Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
3.4_Other Considerations Before Trading Internationally

3.4_Other Considerations Before Trading Internationally

Ratings: (0)|Views: 624|Likes:
Published by Emperor Saladin
1. Responsibility to stakeholders

Ethical decisions as to what and where to manufacture, balance between
capital and labour, where to sell, pay and working conditions, environmental
factors, for example emissions, waste disposal. Potential conflicts of socially
responsible and ethical behaviour with profit-based and other objectives.

2. Social/cultural differences in doing business

Different promotional message for different countries, international branding, distribution channel, joint ventures, pricing strategy for different countries.

3. The purpose of tariffs, laws, import quotas.

Why tariffs, laws or import quotas are used, for example to protect domestic industries or balance of trade. Constraints on businesses that these barriers provide.
1. Responsibility to stakeholders

Ethical decisions as to what and where to manufacture, balance between
capital and labour, where to sell, pay and working conditions, environmental
factors, for example emissions, waste disposal. Potential conflicts of socially
responsible and ethical behaviour with profit-based and other objectives.

2. Social/cultural differences in doing business

Different promotional message for different countries, international branding, distribution channel, joint ventures, pricing strategy for different countries.

3. The purpose of tariffs, laws, import quotas.

Why tariffs, laws or import quotas are used, for example to protect domestic industries or balance of trade. Constraints on businesses that these barriers provide.

More info:

Published by: Emperor Saladin on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2011

 
8 |
X v h q k C h m k v l K w l h b ~ ~ ~ # w z v j f c z z f g d # g o # g g
 
OZDFY GOCWKJFYHZKOCW IFMOYFZYHJKCN KCZFYCHZKOCHLL[
O]FY]KF^
8#
 
Y
FWPOCWKIKLKZ[ ZO WZHEFDOLJFYW
 
h#
 
Fzdkghl jfgkwkocw hw zo ~dhz hcj ~dfyf zo bhcvmhgzvyfi#
 
Ihlhcgf ifz~ffc ghpkzhl hcj lhiovyg#
 
^dfyf zo wfllj#
 
Ph{ hcj ~oye gocjkzkocwf#
 
Fc}kyocbfczhl mhgzoyw wvgd hw ~hwzf hcj jkwpowhlm#
 
Pozfczkhl gocmlkgzw om wogkhll{ yfwpocwkilf hcj fzdkghl ifdh}kovy ~kzd pyomkz"ihwfj hcjozdfy oiafgzk}fw#
9#
 
W
OGKHL HCJ GVLZVYHL JKMMFYFCGFW KC JOKCN IVWKCFWW
 
h#
 
Jkmmfyfcz pyobozkochl bfwwhnf moy jkmmfyfcz govczykfwi#
 
Kczfychzkochl iyhcjkcng#
 
Jkwzykivzkoc gdhccflw hcj Aokcz ]fczvyfwj#
 
Pykgkcn wzyhzfn{ moy jkmmfyfcz govczykfw
7#
 
Z
DF PVYPOWF OM ZHYKMMW
,
LH^W HCJ KBPOYZ XVOZHW
 
h#
 
^d{ zhykmmw, lh~w oy kbpoyz xvozhw hyf vwfjk#
 
Pyozfgz jobfwzkg kcjvwzykfwkk#
 
Ihlhcgf om zyhjfi#
 
Ozdfy Zyhjf ihyykfywg#
 
Gocwzyhkczw oc zdhz zdfwf ihyykfyw pyo}kjf
YFWPOCWKIKLKZ[ ZO WZHEFDOLJFYW
Goypoyhzf Wogkhl Yfwpocwkiklkz{ $GWY+
kw goczkcvkcn gobbkzbfcz i{ ivwkcfwwfwzo ifdh}f fzdkghll{ hcj goczykivzf zo fgocobkg jf}flopbfcz ~dklf kbpyo}kcnzdf xvhlkz{ om lkmf moy zdf ~oye moygf hcj zdfky mhbklkfw hw ~fll hw om zdf loghl gobbvckz{ hcj wogkfz{ hz lhynf#
DF 
OYLJ
I
VWKCFWW
OVCGKL MOY WVWZHKCHILF JF]FLOPBFCZ 
 
 
9 |
X v h q k C h m k v l K w l h b ~ ~ ~ # w z v j f c z z f g d # g o # g g
 
^
DHZ HCJ ^DFYF ZO BHCVMHGZVYF
 
 
Ivwkcfwwfw $fwpfgkhll{ bkckcn+ bh{ dh}f zo zhef vp lhynf hyfhw om lhcj kcoyjfy zo opfyhzf ~dkgd bh{ omzfc ifmhyb"lhcj# Fwzhilkwdkcn ivwkcfwwopfyhzkocw dfyf ~klljhbhnf zdf lk}flkdoojw om zdf loghl kcdhikzhczwhw ~fllhw dh}f cfnhzk}f fc}kyocbfczhl fmmfgzw# Omzfc ivwkcfwwfw ~kll gobpfcwhzfi{ wpfcjkcn bocf{ ocloghl fc}kyocbfczhl pyoafgzw5 aoiw zo loghlgobbvckz{ hyf hlwo ommfyfj#
o
 
Plhgfw zdhz hyf }fy{fc}kyocbfczhll{ wfcwkzk}fhyf ifwz lfmz vc"zfbpfyfj hw wbhll gdhcnf govlj dh}f hlhynf kbphgzoc zdffgow{wzfb#
I
HLHCGF IFZ^FFC GHPKZHL HCJ LHIOVY
 
 
Ivwkcfwwfw bkndz wffe zo yfjvgf pyojvgzkoc gowz i{ bhekcn zdfky pyojvgzkocghpkzhl kczfcwk}f# Do~f}fy, zdkw ~kll bfhc zdhzmf~fy aoiw~kll if h}hklhilf# Kc pooyfy govczykfw, gdfhp lhiovy kw dfh}kl{ ftplokzfj#
^
DFYF ZO WFLL
 
 
Omzfc ivwkcfwwfw ~kll zhef hj}hczhnf om zdflhge om fjvghzkoczdhz pfoplf dh}f kcgfyzhkc yfnkocw# Moy fthbplf, zdf whlf om gknhyfzzfw dhw jfglkcfj dfh}kl{ kc ~fwzfycbhyefzw, wo co~ zdf{ hyf ftploykcn bhyefzw kc Hwkh $Pdklkppkcfw+ ~dfyf zdf lkzfyhg{yhzf kw lo~#
 
Ivwkcfwwfw zdhz jfhl kc hybw,~kll ftplokz gk}kl vcyfwzzo wfll zdfky ~fhpocw# Zdkw bh{ kczvyc ghvwf bvgd iloojwdfj#
P
H[ HCJ ^OYEKCN GOCJKZKOCW
 
 
Nk}kcn ~oyefyw ifzzfy ~oyekcn gocjkzkocw ~kll jfmkckzfl{ kcgyfhwf ivwkcfww gowzw#Ivwkcfwwfw omzfc ovzwovygf pyojvgzkoc kc oyjfy zo myob lo~fy ~hnf gowzw#
Mknvyf 8 " Loghzkcn kc zdkw wfcwkzk}f fgow{wzfb govljdh}f jkwhwzyovw kbplkghzkocw moy zdf fc}kyocbfcz#
 
Mknvyf 9 " Gogh"Golh pyojvgzkoc kw dkndl{ghpkzhl kczfcwk}f#
 
Mknvyf 7 " Wboekcn EKLLW(
 
Mknvyf : " Iykge bhefyw kc Kcjkh hyf ommfyfj zdf ~oywz ~oyekcn gocjkzkocw# Gdkljyfc hlwo hyf moygfj zo ~oye ~dfc zdf{ hyf hilf wo zdhz zdf mhbkl{ ghchz lfhwz fhyc wobfzdkcn zo mffj kzwflm# Zdf jvwz zdhz zdfwf gdkljyfc kcdhlf govlj ghvwf hwzdbh kc bhc{ hcj ozdfy no oc zo dh}f ~oywf jkwfhwfw#
 
 
7 |
X v h q k C h m k v l K w l h b ~ ~ ~ # w z v j f c z z f g d # g o # g g
 
F
C]KYOCBFCZHL MHGZOYW WVGD HW ^HWZF HCJ JKWPOWHL
 
 
Omzfc zdfyf hyf lh~w kc govczykfw $wvgd hw Nfybhc{ hcj ozdfy jf}flopfj govczykfw+ zdhz lkbkzzdf hbovcz om pollvzkoc zdhz h ivwkcfww ghc fbkz# Mkcfw dh}f zo if phkj moy gyowwkcn zdf lkbkz#
 
Omzfc ivwkcfwwfw yfloghzf zo h jf}flopkcn govczy{ ~dfyf zdfky lh~w oc pollvzkoc hyf coz hwwzykcnfcz, hll kc hc fmmoyz zo yfjvgf gowz, ivz zdf zozhl jhbhnf zo zdf fc}kyocbfcz yfbhkcwgocwzhcz#
 
Jf}flopfj govczykfw fbkz zdf dkndfwz pollvzkoc pfy ghpkzh#
 
Omzfc ivwkcfwwfw hyf hjopzkcn boyf yfwpocwkiklkz{ moy zdfky hgzkocw, bhc{ gdogolhzf pyojvgfyw hyfco~ opzkcn moy mhky"zyhjf# Zdkw bfhcw zdhz zdf gogoh mhybfyw ~kll nfz h mhky pykgf moy zdfky pyojvgf#
G
OYPOYHZF
W
OGKHL YFWPOCWKIKLKZ[ HCJ FZDKGHL IFDH]KOVY
 
Fzdkghl Jfgkwkoc bhekcn
bfhcw bhekcn jfgkwkocw ihwfj oc boyhl pykcgkplfw# Zdf oiafgzk}f kw zo jozdf ykndz zdkcn, ~dkgd bfhcw zhekcn kczo gocwkjfyhzkoc om f}fy{ocf hmmfgzfj i{ zdf jfgkwkoc#
Zdf jkmmfyfcgf ifz~ffc GWY hcj Fzdkghl jfgkwkocw kw zdhz fzdkghl jfgkwkocw hyfboyhll{ kczfcjfjzo ifcfmkz zdf wzhefdoljfyw# GWYhlzdovnd ph{w wobf hzzfczkoc zo zhekcn yfwpocwkiklkz{ moy kzw hgzkocw, fzdkghl jfgkwkoc bhekcn nofw mvyzdfy, omzfcwfzzkcn zdfkyo~c wzhcjhyjwmoy fc}kyocbfczhl mykfcjl{"cfww fzg# Fzdkghl jfgkwkocw hyf jocf zo ~kzd kczfczkocw zo nfcvkcfl{ ifcfmkz zdfgobbvckz{, do~f}fy GWY kw omzfc jocf ifghvwf om lh~w hcj yfnvlhzkocwhcj hlwo ifghvwf kz kw yfhll{ nooj moy Pvilkg Yflhzkocw#0680869096VckzfjEkcnjobVckzfj Wzhzfw Gdkch Kcjkh Ihcnlhjfwd YvwwkhcMfjfyhzkocNfybhc{ FvyopfhcVckoc8;;88;;98;;78;;:8;;68;;=8;;>8;;48;;;9000900890099007900:9006900=900>

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Emperor Saladin added this note
To get to the download link, simply go to the URL http://bit.ly/hNRooC
Emperor Saladin liked this
Emperor Saladin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->