Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghiem Thu Ket Cau Be Tong Cot Thep Toan Khoi

Nghiem Thu Ket Cau Be Tong Cot Thep Toan Khoi

Ratings: (0)|Views: 1,328|Likes:
Published by Xuân Đạt Trần

More info:

Published by: Xuân Đạt Trần on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2012

pdf

text

original

 
 
GIÁM SÁT VÀ NGHI
M THUK
T C
UBÊ TÔNG C
T THÉP TOÀN KH
I
BÊ TÔNG KH
I L
Ớ 
NBÊ TÔNG C
C NH
IBÊ TÔNG D
Ự 
 
Ứ 
NG L
Ự 
CNHÀ CAO T
NG
 
THÁNG 12/2005LÊ TRUNG NGH
Ĩ
A 
 
http://www.ebook.edu.vn
A. GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHI
M THUK
T C
U BÊ TÔNG C
T THÉP
I. PH
N M
 
ĐẦ
U1. Giám sát và nghi
m thu k
ế
t c
u bê tông c
t thép và kh
i xâytrên c
ơ
s
các tiêu chu
n k
thu
t hi
n hành.
K
t
khi k
ế
t c
u bê tông và c
t thép ra
đờ
i (cu
i th
ế
k
19),
đặ
c bi
tt
 
đầ
u th
ế
k
20, khi lý thuy
ế
t tính toán k
ế
t c
u BTCT
đượ
c hoànthi
n thì bê tông và bê tông c
t thép
đ
ã thay th
ế
cho nhi
u lo
i k
ế
t c
ug
ch
đ
á ho
c k
ế
t c
u thép truy
n th
ng tr 
ướ
c
đ
ó. Hi
n nay
nhi
un
ướ
c t
l
xây d
ng công trình, nhà c
a b
ng bê tông c
t thép lên t
i70-80%.
n
ướ
c ta cho
đế
n nay khi s
n l
ượ
ng thép s
n xu
t trongn
ướ
c còn th
p, nh
t là thép xây d
ng (thép hình, thép thanh) thì k
ế
tc
u bê tông c
t thép
đ
ang gi
vai trò ch
 
đạ
o trong công trình xâyd
ng dân d
ng và công nghi
p.S
d
 ĩ 
k
ế
t c
u bê tông c
t thép
đượ
c s
d
ng
ng rãi nh
ư
v
y b
ichúng có nh
ng
ư
u vi
t :- H
n h
p bê tông
đượ
c h
p thành t
nh
ng v
t li
u có s
n trongthiên nhiên và d
tìm ki
ế
m nh
ư
 
đ
á, cát, s
i v
i ch
t dính k
ế
t là xim
ă
ng c
ũ
ng
đượ
c s
n xu
t ch
y
ế
u t
 
đấ
t sét và
đ
á vôi.- Có kh
n
ă
ng ch
u nén cao, k
ế
t h
p v
i thép làm c
t t
o nên nh
ngk
ế
t c
u v
a ch
u kéo v
a ch
u nén t
t trong các k
ế
t c
u ch
u u
n haynén l
ch tâm là nh
ng k
ế
t c
u ch
u l
c chính trong công trình.- K
ế
t c
u bê tông c
t thép d
tho
mãn các yêu c
u v
th
m m
ki
ế
ntrúc.- Kh
n
ă
ng ch
u l
a cao, ch
ng các tác
độ
ng môi tr 
ườ
ng t
t h
ơ
n sov
i k
ế
t c
u khác nh
ư
thép, g
.
-
Th
ườ
ng cho giá thành th
p h
ơ
n các k
ế
t c
u khácTuy nhiên k
ế
t c
u BT, BTCT có tr 
ng l
ượ
ng b
n thân l
n làm t
ă
ngtr 
ng l
ượ
ng công trình truy
n xu
ng n
n, móng . Khi thi công các k
ế
tc
u bê tông c
t thép theo ph
ươ
ng pháp
đổ
t
i ch
l
i th
ế
v
m
tch
u l
c nh
tính li
n kh
i c
a bê tông nh
ư
ng l
i t
n kém cho chi phí
đ
à giáo ch
ng ,Ván khuôn v.v… Nh
ng nh
ượ
c
đ
i
m này có th
kh
cph
c
đượ
c b
ng công ngh
l
p ghép các k
ế
t c
u t
các s
n ph
m
đ
úcs
n
đ
úc s
n t
i công x
ưở
ng , nhà máy bê tông .
 Đặ
c bi
t khi s
d
ngbê tông
ng l
c tr 
ướ
c (BT
Ư
LT) v
i công ngh
c
ă
ng tr 
ướ
c hay c
ă
ng
 
http://www.ebook.edu.vn
sau có th
gi
m
đ
áng k
tr 
ng l
ượ
ng k
ế
t c
u và kh
i l
ượ
ng c
t théptrong bê tông .Xu
t phát t
th
c t
ế
cho th
y công tác giám sát thi công và ki
m trach
t l
ượ
ng công trình xây d
ng nói chung và k
ế
t c
u BT, BTCT nóiriêng có ý ngh
 ĩ 
a
đặ
c bi
t quan tr 
ng trong vi
c
đả
m b
o ch
t l
ượ
ng k
ế
tc
u ch
u l
c,
đả
m b
o
độ
b
n v
ng, niên h
n s
d
ng và hi
u qu
 kinh t
ế
k
thu
t c
a công trình xây d
ng.M
t trong nh
ng ph
ươ
ng ti
n
để
k
s
ư
t
ư
v
n giám sát ch
t l
ượ
ng làh
th
ng các tiêu chu
n, quy ph
m thi
ế
t k
ế
, thi công, ki
m tra vànghi
m thu công trình xây d
ng. Riêng
đố
i v
i k
ế
t c
u bê tông c
tthép và k
ế
t c
u g
ch
đ
á chúng ta c
n nghiên c
u và tìm hi
u k
b
nTCVN 4453-1995- K 
ế
t
u bê tông và bê tông c 
t thép, quy ph
m thi công và nghi 
m thu, và TCVN 4085-1985- K 
ế
t c 
u g 
ch
đ 
á, quy ph
mthi công và
 
nghi 
m thu 
.Ngoài hai tiêu chu
n chính trên
đ
ây c
n tham kh
o thêm m
t s
tiêuchu
n thi
ế
t k
ế
, thi công và nghi
m thu k
ế
t c
u bê tông và kh
i xây cóliên quan d
ướ
i
đ
ây:- TCVN- 4453-1995 K
ế
t c
u bê tông và bê tông c
t thép toàn kh
i. Quyph
m thi công và nghi
mn thu .- TCVN 4447-1987 K
ế
t c
u bê tông và bê tông l
p ghép. Quy ph
m thicông và nghi
m thu.- TCVN 4085-1985 K
ế
t câu g
ch
đ
á . Quy ph
m thi công và nghi
mthu.- TCXD 202-1997 Nhà cao t
ng - Thi công ph
n thân.- TCXD 197-1997 Nhà cao t
ng - K
thu
t ch
ế
t
o bê tông mác 400-600.- TCXD 200-1997 Nhà cao t
ng - K
thu
t b
ơ
m .- TCXD 239-2000 Bê tông n
ng - Ch
ỉ 
d
n
đ
ánh giá c
ườ
ng
độ
bê tôngtrên k
ế
t c
u công trình .- TCVN 5592-1991 Yêu c
u b
o d
ưỡ
ng bê tông t
nhiên.- TCVN 3118-1993 Bê tông n
ng - Ph
ươ
ng pháp xác
đị
nh c
ườ
ng
độ
 nén .- TCVN 5641-1991 B
ch
a bê tông c
t thép. Quy ph
m thi công vànghi
m thu .- TCVN 5718-1993 Mái và sàn trong công trình xây d
ng. Yêu c
uch
ng th
m n
ướ
c.- QPTL-D6-1978 Quy ph
m k
thu
t thi công và nghi
m thu các k
ế
tc
u bê tông và bê tông c
t thép thu
l
i .

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
VOka Smile liked this
fatullahdonie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->