Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Development

Development

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:
Published by Ramita Udayashankar
Political Theory, Class XI Political Science
Political Theory, Class XI Political Science

More info:

Published by: Ramita Udayashankar on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2012

pdf

original

 
Getenoxaeiw6 af{` 6) Zwfwe wle k{ofge{ te{zmoi od getenoxaeiw)
Mi wle k{ofge{ zeize. getenoxaeiw mz mgeiwmdmeg smwl eilfijeaeiw. x{oc{ezz figfzxm{fwmoi do{ f kewwe{ nmde. tmzmoi do{ wle zojmew} fz f slone)
;) Slfw aewlog od x{owezw sfz fgoxweg k} wle If{afgf Kfjlfo Figonfi?
 If{afgf aoteaeiw neg k} Aeglf Xfw`f{ fgoxweg f ioi!tmoneiw fig xefjedun fxx{ofjlwo fjwmtmza)
:) Slfw zloung ke wle jlf{fjwe{mzwmjz od fi mijnuzmte aogen od getenoxaeiw?
Fi mijnuzmte aogen od getenoxaeiw mz oie wlfw mz zuzwfmifkne. evumwfkne. ejonocmjfnn}zeizmwmte. fig geaoj{fwmj fig kfzeg oi aefimicdun xf{wmjmxfwmoi od fnn c{ouxz mizojmew})
7) Mi Migmf slmjl sfz wle afmi fceij} od zojmo!ejoioamj jlfice mi wle 6=58z fig6=48z?
Mi 6=58z fig 6=48z zwfwe sfz wle afmi fceij} do{ k{micmic zojmo!ejoioamj jlfice figmimwmfwmic getenoxaeiw)
5) Ifae wle xonmwmjfn wleo{mzwz slo x{oxouigeg wle luafi getenoxaeiw fxx{ofjlwo getenoxaeiw)
Wle luafi getenoxaeiw fxx{ofjl wo getenoxaeiw sfz getenoxeg k} Faf{w}f Zei,d{oa Migmf- fig Aflkuk un Lfv ,d{oa Xf`mzwfi-)
4) Slmjl mz wle o{cfimzfwmoi kelmig xuknmjfwmoi od Luafi Getenoxaeiw [exo{wz?
Uimweg Ifwmoiz Getenoxaeiw X{oc{faae mz wle afmi UI fceij} slmjl k{micz ouw wleLuafi Getenoxaeiw [exo{wz do{ gmdde{eiw {ecmoiz od wle so{ng)
3) Slfw goez mijnuzmte getenoxaeiw eiwfmn?
Mijnuzmte getenoxaeiw mz wle x{ojezz od eizu{mic wlfw fnn af{cmifnmzeg fig e|jnugegc{ouxz f{e fkne wo keiedmw d{oa wle getenoxaeiw x{ojezz)
<) Slfw mz Migmf”z {fi` mi Cnokfn LGM?
Migmf”z {fi` mi Cnokfn LGM ,Luafi Getenoxaeiw Mige|- mz 6:7 ouw od 6<; jouiw{mez.fjjo{gmic wo ;88= Luafi Getenoxaeiw [exo{w)
=) Gedmie gmzxnfjeaeiw)
Gmzxnfjeaeiw {ede{z wo do{jeg {eaotfn od xeoxne d{oa wlem{ o{mcmifn lfkmwfw. slmjl{ezunwz mi nozz od nmtenmloog fig mij{efzez maxote{mzlaeiw)
68) Gedmie Fjwmtmza)
Fjwmtmza {ede{z wo fjwmoi wf`ei wo k{mic fkouw xonmwmjfn. zojmfn. ejoioamj figeitm{oiaeiwfn jlficez) E|faxne2 xefje af{jl. zw{m`ez)
66) Slo f{e migmceiouz xeoxne?
Migmceiouz xeoxne f{e wle o{mcmifn milfkmwfiwz od fi f{ef) Wleze mijnuge fko{mcmifn xeoxne. ifwmte xeoxne fig w{mkfnz)
6;) Ifae wle miwe{ifwmoifn fceij} {enfweg wo wle eitm{oiaeiwfn x{oc{faae)
Uimweg Ifwmoiz Getenoxaeiw X{oc{faae ,UIGX- mz wle miwe{ifwmoifn fceij} do{ eitm{oiaeiwfn mzzuez)
 
6:) Slei mz Eitm{oiaeiw Gf} jenek{fweg?
So{ng Eitm{oiaeiw Gf} mz jenek{fweg oi 5 Buie) Mw sfz ezwfknmzleg k} wle Uimweg Ifwmoiz Ceie{fn Fzzeakn} mi 6=3;)
67) Ifae wso senn `iosi eitm{oiaeiwfn c{ouxz d{oa Migmf)
Jlmx`o aoteaeiw wo x{owejw wle Lmafnf}fi do{ezwz)
Keeb Kfjlfo Figonfi mi Uwwf{f`lfig)
65) Slei gmg wle joijexw od getenoxaeiw cfmi aoaeiwua?
Wle joijexw od getenoxaeiw cfmieg aoaeiwua mi wle xozw So{ng Sf{! MM xe{mog)
64) Slfw mz wle if{{ose{ tmes od getenoxaeiw?
Mi f If{{ose{ zeize getenoxaeiw mz mgeiwmdmeg smwl joaxnewmoi od x{obejwz nm`e gfaz.dfjwo{mez. lozxmwfnz ewj)
63) Slo mz fzzojmfweg smwl If{afgf Kfjlfo Figonfi?
Aeglf Xfw`f{ mz fzzojmfweg smwl If{afgf Kfjlfo Figonfi)
6<) Slfw mz aefiw k} c{oswl?
C{oswl aefiz afwe{mfn x{oc{ezz mi we{az od mid{fzw{ujwu{e. x{ogujwmoi figmiguzw{mfnmzfwmoi)
6=) Zwfwe wle dunn do{a od UIGX)
UIGX zwfigz do{ Uimweg Ifwmoiz Getenoxaeiw X{oc{faae)
;8) Slo sfz fzzojmfweg smwl wle Jlmx`o aoteaeiw?
Zuige{ Nfn Kflucuif sfz fzzojmfweg smwl wle Jlmx`o
 
aoteaeiw)
;6) Slo eibo}z wle d{umwz od getenoxaeiw?
Wle d{umwz od getenoxaeiw f{e iow evufnn} gmzw{mkuweg faoic tf{mouz zejwmoiz od wlezojmew}) Wle} f{e eibo}eg k} wle x{mtmneceg des)
;;) Slo nfuijleg wle getenoxaeiw aogen od 6=7=?
Wle getenoxaeiw aogen od 6=7= sfz nfuijleg k} X{ezmgeiw W{uafi)
;:) Slfw mz wle dunn do{a od OEJG?
OEJG zwfigz do{ O{cfimrfwmoi do{ Ejoioamj Jooxe{fwmoi fig Getenoxaeiw)
;7) Aeiwmoi wle eitm{oiaeiwfn jozw od getenoxaeiw)
Getenoxaeiw lfz neg wo2
Eitm{oiaeiwfn gec{fgfwmoi
Cnokfn Sf{amic
Nozz od do{ezw
G{}mic ux od {mte{z fig xoigz
Gejnmimic c{ouig sfwe{ netenz
Mij{efzmic uze od eie{c}, ioi!{eiesfkne {ezou{jez nm`e jofn. o{ xew{oneua-
; af{`z5) Slfw f{e Amnneiimua Getenoxaeiw Cofnz? Zwfwe fi} wso zujl cofnz?
 
AGCz f{e emclw getenoxaeiw cofnz eigo{zeg k} wle UI mi ;888) Wle} fma wo max{oteluafi sennkemic. eizu{e zuzwfmifkne getenoxaeiw. egujfwmoi do{ fnn fig ceige{ evufnmw})
Wso od wle emclw AGCz f{e2
E{fgmjfwe e|w{eae xote{w} fig luice{)
Getenox cnokfn xf{wie{zlmx do{ getenoxaeiw
;4) Slfw f{e wle migmjfwo{z od LGM?
Luafi Getenoxaeiw Mige| mz wle joaxozmwe mige| wlfw aefzu{ez f jouiw{}”z fte{fcefjlmeteaeiw mi wl{ee kfzmj fzxejwz od getenoxaeiw2 mijoae. lefnwl fig egujfwmoi)Kfzeg oi wle jouiw{}”z xe{do{afije mi wleze wl{ee f{efz f {fi` mz gezmcifweg wo efjljouiw{})
;3) Los jfi se x{owejw wle {mclwz od migmceiouz xeoxne smwl {ecf{g woeitm{oiaeiw?
Se jfi x{owejw wle {mclwz od wle migmceiouz xeoxne wosf{gz eitm{oiaeiw. dm{zwn}. k}cmtmic wle nojfn joaauimw} wle {mclw wo do{ezw afifceaeiw) Zejoign}. k} af`mic do{ezwgmte{zmoi fig fddo{ezwfwmoi zukbejw wo f geaoj{fwmj x{ojezz. mijnugmic wle joizeiw od wlenojfn joaauimw} fz {ejoaaeigeg k} wle zwfigmic joaamwwee oi eitm{oiaeiw figdo{ezwz)
;<) Slfw mz eitm{oiaeiwfnmza?
Eitm{oiaeiwfnmza mz wle {etonw fcfmizw 6=
wl
jeiwu{} miguzw{mfnmzfwmoi) Eitm{oiaeiwfnmzamz f zojmfn fig xonmwmjfn mgeonoc} wlfw fgtojfwez eitm{oiaeiw joize{tfwmoi fig geafigzdo{ fjwmoi wo joize{te wle eitm{oiaeiw) Wogf}. eitm{oiaeiwfn aoteaeiwz lfte kejoaef so{ng!smge xleioaeioi smwl wlouzfigz od eitm{oiaeiwfn c{ouxz x{ezzu{mzmic wlecote{iaeiw wo aogmd} getenoxaeiwfn xonmjmez)
;=) Slfw goez Luafi getenoxaeiw fxx{ofjl aefi?
Luafi getenoxaeiw fxx{ofjl mz gedmieg fz einf{cmic xeoxne”z jlomjez fig eilfijmicluafi jfxfkmnmwmez fig d{eegoa) Wlmz soung eifkne wlea wo nefg f noic fig lefnwl}nmde. lfte fjjezz wo egujfwmoi. gejeiw zwfigf{g od nmtmic fig aefimicdun xf{wmjmxfwmoi mijoaauimw} nmde)
:8) Zwfwe wle mzzuez fig wleaez jeiw{fn wo luafi getenoxaeiw fxx{ofjl od getenoxaeiw)
Wle mzzuez fig wleaez jeiw{fn wo luafi getenoxaeiw fxx{ofjl f{e2
Zojmfn x{oc{ezz wl{oucl c{efwe{ fjjezz wo `iosnegce. kewwe{ iuw{mwmoi fig lefnwldfjmnmwmez)
Maxo{wfije od ejoioamj c{oswl fz f aefiz wo {eguje mievufnmw})
Xf{wmjmxfwmoi fig d{eegoa xf{wmjunf{n} eaxose{aeiw. geaoj{fwmj cote{ifije figceige{ evufnmw})
:6) Slfw se{e wle afbo{ getenoxaeiw mimwmfwmtez wf`ei k} Migmf mi wle 6=58z?
Mi Migmf f ze{mez od dmte }ef{ xnfiz do{ getenoxaeiw se{e maxneaeiweg d{oa wle 6=58zfig wleze mijnugeg f iuake{ od aecf x{obejwz zujl fz wle Klf`{f Ificfn Gfa. zewwmicux od zween xnfiwz. amimic. fig de{wmnmze{ x{ogujwmoi fig max{otmic fc{mjunwu{ewejlimvuez)
:;) Los jfi zwfwe fjlmete kfnfije kewseei ejoioamj getenoxaeiwfig eitm{oiaeiwfn x{owejwmoi?
Fjlmetmic f kfnfije kewseei ejoioamj getenoxaeiw fig eitm{oiaeiw x{owejwmoi mz wle kmccezw jlfnneice dfjeg k} fnn jouiw{mez wogf}) Wo fjlmete wlmz. se auzw fgle{e wo wle

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->