Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
P. 1
The Summer of the Beautiful White Horse

The Summer of the Beautiful White Horse

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 9,683 |Likes:
Published by Ramita Udayashankar
Snapshots; Class XI English; Lesson
Snapshots; Class XI English; Lesson

More info:

Published by: Ramita Udayashankar on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2014

pdf

original

 
Tbo Zuggop ke tbo @omutheuc Vbhto BkpzoK`lojthoz0 gmpaz=) –Tbhz vmz tbmt ~mpt tbmt vkucdi‘t ~opght go tk `ochoo vbmt zmv‗) Vbmt ~mptdkoz tbo imppmtkp gomi;
Mpmg poeopz tk tbohp ~kuoptx) Tbox chuod hi ortpogo ~kuoptx mid ht vmz dheehjct tkidopztmid bkv tbox fkt ekkd tk zmthzex tbohp bifop) Bo epmiacx mdghtz tbmt ouopx `pmijb ke tbo emghcx vmz chuhif hi tbo gkzt mgm|hif mid jkghjmc ~kuoptx hi tbo vkpcd)
0) Vbmt jkiechjthif tbkufbtz ~mzzod tbpkufb tbo imppmtkp‘z ghid ki zoohifGkupmd ki m `omutheuc vbhto bkpzo ompcx kio gkpihif;
Tbo imppmtkp vmz zp~phzod) Bo aiov tbmt bhz jkzhi Gkpmd jkcdi‘t bmuo `kfbt tbobkpzo) Bo k`uhkzcx gzt bmuo ztkcoi ht) Bkvouop# emghcx ~phdo jmgo hi tbo vmx) Bopoezod tk `ochouo tbmt Gkpmd vmz m tbhoe)
:) Bkv dhd Mpmg doehio ztomchif vboi bo bmd tk dojhdo vbotbop kp ikt tk phdo tbobkpzo;
Ht zoogod tk bhg tbmt ztomchif m bkpzo ekp m phdo vmz ikt tbo zmgo tbhif mz ztomchifzkgotbhif oczo zjb mz gkiox) Zhijo bo mid Gkpmd vopo }hto jpm|x m`kt bkpzoz htvmzi‘t ztomchif) Bo jkiuhijod bhgzoce vhtb tbo tbkfbt tbmt ht vkcd `ojkgo ztomchifkicx vboi tbox keeopod tk zocc ht)
4) Vbmt tpmhtz ke tbo Fmpkfbcmihmi emghcx mpo bhfbchfbtod hi tbo ztkpx;
Tbo Fmpkfbcmihmi emghcx tbkfb ikv ~kkp vmz emgkz ekp tbohp bkioztx ouoi vboitbox vopo vomctbx) Tbox vopo ~pkd ehpzt# bkiozt iort mid metop tbmt tbox `ochouod hiphfbt mid vpkif) Ikio ke tbog vkcd tmao mdumitmfo ke mix`kdx hi tbo vkpcd) Tboxvkcd ikt ztomc) Ik gog`op ke tbhz emghcx jkcd `o m tbhoe)
?) Vbx jkucd chttco Mpmg ikt `ochoo bhz oxoz vboi bhz jkuzhi Gkupmd jmccod bhgompcx kio zuggop gkpihif;
Chttco Mpmg tbkfbt tbmt bo vmz dpomghif vboi bo zmv bhz jkzhi Gkpmd zhtthif ki mgmfihehjoit vbhto bkpzo) Ht vmz mi i`ochoum`co zhfbt `ojmzo tbox `ockifod tk tbo ~kkp emghchoz mid `xhif zjb m `omthec bkpzo vmz `oxkid tbohp gomiz)
5) Vbmt tvk jbmpmjtop tpmhtz ke Gkupmd mpo goithkiod `x tbo imppmtkp hi tbohihthmc ~mpt ke tbo ztkpx;
Gkpmd vmz jkizhdopod jpm|x `x ouopx`kdx vbk aiov bhg orjo~t tbo imppmtkp) Bo vmzhg~czhuo# dmphif mid pojacozz) Bo ekcckvod bhz bompt gkpo tbmi bhz ghid) Bo vmz }htojpm|x m`kt bkpzoz mid bmd m vmx vhtb mihgmcz) Zojkidcx# bo oilkxod `ohif mchuo gkpotbmi mix`kdx oczo)
6) Vbmt vopo tbo ~ojuchmphthoz hi uijco;
_ijco Abkzpkuo‘z jpm|x ztpoma vmz emgkz) Bo vmz m `hf gmi vhtb m ~kvopec bomd ke  `cmja bmhp mid uopx cmpfo gkztmjbo) Bo vmz }hto ephkz hi tog~op# uopx hpphtm`co midhg~mthoit) Bo vkcd ztk~ mixkio epkg tmcahif `x pkmphif bhz ~ot ~bpmzo) –Ht hz ik bmpg1 ~mx ik mttoithki tk ht‗)
2) –H bmo m vmx vhtb m bkpzo‗) Bkv dk xku tbhia bmd Gkupmd doock~od miuidopztmidhif vhtb tbo bkpzo;
Gkpmd bmd `ooi }hto zoizhthuo# toidop mid meeojthkimto tkvmpdz tbo bkpzo) Bo vkcd ~t bhz mpgz mpkid ht# ~pozz bhz ikzo hitk tbo bkpzo‘z ikzo mid ~mt ht) Ht vmz ikt omzx tktmgo m ztpmifo bkpzo mid fot ht tk `obmuo ihjocx) Ouoi Lkbi @xpk# tbo phfbtec kviop mdghttod tbmt tbo bkpzo bmd `ojkgo `ottop tog~opod# ztpkifop mid vocc'gmiiopod)
 
8) Vbmt dk xku tbhia hidujod tbo khjo tk potupi tbo bkpzo tk htz kviop;
Tbo `kxz vopo hg~pozzod `x Lkbi @xpk‘z mtthtdo tkvmpdz tbohp ~mpoitz mid emghchoz) Boaiov tbohp ~mpoitz‘ uopx vocc mid zk `ochouod vbmtouop tbo `kxz zmhd) Zojkidcx tboemgo ke tbohp emghcx ekp bkioztx vmz vocc'aikvi tk bhg) Tbo `kxz potpiod tbo bkpzo tkbhg ekp tbo zmao ke emghcx&z ~phdo mid dhfihtx) Tbohp jkizjhoijo dhd ikt mcckv tbog tkaoo~ tbo bkpzo mix ckifop) Tbox vopo mepmhd tk ckzo m emghcx po~tmthki vbhjb vmzaikvi ekp bkioztx mid hitofphtx)
=>) Vbx bmd Gkupmd mid Mpmg tmaoi tbo bkpzo; Vbx dhd tbox potupi ht;
Tbox bmd tmaoi tbo bkpzo vhtb tbo hitoithki ke phdhif ht mid mczk tbox vopo tkk ~kkp tk `x ht) Tbox ckuod phdhif `t zhijo tbox vopo ikt tbhouoz# tbox bmd ik dozhpo tk zocc ht)Tbox potpiod tbo bkpzo `ojmzo tbox `ojmgo jkizjhkz ke tbohp po~tmthki ke bkioztxmid pomchzod tbohp ghztmao)
==) Dk xku tbhia Lkbi @xpk pojkfih|od bhz bkpzo; Vbx dhd bo ikt mjjuzo tbo `kxzke ztomchif tbo bkpzo;
Xoz# Lkbi @xpk dhd pojkfih|o bhz bkpzo) Bo ormghiod bhz tootb mid aiov ekp zpo tbmttbo bkpzo vmz bhz kvi) Bo dhd ikt mjjzo tbo `kxz mid hidhpojtcx tkcd tbog tbmt ht vmzvpkif tk ztomc) Bo tmcaod m`kt tbo emghcx‘z po~tmthki ekp bkioztx mid zmhd tbmt bovkcd iouop zz~ojt tbog ke ztomchif)
=0) –Vo bmd `ooi emgkuz ekp kup bkioztx ekp zkgotbhif chao ocooi joituphoz‗)Tbo imppmtkp dozjph`oz bhz emghcx hi tbozo vkpdz) Dk xku tbhia Gkupmd mid Mpmgvopo bkiozt tkk; Fho ormg~coz tk ~pko xkup ~khit)
Gkpmd mid Mpmg vopo mczk uopx bkiozt) Tbox tkka tbo bkpzo vhtb tbo zkco hitoithki ke phdhif ht mid jkcd ikt meekpd tk `x kio ke tbohp kvi) Tbohp hitoithki vmz tk potpi tbobkpzo) Gkpmd vmz kicx tbhptooi xompz kcd mid vmz ikt gmtpo oikfb tk pozhzt tbotog~tmthki) Tbo tmca vhtb Lkbi @xpk mid tbo iood tk zmeofmpd tbo emghcx&z po~tmthkigmdo tbog potpi tbo bkpzo)
=:) Gkupmd bmd tbo ‒jpm|x ztpoma‘ ke tbo emghcx hi bhg) Vbmt dk xku compi m`kutbhg hi tbo ztkpx;
Gkpmd# m tbhptooi xomp kcd `kx# ekid ke phdhif tk tbo ~khit ke ckkahif jpm|x' zmif lkxeccx mz bo pkdo tbo ztkcoi bkpzo) Bo vmz jkizhdopod tbo imtpmc dozjoidoit ke mjpm|x ijco Abkzpkuo) Bo zmhd bo bmd m vmx vhtb bkpzoz mid empgopz)
=4) Vbhjb ktbop jbmpmjtopz ke Gkupmd‘z emghcx bmd tbo jpm|x ztpoma hi tbog;Vphto `phoecx m`kut tbohp `obmhkup)
Gkpmd mid _ijco Abkzpkuo `ktb vopo jpm|x ~opzkiz) Gkpmd vmz m xkif `kx# ekidke bkpzoz mid phdhif vbhco _ijco Abkzpkuo vmz ephkz# hg~mthoit# mid hpphtm`co) Bovkcd pkmp mid ztk~ ouopxkio epkg tmcahif mid zmx –Ht hz ik bmpg# ~mx ik mttoithki tkht‗) Vboi bhz zki jmgo mid tkcd tbog tbmt tbo bkzo vmz ki ehpo# bo zhcoijod bhg `xzmxhif ‒oikfb‘) Ht hz ik bmpg)
=?) Bkv jmi vo zmx tbmt Mpmg mid Gkupmd vopo opx ekid ke phdhif;
Gkpmd bmd `pkfbt m bkpzo vbhjb dhd ikt `ockif tk bhg) Bo vkcd vmao ~ mt 4<>>mg mid phdo tbo bkpzo vboi ht vmz zthcc uopx dmpa) Bo zod tk pmjo tbo bkpzo mjpkzz tboehocdz mid uhioxmpdz)
=5) Vbmt dhd Lkbi @xpk zmx tk tbo `kxz vboi bo ekuid tbog vmcahif vhtb ht kiogkpihif;
Lkbi @xpk got tbo `kxz vmcahif vhtb tbo bkpzo vbhjb tbox bmd ztkcoi) Bo ztdhod tbobkpzo jmpoeccx mid ormghiod htz tootb mid vmz joptmhi tbmt tbo bkpzo vmz bhz kvi bkpzo)
 
Xot bo zmhd tbmt he bo dhd ikt aikv tbohp ~mpoitz‘ bkioztx# bo vkcd zvomp tbmt ht vmz bhzbkpzo) Bo kicx jmccod ht bhz bkpzo‘z tvhi)
=6) Vbx dhd Lkbi @xpk hzht Mpmg‘z bkuzo hi bhz zuppox metop fotthif bhz bkpzo`mja;
Lkbi @xpk uhzhtod Mpmg‘z bkzo hi bhz zppox tk zbkv tbmt tbo ztkcoi bkpzo bmd `ooipotpiod) Bo lzt vmitod tk tocc tbog tbo bkpzo vmz ztpkifop mid `ottop tog~opod ikv)
=2) Dozjph`o Gkupmd‘z ~mpthif epkg tbo `omutheuc vbhto bkpzo;
Gkpmd ckkaod mt tbo bkpzo ekp zkgo thgo mz bo bmd fpkvi ekid ke bhg) Vboi bo bmdfkio tk potpi ht# hi Lkbi @xpk‘z uhioxmpd# bo bmd tphod tk ~t bhz mpgz mpkid bhz ioja# ~pozzod bhz ikzo hitk tbo bkpzo‘z ikzo mid ~mttod bhg) Tbo bkpzo vmz ztpkifop ikv mid `ottop `obmuod metop `ohif vhtb Gkpmd ekp zkgo dmxz)
=8) –Vbmt;‗ bo pkmpod) Mpo xku hihthif m gog`op ke tbo Fmpkfbcmihmi emghcx tkztomc; Tbo bkpzo guzt fk `mja tk htz tpuo kviop) Vbk zmhd tbozo vkpdz mid tkvbkg; Vbmt dk vo compi m`kut tbo z~omaop epkg tbozo chioz;
Gkpmd zmhd tbozo vkpdz tk Mpmg vboi Mpmg zffoztod tbmt tbox zbkcd aoo~ tbobkpzo ekp m xomp) Gkpmd vmz miikxod mid zmhd tbozo vkpdz) Tbhz zbkvz tbmt bo vmzbkiozt mid zhijopo oikfb tk fmpd tbo emghcx‘z po~tmthki ke `ohif bkiozt)
0>) Vbmt ahid ke m emghcx dhd Mpmg mid Gkupmd jkgo epkg; Dk xku tbhia tbox~kzzozzod tbo emghcx‘z z~ojhmc tpmhtz hi tbohp jbmpmjtop;
Mpmg mid Gkpmd jmgo epkg m emghcx vbhjb vmz vocc'aikvi ekp htz bkioztx) Tbkfbtbox vopo uopx ~kkp# tbox vopo ~pkd# bkiozt mid `ochouod hi phfbt mid vpkif) Xoz# tbo `kxz ~kzzozzod tbo emghcx tpmhtz hi tbohp jbmpmjtop `ojmzo doz~hto tbo tog~tmthki tk ztomctbo bkpzo# tbox bmd tbo bkioztx tk fk mid potpi ht tk htz gmztop# Lkbi @xpk)
6 gmpaz0=) Dhzjuzz tbo jbmpmjtop zaotjb ke Gkupmd)
Gkpmd# tbo joitpmc jbmpmjtop hi tbo ztkpx ‒Tbo Zggop ke tbo @omthec Vbhto Bkpzo‘hz do~hjtod mz m xkif `kx# vbk oilkxod `ohif mchuo mid bmuhif ei) Bo bmd m jpm|xztpoma hi bhg vbhjb bo bmd hibophtod epkg bhz emghcx) Bo `ockifod tk m tph`o tbmt vmz ~kkp# bmd ik gkiox mid chuod hi mi mjto ekpg ke ~kuoptx)Mz m xkif cmd bo ~bocd tbo emghcx jztkgz mid tpmdhthkiz) Bo `ochouod hi mcc tboumcoz tbmt bhz tph`o mid emghcx bmd tphod tk hijcjmto hi bhg) Bo jkcd ikt pozhzt tbotog~tmthki tk phdo m bkpzo mid ztkco m bkpzo epkg Lkbi @xpk# bhd ht mid tboi voit ekp bkpzo phdhif ompcx hi tbo gkpihif mt 4<>> mg mckif vhtb bhz ihio xomp kcd jkzhi Mpmg)Bo lzthehod bhz mjt `x zmxhif tbmt ht vmzi‘t ztomchif `ojmzo tbox bmd ik hitoithki ke zocchif ht ekp gkiox)Gkpmd vmz jpm|x mid ei ckuhif) Vbhco phdhif tbo bkpzo# bo zmif ckdcx mid lkxeccx)Bo vmz jkiehdoit m`kt bhz phdhif m`hchthoz mid zmhd tbmt bo bmd m vmx vhtb m bkpzo) Htvmz kicx vboi Lkbi @xpk tkjbod bhz jkizjhoijo vboi bo dojcmpod tbmt he bo bmd ikttpztod tbo bkioztx ke tbohp tph`o) Bo vkcd bmuo zvkpi tbmt tbo bkpzo `ockifod tk bhg)Gkpmd pomchzod bhz ghztmao) Bhz jkizjhoijo ~phjaod bhg mid bo potpiod tbo bkpzo) Tboei ckuhif `kx bmd bmd bhz ei mid tboi bhz bkioztx pfod bhg tk ~bkcd bhz emghcxumcoz mid tpmdhthkiz)
0=) Vbmt gozzmfo hz jkioxod tbpkufb tbo ztkpx Tbo Zuggop ke tbo @omutheucBkpzo;
Tbo ~phgmpx gozzmfo ke tbo ztkpx# Tbo Zggop ke tbo @omthec Bkpzo# hz tbmt doz~htozkjhmc kp ojkikghj jbmccoifoz# tbopo mpo zkgo tptbz vbhjb mpo m`zkcto mid zbkcd `o ~pmjthjod idop mid mcc jkidhthkiod) Ht hz idoihm`co tbmt tbo ztkpx hz zot vhtbhi m emghcxtbmt hz ~kkp) Tbohp ~kuoptx hz ikt zod mz m jptjb kp zkgotbhif tbmt chghtz tbo ogkthkimc

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
AhmedSiddiqui liked this
Gwen Walker liked this
Mohit Malviya added this note
hates off to you
Mohit Malviya added this note
scribd..............
1 thousand reads
1 hundred reads
Mohit Malviya liked this
cocktoo liked this
cocktoo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->