Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dituria235

dituria235

Ratings: (0)|Views: 586|Likes:
Published by Muhamed Dolaku
NUMER 235 | VITI 25 | SHKURT 2010 | REBIUL-EVVEL 1431 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€

dituria islame

Aktualiteti i personalitetit të Muhamedit a.s. Dr. Abdulhakim Yuce Një ditë nga jeta e të Dërguarit a.s. Bahri Curri Dashuria ndaj Pejgamberit a.s.

Nexhat Ibrahimi

www.dituriaislame.net

1

EL MELIK “Ai është Mbizotërues ndaj robërve të Tij. Ai hollësisht di punët e Tij dhe të robërve të Vet.”
EL EN’AME, 18 DHE TË ALLAHUT JANË TË gJITHË EMRAT MË TË BUKUR, KËSHTU qË
NUMER 235 | VITI 25 | SHKURT 2010 | REBIUL-EVVEL 1431 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€

dituria islame

Aktualiteti i personalitetit të Muhamedit a.s. Dr. Abdulhakim Yuce Një ditë nga jeta e të Dërguarit a.s. Bahri Curri Dashuria ndaj Pejgamberit a.s.

Nexhat Ibrahimi

www.dituriaislame.net

1

EL MELIK “Ai është Mbizotërues ndaj robërve të Tij. Ai hollësisht di punët e Tij dhe të robërve të Vet.”
EL EN’AME, 18 DHE TË ALLAHUT JANË TË gJITHË EMRAT MË TË BUKUR, KËSHTU qË

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2011

pdf

text

original

 
 
1
 
www..
dituriaislame
NUMER 235 | VITI 25 | SHKURT 2010 | REBIUL-EVVEL 1431 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€
Nehat Ibrahimi
Aktualiteti i personalitetit të Muhamedit a.s.
Dr. Abdulhakim Yuce
Një ditë na jeta e të Dëruarit a.s.
Bahri Curri
 
Dashuria ndaj Pejamberit a.s.
 
 
2
 
EL MELIKAi është Mbizotërues ndaj robërve të Tij.Ai hollësisht di punët e Tij dhe të robërve të Vet.”
EL EN’AME, 18DHE TË ALLAHUT JANË TË gJITHË EMRAT MË TË BUKUR, KËSHTU qË LUTENI ATË ME TA... AL-A’RAF, 180
 
 
3
B
esart 
s
hala
Ebu’l Kasim el Zahravi f34
M
r
. s
aMir
B. a
hMeti
BANgLADESHI f36PJESA KULTURORE
D
riton
a
rifi
 
Mesatarja islame,alternativa e vetmeunifikuese f39
a
BDulla
K
linaKu
Si të jeni, ashtu do tëeveriseni f42
l
avDiM
B
ehraMi
Një vështrim kritik librit tëEmin Behramit f44
D
ivan
 
AHMET PAHSA f46PJESA FAMILJARE
i
Driz
X
higolli
 
Aborti në Islam f47
M
r
. a
Dnan
B
erBatovci
Vlera e Siurisë f50
M
r
. J
eton
B
ilalli
Ndikimet neative tëinternetit në jetën shoëroref52PJESA ...INTERVISTË
Me
 
iMaM
,
hoXhë
M
ustafë
 
ef 
.D
ervishollin
 
f55SULMOHET IMAMI I xHAMISË SË TUNELIT TË PARËHAMID KAMBERI F53
B
eJtullah
g
ashi
 
Personaliteti i Muhamedit a.s. f20
Muhamedi a.s. lindi në Mekë, më 20 prill 570, më 12 Rebiul-Evel.Arabët atë vit e uajnë Viti i Elefantit, sepse në atë vit Ebreheja na Abisinia (Etiopia ) e kishte sulmuar Mekën dhe kishte dashur të rrënonte qabenë. Babaii tij Muhamedit uhej Abdullah, kurse nëna e tij uhej Emine. Nuk kishte vëllae as motër. Babai i tij kishte vdekur pak muaj para se të lindte Muhamedi a.s.,ndërsa në përkujdesje e kishte marrë jyshi i tij, Abdul-Mutalibi, e pas vdekjessë tij, hahai i tij, Ebu Talibi. Kur pati mbushur 25 vjeç, u martua me pronarene tij, Hatihen, e cila ishte 15 vjet më e madhe se ai. Në moshën 40 vjeç, i erdhiShpallja, e cila zjati 13 vjet në Mekë dhe 10 në Medinë. Muhamedi a.s. pati 7fëmijë, 3 djem e 4 vajza. Vdi në Medinë, ditën e hënë, më 8 ershor 632, nëmoshën 63 vjeç dhe pas vetes la dy jëra të çmueshme: Kur’anin dhe Synetin (Traditën ) e tij. Dashuria ndaj Allahut h.sh. ka shenja, e më e madhja është pa-simi i rruës së Muhamedit a.s. dhe respekti ndaj tij. Personaliteti i Muhamedita.s. dhe shëmbëlltyra e tij janë dhe do të mbeten jithmonë të pashlyera në faete historisë njerëzore. Allahu i Madhëruar në Kur’anin e Tij famëlartë thotë : “Thuaj: Nëse E doni Allahun, atëherë ejani pas meje, ë Allahu t’ju dojë, t’jua falëmëkatet tuaja, se Allahu është ë fal shumë, mëshiron shumë “.“ Nuk ka besuar askush përderisa mos të jem unë më i dashur tek ai sesa fëmiu itij, prindi i tij dhe tërë njerëzit në përjithësi “.(Muhamedi a.s)
ditura islame / revistë mujore, fetare, shkencore e kulturore / B: k  B i  k, P / k: m. rxp s /
Redaksia: Bahri Simnica, Driton Ari, Dr. Fahrush Rexhepi, Mr. Flamur Sou, Nexhat Ibrahimi, Mr. Qemajl Morina, Sabri Bajgora, Dr. Sulejman Osmani /Gazetar në redaksi: Ramadan Shkodra / Lektor: Isa Bajçinca / Korrektor: Skender Rashiti / Redaktor artistik, teknik dhe operator kompjuterik: Edib Ali Agagjshi/Adresa: Dituria Islame, rr. “Bajram Kelmendi” nr. 84, 10000 Prishtinë / Tel&Fax: 038 224 024 / email: dituriaislame@hotmail.com / dituriaislame@ahoo.com /
www.m.n
/Parapagimi: Evropë 25 € / Amerikë 40 USA$ / Shtpi: Koha, Prishtinë / Dorëshkrimet dhe fotot nuk kthehen!
PJESA FETARE
s
aBri
B
aJgora
Komentimi i kaptinës“Et-Tekvir” 2 f5
D
r
. s
uleJMan
o
sMani
Dënimi në varr f9
D
r
. f 
ahrush
r
eXhepi
Mënyra si është zjedhurEbu Bekri r.a. halif f12
n
eXhat 
i
BrahiMi
Aktualiteti ipersonalitetit tëMuhamedit a.s. f15
D
r
. a
BDulhaKiM
uce
 
Një ditë na jeta e tëDëruarit a.s. f18
B
ahri
c
urri
 
Dashuria ndaj Pejamberita.s. f22
M
r
. a
Dnan
s
iMnica
 
Të Dashurit e Allahut -të Devotshmit f25
s
eDat 
i
slaMi
Madhështia e Ezanit f28PJESA SHKENCORE
D
r
. i
slaM
h
asani
Buheti i shtetit sipassistemit ekonomik islamnjë pasyrë na koha eMuhamedit a.s.f31
M
r
. Q
eMaJl
M
orina
Lia Arabe dhe pavarësia e Kosovës f54

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->