Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23065, 11.3.2011]

Oslobođenje [broj 23065, 11.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 469 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Dr. Ante Nazor
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 11. 3. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.065Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
4-5. strana
DANAS PRILOG
Ne treba vladada vlada, ve} daslu`i narodu
Nermin Nik{i},
generalni sekretar SDP-a BiH i kandidat za premijera Vlade FBiH
Rendi}u Tuzli
Nakon 11 mjeseci zatvora
6 i 7. strana
Srbija vodipoliti~kuagresiju
17. strana
Zavjera SAD-a i Al-Kaide protiv Muamera Gadafija
Zamjeniklibijskogambasadora u BiH Mohamed A. Naas
19. strana
 
OSLOBO\ENJE
petak, 11. mart 2011. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Zbog protiv ljenja srpskih predstavnika, predsjedavaju}eg Nikole[piri}a i ministravanjske trgovine i ekonomskihodnosa MladenaZirojevi}a, Vije}emi- nistara BiH na ju~era{njojsje- dnici nije usvojilo izvje{taj o raduUprave za indiretnoopo- rezivanje BiH za pro{lugodinu. To je ujedno bio i jediniizvje{taj dr`avnih institucija i agencija kojinijedobioprolaznuocjenu.
Srpski predstavnici protiv
- Nijebilonikakverasprave iz koje bi se dalonaslutiti{ta je ru- kovodilosrpskepredstavnike da ne dajusaglasnost za usvajanje izvje{taja o radu UIOBiH. Je- dnostavno, materijal je stav - ljen na glasanje, nijedobiopo- dr{ku niti jednog ~lana iz srpskognaroda i kao takavni- je pro{ao, istakao je za Oslo- bo|enjeSadikAhmetovi}, za- mjenik predsjedavaju}eg Vi- je}aministara i ministarsigur- nosti BiH.Za razliku od izvje{taja UIOBiH, izvje{tajMinistarstva vanjskih poslova za 2010. je usvojen, ali uz jedanglaspro- tiv, i to predsjedavaju}egVije}a ministara BiH Nikole [piri}a. Ni u ovom slu~aju [piri} nijeobrazlo`io{ta ga je to rukovo- dilo da negativnimocijeni rad MVP-a BiH.No, najvi{e pa`nje na ju~e- ra{njojsjedniciVije}eminista- ra BiH posvetilo je usvajanju svogizvje{taja o raduza pro{lu godinu, koji}e bitidostav ljen Parlamentarnojskup{tini BiH kao sveobuhvatni izvje{taj o aktivnostimasvihministarsta- va, samostalnihupravnihorga- nizacija i tijelaVije}aminista- ra BiH.Premaizvje{taju, od 823 pro- gramska zadatka Vije}e mi- nistara BiH je zavr{ilo 506 ili 61 posto. Na sjednicama je, izme|uostalog, laniutvr|eno 30 prijedlogazakona, usvoje- no devet strategija, donesena 241 odluka...- Polaze}i od ~injenice da su strate{kiciljevi BiH evroatlan- tske integracije, aktivnosti u 2010, prijesvega, bilesu usmje- rene na izvr{avanjeobaveza iz Mapeputa za liberalizacijuvi- znogare`ima, provo|enjeoba- vezapredvi|enihSporazumom o stabilizaciji i pridru`ivanju, dokumentom Evropsko par- tnerstvo, te obaveza koje BiH predstoje na putuNATO-inte- gracija, ocjena je Vije}a. Konstatirano je da je Vije}e ministara BiH ispunilo174 uslo- va za dobivanjeliberaliziranog viznogre`ima te od 15. decem- bra2010. gra|ani BiH putuju uzemlje ~lanice Evropske unije bez viza, uz posjedovanje bi- ometrijskogpaso{a.
Umjesto stida, pohvala
To su ujednojedineaktivnos- tikoje je Vije}eministara i izvr{i- lo. Sve ostale su pora`avaju}e. Tako je od ukupno 308 akti- vnostiplaniranihAkcionimpla- nom za realizacijuprioriteta iz dokumentaRealizacijaobave- za iz dokumentaEvropskopar- tnerstvo, u potpunostirealizira- nosvega76 ili 25 posto, dok jena prijedlog nadle`nih insti- tucija prolongirano izvr{enje ~ak 232 aktivnosti. Najboljire- zultati postignuti su u oblasti Demokratija i vladavinaprava u okviru Politi~kog kriterija, gdje je od planiranih27 realizi- rano13 aktivnosti, te u oblasti Finansijska kontrola, gdje je realiziranosedam od 11 plani- ranihaktivnosti, kao i u oblas- ti Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma, gdje su realiziranedvije od tri planira- neaktivnosti.Mjere iz Akcionog plana za provo|enjeobaveza iz privre- menog sporazuma/Sporazu- ma o stabilizaciji i pridru`iva- nju sve nadle`ne institucije provodekontinuirano te je sa- da{nji stepen provo|enja na zadovoljavaju}emnivou, cije- niVije}eministara BiH,ne uzi- maju}i u obzir da SSP ne}e i nemo`e biti ratifciran u Vije}u EK-a, odnosnostupiti na sna- guupravozbogneizvr{avanja obaveza- vi{e od osammjese- ci kasni usvajanje zakona o dr`avnojpomo}i BiH.
A. TERZI]
Vije}e ministara BiH
[piri}dijeliojedinice
Predsjedavaju}i VM-a nije obrazlo`io {ta ga je rukovodilo da negativnim ocijeni rad MVP-a, ba{ kao, uostalom, i UIO
Ahmetovi}: Bez obrazlo`enja
Predsjednik Republike Srpske MiloradDodiksaop{tio je da}e od policije RS-atra`iti dauhapsiEju- pa Gani}a i Jovana Divjaka i pre- da ih organima gonjenja Srbije zbog ratnih zlo~ina po~injenih uDobrovolja~kojulici, ukolikostu- pe na teritoriju RS-a. „Pu{tanjemGani}a iz pritvora u Londonu, a vjerovatnosada i Di- vjaka, objelodanilo se da postoji optu`nica za Dobrovolja~ku, da se radi o ratnom zlo~inu i o~eku- jem da }e policija RS-a uraditi svoj posao“, izjavio je Dodik na vanrednojpres-konerencijiju~er u Banjoj Luci.
Ilegalni sud
Predsjednik RS-a istakao je da su za „RS Divjak, Gani} i Rasim Deli}ratnizlo~inci, da im zbogto- gatrebasuditi. Ali,da se ne mo`e o~ekivati da ilegalni Sud i Tu`ila{- tvo BiH do polovine ove godine podignu optu`nice protiv njih. „Javnost RS-a i ja ne mo`emoda-tipodr{kuSudu i Tu`ila{tvu BiH i mi }emoosporavatinjihovopos- tojanje“, naglasio je Dodik. Dodao je da stavUstavnogsuda BiH “ko- ji je pod pritiskom OHR-a donio odluku kojoj je ustavnim progla- sio osnivanje dr`avnog Suda i Tu`ila{tva,za RS nijeobavezuju}i“. Iz tih razlogapredsjednik RS-a na- javio je da }e taj entitetzahtijevati da mu se omogu}i da predsvojimsu- dovimaprocesuira sve osobekoje su na teritorijiFederacije BiH po~ini- leratnezlo~ine nad Srbima.„Svi Srbikoji su osu|eni, poputgenerala\uki}a, nisuratnizlo~in- ci i mi to imamopravore}i“, ista- kao je Dodik.Komentari{u}i reakcije visokih zvani~nika iz BiH u vezi shap{enjem JovanaDivjaka, Dodik je istakao da je „njihovopona{anjepokazalo da takva BiH nikome ne treba“. „Iz tih razlogaizvje{taj o radumi- nistravanjskihposlova BiH Svena Alkalajane}edobitipodr{kupred- stavnika RS-a i to }e se desiti po prvi put u BiH“, dodao je Dodik.Jednako nezadovoljstvo Dodik  je izrazio i prema, kako je kazao, „pona{anju i izjavama visokog predstavnika Valentina Inzka u vezi s hap{enjem Divjaka“. „Visokipredstavnik je nakonovo- ga potpuno irelevantna osoba za nas. Ovo {to se de{ava, sada je po- dani{tvo i sluganstvo i takva BiH na- ma ne treba. Ne treba ni Bo{njaci- ma i ako se ovakonastavi, disoluci- ja BiH je neminovna.Ja sam uvje- ren u tu misiju i ja }u se kao ~ovjek  boriti za to. Mo`dasadanijetrenu- tak za to, ali ja ne}u od togaodus-tati“, poru~io je Dodik.
Bez emocija?!
Zbogsveganavedenoga, predsje- dnik RS-asaop{tio je da }e tra`itisa- zivanjeposebnesjedniceNarodne skup{tine RS-a na kojoj bi se trebao zauzetistav o pona{anjupredstavni- ka BiH u slu~ajuDivjak, razmotriti pitanjeprocesuiranjaSrba za ratne zlo~inepredSudom BiH, te donije- tiocjena o radusvihvisokihpred- stavnika u BiH.„Narodna skup{tina RS-a ima pravo da ta pitanjarazmatra i na{ odgovor kada je u pitanju dosa- da{nji rad visokih predstavnika bi}e institucionalan, a ne emoti- van“, rekao je Dodik.
G. KATANA
Milorad Dodik poru~io:
MiloradDodikpolicijiizdaonare|enje
Uhapsiti
Gani}a i Divjaka!
Pu{tanjem Gani}a, a vjerovatno sada i Divjaka, objelodanilo se da postoji optu`nica za Dobrovolja~ku, pa o~ekujem da policija RS-a radi svoj posao, ka`e predsjednik RS-a
Inostranstvo
Predsjednik RS-a je na pi- tanjekakokomentari{epro- ces ormiranja vlasti u Fe- deraciji BiH, kazao da je za njega Federacija inostran- stvo i da ga de{avanja u njoj previ{e ne zanimaju.
MVP Francuske o hap{enju Jovana Divjaka
Vjeruju da }e uskorobiti slobodan
“Sa iznena|enjem i zabrinutosti primilismo vijest o hap{enju u Be~u JovanaDivjaka, biv{eg generala bosanske Armije,na temelju me|unarodne potjernice izSrbije”, stoji u saop}enju MVP-a Francuske.“Jovan Divjak spada me|u one bosanskeSrbe koji nisu prihvatili politiku etni~kog~i{}enja Karad`i}a i Mladi}a i koji su seborili za multietni~ku BiH. Njegov izbor jebio da ostane u opkoljenom Sarajevu kakobi pomogao odbranu grada. Njegov anga`man nije prestao sa krajem rata iFrancuska ga je podr`avala u njegovimaktivnostima u korist djece bez roditelja. Onje sad pu{ten na slobodu uz kauciju. To jeohrabruju}a odluka. Francuska se nada da}e ubrzo biti potpuno slobodan, pi{e daljeu saop}enju.Iz svijeta i BiH sti`u i brojne reakcije naju~era{nji nastup Milorada Dodika.Predsjednik RS-aje zapravo direk tnopot- vrdio da se radi o politi~kimotiviranojop- tu`nici, jer je privo|enjegeneralaDivjaka ozna~io kao “hap{enjeratnogzlo~inca”. Ta- kav neodmjeren i neargumentiranstavdo- bro je do{aoDivjakovimadvokatima, koji i dokazuju da se u osnoviradi o politi~koj motivacijibeogradskogpravosu|a. Budu}i da evropskapravnasigurnostpo~iva na pre- sumpciji nevinosti, ozna~avati generala Divjakajavno, direk tno i s pozicijepredsje- dnika RS-a, a bez pravosna`nepresude- “ra- tnimzlo~incem“, jasnoukazuje na politi~ko presu|ivanje, rekao je za Oslobo|enjejedan od pravnih eksperata. On obja{njava da je izjavakakosu “Divjak, Dudakovi}, Gani}, Deli}, ratnizlo~inci“, a bez postojanjapra- vosna`nepresude, konkretizovanpoku{aj u prav cuprevagepolitike nad pravom, {to nijepraksasavremenihdemokratskihsis- tema, te dokaz prevage neoubuzdane iz- vr{nevlasti nad pravosu|em.
V. S.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 11. mart 2011. godine
3
OHRBoris Grube{i}
Inzko kontaktira koga `eli
Visokipredstavnik u BiH ValentinInzko mo`e da kontaktirakoga`eli, {to }e ~initi i u budu}nosti, odgovoreno je iz OHR-a na pitanjeSrne o Inzkovom“pritisku na aus- trijskemedije“u slu~ajuhap{enjaJovana Divjaka. “Tako|er, visoki predstavnik je uvjeren da }e austrijskopravosu|edjelo- vati u skladu sa va`e}imzakonima, a ne na osnovuizjavakoje se daju u medijima“, na- veo je u saop{tenjuportparol OHR-a Ma- rio Brki}. Brki} je dodao da OHR “uvijek podr`avamedijskeslobode u smislupra- vovremenog, ta~nog i profesionalnogizvje- {tavanja o va`nimtemama“.
Divjak }e u BiH bitina slobodi
Ukolikobi{igeneralArmije BiHJovan Divjak bude izru~en Bosni i Hercegovi- ni, njegov status bi}e isti kao i do sada, rekao je za SrnuportparolTu`ila{tva BiH BorisGrube{i}. “Divjak}e biti na slobo- di, jer se do sadauvijekodazivao na na- {e pozive. On se nalazi na nama pozna- toj adresi i uvijek nam je dostupan“, izjavio je Grube{i}. Grube{i} je potvrdio da je JovanDivjak  ve} ispitan u predmetuDobrovolja~kauli- ca i dodao da }e ga Tu`ila{tvo BiH, uko- liko bude potrebe, ponovo pozvati na saslu{anje.
U @I@I
Prvizamjenikvisokogpredstavni- ka u BiH RoderickMooresastao se sa visokimstrana~kimfunkcione- rima SDA HalidomGenjcom, SDP- a DamiromHad`i}em, HDZ-a 1990Damirom Ljubi}em i HDZ-a BiH NikomLozan~i}em. Za novurun- durazgovora o principimauspos- tave vlasti u FBiH, spremni su i podr`avaju je i u SDP-u BiH i u SDA.
Fotelje
Kako su naglasili iz objestranke, njihovipredstavnicispremni su za razgovor, no, izme|uredova, ~ita se odre|enazadr{ka kad je rije~ okonkretnim o~ekivanjima. Vlast morabitiuspostav ljena{to prije- naj~e{}e je ponav ljanare~enica- po mogu}nosti u narednih se- damdana, {to bi zna~ilo17. mar-takonstituiranjemDomanaroda ParlamentaFBiH u punomkapa- citetu. No, ovo je mogu}eukoliko do tada~etirikantona u ~ijimza- konodavnim tijelima HDZBiH i HDZ 1990 imajupresudnuulogu u izboru delegata za federalni Dom narodapristanu na to. - SDP i ostalestrankepotpisni- ceplatforme za uspostavuvlastini- kadnisuzatvorilevrata za razgo- vor s bilokojompoliti~komstran- kom koja je spremna prihvatiti na~ela platforme i zajedni~kog rada na programu i uspostavivlas- ti. Mi smo sve vrijeme pozivali sve, uklju~uju}i i HDZ-ove, da sepriklju~e i da zajedni~ki radimo. Me|utim, konstanta u proteklom perioduje bilo to daniko od njih nije`eliorazgovarati o programu nego samo o raspodjeli fotelja, kazao je ~lanPredsjedni{tva SDP- a DamirMa{i}.Prema njegovim rije~ima, pro- blem je nastao kad su HDZ-oviul-timativnoporu~ili da ne prihvata- junijedanprijedlogkoji je dolazio iz ~etvorke - SDP,SDA, HSPi NSRB,i kazali da prihvatajusamodogovor u kojem}e njimapripasti sva hrvat- skamjesta u VladiFBiH.SalmirKaplan, glasnogovornik  SDA, ponovio je kako ta stranke pozdrav lja po~etak novog kruga pregovora, posebno zbog stava SDA da bi bilodobroimatiparla- mentarnuve}inu u kojoj}e sudje- lovati oba HDZ-a.- Predsjednik SDA SulejmanTi- hi} je u tom smislu i iznioprijedlog o raspodjeli mjesta u federalnoj Vladi, za koji i daljesmatramo da je fer i pravedan. Stoga, predstavni- ci SDA i u ove pregovore ulaze s tim prijedlogom, kojimo`ebitido- bra polazna osnova za razgovor, kazao je Kaplan.
Ima li politi~kevolje
No, iako su pregovori u OHR-u po~eli, do ju~er, kakotvrde u ovedvijestranke, nijebilonagovje{ta- ja o odr`avanju skup{tina Zapa- dnohercegova~kog, Livanjskog i Posav skogkantona,iz kojih jo{ ni- su izabrani predstavnici u Dom naroda FBiH, dok bi Skup{tina Hercegova~ko-neretvanskogkan- tonatrebala bitiu ponedjeljak. - Podr{komodluci o odga|anju sjedniceDomanaroda, SDP i os- talestrankeplatformepokazale su politi~kuzrelost i spremnost da se poku{a do}i do dogovora. Me|- utim, to ne zna~i da }emoprista-ti na bilokojuucjenu ili ultimatum HDZ-ova. Dda postoji volja HDZ- ova, ve} danas bi bilezakazanesje- dniceskup{tinakantona u kojima oniimajuapsolutnuve}inu,a ko- jinisuizabralidelegate u Dom na- roda i taj bi proces mogao biti okon~an do 17. marta, kazao jeMa{i}.
S. [e.
Tihi}evaponuda
kao polaznaosnova
SDA i SDP o razgovorima kod Inzka
Da postoji politi~ka volja HDZ-ova za dogovor, ve} danas bi bile zakazane sjednice skup{tina kantona koji nisu izabrali delegate u Dom naroda FBiH, ka`e Damir Ma{i}
SulejmanTihi}: Fer i pravedno
Izbor Stanka Primorca ]ane iz HSP-a BiH u vodstvoZastupni~kog domaParlamentaFBiH je vi{estru- ko lo{ potez i time je ponovnone- giranavolja i konstitutivnosthrvat- skoganaroda u BiH, ali je negira- na i sama BiH jer je u temeljena- {ezemljeugra|enaravnopravnost konstitutivnih naroda, rekao je ju~erza Oslobo|enjeBo`oLjubi},predsjednik HDZ-a 1990.IzboromPrimorca za potpred- sjednikaZastupni~kogdomaPar- lamenta FBiH je, smatra Ljubi}, negirana i preporuka me|una- rodnezajednice da se sve strane suzdr`e od jednostranih poteza. - Bojim se kako bi daljnje po- vla~enje ovakvih poteza moglo dovestina{uzemlju u nepredvidi- vusituaciju. Ipak, razgovaraju}i s ljudima iz OHR-a, lako je vidljivo kako oni kroznajav ljenumedija- ciju u razgovorima o uspostavi vlastijasnoprovodeodlukeVije}a za implementaciju mira u BiH (PIC), rekao je Ljubi}.Tako|er, kazao je kako}e HDZ 1990u dobrojvjeritijekomovoga tjednanastaviti s razgovorima s os- talim politi~kim strankama u FBiH, ali na ni`imrazinama. - O~ekujem kako }emo napo- sljetkuposti}idogovor o usposta- vivlasti. Trenutno je sve {to radi- mo u funkcijitra`enjarje{enja za postoje}usituaciju. Stoga je i upo- zorenjeme|unarodnezajednice da se svi suzdr`e od tra`enja je-dnostranih rje{enja trebalo po- {tivati, izjavio je Ljubi}. Ponovio je kako su u HDZ-u 1990 spremni na poduzimanje korakakoji}e sprije~iti da se ne- girajulegitimnapravahrvatskoga naroda u BiH.LjiljaZov ko, zastupnica HDZ-a BiH uParlamentuFBiH, kazala je kakozastupnici ove strankeima- ju~itav niz primjedbi na doga|aje sa sjednice Zastupni~kog doma ParlamentaFBiH na kojoj je bira- no rukovodstvo tog zakonoda- vnogtijela.- Nadglasavanjehrvatskihzas- tupnika je ponovnouspje{nopro- vedeno i ovo je pokazateljkako}e Zastupni~ki dom funkcionirati u budu}nosti, kazala je Zov ko, te do- dalakako je omjerglasova u Par- lamentuFBiHuvijekisti. O~eku- jemo, ipak, kako }e naposljetku do}i do sporazuma o uspostavi vlasti. Jednostavno,i jedna i dru- gastranamorajuraditiustupke u svojimzahtjevima i jedino na taj na~inmo`emoposti}ikompromi- sno rje{enje, odnosno formirati vlast, kazala je Zov ko.
J. GUDELJ
Slu~ajPrimorac(ne)smeta
HDZ-ovi uporni, ali...
O~ekujemokako}e do}i do sporazuma, ka`u u ^ovi}evu HDZ-u, a Ljubi}poru~ujeda u dobrojvjerinastavljajupregovore
Bakir Izetbegovi} Kom{i} - Braathu
Nepotrebna kriza zbog ministarstava
^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbegovi} pozvao je politi~kepartije da “ne pravekri- zu u zemljizbogjednog ili dva ministarstva“. Izetbegovi} je rekao da njegovoptimizam da se mo`eformirativlast u BiH nije bio neosno- van, jer je i ranijegovorio da se sve svelo na dogovor o jednom ili dva ministarstva i tu je stvaritrebalorije{iti. Odgovaraju}i na pita- nje da li je BiH potreban OHR, Izetbegovi} je rekao da je on mislio da u BiH ima zrelos- ti i snage za dogovor. “Mislio sam da je vri- jeme za to da zemljupovedemosami, da se dogovaramo, ali, na`alost, demantovali su me”, rekao je Izetbegovi}.
Ispuniti uvjete na putu ka EU
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Ko- m{i}primio je ju~erambasadoraKralje- vineNorve{ke u BiHJanaBraathua. Raz- govarano je o sveukupnojpoliti~kojsitu- aciji u BiH,prvenstveno u pogleduevrop- skeperspektivezemlje, naporimakoji se provode u procesu formiranja vlasti, te ispunjavanju uvjeta za napredak Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu. Izra`eni su `elja i potreba za {to sko- rijimformiranjemvlasti na svimnivoima da bi Bosna i Hercegovinanastavilasvoj put ka evropskim integracijama, sa- op}eno je iz ureda @eljka Kom{i}a.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->