Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Čurak

Čurak

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:
Published by AzmirD

More info:

Published by: AzmirD on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2011

pdf

text

original

 
BAZA.CO.BA
SKRIPTA ZA PREDMET MEĐUNARODNE SIGURNOSNEGLOBALNE I REGIONALNE STUDIJE
 
Pregled okvira razvojne pomoći Ujedinjenih nacija i nacionalnih programskih akcionih planova agencijaUNDP, UNFPA i UNICEF
Agencije Ujedinjenih nacija (UN) u Bosni i Hercegovini usko sarađuju u cilju unapređivanja uticajahumanitarnih i razvojnih intervencija. U skladu s reformskim dnevnim redom Generalnog sekretara UN iz 1997.i 2002, te konačno, u skladu sa izvještajima o “većim slobodama”, Nacionalni tim UN-a (UNCT) ojačava svojunutrašnju koheziju i saradnju. Ova reforma dovodi do unapređenja podrške nacionalnim naporima u postizanjumilenijskih razvojnih ciljeva, putem poboljšane, učinkovite i pojačane koordinacije na nivou zemlje.UN su pokrenule određene strateške alate u cilju usklađivanja rada u zemlji. Zajednička procjena zemlje (CCA)predstavlja uobičajen instrument za analizu nacionalne razvojne situacije, kojim se utvrđuju ključna ekonomska,socijalna i kulturno-razvojna pitanja i ustanovljavaju glavni trendovi, s tim da taj dokument sadrži i intenzivnuanalizu uzročnosti. U procesu njegove izrade vršene su obimne konsultacije sa svim vladinim i nevladiniminteresnim grupama, te se tim procesom došlo do boljeg međusobnog razumijevanja izazova s kojima se BiHtrenutno suočava.Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) proizašao je iz CCA. Ovaj dokument sadrži strateški okvir operativnih aktivnosti i kolektivnu, koherentnu i integrisanu reakciju sistema Ujedinjenih nacija. Njime seuspostavlja zajednička strategija za UN u BiH, i on će dovesti do povećane sinergije, unaprijeđenih uticaja,efikasnijeg korištenja i mobilizacije resursa, kao i do olakšavanja u praćenju učinkovitosti sistemske podrškeUN-a.Na osnovu UNDAF-a, od UNDP-a, UNFPA-a i UNICEF-a se traži da razrade usaglašene i detaljne programskedokumente za period trajanja UNDAF-a, 2005-2008 – tzv. Nacionalne programske akcione planove (CPAP).Ovim planovima se opisuju predložene mjere koje bi trebala sprovesti svaka od ovih agencija tokomčetverogodišnjeg trajanja UNDAF-a. Ovaj dokument predstavlja osnovni plan kojim se precizira na šta će svakaod agencija staviti naglasak tokom narednog perioda.U donjem tekstu iznesena su u osnovi generalna pitanja, skupa s kratkim sažetkom procesa i sadržajadokumenata. Dodatni detalji mogu se naći u UNDAF-u i u tri CPAP-a.
Ljudska prava
Proces statateškog planiranja u UN-u ima svoj temelj u metodologiji zasnovanoj na ljudskim pravima. Pristupzasnovan na pravima u razvojnoj saradnji i programiranju se rukovodi Poveljom Ujedinjenih nacija i drugiminstrumentima ljudskih prava, i za cilj ima da pruži zemljama pomoć u ispunjenju njihovih obaveza u smisluostvarivanja ljudskih prava građana. Za sistem Ujedinjenih nacija, to znači da se programi saradnje usmjeravajuna ostvarivanje prava za sve građane, i da se principi ljudskih prava primjenjuju u programima saradnje.Kada se nešto definiše kao ”pravo”, to znači da neko (“potražilac”) ima potraživanje, ili zakonsko pravo, a daneko drugi (‘dužnik”) ima odgovarajuću dužnost ili zakonsku obavezu da ispuni to pravo. Sa perspektiveljudskih prava, razvojna saradnja ide na to da pomogne u izgradnji kapaciteta potražilaca u smislu ostvarivanjanjihovih prava, te dužnika u smislu ispunjavanja njihovih obaveza. Dužnici su prvenstveno državni akteri iinstitucije na različitim nivoima upravne strukture, te nedržavni akteri koji su u poziciji da imaju uticaja naprava drugih aktera.U maju 2003. godine su UN agencije usvojile zajednički sporazum o na ljudskim pravima zasnovanom pristupuka razvojnoj saradnji i razvojnom programiranju tih agencija, kako slijedi:1. Svim programima razvojne saradnje, politikama i strategijama, te tehničkom pomoći, trebalo bi seunapređivati ostvarivanje ljudskih prava zacrtanih u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i drugimmeđunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava;2. Standardima ljudskih prava sadržanim u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, kao i drugimmeđunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, i principima koji iz njih proizilaze, se rukovodi svarazvojna saradnja i programiranje u svim sektorima i u svim fazama razvojne i saradnje u programiranju;3. Razvojnom saradnjom doprinosi se razvoju kapaciteta “dužnika” u smislu ispunjavanja svojih obaveza, i/ilikapaciteta “potražilaca” u smislu potraživanja svojih prava.Ne postoji ništa važnije za konsolidaciju jakog multietničkog demokratskog sistema Vlade u BiH od toga da seosigura zaštita, poštivanje i ostvarivanje ljudskih prava svih ljudi u BiH, od strane vlade BiH, uključujući i
2
 
kanale putem kojih ide podrška međunarodnih organizacija, u cilju izbjegavanja diskriminacije na bilo kojojosnovi, te društvenog isključivanja marginaliziranih i ugroženih grupa. UNDAF-om i CPAP-ovima se osiguravadoprinos u tom smislu cjelokupnog programiranja UN-a u BiH.
Milenijski razvojni ciljevi i Srednjoročna razvojna strategija (PRSP)
Usvajanje Milenijske deklaracije od strane 189 zemalja-članica UN-a u septembru 2000. godine predstavljalo jevažan momenat za globalnu saradnju u 21. stoljeću. Deklaracijom su utvrđeni presudni izazovi s kojima sesuočava čovječanstvo na pragu novog milenija i kako reagovati na te izazove, te su ustanovljene konkretnemjere u cilju procjene napretka u međupovezanosti razvoja, upravljanja, mira, sigurnosti i ciljeva i zadataka upolju ljudskih prava. U tom cilju, Deklaracijom se uspostavlja osam međusobno povezanih razvojnih ciljeva: 1.Iskorijeniti siromaštvo i glad2. Postići univerzalno osnovno obrazovanje3. Promovirati ravnopravnost spolova i davati moć ženama4. Smanjivati mortalitet kod djece5. Unaprijediti materinsku zdravstvenu zaštitu6. Boriti se protiv HIV-a/AIDS-a, malarije i drugih bolesti7. Osiguravati održivost u zaštiti okoliša8. Razvijati globalne partnerske odnose u cilju unapređenja razvojaMRC zahtijevaju viziju, strategiju i orijentisanost, ne samo od strane nacionalnih organa nadležnih zaodlučivanje na svim nivoima, nego i od strane civilnog društva i svih građana. U uskoj saradnji s Vladom ipartnerima iz civilnog društva, ti su ciljevi stoga prilagođeni tako da odgovaraju uslovima u BiH. Ti nalazi suobjavljeni u Nacionalnom izvještaju o društvenom razvoju o MRC 2003. godine, te u naknadnom izvještaju ostanju MRC iz 2004. godine. Mnogi temeljni izazovi u odnosu na MRC u BiH odnose se na unapređenjeupravljanja na svim nivoima društva. UN agencije u Bosni i Hercegovini su u potpunosti orijentisane u pravcupružanja pomoći Vladama u izgradnji kapaciteta, a u svrhu postizanja tih ciljeva.Dnevni red MRC i PRSP su usko povezani, kao i odobreni dokument PRSP-a, koji sadrži približno 70%indikatora vezanih za MRC. Grupa UN agencija je vrlo angažirana u osmišljanju, a sada i u sprovedbi,srednjoročne nacionalne strategije razvoja, a napori vezani za MRC i PRSP u potpunosti se podržavaju uUNDAF-u i novim CPAP-ima.
Proces
UNCT već dvije godine usko sarađuje u cilju sprovedbe reformskih poziva Generalnog sekretara UN za većusaradnju i zajednički rad na nivou zemlje.U cilju daljnjeg jačanja i naglašavanja relevantnosti i uloge UN-a, UNCT je formulisao CCA u BiH. Zajedno spartnerima, UNCT je organizovao sesije obuke i strateške radionice u cilju utvrđivanja presudnih i osnovnihproblema, te je vršio analizu uzroka koji iza njih stoje. Proces je dobio važno pojačanje u julu 2003. godine,kroz radionicu za određivanje prioriteta u okviru UNDAF-a, u kojoj su učestvovali predstavnici iz Vlade,civilnog društva, različitih UN agencija i drugih međunarodnih organizacija, poput OSCE-a. Radionicom jeizoštreno predloženo usmjerenje UNA-a u BiH i utvrđene sinergije i komplementarnosti sa drugim važnimrazvojnim akterima.Ustanovljene su Radne grupe vezane za tri ključne oblasti saradnje, uz angažman UNCT-a, partnera van UN-a,iz Vlade i NVO-a. Ta analiza i formulacija strateških ishoda imaju svoju osnovu u PRSP-u i MRC, teodražavaju zajedničko iskustvo UN-a i njegovih partnera tokom više od jedne decenije rada u BiH.Nakon okončane strategije u okviru UNDAF-a, UNDP, UNICEF i UNFPA su interno obradili Ishode ioperacionalizirali ih putem CPAP-a konkretno za svaku agenciju.
Zajednički nalazi iz Zajedničke procjene zemlje (CCA)
CCA vrši analizu situacije u nacionalnom razvoju i njome se utvrđuju ključna razvojna pitanja, s fokusom naMRC i druge obaveze, zadatke i ciljeve Milenijske deklaracije i međunarodnih konferencija, samita, konvencijai instrumenata za zaštitu ljudskih prava sistema UN-a. U sprovođenju analize u okviru CCA, utvrđena su trizajednička i međusobno povezana faktora koji ometaju napredak u razvoju:
1. Politička i upravna usitnjenost 
– Političke i vladine strukture uspostavljene Daytonskim sporazumom sudoevele do jako kompleksne prakse u upravljanju i slabe vladavine prava. To je dovelo do opadanja kvaliteta ipristupa javnim uslugama i osnovnim uslugama obrazovanja i zdravstvene zaštite. To je opet dovelo do
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->