Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
SreeNarayana Guruvinte Sampoorna Krithikal

SreeNarayana Guruvinte Sampoorna Krithikal

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by bhagavatham
SreeNarayana Guruvinte Sampoorna Krithikal with meaning, V. Balakrishnan, R. Leela Devi
SreeNarayana Guruvinte Sampoorna Krithikal with meaning, V. Balakrishnan, R. Leela Devi

More info:

Published by: bhagavatham on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2011

pdf

text

original

 
{io\m-cm-bWKpcphnsâk¼qÀ® IrXn-IÄ
Ipam-c\m-im³ FgpXnb{io \mcm-bWKpcphnsâ PohN-cn-{Xhpw,apJ-{]kwK-§fpw
 
2
{io\m-cm-bWKpcphnsâ k¼qÀ® IrXn-
 
3
apJhpc
KpcptZh Ihn-XIÄ¡v ]Zm-\p]Z AÀ°w \evIn{]Im-i\w sN¿p¶ {KÙamWv {io\m-cm-bW-Kpcp-hnsâ k¼qÀ® IrXn-IÄ. Cu {KÙw X¿m-dm-¡p-¶-XnÂs{]m^. Pn. _meIr-jvW³ \mbÀ, ap\n \mcm-bW{]kmZv DÄs¸sS {]Kev`-cmb ]ecp-tSbpw hymJym-\§Ä F\n¡p klm-b-Iambn hÀ¯n¨n-«p-v. Chtcm- sSÃmw F\n-¡pÅ \nÊoaamb IS¸mSv hm¡pIÄ¡XoXhpam-Wv.alm-Ihn Ipam-c\mim³, KpcptZh³ Pohn-¨n-cp¶t¸mÄ FgpXnb PohN-cn{Xw Cu {KÙ¯n A\p_Ôambn tNÀ¯n-«p-v. sImÃhÀjw 1090-þ hnthtIm-Zbw amkn-Ibn-emWv CXp {]kn²oIcn-¨-Xv. Kpcphn-s\ ¸än ]n¶oSpmb FÃm PohN-cn-{X§Ä¡pw ASnØm-\am-bXv Bimsâ Cu eLp PohN-cn-{X {KÙam-Wv. {]kvXpX `mKw Cu {KÙ¯n tNÀ¡m³ Ign-ª-XnÂR§Ä¡v AXy-[nIw NmcnXmÀ°y-apv. Kpcp-kzm-ansb Bg-¯n a\Ênem-¡m³ CXp]Icn-¡pw.P\phcn-bn-emWv Cu {KÙ-¯nsâ H¶mw ]Xn¸v{]Im-i\w sNbvX-Xv. cp amk§Ä¡Iw apgp-h³tIm¸n-Ifpw hnäpXoÀ¶p. \qdpIW-¡n-\m-fpIfpsS \nc ´-camb A`yÀ°\sb XpSÀ¶m-Wv, ]cnjvIcn¨ cmw]Xn¸v Ct¸mÄ {]kn-²oIcn-¡p¶Xv.cp-Im-cy-§-fmWv {KÙcN-\-bn-epw, {]km-[-\-¯nepw Du¶Â \evInbncn¡p¶Xv. H¶v, KpcptZh IrXn-IÄ efnX hymJym-\t¯msS BÀ¡pw a\Ênem-¡hn[w tIcf¯nse FÃm `h\§-fnepw F¯n-¡pI.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->