Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 747, 10.3.2011]

Slobodna Bosna [broj 747, 10.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 430|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Ru{enje bosanskohercegova~kog Guantanama
www.slobodna-bosna.ba
Vehabijski samit pred Parlamentom BiH
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
MIROSLAV LAJ^AK ZA SB:EVROPA I SAD NE]E DOPUSTITI HAOS U BiH
JOVO,NANOVO!?
SB do~ekala generalaJovana Divjaka pred zatvorom
Svi zatvorii su|enjaJovana Divjaka
EkskluzivnoizBe~a
(
(
 
ROVOVSKA BITKA ZA VLAST
HDZ prijeti
`estokim posljedicama
Slobodna Bosna uspjela je doznati glavneelemente „kriznog plana“ koji }e aktiviratidva HDZ-a u slu~aju da budu istisnuti iznove parlamentarne ve}ine
BiH U O^IMAEVROPSKE UNIJE
Drama formiranja vlasti
Biv{i visoki predstavnik u Bosni iHercegovini, odnedavno izvr{ni direktor zaEvropu i centralnu Aziju pri zajedni~kojSlu`bi vanjskih poslova EU-a, ~e{kidiplomata MIROSLAV LAJ^AK u razgovo-ru sa novinarkom “SB“ iznosi utiske nakonnedavnog susreta sa vode}im bh.politi~arima, govori o planovima Evropskeunije u na{oj zemlji, otkriva ovlasti imandat koje }e imati budu}i evropskipredstavnik u BiH
[E[ELJ PRED LICEMPRAVDE
Dokazana krivica u
poluvremenu
Po~etkom nedjelje Vojislav [e{elj je uHa{kom tribunalu, pozivaju}i se na pravilo“98 bis“, zatra`io osloba|aju}u presudu i utroiposatnoj tiradi iznio brojne propusteTu`ila{tva tvrde}i da svjedoci nisu uspjelida doka`u njegovu krivicu i da Tribunalnema validne dokaze da je po~inio djela zakoja se tereti; me|utim tu`ioci su nakon“poluvremena“ su|enja odr`ali do sadanajve}u lekciju vojvodi [e{elju tvrde}i da jekriv po tri ta~ke optu`be; na{ list donosirekapitulaciju osmogodi{njeg, ujedno inajdu`eg procesa pred Ha{kim tribunalom
TVORAC EVROPSKE“BOSNE“
Pipetova (ne)mogu}a misija
IRFAN PIPE SMAJLAGI] /51/, jedan odnajboljih igra~a u historiji rukometa,Banjalu~anin koji je pro{le nedjelje uveosarajevsku BOSNU u drugi krug LIGEPRVAKA, za “SB” govori o svojoj trenerskojfilozofiji, projektu koji stvara u Sarajevu,sukobu sa Linom ^ervarom i lo{ojperspektivi bh. rukometa
HIRURGIJOM DONOVOG @IVOTA
Saradnja Ljubljane i Sarajeva
Povodom obilje`avanja 4. marta, Danaplasti~ne hirurgije Klini~kog centraUniverziteta u Sarajevu, u glavnom graduBiH nedavno je boravio prof. dr. URO[AH^AN, {ef Odjela za plasti~nu, rekon-strukcijsku i estetsku hirurgiju i opekotineUKC Ljubljana i jedan od vode}ih evrop-skih stru~njaka iz ovih oblasti; u razgovoruza na{ magazin, dr. Ah~an govori o svetra`enijim mikrohirur{kim zahvatima rekon-strukcije kod `ena koje su pre`ivjele karci-nom dojke, hirurgiji nekad i danas na pros-toru biv{e Jugoslavije, estetskim zahvatimakao stvarnoj potrebi, ali i “modnom trendu“,psiholo{kim efektima operacija...
POVRATAK U PRO[LOST ZASRETNIJU BUDU]NOST
^etrdeset godina SAF-a
Dopunjeno izdanje knjige PROFESIONA-LNE TAJNE STRIPA autora ERVINARUSTEMAGI]A, koja je premijerno objavlj-ena jo{ 1974., u prodaji }e biti od 15.marta; sarajevski genije stripa, danasstanovnik Celja, ove godine obilje`ava~etrdeset godina od osnivanja STRIP ARTFEATURESA, nekada najzna~ajnije neza-visne strip agencije u svijetu, koju i danasuspje{no vodi u tom slovena~kom gradu
10.3.2011.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1226364650
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
58

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zlatko5 liked this
Midhat Krilic liked this
Midhat Krilic liked this
dunja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->