skorozavršeni. “Urađeno je oko 90posto posla- dovedena je elek 
-
trična energija, te komunalna itransportna infrastruktura, kao itelekomunikacije. Za ostatak ćese čekati ljepše vrijeme”, kažeJanko. Nakon završetka radovaići će se sa raspisivanjem jav
-
nog poziva investitorima.
Invstitori na potzu
Novo na tržištu!
 
IZ PONUDE IZDVAJAMO:
najsuvreenije sisteei fltere za voduionse oešivače aozaštitu od aencaehaniče fltereehaniče predfltereUV sterilizatore zabateriološu zaštitudeerizatoredeanganizatorefltere za perilice…
Rent‒A Filter
 
siste besplatan, na orištenjevoda bez aenca, lora, etala, 100lit/24hugradnja ispod sudoperaugradnja 117,00 kmsporazuni servis 2 puta godišnje
Nobel Corporation doo adresa: BIH-88000 Mostar, Bleiburških žrtava 27dtelefon: (387 36) 328 044 telefon/fax: (387 36) 320 556 mobitel: (387 63) 312 605e- mail: atlantic@nobel.ba e- mail: filteri@nobel.ba www. nobel.ba
IZ PONUde jOŠ IZdAVAjAMO:
Stanovi:
1. Trosoban, p=80m
2
+ 2 balkona na 9. spratu u samom centru grada,
cina: 1350 KM/m
2
2. Dvosoban, Mokušnice p=64m
2
+balkon V sprat,
1375 KM/m
2
3. Dvosoban, Obalni bulevar 51m
2
+ 2 balkona.
Cina: 65.000 KM
4. Trosoban, Blatuša 15 sprat p=72m
2
.
Cina: 65.000 KM
5. Dvosoban p=54m
2
+ balkon,
cina: 1350 KM/m
2
jalia
6. Dvosoban p=56m
2
6. sprat, renoviran,
cina: 13250 KM/m
2
jalia
Poslovni prostori:
1. Titova ulica kod pijace p=45,5 m
2
 
proaa 3200 KM/m
2
ili zakup 12 KM/m
2
Kuće:
1. Ilidža prizemlje+2 sprata,
cina 150.000,00 eURA
2. Kuća sa zemljištem 1140 m
2
, Pečuj - poslovna zona kod “Almy”.
Cina 125.000,00 KM
3. Kuća u Raspotočju, garaža + sprat + potkrovlje, okućnica 1871 m
2
.
Cina 250.000 KM
Iznajmljivanje:
1. Klopče, trosoban stan 72 m
2
.
Cina: 150,00 KM.
Agencija za promet nekretnina “BIHHOME” već više od 14godina uspješno i profesionalno rješava Vaše stambeneprobleme. Djelujemo na cijelom području Bosne i Her 
-
cegovine gdje tim naših stručnih saradnika preuzima nasebe pronalaženje objekta koji najbolje odgovara Vašimželjama i potrebama. Isto tako za Vas vršimo kompletnuprodaju Vaših nekretnina, bez obzira gdje se one nalaze.
dONjA GOLUBINA,
Magistralni put Zenica-Žepče. Poslovno-stambeni objekat. RESTORAN„KAVALIR“ – aktivno radi. Dimenzije objekta 25x 25. Cca 900 m
2
poslovno-stambenog prosto
-
ra + dvije velike ljetne terase. Prizmelje + sprat+ potkrovlje + sporedni prateći objekti, šupe,ostave. Okućnica: 2500 m
2
CIjeNA: 315.000,00 eURA
 
ReSTORAN „FLORIdA“, STAMBeNO-POSLOVNI OBjeKAT
Magistralni put M5, uz rijeku Lašvu, 600 m od Lašvanskepetlje, put prema Travniku – Banja Luci. Dimenzije objekta 17x 15. Plac površine 2.500 m
2
. Površina ugostiteljskog objek 
-
ta, prizemlje cca 250 m
2
. Sprat, 4 sobe za iznajmljivanje –kategorizacija smještaja 3 zvjezdice, površina cca 250 m
2
.Podrumski prostor 300 m
2
. Parking prostor cca 1000 m
2
.Ugostiteljski objekat posjeduje upotrebnu dozvolu FederalnogMinistarstva za puteve i vodoprivrednu saglasnost.
CIjeNA: 350.000,00 eURA
LOKACIjA PeRIN HAN
Ruševni objekat površine 400m
2
Pogodan za izgradnju stambeno-poslov
-nog objekta
Sve dozvole za izgradnju do II sprata
CIjeNA: 38.000,00 eURA
LOKACIjA:LUKOVO POLje
PRIZEMLJE+ SPRAT+ POTKROVLJEPOVRŠINA: 359 m
2
, OKUĆNICA: 266 m
2
Kuća posjeduje 3 garaže i okućnicu i iza kuće i ispred kuće.Kuća je u izuzetno dobrom stanju, sa dva grijanja, etaž
-
no i centralno. Autobuska stanica je udaljena 20metara odkuće,provedena je ulična rasvjeta i kablovska televizija.
CIjeNA:90.000,00 eURA (NIje FIKSNO)
LOKACIjA:TRAVNIČKA CeSTA
P=500m
2
Pogodno za izgradnju stambeno-poslovnog
objekta
Sa svim dozvolama za izgradnju
CIjeNA: 105.000,00 eURA
LOKACIjA: UL. IVANA CANKARA, TRAVNIČKA ULICA
OKUĆNICA: 300 m
2
. DIMENZIJE: 10 x 10. Prizemlje + sprat+ potkrovlje. Sve etaže potpuno opemljene i povezane cen
-
tralnim stepeništem. Objekat kvalitetno građen i adaptiran saalarmnim osiguranjem. Vlastito etažno grijanje, klima.
CIjeNA: 115.000,00 eURA
Osim navedene ponude agencija posjeduje i restorane i benzinske pumpe uz autoput, kaoi parcele uz autoput pogodne za izgradnju benzinskih pumpi i poslovnih objekata.MASARYKOVA 32, ZENICA, BIHTel/fax 032/405-780, GSM: 061/146-967, 063-407-643
Konačno mirovina
Penzioneri državne IP Krivaje i pri
-
vatizirane IP Krivaje 1884 iz Zavido
-
vića kojih ima 370 uskoro bi trebalidobiti ono što im pripada. Naime,ovi ljudi već godinama ne moguotići u penziju zbog toga što im fir 
-
ma nije uplatila doprinose, te su svoovo vrijeme bili bez ikakvih prima
-
nja. Vlada Federacije BiH odobrilaje 3,16 miliona maraka za obavezena osnovu doprinosa za penzijskoi invalidsko osiguuranje PD Kriva
-
ja 1884 za period 1.12. 2008. do15.8. 2010., s tim da se sredstvamogu koristiti za pokriće svih neu
-
plaćenih obaveza prema Federal
-
nom zavodu PIO/MIO Mostar zasve zaposlenike dvije Krivaje koji sustekli uslove za penzionisanje. „Vla
-
da je izmirila svoje obaveze i trebada ode u penziju 370 ljudi. Prethod
-
no u penziju je još otišlo oko 190ljudi. Ukupan broj penzionera je oko560 koji zahvaljujući ovom projektuće, istina sa zakašnjenjem koje nijevezano za nas, otići će u zasluženupenziju”, kaže Ismet Mujanović, di
-
rektor PD Krivaja 1884.
Mala i srnapruzća
Privrednicima s područja ZDKu Zenici su prezentovani dostupniizvori finansiranja za mala i srednjapreduzeća iz sektora drvoprerade,metaloprerade i turizma. Privred
-
nici su upoznati sa aktuelnim i pla
-
niranim programima finansiranjaprivrede u BiH od strane finansij
-
skih institucija, uključujući Razvoj
-
nu banku Federacije BiH, Svjetskubanku, Federalnog ministarstvapoduzetništva, razvoja i obrta, tekomercijalnih banaka i programapodrške razvoju privrede koji suu nadležnosti Federalne vlade.FIRMA projekt predstavio je svojprogram poslovno-finansijskihkonsultanata koji će pružati struč
-
nu pomoć preduzećima u pripremizahtjeva za finansiranje. Zeničkimprivrednicima predstavljen je iKreditni garantni fond Vlade Zenič
-
ko-dobojskog kantona, čiji ukupnikapital iznosi 1,5 miliona KM. Dosada je iz ovog fonda plasirano 14kredita različitim privrednim druš
-
tvima sa područja ZDK.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->