Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8 March 2011 Za mnoge ženske je edini izziv vsakdanje preživetje - SiOL

8 March 2011 Za mnoge ženske je edini izziv vsakdanje preživetje - SiOL

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Text type: Commentary. Article on the web
Text type: Commentary. Article on the web

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2011

pdf

text

original

 
SLOVENIJA
 
115
O vlogi in polo
ž
aju
ž
ensk v dana
š
nji dru
ž
bi smo povpra
š
ali
š
tiri sogovornice, ki dobro poznajo
ž
ensko, njenna
č
in
ž
ivljenja, mi
š
ljenja, ustvarjanja, odnos do sebe in do svojega telesa.
Sa
š 
a Pav
č
ek, igralka in pesnica
Polo
ž
aj
ž
ensk se mi zdi kljub velikanskim premikom zadnjih sto let
š
e vedno zelo te
ž
ek inneenakopraven. Zdi se mi, da mora
ž
enska vlo
ž
iti v svoje delo ve
č
naporov, iti prek ve
č
jih zaprek prisvojem delu in pri svobodni realizaciji lastnega
ž
ivljenja in osebnosti. Njen zunanji videz je
ž
al preve
č
odlo
č
ujo
č
, tako
ž
enska, zavedajo
č
a se tega dejstva, porabi veliko
č
asa in truda, da temu zadosti,potem se ponovno trudi, da ovr
ž
e to povr
š
insko sodbo o njej v
ž
elji, da bi bila cenjena po svojemdelu, znanju, kreativnosti, tudi sr
č
nosti.Re
š
itev vidim v resni
č
nem spo
š
tovanju
č
loveka, ne glede na spol, versko pripadnost ali narodnost. Vspo
š
tovanju posebnosti
ž
enske narave, ki nosi v sebi veliko mero so
č
utja, ob
č
utka za skupnost in rastsoljudi. Prisluhniti ji je treba brez strahu, ji slediti in zaupati, da zmore ve
č
, kot smo ji pripravljenipriznati. Morda tudi uvideti, da
ž
enska velikokrat dela v dobrobit drugih, in ji za to izkazatispo
š
tovanje in zahvalnost ter ji dopustiti, da njena kreativnost svobodno raste, saj je ta najve
č
kratnamenjena so
ž
itju med spoloma, solidarnosti med ljudmi, krepitvi medsebojnega zaupanja insodelovanja.
Suzana Tratnik, pisateljica, publicistka in prevajalka
torek 08.03.2011, 07:00
"Polo
ž
aj
ž
ensk je
š 
e vedno te
ž
ak in neenakopraven"
Za mnoge
ž
enske je edini izziv vsakdanje pre
ž
ivetje
Ljubljana
- Dan boja za
ž
ensko enakopravnost so prvi
č
pred stotimi leti praznovali v Avstriji, Nem
č
iji,
Š
vici in na Danskem.
SiOL.net|Slovenija|Aktualno
 
Suzana Tratnik
Osmi marec razumem kot dan praznovanja ekonomske, politi
č
ne in socialne enakopravnosti
ž
ensk inkot
š
e eno prilo
ž
nost za opozarjanje na neenake mo
ž
nosti, ki se
š
e vedno ka
ž
ejo tudi tako, da je
ž
enskna najvi
š
jih polo
ž
ajih razmeroma malo. Seveda je treba upo
š
tevati, da kategorija
ž
ensk nikakor nienotna in da so med njimi znatne razlike glede na razredno, rasno ali etni
č
no pripadnost, gmotnipolo
ž
aj, (ne)materinstvo, spolno usmerjenost, izobrazbo ...Tudi pe
šč
ica visokoprivilegiranih
ž
ensk v gospodarstvu, politiki ali zvezdni
š
tvu ne odtehta drugih,klasi
č
nih zaviralnih dejavnikov
ž
enske enakopravnosti, med njimi rev
šč
ine in nasilja v dru
ž
ini oziromapartnerskem odnosu – za
ž
enske, ki se znajdejo v tako deprivilegiranem polo
ž
aju, je,
ž
al, edini izzivvsakdanje pre
ž
ivetje. Zato 8. marca nikakor ne vidim kot le
š
e ene razli
č
ice razprodaje cvetja,
č
estitke za praznik
ž
ensk pa jemljem kot spodbudo za nadaljnje prizadevanje za enakopravnost.
Varja Velikonja, publicistka, literarna in rock kriti
č
arka
Varja Velikonja
Letos je osrednji moto stoletnice mednarodnega praznika
ž
ensk usmerjen v izobra
ž
evanje; vsi naj biimeli enak dostop do izobra
ž
evanja, usposabljanja ter znanosti in tehnologije: pe
š
pot do dostojnegadela za
ž
enske ali tako nekako. Kako lepo se vse to bere na papirju in kako perfidno groteskna indruga
č
na je realnost trenutka.Realnost dana
š
nje
ž
enske je potisnjena desetletja nazaj; prepoznavne in specifi
č
no druga
č
ne niso nitipoliti
č
no, niti ekonomsko, da o deklarirani dru
ž
beni enakopravnosti
ž
ensk ne govorim . Kdo
š
e danesresno razpravlja o pacifizmu, socialni enakosti? Kaj je
ž
e to? In vsi odtenki feminizma? Spet le vpodtalju, kajti na povr
š
ini se bohoti
č
ista subverzija mrhovinarskega feminizma vedno v slu
ž
bipohlepa, vladne
č
asti in korporativnega (ne)uma.Vsesplo
š
na ekonomska kriza poraja vedno ve
č
jo, nepremostljivo socialno diferenciacijo, ta na povr
š
jeponovno naplavlja prastare vzorce dru
ž
benega funkcioniranja.
Š
e posebej
ž
enske je ta gospodarskicunami vrgel spet "na za
č
etek".Mo
ž
nosti razli
č
nih pre
ž
ivetvenih strategij so v 21. stoletju vsemu navkljub
š
tevilne. Treba je samoohraniti trezno glavo in v sebi poiskati vse odtenke razli
č
nosti, avtenti
č
nosti, znanja in emocionalne
ž
enske lucidnosti, in si zarisati svojo pot. Kajti prihodnost je kljub vsemu
Ž
enska. In zato, vsenajbolj
š
e ob dnevu
ž
ena!
Dr. Nina Jan
č
ar
Za
ž
enske je pomemben odnos do sebe in svojega telesa, saj ta vpliva na njihove reproduktivnesposobnosti. Kroni
č
ne bolezni, prekomerna prehranjenost, pretirana vitkost, kajenje, prekomernou
ž
ivanje alkohola in po
ž
ivil ter tudi intenzivno ukvarjanja z zahtevnimi
š
porti imajo vsi negativen vplivna zmo
ž
nost zanositve.Med nose
č
nostjo so
ž
enske ranljivej
š
e, strah jih je zaradi
ž
ivljenja, ki raste v njih. V
č
asih je ta strahcelo pretiran, saj so tudi v nose
č
nosti sposobne opravljati srednje zahtevno delo. Imajo pa sevedaveliko skrbi, ko so otroci majhni, in takrat so manj skoncentrirane za delo v slu
ž
bi.Seveda to ni pravilo in je odvisno od vsake posameznice. Nekatere
ž
enske, ki imajo za sabo ve
č
nose
č
nosti in skrbijo za ve
č
otrok, delujejo v slu
ž
bi enako dobro kot mo
š
ki, v
č
asih celo bolje, saj sodobro organizirane pri opravljanju ve
č
nalog hkrati.Helena
Č
erin
Foto:
Matja
ž
Ru
š
t in Bojan Puhek/siol.net, STA, osebni arhiv

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->