Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ngan hang thuong mai

ngan hang thuong mai

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,187|Likes:
Published by damsana3

More info:

Published by: damsana3 on Aug 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
Ngân hàng th
ươ
ng m
iV
ũ
Thành T
Anh
Bài4
NGÂN HÀNG TH
ƯƠ
NG M
I
Ngân hàng th
ươ
ng m
iV
ũ
Thành T
Anh
C
u trúc bài gi
ng
Gi
i thi
u khái quát v
h
th
ng NHTM Vi
tNam
Vai trò c
a h
th
ng NHTM trong quá trìnhphát tri
n kinh t
ế
Áp d
ng khung lý thuy
ế
t
để
phân tích ho
t
độ
ng và vai trò c
a h
th
ng NHTM
Vài nét v
tác
độ
ng c
a WTO
đố
i v
i h
th
ngNHTM Vi
t Nam
 
Ngân hàng th
ươ
ng m
iV
ũ
Thành T
Anh
Gi
i thi
u khái quátv
h
th
ng NHTM Vi
t Nam
Ngân hàng th
ươ
ng m
iV
ũ
Thành T
Anh
Đị
nh ngh
 ĩ 
a Ngân hàng th
ươ
ng m
i
Lu
t Ngân hàng 1997:
 Ngaân haøng thöông maïilaøm
loaïi hình toåchöùc tín duïng ñöôïc thöïc hieäntoaøn boähoaït ñoäng kinh doanh tieàn teävaødòch vuïngaân haøng vôùi noäi dung thöôøng xuyeân laønhaäntieàn
 g 
ử 
i vàs
ử 
duïng soátieàn naøy ñeåcaáp tín duïng,cung
ứ 
ng dòch vthanh toaùn.
 
Ngân hàng th
ươ
ng m
iV
ũ
Thành T
Anh
B
ng cân
đố
i k
ế
toán c
a m
t NHTM
Tài s
n có
D
tr 
và ti
n m
t
Ch
ng khoánCKchính ph
CKkhác
Cho vayTMvà CNB
t
độ
ng s
nTiêu dùngKhác
Tài s
n khác
Tài s
n n
Ti
n g
i không k
h
n
Ti
n g
i k
h
n và ti
ế
tki
m
Kho
n vay
V
n ngân hàng
Ngân hàng th
ươ
ng m
iV
ũ
Thành T
Anh
Ch
c n
ă
ng c
a NHTM
Chuy
n hóa tài s
n (asset transformation)
NH huy
độ
ng v
n b
ng vi
c phát hành n
v
i nh
ng
đặ
c tính nh
t
đị
nh (quy mô, th
i h
n, m
c
độ
i ro,su
t sinh l
i)NH s
d
ng v
n
để
mua tài s
n v
i m
t t
p h
pnh
ng
đặ
c tính khác;
Trong quá trình chuy
n hóa tài s
n, NHTM th
chi
n m
t s
ch
c n
ă
ng quan tr 
ng:
Huy
độ
ng và phân b
v
nV
n hành h
th
ng thanh toánSàng l
c, chuy
n giao, và phân tán r 
i ro“S
n xu
t” thông tin và giám sát khách hàng (MH, AS)

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
chien_vuchien liked this
Bùi Nhài liked this
Ngọc Nh liked this
ngoc bich liked this
muachongchong liked this
duyphong272 liked this
Le Pop liked this
thaonguyentn9x liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->