Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ĐAC QUYEN CUA NGƯOI PHU NU ISLAM

ĐAC QUYEN CUA NGƯOI PHU NU ISLAM

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Chanlyislam

More info:

Published by: Chanlyislam on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2011

pdf

text

original

 
 
Ô(6:>3(&3,.5-3.81&2
PH
N 1
Nhng thm trng áng thng ca ngi ph n trc khi ánh hào quang Islam chiu n,h ã b s bt công hành h, áp bc và bóc lt. ó là nhng hình nh c trng trong cucsng ca gii n, nhng quyn hn ca gii n ã không bao gi c tôn trng, ý kin cah và k c quan nim ca h cng luôn b bài bác hoc không c ai lu ý.Nh Islam n ã gii thoát và cu h ra khi hoàn cnh khn cùng, ti t mà h ã sng.Chính Islam ã ci thin i sng ca h, cng nh nâng  và thng cp a v ca ph ntrong xã hi. Nói chính xác hn, Islam ã gii thoát h khi s áp bc bóc lt, bt công vàmit th mà h ã phi ng u trong xã hi. Islam ã m bo và gìn gi các quyn lihp pháp ca h, ph n có quyn bình ng vi nam gii trc pháp lut.Hn na, Islam ã loi b và bài tr các quan nim truyn thng buc ti cho rng chính phn (bà Eva) ã thúc ép và cám d Nabi Adam
Y
trong Vn Tri, dn n kt qu là bà ta tr thành ngun ci ca ti li trên trái t này. S kt ti sai lm ó ã c Thiên kinh Qur¶anphân t và ng thi cng ã bài bác lp lun sai lm y, và minh bch rng không phi phn (bà Eva) ã cám d Nabi Adam
Y
, nhng chính là Shaytan ã cám d Nabi Adam
Y
cùngbà Eva trong Vn Thiên àng.Allah ã gii thích rõ ràng trong thiên kinh Qur¶an nh sau:
             )36(
 
3MSLHM±SM8MF^YFSÕ§Q¤RHMTMFN[HMSL&IFRWN]ZSLPMN9MN®SÔ¤SL[¤RHMTMFNSLNWNPMNY°SMYWSLMSMUM¾HR¤MÕ§YSLMSLYWTSLÕ·
Qur¶an 2 :36.Thiên kinh Qur¶an còn miêu t cho chúng ta tht rõ nhng hình nh sng ng nht là tt cnhân loi nam và n u c Allah to ra t mt ngi duy nht là Nabi Adam
Y
:
                        )1(
 
-NSM¦SQTNM§^X7FGG&QQFMHFH¥HSLNÔSLÕ§YTH¥HSLNYRYSLNIZ^SMY&IFR
Qur¶an 4 :1.Theo thiên kinh Qur¶an, nam và n u hoàn toàn c xem ngang nhau v th cht, c và nhân cách trong cuc sng này. Allah ã ban nhân phm tt cho mi ngi:
         )70(
 
 
;
¤HMHHMS9&Õ§Q¤R[NSMIFSMHMTHTSHM¥ZHF&IFRSM¦SQTN
 Qur¶an 17 :70.Phm cách ó Allah ã ban cho c nam ln n. Thiên s Muhammad
V
ã mô t ph n nh
³Ch em´ 
ca nam gii. Mt trong nhng hadith ca Ngi
V
ã chng minh rng nhânphm ca c hai (nam và n) u ngang nhau và u bình ng trc Allah, ng Hùng V vànó tùy thuc vào vic làm tt p ca h ch không phân bit nam hay n.Allah cng ã phán trong chng khác nh sau:
                    )97(
 
&NQ¤R[NHYMNSGYQZSSFRMF^S[¤Q¤RYSLNH·ÕHYNSYM°HMHHMS9&XHMT^XSLRYÕNXSLQ¤SMRSMYYÕU[¤HMHHMS9&XGFSHMTMUMSYMSLHFMY½^YMJTÕNZYYSMYR¤MÕ§Q¤R
Qur¶an16 :97.Islam cng khuyn khích kêu gi n gii và nam gii trong vic trau di kin thc cn thitcho chính bn thân mình. Thc t, Islam rt quan tâm và coi trng s giáo dc, xem nh mtiu cn thit và bt buc. Thiên s Muhammad
V
cng ã ch nh vn  giáo dc nh làmt nhim v cp thit và bt buc (fardu) cho tt c nhng ngi Muslim (nam và n).Trong sut thiên kinh Qur¶an, không có mt câu nào li cm ph n không c quyn laong, và Islam còn bo v cho ph n có quyn gìn gi tài sn riêng ca mình, c lp viàn ông. Nu không có s cho phép ca cô ta thì ngay c chng ca cô ta hoc bà con thânthuc cng không c quyn chi dùng tài sn ca cô ta. Nhng thái  chung ca nhiungi cho rng ph n Islam luôn b l thuc vào àn ông, tt c nhng iu ó là nhng luniu bôi bác Islam. Trong thc t, ngay c nhng bc cha m và cng không có gii chcquyn nào trong Islam li có th thúc ép mt cô gái thành hôn vi mt ngi àn ông màkhông có s ng thun ca chính cô ta. Ph n Islam luôn có toàn quyn la chn cho chínhcô ta mt ngi chng tng lai.Theo hadith có thut li câu chuyn nh sau:[Có mt cô gái n gp Thiên s
V
 phàn nàn v b ca cô ã thúc ép cô g cho ngi anhh ca cô ta. Thiên s
V
nghe qua lin lp tc cho mi gi b cô ta n. Khi ông ta n, Thiêns
V
nói cho ông ta bit rng con gái ca ông hoàn toàn t do  t chi hoc chp nhn cuchôn nhân do ông  xng, vì s hôn nhân không c quyn ép g mà cha có s ng ýca cô gái. Sau khi Thiên s
V
giãi thích cho ông b hiu nhng quyn t do la chn ca côcon gái thì cô gái y lên ting ng ý chp nhn cuc hôn nhân này, nhng cô ta tha viThiên s
V
nh sau:
³Tha Thiên s 
V
, ý nh chính trong vic phàn nàn ca tôi không phi nhm mc ích chng li b ca tôi, mà chính là mun cho các ch em ph n bit mt bài hc rt quan trng, ó là s quyt nh v hôn nhân phi do chính bn thân cach em ph n quyt nh, ch không phi do các bc cha m, các ch em ph n luônc t do  chn la v hôn phu cho mình.´ 
]
 Cho nên, Islam cng giao phó trách nhim gia ình cho ph n cng nh nhng gì àn ônggánh vác. S th hin loi trách nhim này i vi gia ình ã chng t rng ph n khôngphi b l thuc hoàn toàn vào àn ông. Tuy nhiên, không có trách nhim nào li không có tdo  hành ng, cng có ngha là phi có t do  hành ng và chu trách nhim vic mìnhlàm. T do không trùng hp vào vic l thuc, ngi chng cng không c phép cm v tha hng nhng quyn li ca cô ta trong cuc sng này, và nht là không c quyn cmv ca mình n nhng masjid  solah (l nguyn).
 
 Mt thí d ni bt khác,  minh xác s t do và c lp ca ch em ph n Islam là s tht côta không ging nh nhng ph n trong xã hi phng Tây, ph n Islam vn tip tc cmang tên h ca ngi cha sau khi ã kt hôn. Mc dù vy cng còn mt s ngi Muslimbo th, khng khng gi theo tc l c truyn
³trng nam, khinh n´ 
trong cách i x viph n và kt qu là h i sai ng không theo úng cách c x mà Islam ã dy bo. Thái ph nhn ca nhng ngi Muslim này ngh rng ph n kém thông minh hn nam gii làmt iu rt sai lm, chng t h không hiu gì v Islam và nhng giáo lý ca tôn giáo này«Mt vn  quan trng khác, có nhiu ngi ch trích cho rng Islam bt công vi ngi phn trong vn  tha hng gia tài, h cho rng ngi ph n  cp bc thp hn àn ông. Hnêu lên rng, ngi n ch c quyn tha hng phân na, trong khi ó ngi nam cquyn tha hng trn mt phn. iu ó chng t rng h ã hiu Islam mt cách sai lm vàcha bit gì nhiu v phng cách chia gia tài theo lut Islam. làm sáng t vic này, chúng ta phi xem k lng và quan sát thn trng tng chi tit,tng khía cnh trong toàn b h thng chia gia tài theo giáo lut ca Islam. Chúng ta s thych có bn trng hp là ngi ph n c hng phân na so vi nam gii, nhng ngcli có ti hai chc trng hp ngi n c hng mt phn ngang bng vi ngi nam,nh trong trng hp anh em trai và ch em gái có cùng mt ngi m, và cng có nhiutrng hp khác ngi n c chia phn vt tri hn ngi nam. Và hn th na, cónhng trng hp mà ngi n có quyn c hng gia tài trong khi ngi nam không cquyn ng ti.Ngoài vn  c quyn th hng gia tài theo giáo lut Islam, còn có s kin quan trngkhác có liên quan n nhân chng ca ph n trc tòa án, vn  này cng cn phi cphân tích.Theo giáo lut Islam (Shari¶ah), ch có mt trng hp duy nht mà nhân chng ca ngiph n trc tòa không c chp nhn, không ging nh nhân chng nam gii. Tuy nhiên,cng có nhng trng hp khác mà nhng nhân chng ca c nam ln n u bình ng trctòa và cng có nhng trng hp c bit ch dành riêng cho ph n làm nhân chng trctòa cng  chp nhn mà không cn nam gii.
(Xem b lut Shari¶ah ca Islam v phn nhân chng).
Vic áp t mt vài nh ch kht khe liên quan n nhân chng ca ph n trc tòa án,nhng không mang ý ngha là loi b hay làm gim i s t do và c lp ca ngi ph n.Trái li, nhng kht khe ó nhm khng nh tính trung thc, chính xác, n nh và bn b canhng nhân chng và òi hi phi có  bn ngi nhân chng trong mt v án thì mi cchp nhn.Allah, ng Ti Cao ã phán trong thiên kinh Qur¶an nh sau:
           )4(
 
;
¤ÕN[NSMSLFNGZHYNSMSLSLNUMSYWNSMYMH?NSFMSMSLPM¸SLÕFWFÕGSSLNQ¤RHMSLM§^Õ¥SMHM¾SLY¥RRNWTN[¤XFZÕ·HMGFTLNSMSGSLHMSLYHM¾SLSFGN[°HM¾SLQ¤SMSLSLNS·NINGYYZ¦S&QQFM
Qur¶an 24 :4.Thêm na, có nhiu lun iu ca nhng k chng phá Islam cho rng:
³Islam không chophép nhng ngi ph n nm nhng a v cao cp ca quc gia´
.  làm sáng t v nhnglun iu xuyên tc và có ý phá hoi ca nhng k chng phá Islam, chúng ta hãy xem xét

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->