Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
March 2011

March 2011

Ratings: (0)|Views: 285|Likes:
Published by Aamader Malda

More info:

Published by: Aamader Malda on Mar 12, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
88ì103
21 ô±‰³ò 1417 õþ¿õõ±õþ 
F
õø¸ Ç 8 üÑàɱ 10
F
6 ÷±äÇ 2011
F
4 ó±î±
F
¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ
ß±ûDZùûþ
%
03512 - 220522
)
response@aamadermalda.in
ÎáÌhÂõ˼ 10¿é òîÅÂò ¿õø¸ûþ
n
Õ±á±÷Ï æÅ ù±ý× ÷±ü ÎïËß ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùËûþ¿õ:±ò ¿õö±á ä±ùÅ ßÂõþ±õþ ëÂ×ËðÉ±á ¿òËûþËå ¿õ«¿õðɱùûþ ßÂîÔÂÇÂóŽÂ/ ¿õ:±ò¿õö±Ëáõþ ¿ô¿æÿ', Îß¿÷¿¦†˜,õ±Ëûþ±ù¿æ, æÿÅ ù¿æ, Îõ±é±¿ò, Âóù ü±Ëûþk, Îü±¿üÝù¿æ, ¿æÝá豿ôÂ, ß¿¥óëÂ×é±õþü±Ëûþk Ý ¿ôÂËù±ü¿ô üý 10¿é òîÅÂò ¿õø¸ûþ ä±ùÅ ýËBå/ ÛßÂý×ü˼ ¿õ:±ò¿õø¸ Ëûþõþùɱõ Æî¿õþõþß±æÝ äÂùËå/ Õ±á±÷ÏËîÂ, ßÔ¿ø¸ ¿õ:±ò, ý¿éÇ Â ß±ùä±õþ, ÷±ü ß¿÷ëÂ׿òËßÂúò ÛõÑ ¿ö¿ëÂÝá豿ô ä±ùÅ ßÂõþ±õþßÂï± ö±õ± ýËBå/ òîÅÂò ¿õø¸ûþ&¿ù ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ¿ò榤 öÂõËòý× Âóh±Ëò± ýËõ/ Û Ã›¶ü˼ ¿õ«¿õðɱùûþ ßÂîÔÂÇÂóŽÂ汿òËûþËå, òîÅ Âò ¿õø¸ûþ&¿ù Âóh±Ëò±õþæòÉ ¿úŽÂß ¿òËûþ±Ëáõþ ¿õ:¿l 汿õþßÂõþ± ýËûþËå/ Ûå±h± ÷±ùð± ÛõÑ ðÅ ý׿ðò±æÂóÅ Ëõþ䱿ýð± ÕòÅ û±ûþÏ áËõø¸ í±õþ æòÉ ˆÂ±¿ë ÎüKé±õþ Îà±ù±õþëÂ×Ëðɱá ÎòÝûþ± ýËûþËå/ Ã
æÅ ù±ý× ÎïËß Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ ä±ùÅ 
n
ü¥x¿î ÷±ùð±ûþÛ¶™¦¸ ±¿õî Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùËæõþ¿ò÷Ç ±íß±ûÇ ÎðàËî ÛËü¿åËùò õþ±ËæÉõþ¦¤±¦š Éü¿äÂõ ëÂÐ ÷±òËõfßÅ Â÷±õþõþ±ûþ/ Îæù± ý±üÂó±î±Ëùõþ ¿õ¿öÂi§Ýûþ±ëÇ Âó¿õþðúÇ ò ßÂËõþ¿î¿ò æ±ò±ò, Û¶™¦¸ ±¿õî Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ öÂõËòõþ òßÄÂú± Æî¿õþõþ ß±æ Îúø¸ € õþ±æÉ üõþß±õþä±ý×Ëå ^nî Ûý×ßÂËùæ ä±ùÅ Îý±ß ÷±ùð±ûþ/ Õ±á±÷Ï  æÅ ù±ý×ÎïËßÂý×100 å±S-å±SÏõþ Ûý×ßÂËùËæ ßv±ü q ýÝûþ±õþßÂï± æ±¿òËûþËåò ¿î¿ò/ ^nî ß±æ q ßÂõþ±õþßÂï±Ý õËùËå/ ý׿îÂ÷ËñÉ å±S-å±SÏËðõþï±ß±õþæòÉ Îý±ËˆÂËùõþ ß±æ q ýËûþ ¿áËûþËå/ ÷±ËäÇ ¿ð¿{¡ ÎïËß Î÷¿ëÂßÂɱù ß±ëÂ׿kËùõþüðüÉõþ± ßÂËùæ Âó¿õþðúÇ Ëò Õ±üËåò õËù 汿òËûþËåò ¿î¿ò/ î±õþÕ±Ëá, ûîÂé± üyÂõ Âó¿õþß±ê±Ë÷± Æî¿õþõþ ß±æ Û¿áËûþ¿òËûþ ÎûËî ýËõ/ Û Ã›¶ü˼ ¿î¿ò õËùò, Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ Æî¿õþõþÕ±Ëáý× úýËõþæ?±ù Û¶¿Sûþ±ßÂõþí ۶ߊ¿é õ±™¦¸õ±¿ûþî ýÝûþ± ÕîÂÉ™Là æõþÏ/ ß±õþí ßÂËùæ ä±ùÅ ýËûþ ÎáËù ßÂËùËæõþ æ?±ù ¿òËûþ÷Åú¿ßÂËù ÂóhÂËõ ÂóÅõþüö±/ ÛßÂý×ü˼ Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùËæõþ æòÉ ÛßÂæò Õ¦š ±ûþÏ ÎüËSé±¿õþüý ÂóÒ±äÂæò ßÂ÷ÏÇ ¿òËûþ±Ëáõþ ¿òËðÇú ¿ðËûþËåò ¦¤±¦šÉü¿äÂõ/
æ±îÂÏûþ ý׿îÂý±ü ßÂÑËáèËüõþ ëÂ×ËZ±ñËò õþ±æÉÂó±ù
å¿õ Ð 
÷Å  ßÅ  ù ýß
¿òõþ±ÂóM± ÛàòÝ âÅ¿÷Ëûþ
úîÂõø¸ Ç Û¶±äÂÏò ý×Ñ¿ùúõ±æ±Ëõþõþ õþ±™¦¸±â±é ÕËòß ëÂ×i§î ýËûþËå/ ÃÕ¿ù-á¿ùËî õËüËå Âóïõ±¿î ¿ßÂc õþ±î ýËùý×úýõþæÅ Ëh ý×ö¿éÂæÿ±õþËðõþð±Âóé€ õþ±ËS ÷¿ýù±õþ± õþ±™¦¸ ±ûþÛß± ÎõõþËî ü±ýü Âó±ò ò±/ ü¥x¿î úýËõþ Ûß ßÂËùæå±SÏËß Û¶±ý×ËöÂé¿éÂëÂ×ú¿ò ÎïËß õþ±ËS õ±¿h ÎôÂõþ±õþÂóËï Ûß ûÅ õß ÕÂóýõþí ßÂËõþÝ ÷±õþñõþ ßÂËõþ ÂóËõþõþ¿ðò Õ±ýî Õõ¦š±ûþ îíÏ¿éÂõþ õ±¿hÂõþß±Ëå î±Ëß ÎôÂËù û±ûþ/ ÛõþÂóõþ îíÏ¿é õù±Èß±ËõþõþÕ¿öÂËû±á 汿òËûþÝ‹ ÷±ùð± Ý ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþï±ò±ûþ ûÅõß¿éÂõþ ¿õËX տöÂËû±á ð±Ëûþõþ ßÂõþËî ÎáËù ÂóÅ ¿ùú î±õþÕ¿öÂËû±á Îòûþ¿ò/ ÕõËúËø¸ å±S üÑáêÂò&¿ùõþä±ËÂó ÂóËh ÂóÅ ¿ùú Õ¿öÂËû±á ¿òËùÝ âéÂò±õþ Û¶±ûþÛß ül±ý ÂóËõþÂóÅ ¿ùú ÕÂóõþ±ñÏËß Îáèl±õþþßÂËõþ/ û¿ðÝ îíÏ¿éÂõþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÂóŽÂ ÎïËß տöÂËû±á ßÂõþ± ýËûþËå, ÕÂóõþ±ñÏ ûÅ õß¿éÂõþÎù±ßÂæò î±Ëðõþ Îô±Ëò öÂûþÎðà±ËBå/ Ûý×âéÂò±ûþÂóÅ ¿ùËúõþ öÓ¿÷ß± ¿òËûþ Ûù±ß±õþ æò÷±òËü Ύ±ö üÔ¿©† ýËûþËå/ ÛõþÂóõþÕ¿ñß±Ñú Õ¿öÂö±õßÂý×î±ËðõþßÂòɱü™LñòËß õþ±ËS Û¶±ý×ËöÂé ¿éÂëÂ×úËò Âó±ê±Ëî öÂûþÂó±ËBåò/úýËõþõþüõÇ S á¿æËûþ ëÂ×ËêÂËå Îä±ù±ý×÷ËðõþÎêÂßÂ/ úýËõþõþð¿ŽÂí ÎïËß ëÂ×MËõþ ¿õ¿öÂi§æ±ûþá±ûþ ۶߱ËúÉ Ûý× ÕÍõñ ÷Ëðõþ ÎêÂß ä±ùÅ ýûþüÓûÇ Õ™¦¸ û±Ýûþ±õþ ü˼  ü˼ý×/ õþ±î ò’é±ûþÎðúõgÅ Â ¿äÂMõþ?ò ÂóÅ õþõ±æ±ËõþõþÎð±ß±ò&¿ù õg ýËûþ ÎáËù ÷Ó ù Îáé ù±Ëá±ûþ± Õ=Ëù ¿ßÂåÅ ûÅ õËßÂõþ÷Ëðõþ Õ±üõþõËü, ü˼ ÷¿ýù±ËðõþùŽÂÉ ßÂËõþ ՝−Ïù ö±ø¸± Û¶Ëûþ±á/ Û¶¿îÂõ±Ëð ¿òáÔýÏî ýÝûþ±õþÝ öÂûþ ï±ËßÂ/ úýËõþõþÕòÉîÂ÷ Û¶±íËßÂf îÂï± ôÅ ÂüôÅ Âü õÔj±õòÏ ÷±ËêÂõþÛß¿ðËß Îæù±ú±üß ÕòÉ¿ðËß ÂóÅ¿ùú üÅ Âó±¿õþËKéÂËëÂKéÂ, ÷ýßÅ Â÷± ú±üßÂ Ý Îæù± æËæõþ üõþß±¿õþ Õ±õ±ü/ Âó¿õS Îüò áɱù±¿õþÝ ú¿ÂóÑ ßÂ÷Ë› −Ë'õþôÅÂùõÉõü±ûþÏõþ± Õ¿öÂËû±á ßÂËõþËå, ÕgÂß±õþ ýËùý× ü¥óÓíÇ áɱù±¿õþ Ý õÔj±õòÏ ÷±ê Ûù±ß± ÷ðÉÂóËðõþ¿òûþLa Ëí äÂËù û±Ýûþ±ûþ ¿òõþ±ÂóM±õþ Õö±õæ¿òî ß±õþËí ÷¿ýù±õþ± ôÅ Âù õ±æ±ËõþÕ±Ëüò ò±/ qñÅ ÷ð-æÅ ûþ± òûþ, ¿õ¿öÂi§ ÷±ðßÂ Ý Îå±éÂà±é Õ˦aõþÝ ß±õþõ±õþ äÂËù Ûý× Õ=ÁËù/ õåõþðÅý×Õ±Ëá ÂóÅ ¿ùú Ûà±ò ÎïËß ¿Â󙦸ù Ý ß±îÅ ÂÇ æüý ðÅý×ûÅ õßÂËß Îáèl±õþßÂËõþ¿åù/ ÂóÅ¿ùú ÷±Ëç ÷ËñÉ ÕÍõñ ÷Ëðõþ ÎêÂßÂ&¿ùËî ý±ò± ¿ðËùÝ î± õg ýûþ¿ò/ Âó¿õSÎüò áɱù±¿õþõþ ëÂ×ˌ±¿ðËßÂý× Îõüõþß±¿õþ õ±üˆÂɱË`Âõþ ü±÷Ëò õh õþ±™¦¸ ±õþëÂ×Âóõþ ۶߱ËúÉý×äÂËù ÷Ëðõþ Õ±üõþ/ ÛßÂõ±õþ õþ±Ëî Îæù±ú±üËßÂõþ õ±ÑËù± üÑù¢Ÿ Ûý×Ûù±ß±ûþÛß ÷¿ýù±õþ−Ïùî±ý±¿òõþÎ䩆± ßÂõþ± ýûþ/ îÂð±òÏ™LÃò Îæù±ú±üß Îüý× ý×ö¿éÂæÿ±õþËðõþ ñõþËùÝ Ûý×Ûù±ß±ûþý×ö¿é¿æÿÑ-Ûõþ÷±S± S÷ú ÎõËhÂý×äÂËùËå/ Îæù±ú±üßÂ Ý ÂóÅ ¿ùú üÅÂó±¿õþËKéÂËëÂËKéÂõþ ß±ûDZùûþ üÑù¢Ÿ Õ=Ëù úýËõþõþÕòÉîÂ÷ ¿õËò±ðò ÎßÂf qö‚Âõþ ¿úq ëÂ×ðɱò Ý îÂÈüÑù¢Ÿ Ûù±ß±¿éÂý×ö¿éÂæÿ±õþËðõþ Ûß¿é Û¶ñ±ò âÒ±¿éÂ/ ëÂ×ðɱËòõþ ÷Ó ù Û¶ËõúÂóËïõþðÅ ’Âó±Ëú Î÷ýá¿ò á±ËåõþÕ±h±Ëù ý×ö¿éÂæÿ±õþËðõþ Õ±ò±Ëá±ò± Îðà± û±ûþ/ ¿úq ëÂ×ðɱËò Îõh±ËîÂÕ±ü± ÷¿ýù±õþ± ÛËðõþ¿úß±õþ/ Ûý×õþßÂ÷ Ûß ý±ý×ËÛ¶±ô±ý×ù Ûù±ß±ûþÂóÅ ¿ùËúõþ òæõþð±¿õþõþÕö±Ëõ ý×ö¿é¿æÿÑ-Ûõþ÷±S± S÷úÐ ÎõËh äÂËùËå/ üõËäÂËûþÕ¦¤¿™¦¸ õþ ßÂï±, ¿ðËòõþÎõù±ËîÂý×ý×ö¿éÂæÿ±õþõþ± ۶߱ËúÉ úýËõþõþõþ±™¦¸±â±Ëé âÅ Ëõþ Îõh±ûþ ÂóÅ¿ùËúõþ ò±ËßÂõþëÂá± ¿ðËûþý×/ ÷Ó ùîÂÐ Î÷ËûþËðõþ ¦Å ¨ù Ý ßÂËùæ äÂQõþ&¿ù Ûý× ý×ö¿éÂæÿ±õþËðõþ ¿ðËòõþ Îõù±õþ Õ±™¦¸ ±ò±/ Îæù± ÂóÅ¿ùËúõþ îÂïÉ ÕòÅ ü±Ëõþ2009 ü±Ëù Îæù±ûþ Â÷¿ýù±Ëðõþ −Ïùî±ý±¿òüÑS±™Là 142¿é ÷±÷ù± ò¿ïöÅÂM ßÂõþ± ýËûþ¿åù/ î±õþ ÷ËñÉ ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþï±ò±ËîÂý× 43¿é ÷±÷ù±/ 2010 ü±Ëù Ûý× üÑàɱ Û¶±ûþ100Îî ÎêÂËßÂËå û±õþ÷ËñÉ 20¿é ÷±÷ù±ý×ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþï±ò±ûþò¿ïöÅ ÂM/ Îæù± ÂóÅ ¿ùú üÅ Âó±¿õþËKéÂËëÂKé öÅ ÂõòäÂf ÷`Âù 汿òËûþËåò, Îû ÷±÷ù±&¿ù ò¿ïöÅ ÂM ýËûþËå î±õþ ÎäÂËûþÕËòß Îõ¿ú ÕÂóõþ±ñ âËéÂ/ Õ¿ñß±Ñú ΎÂËSý×ù±¿>î ÷¿ýù± ü±÷±¿æß ß±õþËí ÂóÅ ¿ùËúõþ ß±Ëå âéÂò± ¿ù¿ÂóõX ßÂõþ±Ëî ü±ýü Âó±ò ò±/ ôÂËù ëÂ×ÂóûÅ M Û¶÷±ËíõþÕö±Ëõ  ý×ö¿éÂæÿ±õþËðõþ ñËõþÝ Îúø¸ ÂóûÇ ™Là Û¶ú±üò Îß±òÝ ¿õËúø¸ Õ±ý׿ò ÂóðˎÂÂó ¿òËî Âó±Ëõþò±/ ¿î¿ò ÕõúÉ ¦¤Ïß±õþßÂËõþËåò, Îû Îæù±ûþ ûË渚 üÑàÉß ÂóÅ¿ùúßÂ÷ÏÇ õþ Õö±õ õþËûþËå, ¿õËúø¸ ßÂËõþ÷¿ýù± ÂóÅ ¿ùËúõþ/ ¿î¿ò Õ±Ëõðò 汿òËûþËåò, Ûý× ý×ö¿éÂæÿ±õþËðõþÎðÌõþ±RÉ õg ßÂõþËî ü÷±ËæõþüßÂùËß ÜßÂÉõXÂö±Ëõ Û¿áËûþ Õ±üËî ýËõ/ Û¶Ëûþ±æËò ÷¿ýù±õþ± Îûò ÜßÂÉõXÂö±Ëõ î±ËðõþÎ÷±ß±¿õù± ßÂËõþò ÛõÑ ÕõúÉý× Ûý׿õø¸ Ëûþ üÑ¿−©† ï±ò±ûþÕ¿öÂËû±á ð±ËûþõþßÂËõþò/ û¿ð Îß±òÝ ï±ò± Õ¿öÂËû±á ¿òËî զ¤Ïß±õþßÂËõþ, üÑ¿ −©† ï±ò±õþ ¿õËX õÉõ¦š ± ÎòÝûþ±õþ ßÂï±Ý õËùËåò/ Û¿ðËß úýËõþS÷õñÇ÷±ò Ûý×ÕÂóõþ±ñ ý˜±ËüõþÎß±òÝ Ã›¶õíî± ùŽÂÉ ßÂõþ± û±ËBå ò±/ ßÂËõ ü¿Sûþ ýËõ Îæù± Û¶ú±üò·
ü£Ó˚G˛úÑ˛
õ±õþ ù±ý×ËükËß õÅËh± Õ±ãÅù Îð¿àËûþ úýËõþ ÷Ëðõþ Õ±üõþ Õ±õþõ±ý×ßÂõþ±æ/ Û¶ú±üËòõþ ò±ËßÂõþ ëÂá±ûþ  ՝−Ïùî±/ ¿ðò-õþ±ËîÂõþ ô±õþ±ß Îòý׀ Õ±îÂË‚Â S™¦¸ ÷ý¿ðÂóÅõþ ÎïËß ÷ßÂðÅ ÷ÂóÅ õþ/ Û¶ú±üò ¿ß ü¿îÂÉ Õ±Ëåò· ¿ùàË  åò
qö±¿úü Îüò 
16 ÎôÂõènûþ±¿õþÐý¿õõÂóÅõþï±ò±õþ÷Ëò±ýõþÂóÅ õþ áè±Ë÷õþÕ©†÷ Î|¿íõþ Ûß å±SÏËß Îæ±õþ ßÂËõþîÅÂËù ¿òËûþ ¿áËûþñø¸ ÇËíõþÎ䩆± ßÂËõþ/ Ûý×Õ¿öÂËû±Ëá  ð±ëÂ×ð Î÷±¿÷ò ò±Ë÷ Ûß õÉ¿MËß Ûù±ß±õþ ëÂ×ËM¿æî õ±¿üj±õþ± ÷±õþñËõþõþÂóËõþ ÂóÅ ¿ùËúõþ ý±Ëî îÅ ÂËù Îðûþ/19 ÎôÂõènûþ±¿õþ ÐîÔÂîÂÏûþÎ|¿íõþðÅ ý×å±SÏËß ÎûÌò ¿òûDZîÂËòõþ Õ¿öÂËû±Ëá  úýËõþõþ üõÇ÷¼ù±Âó{¡Ï ÎïËß ÕüÏ÷ ßÂ÷Çß±õþ ò±Ë÷ Ûß áÔý¿úŽÂßÂËßÂÎÃáèl±õþ ßÂËõþËå Îæù± ÂóÅ ¿ùú/ ÕüÏ÷õ±õÅ ÎÂóú±ûþ ÎõþùßÂ÷ÏÇ/ 20 ÎôÂõènûþ±¿õþ Ðý×ö¿é¿æÿÑ-ÛõþÕ¿öÂËû±á ÂóÅ ¿ùú Õ¿ôÂü±Ëõþõþ ¿õËXÂ/ Âó±¿õþõ±¿õþß Õú±¿™LÃõþý±î ÎïËß õÒ±ä±Ëò±õþ Õ±«±ü ¿ðËûþ Ûß áÔýõñÓ ËßÂðÏâÇ ¿ðò ñËõþßÅ ÂÛ¶™¦¸ ±õ ÎðÝûþ±õþÕ¿öÂËû±á Õ±ò± ýËûþËå ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþï±ò±õþ Ûß îÂð™LÃß±õþÏ ÂóÅ ¿ùú Õ¿ôÂü±Ëõþõþ ¿õËXÂ/21 ÎôÂõènûþ±¿õþпõËûþËî ÷î ò± ÎðÝûþ±ûþõ±ä±÷±¿õþ Ûù±ß±ûþ Ûß îíÏËß ÕÂóýõþí ßÂËõþ ᱿hÂËî ձéÂËß ÎõþËà ÷±õþñõþ ßÂËõþ õþ±™¦¸±õþ Âó±Ëú ÎôÂËùÎõþËà Âó±ù±ûþü±¿õõþ Õ±¿ù à±ò ò±Ë÷õþ ûÅ õßÂ Ý î±õþü¼Ïõþ±/ 26 ÎôÂõènûþ±¿õþÐõþîÅ Âûþ±õþòîÅ Âò ô±ù±õ±ðÂóÅ Ëõþ òõ÷ Î|¿íõþÛß å±SÏËß õ±¿h ÎïËß îÅÂËù ¿òËûþ¿áËûþ ÛßÂðù ûÅ õß áíñø¸Ç í ßÂËõþ/ ¦Å¨Ëù û±Ýûþ±õþ ÂóËï î±Ëß ¿òûþ¿÷î ëÂ×îÂÉM ßÂõþ±ûþÎ÷Ëûþ¿é Û¶¿îÂõ±ð ßÂËõþ¿åù/ ú±¿™¦¸ ¿ýËüËõ  ñø¸Ç í ßÂËõþÝý× áè±Ë÷õþ Âó=Á±ËûþËîÂõþÛ¶±Mò Û¶ñ±ËòõþÎåËùüý ä±õþ ûÅ õßÂ/ 28 ÎôÂõènûþ±¿õþ Ð÷±ùð± é±ëÂ×ò ΈÂúËòõþû±SÏ Ã›¶îÂώ±ùËûþÛß ÷¿ýù±õþ −Ïùî±ý±¿òõþÕ¿öÂËû±Ëá Îá±Âó±ù ÎäÂÌñÅ ¿õþ ò±Ë÷ Ûß ÎõþùßÂ÷ÏÇËßÂý× Îáèl±õþ ßÂËõþËå ÎõþùÂóÅ ¿ùú/ Õ¿öÂûÅ M ßÂ÷ÏÇ Ëß ÛõþÂóõþÎõþù ßÂîÔÂÇ ÂóŽÂ õõþà±™¦¸ ßÂËõþËå  õËù æ±ò± ¿áËûþËå üÑ¿ −©† ðlõþüÓ ËS/
 
fl¬˜« ‡±ø˘ fl¬˜«‡±ø˘ 
ÛΡ±ÀÓ ±˝◊
Sê˚˛ øıSê˚˛ø‰¬øfl¬»¸± ø‰¬øfl¬»¸± 
¬Û±S ‰¬±˝◊
ˆ¬±h¬± ì ˘œÊ 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
ø˙é± ø˙é± 
ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþõþ¿õ,Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±ÂóûÇ™LÃð¿ŽÂí± 301 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ߏò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅ äÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂßÂõþ± ýûþ/
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM« œ 
ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é Ýý™¦¸ Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l ›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ð¿ŽÂí± 301 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ õÇ ëÂ×ðûþõþ±æÂóÅ õþ, ÷ñÉ÷áè±÷ •ÂóÓõDZäÂù ßÂùß±î±-129ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþüß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7é±/ Îô±ò •03325268652/
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓ S ñËõþ¿õ:±Âóòð±î±õþü˼ Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþÕ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï ÎàÒ±æàõõþ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±ËðõþÎß±òÝ ð±¿õ õMõÉ ¿õø¸ Ëûþ Ûý×üÑõ±ðÂóS Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþò±/
ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
úýËõþõþ÷ËñÉ 2¿éÂÎõë÷ üý ü¥óÓ íÇ ÎüÂó±Ëõþé õ±¿h ö±h±ä±ý×/ Îô±ò Ð89728 57568
ó=Á÷ ÎïËß թ†÷ ü÷™¦¸ 
¿õø¸ ûþ, òõ÷ Ý ðú÷ Î|¿íõþõ±Ñù±-ý׿îÂý±ü-öÓ ÂËá±ù àÅ õ  ûP üýß±Ëõþ Âóh±ò ýûþ/Îû±á±Ëû±á Ð üÅ õèî ÎäÂÌñÅ õþÏ, Û÷. Û •ý׿îÂý±ü 9333995724
üîÂßÂÏÇ ßÂõþí ¿õ:¿l 
Â
óÐ õÐ Îᱦ¤±÷Ï õè±pí,
öÂõþîÂZ±æ, 23
+
, 5
4
’’
,ôÂüDZ, ¿õ.Û. ô±ˆÇ ý×ûþ±õþ,üõþß±¿õþ ä±ßÅÂËõþ Âó±S ä±ý×/÷±ùð±/ Îô±òÐ 9547449809
ΈÂúò Îõþ±ËëÂ, õþïõ±¿hõþ
ß±Ëå Ûß¿é 
Â
Îð±ß±òâõþ¿õSûþ Õ±Ëå •8 ¿ôÂé äÂÝhÂ±Ý 30 ¿ôÂé ù¥¤±/ Îû±á±Ëû±á Ð
0 89862 23821
ß¿¥óëÂ×é±õþ ÛëÅÂËßÂúò 
Îß±¥ó±¿òËî ÷¿ýù±¿õþËüÂóú¿òˆÂ Ý éÂɱ¿ù,Õ¿ôÂü, ¿ëÂ.¿éÂ.¿Âó. æ±ò±üÅ ðŽÂ ôÂɱß±¿ŒÂõþÛ¶Ëûþ±æò/Î÷±õ±ý×ùÐ 9851344390
v˛yˆÏÎ˚!Ó˚
xy õy ˆÏî Ó˚
2
ßÂËûþß¿ðò Õ±Ëá ÕËäÂò± Ûß Î÷±õ±ý×ù ò¥¤õþÎïË߀ û±õþõ±Ñù± îÂæÇ ÷± ðÒ±h±ûþ ÕËòßÂé± Ûý×õþßÂ÷...‘‘Õ±¿÷ õþ±æÏõ ð±ü, õ±õþ±ü±Ëî õ±¿hÂ/ Ûõåõþ÷±ñÉ¿÷ß Âóõþώ±ûþõü±õþ ßÂï± ¿åù/ ¿ßÂc Õ±÷±Ëß Ýõþ± Îü üÅËû±á ¿ðù ò±/ Ýõþ±...÷±Ëò ÕÂó¿õþ¿äÂî ßÂËûþßÂæò/ Ýý×Õ÷±òÅ ø¸ &Ëù±õþ ÕÂó÷±Ëòõþ ý±î ÎïËß ձ÷±õþ ¿ð¿ðËß õÒ±ä±ËîÂý× ÎäÂËûþ¿åù±÷/ àÅõ ¿ß Îõ¿ú ¿ßÂåÅ ÎäÂËûþ¿åù±÷· ¿ßÂc Âó±¿õþ¿ò Îúø¸ ÂóûÇ ™LÃ/ Ýõþ± Õ±÷±Ëß ¿Âó¿éÂËûþ Î÷ËõþÎôÂËù¿åù/ Õ±¿÷ ÝËðõþÕËòßÂõ±õþ Îõ±ç±Ëî ÎäÂËûþ¿åù±÷, ¿ßÂc Ýõþ±Îß±òÝ ßÂï±ý×qòËî ä±ûþ¿ò/ î±ý×÷±ñÉ¿÷ß q ýËùÝ Õ±÷±õþ¿üé ôұ߱ý× ÎïËß û±Ëõ/ æ±Ëò±, Õ±¿÷Ý Õ±÷±õþ õ±õ±-÷±Ëûþõþ ¦¤›Ÿ&Ëù± ÂóÓ õþí ßÂõþËî ÎäÂËûþ¿åù±÷... Õ±÷±ûþ ŽÂ÷± ßÂËõþ ¿ðÝ ÷±, Õ±¿÷ Âó±õþù±÷ ò±€ ¿ð¿ð Îî±õþ Âó±ËúÝ Õ±÷±õþï±ß± ýù ò± Îõþ... Õ±¿÷ Âó±õþù±÷ ò±, Õ±÷±Ëß Ýõþ± Âó±õþËî ¿ðù ò±/ Õ±÷±Ëß äÂËù ÎûËî ýù Õæ±ò± Îß±ï±Ý/ Îüà±Ëò Õ±÷±õþ÷± Îòý×, ¿ð¿ð Îòý×, õ±õ± Îòý×/ àÅ õ ß©† ýËBå/ Îî±÷±ËðõþÛý×æòÉ ¿ùà¿å, û¿ð ¿õjÅ ÷±SÝ ÷±ò¿õßÂî± ÎïËß ï±ËßÂ, qñÅ Ûý× Î÷Ëüæé± ôÂõþÝûþ±ëÇ Â ßÂËõþý×òûþ, ÷ò ÎïËß Îî±÷õþ±Ý Ëà ðÒ±¿hÂÝ Ûý×Õ÷±ò¿õßÂî±õþ ¿õËXÂ/ Û¶¿îÂõ±ð ÛËò± Îî±÷õþ±Ý ÝËðõþ¿õËXÂ, Îî±÷±õþÝ Îû âËõþÕ±÷±õþ ¿ð¿ðõþ÷îÂýב¿ð¿ð’ Õ±Ëå/’’ ÕòɱòÉ õ±{¨ Î÷ËüËæõþ ÷î ÛéÂ±Ý ÂóËhÂý׿ë¿ùé ßÂËõþ ÎôÂùËî Âó±õþî±÷/ ¿ßÂc Âó±¿õþ¿ò/ ¿õþ‚Å Âõþ ÷î ձ÷±õþÝ Îû âËõþ ö±ý× Õ±Ëå/ Û Îß±òÄ ü÷ËûþÕ±÷õþ± ÎõÒËä ձ¿å, õùËî Âó±Ëõþò· Õ±ËðÌ ÎõÒËä ձ¿å ¿ß· ï±ßÂËùÝ Õ±¿å ßÂÏö±Ëõ· ÛËß ¿ß õ񱊱 õËù· ýûþî Ûö±Ëõý×ÛËá±Ëõ ü÷ûþ/ Ûö±Ëõý×ýîÂõÅ¿XÂõþ ÷î ðÒ±¿hÂËûþ ï±ßÂËõ/ ÷Å à-÷±ï± ÎìÂËßÂ, Îä±à õÅËæ, Âó±ïõþ ýËûþ/ ñÏËõþ ñÏËõþ ™¦¸ tî±õþá± ÎâÒËø¸ ðÒ±h±Ëõ ÆòÐús/ Õ±õþÕ±÷õþ± ü˼  ¿òËûþ ¿ò¿õÇß±õþëÂ×Mõþ±¿ñß±õþ/ ¿òõÇ ±ßÂ-¿õ¿¦œî ýËî ýËî îÂ±Ý ý×ËBå ßÂËõþ Õ±õþÝ ÎõÒËä ﱿ߀ Õ±õþÝ Õ±õþÝ ðÏâÇ ¿ðò/ æiœ ÎïËß q ß¿õþ æÏõò, Õïõ± ÷ÔîÅ ÂÉõþá±Ëûþ ñ±!± ÎàËûþ ¿ÂóåÅ ýêÂËî ýêÂËî òîÅ Âò Îß±òÝ æËiœ Îê¿ßÂ/ ¿òËæõþ ü™Lñò ÎöÂËõ, ¿òËæõþÕ±RÏûþÎöÂËõ Îä±Ëàõþ æù ÎôÂËù¿å Õ±õþ ÎöÂËõ¿å, Îß ¿ðËûþ¿åù ÝËðõþ ý±Ëî õþ±æÏËõõþæiœ-÷ÔîÅÂÉ ö±õþ· ÝËðõþâÔí± ßÂËõþ, ö±Ëù±ËõËü ù±ö Îòý׿ßÂåÅËîÂý×/ Õ±÷õþ±Ý Îû ¿ò¿õÇß±õþ üQ±Ëß üü¥œ±Ëò, Îá±ÂóËò ý+ð¿ÂóË`Â, õþM äÂù±äÂËù õýò ß¿õþ, õÒ±ä±ý×... ÷±ò¿õßÂî±õþÕ±îÂî±ûþÏËß Îî± Õ±÷õþ±ý×æiœ ¿ðý×/ Î÷Ëüæé± î±ý×Õ±õþÛßÂæòËßÂÝ Âó±ê±ý׿ò Õ±¿÷€ Õ±æÝ Õ±÷±õþý×òõË'ý×õþËûþËå õþ±æÏõ/ ö±Ëù± ï±ß± û±ûþ· Õ±Âóò±õþ±ý×õùÅò...
Ìyv≈˛
I
05.03.2011
mail2chirasree@gmail.com
ü÷Ëûþõþ Õõ±ñÉ ÎðÝûþ±ùæÅ Ëh ¿éÂß¿é¿ßÂé± à±h±ý× ëÂ×ÂóËõþõþ ¿ðËßÂS÷ú ëÂ×Ëê û±ËBå/ î±Ëß û¿ð Îæ±õþßÂËõþ¿òËäÂõþ¿ðËß ò±÷Ëî õ±ñÉ ß¿õþ, î±ýËù Îî± ÎðÝûþ±ù ÎïËß ౿òßÂé± äÅ Âò-õ±¿ù àËü ÂóhÂËõý×/ Ûàò ü÷ûþ ÛËüËå Îü&Ëù± ý±î ¿ðËûþ ÎòËhÂËäÂËh Îðà±õþ/¿ßÂò±õþ±ûþ ÷ñÅ ÎùËá Õ±Ëå€ ¿ßÂò±õþ±é± S÷ú ¿Âó¿åËûþû±Ëäå, Ëà¿ðËBå Õ±äÂ÷ß± ÂóËh û±Ýûþ±/ áî Îî¿Súé± õåõþ ñËõþý׿îÂý±ËüõþÛß վ³î ÎüéÂùÄË÷ËKéÂõþ ÷ËñÉ Õ±¿å Õ±÷õþ±/ üõ¿ßÂåÅ ý× ýÝûþ±õþ÷îÂ, ¿ßÂc ýËBå ò±/ âé¿åù ò±, û± âéÂõ±õþ/Îß±òÄ¿ðËß Îä±à ÎôÂõþ±Ëõò Õ±Âó¿ò· üõÇ Sý×Îû ¿î¿ò ¿õõþ±æ÷±ò€ üõþß±¿õþ ý±üÂó±î±ËùõþüÅ Âó±õþ· ý×ëÂ׿òö±¿üÇ ¿éÂõþ ö±ý×ü äÂɱËkùõþ· Õ±Âóò±õþ Î÷Ëûþõþ á±Ëòõþ ¿ð¿ð÷¿í· ÕËé±ä±ùß· òjËòõþÕ¿ñßÂîǠ±· ¬ú±Ëòõþ äÂG±ù... üõÇ S, üõÇSý×/ Õ±Âóò±Ëß Æðò¿jòæÏõòû±ÂóËòõþ æòÉ û±Ëðõþ ß±Ëå ¿áËûþÂÛ¶¿î¿ðò ðÒ±h±Ëî ýûþ,î±õþ±Ý/ Îß±òÄ ÎåËùé± ˆÂɱË` ¿õþßÄ Âú± õþ±àËõ, Îß±òÄ Î÷Ëûþé±ý× õ±ß¿õî± ¿ùËà õ±Ñù± Õɱß±Ëë¿÷Ëî ÂóÅõþ¦¨±õþ Âó±Ëõ, Î÷¿ëÂßÂɱùßÂËùæ ýˈÂËùõþ ý×ÒéÂ-õ±¿ù-¿üË÷ËKéÂõþ Îá±ù± Îß àÅùËõ Õ±õþ¿üÛ¿õ-õþüö±Âó¿îÂý×õ± Îß ýËõ, Ûüõý׿êÂß ýûþ¿áö Õɱ` ÎéÂß Âó¿ù¿üËîÂ/ Ûý× ÕöÓ ÂîÂÂóÓ õÇ Âó¿ù¿üõþ ÛßÂé± Õɱß±Ëë¿÷ß ò±÷Ý Õ±Ëå€ Î|¿í ü÷°«ûþ/ Ûõþ Õ±Ýî±ûþÕ±¿÷-Õ±Âó¿ò üõ±ý×/ áî 33õåËõþõ±ü ÷±¿ùßÂ-ßÂ`±"õþ, õ±¿hÂÝûþ±ù±-ö±h±ËéÂ, Îõh±ù Õ±õþî±õþ ÷ÅËà ñËõþ ï±ß± ý×ÒðÅõþ, üõ±ý× ¿ù¿àî õ± Õ¿ù¿àîÂö±Ëõ õ±÷ôèÂËKéÂý×Õɱ¿ô¿ùËûþËéÂëÂ/ õåËõþõþÂóõþõåõþÛý×üõ ÎðàËî ÎðàËîÂ, qòËî qòËî ձ¿÷- Õ±Âó¿ò S÷ú Ûß Æòõþ±ËúÉ ëÂÅ Ëõ ÎûËî ÎûËî ‘Îòý×÷±òÅø¸’ ýËûþ û±¿Båù±÷/ ¿üÑý±üò ÎïËß տù¿àî ôÂËî±ûþ± ÛËüËå õ±õþõ±õþ...üõ ÛßÂõþã± ßÂËõþ ¿ðËî ýËõ€ ù±ù/ Õ±äÂ÷ß±ý× Âó±ý±h ÎïËßÂæ¼ù÷ýù, ¿ü¼Åõþ ÎïËß òjÏáè±Ë÷õþ ÂóËï-ÂÛ¶±™LÃËõþ Ûý× ‘Îòý×÷±òÅø¸’õþ± ÂðÂóð¿ÂóËûþÎõÒËä ëÂ×ËêÂËå/ Ûý×ÎõÒËä Ýê±õþòÏù Õ±&ò üýËæ ¿òöÂËõÝ ò±/ Ûý× Õ±&Ëòõþ ÕÒ±ä ù±áËå Õ±÷±õþ-Õ±Âóò±õþá±ËûþÝ/ ëÂ×üÄ Ëß ëÂ×êÂËå õU¿ðËòõþ õU ÕÂó÷±Ëòõþ ¦œÔ¿îÂËß ß±Ëæ  ù±á±Ëò±õþü±ýü/ ü÷ûþÛËüËå ÛßÂù± âËõþý±î ÷Å Ëê± ßÂËõþÎäÒ¿äÂËûþ õù±õþ, ‘Ûõ±õþ Õ±÷±Ëðõþ Âó±ù±/’ ÛßÂËâÒËûþ-ÛßÂõþã± ÂóÔ¿ïõÏ ä±ý×ò±/ ù±ù-üõÅ æ õ± ýùÅ ð Îß±òÝé±ý×ò±/ ÎòË÷ Õ±üÅ ß Ûý×õ±Ñù±õþ ÷±¿éÂËî ú±™Là Û¶æ±Âó¿îÂ, ë±ò±ûþÎ÷Ëà õþ±÷ñòÅ õþ üõ&Ëù± õþã//
Õ ß± ù Îõ± ñ ò 
õø¸ Ç 8 üÑàɱ 1021 ô±‰³ ò 1417õþ¿õõ±õþ
2
Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú±
– 
Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 
 
õþ¿õõ±õþþ
n
6÷±äÇ ,2011
ÛßÂé± Î÷Ëüæ ÛËü¿åù
-
æûþ™LÃ ðM 
Îõþ±æÿËëÂ, öÂɱËùòé±ý×k ÎëÂ’õþõ±¿í¿æÉß ÎÛ¶÷ÂóËõÇ õþÂó±ù± 䊿ßÂËûþ Ûàò Õ±÷õþ± ÷Ëæ¿å ¿õ«ß±Âó ¿SËßÂé ¿òËûþ/ õþ±™¦¸±õþ Î÷±ËhÂ,ä±Ëûþõþ Îé¿õËù, Õ¿ôÂü-Õ±ð±ùËîÂ, 骱Ë÷-õ±Ëü, ¿é¿öÂõþ ÂóðDZûþüßÂËùý׿SËßÂé ¿õËúø¸ :/ ¿õ«ß±Âó qõþ ÷ÅËàý×Õ±÷ õ±ã±¿ù ÷™¦¸ ñ±!± ÎàËûþËå ý×ËëÂò ÎïËß ÛßÂé± &QÂóÓíÇ ÷ɱä üËõþû±Ýûþ±ûþ/ ÛÝ üyÂõ ýËûþËå ÛßÂ÷±S úõþð Âó±Ýûþ±Ëõþõþ ÷î ðÒÅ Ëð  õþ±æòÏ¿îÂËßÂõþ ¦¡ á Ýö±Ëõþå!± ÷±õþ±õþ æòÉ/ Õ±æ Õ±™LÃæDZ¿îÂß ¿SËßÂé ձ¿ãò± ÎïËß ý×ËëÂò õè±îÂÉ Ûé± ö±õËîÂý×à±õþ±Âó ù±áËå/ îÂËõ, ’11-õþ ¿õ«ß±Âó ß±õþ ý±Ëî ëÂ×êÂËõ· ŽÂ÷î±-¿õä±Ëõþ üõ ðùý× ü÷±ò/ Ûý× ëÂ×Âó÷ý±ËðËúõþ Φ¡±-鱿òÇ Ñ ëÂ×ý×ËßÂé Õ˦†˜¿ùûþ±, ð¿ŽÂí Õ±¿ôèÂß±õþß±Ëå ¿õÂó#òß ÷Ëò ýËùÝ, Ûý×ðÅ ý× ðù ¿ßÂc Û¶äÂ` ñÅ õþgÂõþ/ î±õþ± ö±õþËî ձü±õþ Õ±Ëá Û¶äÅÂõþ Îý±÷Ýûþ±ßÇÂßÂËõþËå/ Õ±õþÛý× ëÂ×Âó÷ý±ËðËú Îàù±õþ æòÉ ö±õþî Îû ÛßÂéÅÂÎõ¿ú Û¶±ñ±òÉ Âó±Ëõ, Û÷òé± ö±õ±õþÎß±òÝ ß±õþí Îòý×/ |Ïù‚±, Âó±¿ß™¦¸ ±ò, Û÷òßÂÏ õ±Ñù±ËðúÝ ûË渚 Æî¿õþ/ û¿ðÝ Âó¿õþüÑàɱòõùËå, ö±õþî ÛßÂé±ò± ÕËòß ÷ɱä ¿æËîÂËå/ Û÷òßÂÏ ¿õ«ß±ËÂóõþ Û¶d¿î ÷ɱËäÂÝ Õ˦†˜¿ùûþ±Ëß ý±¿õþËûþËå, îÂõÅ õù¿å  Õ±üù æ±ûþá±ûþÕ±üù ß±æ¿é ßÂõþËî ¿ßÂc Âó¿KéÂÑËûþõþðù ð±íÕöÂÉ™¦¸ / ð¿ŽÂí Õ¿ôèÂß±õþ Û¶ñ±ò ›−±ü-ÂóËûþKé ¿ô¿‹Ñ/ Îüý×ü˼  Û¶ï÷ ÂóÒ±äÂæò õɱéÂü÷ɱò ûË渚 ôÂË÷Ç Õ±Ëå Õ±õþü˼ Õ±Ëå ðÅý×ð±ÂóÅËé àÅËò ÝËÂó¿òÑ Îõ±ù±õþ/ Õ±õþ Õ±ý׿ÂóÛù-Ûõþ ßÂùɱËíÂóÔ¿ïõÏõþ üõËðËúõþ ¿SËßÂé±Ëõþõþ± ö±õþîÂÏûþ ëÂ×ý×ËßÂé ü¥óËßÇÂûË渚 Ýûþ±¿ßÂõý±ù/ Îüý× ÕËïÇ Ûý× ëÂ×Âó÷ý±ËðËú |Ïù‚±üõü÷ûþÎôÂö±¿õþéÂ/ ß±õþí ö±õþËîÂõþ ÎäÂËûþ ù‚±õþ õɱ¿éÂÑ áöÂÏõþî± Û¶ä±Ëõþõþ Õ±Ëù±ûþ ò± ÛËùÝß±ûÇˎÂËS î±Ëðõþ Î÷±¿éÂËöÂúËòõþ õU ò¿æõþ Õ±÷õþ± ÎÂóËûþ¿å/ ÕòÉ¿ðËßÂÂó±¿ß™¦¸±òËßÂÝ îÅ¿h Î÷ËõþÝh±Ëò± û±Ëõ ò±, ß±õþíÝËðõþ ðËùÝ ÕËòß ÷ɱäÂëÂ×ý×ò±õþÕ±Ëå/ üõËäÂËûþõh ßÂï±, ä±ËÂóõþ÷ÅËàÂó±¿ß™¦¸±¿òõþ± ÎöÂËãÂóËh ò± õõþÑ ÝËðõþ÷ËñÉ Îûý×÷ËÛ¶±ö±ý׿æÿюÂ÷î±é± Õ±Ëå,Îüé± Ûý×ëÂ×Âó÷ý±ËðËúõþ Õ±õþÕòÉ Îß±òÝ ðËùõþÎòý×/ õõþÑ ü¿îÂÉ ßÂï±õùËî ÎáËù, ö±õþîÂü¥óËßÇ ü¿jý±ò ýËûþëÂ×ê¿å Ûý×ß±õþËí, ÎûÂéÂÂóÄÕëDZËõþõþ ÷ËñÉ Îß±òÝñ±õþ±õ±¿ýßÂî± Îòý×/ Îúø¸¿ðËßÂõþÎõú ¿ßÂåÅ ÷ɱä Îî± ¿æËîÂËå ÎùËæõþõɱéÂü÷ɱòËðõþëÂ×Âóõþ ¿òöÇÂõþ ßÂËõþ/ Ûé± Ûß¿ðËß qöÂùŽÂí ýËùÝ ÕòÉ¿ðËß ¿õ«ß±ËÂóõþ ÷îÂÕ±üËõþ Õ±î‚Âæòß õËéÂ/ ÷ɱä¿æîÂËî ÎáËù Ûß± úäÂÏò òûþ,ÎàùËî ýËõ üýõ±á, áyÂÏõþ,ûÅõõþ±æ, Îß±ý¿ù, õþ±ûþò±õþ÷î îÂí ¿SËßÂé±õþËðõþ/úäÂÏËòõþ ÷ËñÉ֝«õþÛ¶ðM ŽÂ÷î±ï±ßÂËùÝ ¿î¿ò ֝«õþòò, ¿û¿ò Ûß±ý×Û¶¿î¿é ÷ɱä ÎõõþßÂËõþ Õ±òËõò/Õïä ö±õþîÂÏûþÛ¶ä±õþ÷±ñÉ÷ ÎïËßÂq ßÂËõþÎàËù±ûþ±ËhÂõþ± ÂóûÇ™LÃõùËåò – ‘Õ±÷õþ±Ûý× ¿õ«ß±Âó úäÂÏòËß¿ðËî ä±ý×/’ Ûé± ¿ßÂc àÅ õ õ±ý±ðÅ ¿õþõþ ßÂï± òûþ, Õ±üËù üõ±ý× ¿÷Ëù âÅ¿õþËûþ úäÂÏËòõþëÂ×Âóõþ¿Z&í ä±Âó õ±¿hÂËûþ îÅ ÂùËåò/ Ûý×Û¶îÂɱú±õþÕ¿î¿õþM ä±Âó ß±¿éÂËûþÎúø¸  ¿õ«ß±ËÂó úäÂÏò ßÂîÂðÓõþ ßÂÏ ßÂõþËî Âó±õþËõò, õù± ÷Åú¿ßÂù/ö±õþîÂËß ¿æîÂËî ýËù Û¶ï÷ Õ±éÂ-ðú Ýö±õþÎáÌîÂ÷ áyÂÏõþÝüýõ±áËß ÎàùËî ýËõ, ÎàùËî ýËõ ûÅ õõþ±æ-Îß±Ëý¿ù, õþ±ûþò±õþ ÷î îí õɱéÂü÷ɱòËðõþ/ Õ±õþõh Âó±ê±ò ö±ý×Ëß ÷Ëò õþ±àËîÂýËõ, üõ õËù å!± Ýh±Ëò± û±ûþò±, ðËùõþ Õõ¦š ± õÅËç ÎàùËîÂýËõ/ qñÅ úäÂÏò-úäÂÏò ßÂËõþ¿äÂÈß±õþ ßÂõþËù ¿õ«ß±Âó æÅ éÂËõ ò±/ ýõþöÂæò-ä±Ýù± æÅ ¿é ûï±ïÇ , Îû÷ò ûï±ïÇ ýËõ 汿ýõþ-ÎòËýõþ±õþ æÅ¿éÂ/ ï±ëÇ Â ÎÂóü±õþ û¿ð Îàù±ËîÂý× ýûþ î±ýËù ÎàùÅß |ÏüLš /ÛßÂé± ßÂï± ÷Ëò õþ±àËî ýËõ, ¿õ«ß±ËÂóõþæòÉ ÕË©†˜¿ùûþ±õþü˼  ÛßÂü˼ çÒ±Âó±Ëõ ð¿ŽÂí Õ±¿ôèÂß±, ý×Ñùɱ`Â, ßÂɱ¿õþ¿õûþ±òõþ±/ îÂËõ  ÛËðõþ ÷ËñÉ öÂûþé± Õ˦†˜¿ùûþ± Õ±õþ ð¿ŽÂí Õ±¿ôèÂß±Ëß ¿òËûþý×, ß±õþí ÝËðõþ æËûþõþ ¿àËðé± ÕËòß Îõ¿ú/ Îß ¿æîÂËõ Îß ý±õþËõ  ÛßÂï± ¿SËßÂé ü¥óËßÇ Â Õ±Ëáö±Ëá ¿ßÂåÅ õù± û±ûþ ò±/ ¿õËúø¸ ßÂËõþ Ûß¿ðËòõþ¿SËßÂé ü¥óËßÇÂ/ ß±õþí Ýé± Ýý׿ò¿ðÇ ©†¿ðËòõþ &íáî ÷±Ëòõþ ëÂ×Âóõþ ÕËòßÂé±ý× ¿òöÇÂõþ ßÂËõþ/ îÂËõ Ûý×ëÂ×Âó÷ý±ËðËúõþ ÷ËñÉ |Ïù‚± ÕËòßÂé± Û¿áËûþ/ ö±õþîÂËß¿õ«ß±ËÂóõþ Îúø¸ ä±Ëõþ ÎûËî ýËù ‘úäÂÏò’ ‘úäÂÏò’ Ûý× Õ±ðÅ Ëõþö±õé± å±hÂËî ýËõ ÛõÑ Îàù±õþä±Âóé± Ûß± úäÂÏò òûþ, üõ±ý×ËßÂü÷±òö±Ëõ ö±á ßÂËõþ ¿òËî ýËõ/ û¿ð Ûé± üyÂõ ýûþ, û¿ð ðËùõþÛ¶¿î¿é ÎàËù±ûþ±h ‘úäÂÏò ßÂõþËõ’ õËù ¿òËæËðõþð±¿ûþQ ¿òËõÇ ±Ëñõþ ÷î ÷±ËêÂý× ÎôÂËù ò± Õ±Ëüò, î±ýËù Õ±÷±õþ Îö±é ÕõúÉý×ö±õþËîÂõþÂóˎÂ/ òËäÂÈ ¿æîÂËõ |Ïù‚± õ± Âó±¿ß™¦¸ ±ò, ß±õþí ÝËðõþ ðËù Îß±òÝ ¿õËúø¸ ÛßÂæò úäÂÏò Îòý×, ¿õ«ß±Âóé± Ûý×ëÂ×Âó÷ý±ËðËú ÝËðõþ ß±Ëåý×ï±ßÂËõ/¿òõÇ ±äÂò ûî ۿáËûþÕ±üËå îÂî õ±hÂËå Õú±¿™LÃ/ õ±hÂËå õþMÂó±îÂ/ îÂÏõèîÂõþ ýËûþËå Îá±àDZùɱ` ձËj±ùò/ ’85ü±Ëù üÅ ö±ø¸ ¿â¿üÑ-Ûõþ ÎòîÔÂËQ Õ±ù±ð± õþ±ËæÉõþ ð±¿õËîÂÎû Õ±Ëj±ùò q ýËûþ¿åù, õîÇ Â÷±ò Âó¿õþ¿¦š ¿î î±õþÎäÂËûþÝ à±õþ±Âó/ ¿îÂò¿é ÂóŽÂ Æî¿õþ ýËûþËå õ±ã±¿ù-Õ±¿ðõ±üÏ-ÎòÂó±¿ù/ Âó±ý±hÂ-îÂõþ±ý×-ëÅ Âûþ±üÇ æÅËh Ûß 汿îÂ-üÑâËø¸Ç õþ Âó¿õþ¿¦š¿î Æî¿õþ ýËûþËå ÛõÑ õþ±æÍò¿îÂß ðù&¿ùÝ Ûý×汿îÂ-Æõ¿õþî±õþ¿õËX ձðúÇ áî Õõ¦š±ò ¿òËî õÉïÇ/ ‘Õ±Âó¿ò Îá±àDZùɱ` ä±ò, ò± Õ¿õöÂM Âó¿}Â÷õ±Ñù±·’/ëÂ×Mõþ¿é àÅ õ üýæ òûþ/ õ±ã±¿ù ¿ýü±Ëõ ‘Îá±àÇ ±ùɱ`Â’ ä±ý×õ± ä±ý× ò±, ÛßÂï± õù±õþ Îß±òÝ Õ¿ñß±õþÕ±÷±õþ Îòý×/ î±Ýý׿ò¿ðÇ ©† 汿îÂüMW±õþæòáËíõþõɱÂó±õþ/ îÂËõ ÛßÂï± õù± û±ûþð±¿æÇ ¿ùÑ Îæù±õþÎòÂó±¿ù æòË᱇ÂÏõþÛß õÔýÈ üÑàÉß ÷±òÅø¸ Ûý×ð±¿õõþÂó±Ëú ðÒ±¿hÂËûþËåò ÛõÑ î±õþ± Õ±ý×Ëë¿Ké¿é S±ý׿üËü öÅ ÂáËåò, ò± ýËù ÛßÂé± Õ±Ëj±ùò Û¶±ûþ100 õåõþ ñËõþ ¿éÂËß ï±ßÂËî Âó±Ëõþ ò±/ Ûàò ÂÛ¶Ÿ, üËäÂîÂòõ±ã±¿ù ò±á¿õþß ¿ýü±Ëõ Õ±÷±Ëðõþ Õõ¦š ±ò ßÂÏ· ‘Õ±÷õþ±õ±Ñù±ö±á ä±ý× ò±...’ Ûý× æ±îÂÏûþ Îá±ù Îá±ù ßÂï±õþõþ±æÍò¿îÂß ñ±j±õ±¿æ å±h± ÕòÉ Îß±òÝ ÷Ó ùÉ Îòý×ÛõÑÛßÂï± Âó¿õþ©¨±õþ ðÏâÇ¿ðËòõþÛý×Õ±Ëj±ùòËß qñÅ ëÂ×i§ûþò õ± Õ±ý×ò-úÔºù±õþ Û¶Ÿ ¿ýü±Ëõ ¿õä±õþßÂõþ± äÂùËõ ò±/û¿ð Û¶Ÿ ÝËêÂ, Âó¿}Â÷õ¼ ÎïËß õ¼ úsé± õ±ð ÎðÝûþ±û±ûþ· ßÂùß±î±õþõðËù ð±¿æÇ ¿ùÑËß Âó¿}Â÷õ˼õþõþ±æñ±òÏ  ßÂõþ± ÎûËî Âó±Ëõþ ¿ß· õ±ã±¿ù ¿ýü±Ëõ Ûý×ðÅ ¿é Û¶ËŸ Õ±÷±õþîÂÏõè¿õËõþ±¿ñî± Õ±Ëå/ Âó±ú±Âó±¿ú ÎòÂó±¿ù ö±ø¸ ±ö±¿ø¸ ¸ ËðõþÝ Îî± ÛßÂý×ձ߱º± î±Ëðõþ汿îÂüMW±õþÂó¿õþ¿ä¿îÂõþ ۶˝Ÿ/ Âó¿}Â÷õ˼õþüÑàɱá¿õþ‡Â 汿î ¿ýü±Ëõ õ±ã±¿ùËðõþ Õ±õþÝð±¿ûþQõ±ò ýËî ýËõ/ üÑàɱù¿â‡Â 汿îÂüMW±õþ ÷±òÅ Ëø¸ õþ± Îû Û¶Ÿ&¿ù îÅ ÂËùËåò, Îüà±Ëò õÔýÈ æ±¿îÂüÅ ùö ðy Îðà±ËùäÂùËõ ò±/ õÅ çÂËî ýËõ ü÷±æ õÉ¿M-÷±òÅ Ëø¸õþü÷¿©† òûþ/ ü÷±æ õÉ¿M-÷±òÅËø¸õþ ä¿õþËSõþ &í±Rß ü÷¿©†/ ÕïDZȠ¿ýÑü±¿õËõþ±ñÏ ÛßÂæò õÉ¿M-÷±òÅø¸ Î᱇ÂÏ õ± Îæ±éÂõXÂî±õþÛ¶ö±Ëõ Îõú ¿ýÑ¦Ú ýËûþëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ/ ÎòÂó±¿ù æòË᱇ÂÏ ð±¿õ&¿ùõþ Õg ¿õËõþ±¿ñî± 汿îÂ-Æõ¿õþî±õþ æiœ Îðûþ/õÔýÈ汿îÂ-ŽÅ Â^汿îÂ-¿õ¿Båi§î±õ±Ëðõþ ðÔ¿©†öÂ¼Ï ëÂ×üÄ ß±¿òõþ æiœ Îðûþ/ 汿îÂõþü÷±ò±¿ñß±Ëõþõþ ¿ö¿MËî Φ¤B屿÷ùòý× æ±¿î ü÷üɱõþü÷±ñ±ò ßÂõþËõ/汿î ü÷üɱõþÕ±Ëj±ùò qñÅ Âó¿}Â÷õ˼õþ õ± ö±õþËîÂõþòûþþ/ ü÷±æLaß ձËj±ùËòõþ ΎÂËS Õ±™LÃæDZ¿îÂßÂüÑßÂËéÂõþ ôÂËù 汿îÂüMW±õþÕ±Ëj±ùò&¿ù Ûß ձðúÇáîÂüÑßÂËé öÅ ÂáËå/ ëÂ×áèæ±îÂÏûþî±õ±ðÏ ú¿M&¿ù Û¶±ñ±òÉ Âó±ËBå  ÛõÑ ÂóÅÒ¿æõ±ðÏ ¿õ«±ûþò ŽÅ Â^ 汿îÂ&¿ùõþ ü±÷Ëò äÂõþ÷Õ±ý×Ëë¿Ké¿é S±ý׿üü Æî¿õþ ßÂËõþËå/ õõþÑ üËäÂîÂò õ±ã±¿ù ÛõÑ üËõÇ ±Âó¿õþ÷±òÅø¸ ¿ýü±Ëõ üõ 汿îÂõþ ü÷±ò±¿ñß±õþý× Îý±ß ձ÷±ËðõþÛßÂ÷±S ð±¿õ/
Âó¿õþ¿ä¿î üÑßÂËéÂõþ ÕòÉ ò±÷ 
Îá±àDZùɱ` ձËj±ùò
Õ¿õþj÷ ¿õ«±ü
 
3
Õ±÷±ËðõþáõÇ , Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± 
– 
Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
õþ¿õõ±õþþ
n
6÷±äÇ ,2011

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Farhana Jesmin liked this
Rupal Basak liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->