Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2А улирал лекц

2А улирал лекц

Ratings: (0)|Views: 1,090 |Likes:
Published by umbrellaclassic

More info:

Published by: umbrellaclassic on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
Ëåêö ¹ 1Ширээ засах дүрэм дараалал
Çîîãèéí ãàçðûí ¿éë÷èëãýýíä çî÷äûã îðæ èðýõýýñ ºìíº øèðýý çàñàæ áýëòãýñýí áàéíà. Øèðýýíèéçàñàëò íü ¿éë÷èëãýýíèé îíöëîã, òºð뺺ñ õàìààð÷ ÿíç á¿ð áàéíà. Øèðýýíèé çàñàëò íü ýíãèéí áóþóóðüä÷èëñàí çàñàëò, íýìýëò çàñàëò ãýñýí 2 ÷èãëýëýýð õèéãäýíý.Ýíãèéí çàñàëò ãýäýã íü çî÷èí îðæ èðýõýýñ ºìíº øèðýýí äýýð öººí òîîíû òàâàã, áàãàæ õýðýãñëýë,øèëýí ýäëýë òàâüñàí çàñàëòûã õýëíý . Ýíãèéí çàñàëòàíä òàëõíû, çóóøíû òàâàã, ¿íäñýí õîîëíû õóòãà,ñýðýý, ñòàêàí, äààâóóí ñàëôåòîê, àìòëàã÷, öýöýã òàâèíà.Íýìýëò çàñàëò ãýäýã íü çî÷èí îðæ èðýýä çàõèàëãà ºãñíèé äàðàà ÿìàð íýã ç¿éëèéã íýìæ òàâèõ áóþóõàñàõûã õýëíý.Øèðýýíèé çàñàëò íü ºã뺺, ºäºð, îðîéí õîîëíû, ºðãºòãºñºí õîîëíû, õ¿ëýýí àâàëòûí, áàÿðûí, ñýäýâòøèðýý çàñàëò, ðåêëàì ÷èìýãëýëä çîðèóëñàí çàñàëò ãýõ ìýòýýð íýðëýãäýíý.Øèðýý çàñàëò íü äàðààõ ç¿éë¿¿äýýð òîäîðõîéëîãäîíî.
Ýíý íü öýñíèé äàãóó íýã çî÷èíä çîðèóëàí çàññàí áàéð
Õ¿ëýýí àâàëòàíä îðîöîõ õ¿íèé òîîòîé òýíö¿¿, ººðººð õýëáýë îðîëöîã÷ õ¿í á¿õýíä çîðèóëàí çàññàí áàéðØèðýýí äýýð òàâèõûí ºìíº á¿õ áàãàæ õýðýãñýë, ñàâ, øèëýí ýäëýëèéã ñàéòàð ºíãºëñºí áàéíà.
Øèðýýã òîäîðõîé äýñ äàðààëëààð çàñíà. ¯¿íä:
Ширээ засалт хийхдээ сандлыг зүүн хойд хөл дээр нь цагийн зүүний дагóó эргүүлж, байрнаас ньхөдөлгөнө. Зөөгч сандал ширээ хоёрын хоорондох зайнд явж, засалтыг хийж гүйцэтгэнэ.
1. Øèðýýã á¿òýýíý.
Á¿òýýëýã íü øèðýýíäýý òîõèðñîí áàéíà. Ýíý ¿åä çî÷íû ñóóõ òàëûí á¿òýýëýãíü ñàíäëûí òàâöàíã ø¿ðãýæ áàéíà. 4 ñýæ¿¿ð íü øèðýýíèé õºëèéã äàëäàëñàí áàéíà.
Íàïåðîí:
Á¿òýýëýãíèé äýýð äàâõàðëàí á¿òýýñýí æèæèã á¿òýýëãèéã õýëíý. Íàïåðîíûã øèðýýíèéá¿òýýëýãíèé òºâèéí íóãàëààñûã äàéðóóëàí òàøóó á¿òýýíý. ªí㺠íü á¿òýýëýãíèé ºíãºòýé çîõèöñîí áàéõ áàõýëáýð õèéöèéí õóâüä êâàäðàò áàéõààñ ãàäíà äóãóé øèðýýíä çîðèóëñàí äóãóé õýëáýðòýé áàéäàã.Ñòàíäàðò õýìæýý íü 80õ80 ñì, 90õ90 ñì, 100õ100 ñì áàéíà. Øèðýýíèé á¿òýýëýã äýýð íàïåðîí çààâàë òàâèõøààðäëàãàã¿é áîëîâ÷ ýíý íü äîîðõ ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýäýã à÷ õîëáîãäîëòîé þì.
Óãààëãà öýâýðëýãýýíèé ¿íý ºðòºã áàãàòàé
Øèðýýíèé á¿òýýëýãíèé çàëãàà õýñãèéã äàëäàëäàã
Õóðäàí õóãàöààíä ñîëèõ áîëîìæòîé
2.
Øààçàí ýäëýë òàâèíà.
Çóóøíû òàâãèéã ñóóäàë ãîëëóóëàí øèðýýíèé èðìýãýýñ äîòîãø 2ñì-èéí çàéäòàâèíà. Òàëõíû òàâãèéã çî÷íû ç¿¿í ãàð òàëä òàâèíà.
3.
Áàãàæ õýðýãñëèéã òàâèíà
. Õóòãàíààñ ýõëýí òàâèõ áºãººä ñóóäàë á¿ð äýýð íýã íýãýýðíýìýãä¿¿ëýí òàâèíà. Çî÷íû áàðóóí ãàð òàëä II õîîëíû, çàãàñíû õóòãàíóóä, øºëòýé õîîëíû õàëáàãà,çóóøíû õóòãà, ç¿¿í ãàð òàëä II õîîëíû, çàãàñíû, çóóøíû ñýðýýí¿¿ä òàâèíà. Áàãàæ íü øèðýýíèé
 
èðìýãýýñ äîòîãø 2ñì-èéí çàéä òàâèãäàõ áà õî¸ð áàãàæíû õîîðîíäûí çàé1-2ìì áàéíà. Öºöãèéí òîñíûõóòãûã òàëõíû òàâãàí äýýð èðèéã íü òàâàã ðóó áóþó ç¿¿í òèéø õàðóóëàí òàâèíà. Àìòëàã õîîëíû,æèìñíèé áàãàæ õýðýãñëèéã õîîë îëãîõîîñ ºìíº øèðýýí äýýð òàâèõ àëáàã¿é Ýäãýýð õîîëûã ºãºõººñ ºìíºøèðýýí äýýð àâ÷èð÷ òàâèíà Ýñâýë äýýð äóðüäñàí áàãàæóóäûã øèðýýíèé èðìýãòýé ïàðàëëåëèàðçî÷íû óðä òàëä òàâèíà . Ñýðýýíèé èøèéã ç¿¿í òèéø, õàëáàãà, õóòãàíû èøèéã áàðóóí òèéø õàðóóëàíòàâèíà. Àìòëàã õîîë îëãîõûí ºìíº áàãàæ õýðýãñëèéã áàðóóí, ç¿¿í òèéø øèëæ¿¿ëýí òàâèíà.
4.
Øèëýí ýäëýëèéã òàâèíà.
Çî÷íû áàðóóí ãàð òàëä áàéãàà õóòãàíû ¿ç¿¿ðýýñ ýõëýí øèëýí ýäëýëèéãòîìñãîõ áàéäëààð òàâèíà . Øèëýí ýäëýëèéã íýã ýñâýë õî¸ð ýãíýýãýýýð òàâèíà. 3-5 íýð òºðëèéíøèëýí ýäëýë òàâèãäàíà.
5.
Äààâóóí ñàëôåòîêèéã ýâõýæ òàâèíà
. Ýâõñýí äààâóóí ñàëôåòîêèéã õóòãà, ñýðýýíèé õîîðîíäòàâèíà. Çóóøíû òàâàãòàé çàñàëòàíä áîë çóóøíû òàâãàí äýýð, òàâàãã¿é áîë õóòãà, ñýðýýíèé õîîðîíäá¿òýýëãýí äýýð òàâèíà.
6.
Àìòëàã÷, öýöýã òàâèíà.
Ýäãýýðèéã øèðýýíèé òºâ øóãìûí äàãóó òàâèíà. Øèðýýã çàñàæ äóóñààäøàëãàæ ¿çíý. Øèðýýíèé çàñàëò õèéõäýý ñàíäëûã íýã õºë äýýð íü ýðã¿¿ëæ, áàéðíààñ íü õºäºëãºíº.Ǻºã÷ ñàíäàë, øèðýý õî¸ðûí õîîðîíäîõ çàéíä ÿâæ, çàñàëòûã õèéæ ã¿éöýòãýíý.Çàñàëò õèéæ äóóñààä ñàíäëûã áóöààæ áàéðàíä íü òàâèíà. Èíãýñíýýð íýã óäààãèéí øèðýý çàñàëò äóóñíà
 
Ширээ засалт, түүний төрөл
Ширээ засалтыг дараах хоёр чиглэлэр засдаг. Үүнд:
1. Энгийн буюу урьдчилсан ширээ засалт2. Нэмэлт засалт
Мөн өглөө, өдөр, оройн хоолны, өргөтгөсөн хоолны, хүлээн авалтын, баярын, сэдэвт ширээзасалт гэх мэтээр ангилагддаг.
Энгийн ширээ засалт
-Талхны таваг-Суурь таваг-Үндсэн хоолны хутга, сэрээ-Усны стакан-Даавуун сальфеток-Амтлагч-Цэцэг
Үдийн хоолны энгийн ширээ засалт Оройн хоолны энгийн ширээ засалт
-Суурь таваг -Суурь тавагндсэн хоолны хутга, сэрээ ндсэн хоолны хутга, сэрээ-Шөлтэй хоолны халбага -Стакан эсвэл универсаль хундагатакан эсвэл универсаль хундага аавуун сальфеток-Даавуун сальфеток -Амтлагч, цэцэг-Амтлагч, цэцэг
Өргөтгөсөн хоолны ширээ засалт
-Суурь таваг-Талхны таваг-Үндсэн хоолны хутга, сэрээ-Загасны хутга, сэрээ-Шөлтэй хоолны халбага-Зуушны хутга, сэрээ-Цөцгийн тосны хутга-Шилэн эдлэл /3 төрөл/-Даавуун сальфеток-Амтлагч, цэцэг

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Odko Odnoo liked this
Tsatsral Tsatska liked this
Odko Odnoo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->