Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cac dong von tu nhan quoc te

cac dong von tu nhan quoc te

Ratings: (0)|Views: 258|Likes:
Published by damsana3

More info:

Published by: damsana3 on Aug 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
Các dòng v
n t
ư
nhân qu
c t
ế
V
ũ
Thành T
Anh
Bài15Cácdòngv
nt
ư
nhânqu
ct
ế
Các dòng v
n t
ư
nhân qu
c t
ế
V
ũ
Thành T
Anh
PHAÂN LOAÏI VOÁN NÖÔÙC NGOAØI
CHO VAY (PHAÀN CHO KHOÂNG<25%)VIEÄN TRÔÏ KHOÂNG HOAØN LAÏIVIEÄN TRÔÏ COÙ HOAØN LAÏIVIEÄN TRÔÏ - ODAVOÁN PHAÙT TRIEÅN CHÍNH THÖÙC (ODF)ÑAÀU TÖ TRÖÏC TIEÁPÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙNVAY THÖÔNG MAÏITÍN DUÏNG XUAÁT NHAÄP KHAÅUVAY TÖ NHAÂNDOØNG VOÁN TÖ NHAÂNVOÁN NÖÔÙC NGOAØI
 
Các dòng v
n t
ư
nhân qu
c t
ế
V
ũ
Thành T
Anh
V
nt
ư
nhânn
ướ
cngoài, ODAvàki
u h
i
V
nt
ư
nhânt
thànhngu
nv
n
đầ
ut
ư
n
ướ
cngoàiquant
ngnh
t
đố
iv
icácn
ướ
c
đ
angpháttri
n.Ki
u h
i t
ă
ngliênt
cqua cácn
ă
m, hi
nlàngu
nv
nquant
ngth
hai(sauFDI) vàl
nh
ơ
ng
pbavi
ntr 
.
0100200300400500600199719981999200020012002200320042005e
   T
       ỷ
    U   S   D
V
n t
ư
nhân ròngV
n chính th
c ròngTi
n g
i c
a công nhân
Các dòng v
n t
ư
nhân qu
c t
ế
V
ũ
Thành T
Anh
Các dòng v
n ch
y vào các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n 1996 -2004 (t
USD)
323.8282.1200.9205.2201.1239259.7322.8311.8
T
ng v
n ròng
22.531.737.454.923.042.461.138.230.5
V
n chính th
ứ 
c ròng
301.3250.4163.5150.3178.1196.6198.6284.6281.3
V
n t
ư 
nhân ròng
109.073.83.7-30.5-0.41.520.594.0119.9
N
ợ 
t
ư 
nhân
-24.9-11.65.227.0-5.813.934.412.93.8
N
ợ 
chính th
ứ 
c
84.162.28.9-3.5-6.215.454.9106.9123.7
N
ợ 
ròng
26.824.85.86.012.412.76.622.632.9
FPI ròng
165.5151.8154.0174.8166.2182.4171.5168.1128.6
FDI ròng
192.3176.6159.8180.8178.6195.1178.1190.7161.5
V
n ch
s
ở 
h
ữ 
u ròng
2004e20032002200120001999199819971996
 
Các dòng v
n t
ư
nhân qu
c t
ế
V
ũ
Thành T
Anh
V
n ch
y vào các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n t
ă
ng cho t
i 1997.Kh
ng ho
ng tài chính châu Á và s
suy gi
m c
a n
n kinh t
ế
toànc
u
đ
ã làm cho dòng v
n t
ư
nhân gi
m vào cu
i 1990 và
đầ
u 2000.Dòng v
n ph
c h
i vào n
ă
m 2003 và
đ
ã v
ượ
t xa m
c n
ă
m 1997.
Các dòng v
n t
ư
nhân và chính th
c ch
y vào các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n 1996-2005
311.8322.8259.7239201.1205.2200.9282.1323.8471.7
-100010020030040050060012345678910
   T
       ỷ
   U   S   D
V
n t
ư
nhân ròngV
n chính th
c ròngT
ng v
n ròng
Các dòng v
n t
ư
nhân qu
c t
ế
V
ũ
Thành T
Anh
Ba nh
n xét
slide tr 
ướ
c v
c
ơ
b
n c
ũ
ng
đ
úng cho slide này.Có nh
n xét gì v
s
giao
độ
ng c
a dòng v
n FDI sv. FPI?
Các dòng v
n t
ư
nhân ch
y vào các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n1996-2005
161.5190.7178.1195.1178.6180.8159.8176.6192.3298.9
0501001502002503003501996199719981999200020012002200320042005e
   T
       ỷ
   U   S   D
FDI ròng FPI ròngV
n ch
s
h
u ròng

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->